Stretnutie predstaviteľov LF UK a Faculty of Medicine Sigmund Freud University Vienna

31. januára 2024


02. 02. 2024 12.40 hod.

 

V zmysle memoranda o spolupráci medzi Faculty of Medicine Sigmund Freud University Vienna a Lekárskou fakultou UK v Bratislave, uzavretého 21. novembra 2023, sa 31. januára 2024 stretli predstavitelia oboch fakúlt vo Vedeckom parku Univerzity Komenského. Náplňou stretnutia bola diskusia o spolupráci medzi oboma fakultami.

Za LF UK sa stretnutia zúčastnili dekan prof. Juraj Payer, prodekani prof. Daniela Ostatníková, prof. Peter Valkovič, prof. Ivan Varga a doc. Peter Jackuliak. V rámci prezentácie LF UK jednotlivé oblasti možnej spolupráce odprezentovali aj prof. Michal Mego z II. onkologickej kliniky LF UK, prof. Ján Kyselovič, doc. Martin Kužma z V. internej kliniky LF UK a MUDr. Silvia Hnilicová z Ústavu medicínskeho vzdelávania a simulácií LF UK.

Výstupom spoločného rokovania bolo zadefinovanie hlavných oblastí spolupráce:

  • medicínske vzdelávanie a rozvoj simulačnej medicíny
  • vedecko-výskumné projekty v oblasti onkológie
  • vedecko-výskumné projekty v oblasti osteológie a metabolických ochorení kostí
  • vedecko-výskumné projekty v oblasti regeneratívnej medicíny
  • využitie lasera v  dentálnej medicíne
  • spoločné programy pre doktorandov

Veríme, že aj týmto prispejeme k internacionalizácii a zviditeľneniu fakulty na poli vzdelávania a aj vedecko-výskumnej činnosti v zahraničí.