Stretnutie vedení lekárskych fakúlt ČR a SR 2023

3. - 4. novembra v Špindlerovom Mlýne v Krkonošiach


14. 11. 2023 11.13 hod.

Spoločné stretnutie vedení lekárskych fakúlt v ČR a SR aj o vymieňaní skúseností

Je už dlhoročnou tradíciou, že si dekani a prodekani vymieňajú skúsenosti a riešia aktuálne otázky v súvislosti so vzdelávaním študentov na lekárskych fakultách. Tento rok sa spoločné stretnutie vedení lekárskych fakúlt ČR a SR, ktoré organizovala Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, uskutočnilo v dňoch 3. až 4. novembra v Špindlerovom Mlýne v Krkonošiach.

V úvodnom plenárnom zasadnutí sa všetkým prihovoril dekan LF Karlovej Univerzity v Hradci Králové prof. MUDr. Jiří Manďák, PhD. Následne sa dekani a prodekani rozdelili do viacerých sekcií, kde spolu diskutovali. Vytvorené boli napríklad sekcia pre štúdium všeobecného lekárstva, zvyšovanie kvality výučby, rozvoj výučbových metód, sekcia pre štúdium zubného lekárstva, sekcia pre štúdium v angličtine a pre zahraničné vzťahy, sekcia pre špecializačné vzdelávanie lekárov a ďalšie vzdelávanie zdravotníkov, sekcia pre vedu, výskum, akademické kvalifikácie a doktorské študijné programy, sekcia tajomníkov, sekcia pre predsedov aj študentov akademických senátov. Podujatie skončilo záverečným plenárnym zasadnutím, na ktorom sa v bodoch zhrnuli závery diskusií v jednotlivých sekciách.