Študenti LF UK ocenení rektorom UK

18. novembra 2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva


02. 12. 2019 10.02 hod.

Rektor Univerzity Komenského ocenil troch študentov LF UK

 

Dňa 18. novembra 2019 sa uskutočnila v Aule Univerzity Komenského v Bratislave veľkolepá slávnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD. ocenil na návrh dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. aj troch výnimočných študentov našej lekárskej fakulty. V krátkosti by sme radi predstavili týchto študentov, ktorí si z rúk pána rektora prevzali Pamätné listy Univerzity Komenského a svojou aktívnou prácou, vedeckou činnosťou a študijnými výsledkami prispievajú k šíreniu dobrého mena Lekárskej fakulty UK v Bratislave doma, aj v zahraničí.

Prvou ocenenou je Júlia Bartková, ktorá je študentkou 6. ročníka odboru všeobecné lekárstvo. Počas svojho pôsobenia ako mladá vedecká sila Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej medicíny LF UK v Bratislave získala pod vedením svojich školiteľov originálne výsledky, ktoré predniesla na 57. ročníku Konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti LF UK (2018). Na tejto konferencii svojou prednáškou „Nová metóda abdominálneho posunu pri kombinovanej rekonštrukcii prsníka“ získala 1. miesto v klinickej sekcii. Následne s výsledkami svojej práce úspešne reprezentovala našu fakultu na viacerých medzinárodných kongresoch, ako The National Undergraduate & Foundation Surgery Conference, University College, Londýn (2019), na Študentskej vedeckej konferencii českých a slovenských študentov lekárskych fakúlt, Praha (2018) alebo na The Internatinal Conference for Healthcare and Medical Students, Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin (2019). Júlia Bartková bola aj členkou Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (2015-2019), reprezentantkou našej Lekárskej fakulty v rámci Univerzitnej volejbalovej ligy a ako organizátorka odborných diskusií a kurzov pre širokú verejnosť a študentov medicíny bola aktívnou členkou Bratislavského spolku medikov. Počas štúdia sa zúčastnila viacerých zahraničných odborných stáží na rôznych klinikách v Španielsku, Taliansku alebo Švédsku. Počas leta 2019 sa zúčastnila viactýždňovej praxe v Univerzitnej nemocnici Tri-Service General Hospital, Taipei, Taiwan a v Kings College Londýn, Veľká Británia. V rámci svojho voľného času vypomáha na Centrálnom príjme Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov a pomáha ošetrovať ľudí bez domova v rámci charitatívnej organizácie Depaul. V júli 2019 navštívila „The Slovak House“ v Kambodži s HIV pozitívnymi deťmi ako dobrovoľník.

Študent 4. ročníka Lajos Gergely patril tiež medzi tých študentov, ktorí si z rúk pána rektora UK prevzali Pamätné listy. Popri štúdiu odboru všeobecné lekárstvo, od roku 2017 pôsobí ako študentská vedecká sila na Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK. V rámci tohto pracoviska pracoval pod vedením svojej školiteľky Mgr. Petry Priščákovej, PhD. a jej kolegov na vedeckej štúdii s názvom „Varianty génu PTEN u pacientiek s hyperpláziou a karcinómom endometria“. S touto svojou prácou v roku 2018 vyhral 2. miesto v laboratórnej a molekulárnej sekcii Konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti LF UK. Následne sa v októbri 2018 zúčastnil Študentskej vedeckej konferencie lekárskych fakúlt ČR a SR v Prahe, kde tiež obsadil 2. miesto v teoretickej a predklinickej sekcii. Svoje výsledky prezentoval ako pozvaný prednášajúci na jubilejnom 40. ročníku Študentskej vedeckej konferencie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (2019). Lajos Gergely pri svojej vedeckej práci rutinne využíva metódy molekulárnej genetiky, hlavne PCR, elektroforézu, sekvenovanie, a následne samostatne dokáže vyhodnotiť výsledky týchto vyšetrení. Svoju prvú vedeckú prácu s názvom „Mutácie génu PTEN v seróznom papilárnom adenokarcinóme endometria“ publikoval v domácom recenzovanom zborníku Horizonty anatómie (2018). V súčasnosti sa vo vedeckej oblasti pod vedením svojich školiteľov z Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK špecializuje na molekulárnu diagnostiku gestačnej trofoblastovej choroby.

Tretím ocenením študentom v roku 2019 bol Ivan Fuljer, študent 4. ročníka odboru všeobecné lekárstvo. Od začiatku svojho vysokoškolského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí v Študentskej časti Akademického senátu fakulty, kde po dobu troch rokov zastupoval svoj ročník. Začiatkom 4. ročníka bol zvolený za jeho podpredsedu. Zároveň pôsobí v Bratislavskom spolku medikov ako predseda Klubu vzdelávania medikov. Ako spoluautor štúdie „2D:4D - the biomarker of prenatal testosterone exposure in relation to autistic traits and social media friendships“ prezentoval výsledky svojej vedeckej činnosti na 95. Fyziologických dňoch v Prahe (2019). Ako vedecká pomocná sila participuje aj na vzdelávaní študentov pri praktickej výučbe na Anatomickom ústave LF UK. Ivan Fuljer navyše našu fakultu reprezentuje aj ako kapitán volejbalového družstva LF UK, kde minulý rok dosiahlo mužstvo pod jeho vedením v medzifakultnej súťaži 2. miesto. Tento rok spolu s ďalšími študentami z Univerzity Komenského v Bratislave vyhrali univerzitné „olympijské hry“ v Pule, Chorvátsko. Mnohí pedagógovia a študenti ho poznajú aj z akademických obradov prebiehajúcich v Aule Univerzity Komenského, kde ako pedel sprevádza pána dekana nesúc žezlo fakulty a to počas imatrikulácii, promócii aj iných osláv fakulty a univerzity. Študent Ivan Fuljer bol v roku 2019 za svoje aktivity ocenený aj Pamätnou medailou Lekárskej fakulty UK pri príležitosti 100. výročia založenia fakulty.

 

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prodekan LF UK  pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a študentskú vedeckú odbornú činnosť