Študentská vedecká konferencia študentov lekárskych fakúlt ČR a SR

Termín konferencie 7. - 8.11.2019


30. 10. 2019 11.17 hod.

 

Ctená Akademická obec Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Vážení kolegovia, pedagógovia, vedeckí pracovníci a predovšetkým milí študenti,

dovoľujem si Vás pozvať na Študentskú vedeckú konferenciu lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave bola poctená organizovaním tohtoročnej konferencie a to v období, keď slávi 100. výročie svojho založenia

Študentská vedecká konferencia bude prebiehať v dňoch 7. a 8. novembra 2019 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (Ilkovičova ulica 8, Bratislava, zastávka Botanická záhrada). Konferencia bude mať súťažný charakter, pričom v troch sekciách - teoretická / predklinická sekcia, klinická sekcia a sekcia zubného lekárstva súhrnne odznie 26 prednášok študentov všeobecného a zubného lekárstva z 12 lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Súčasťou konferencie budú aj tri vyžiadané prednášky našich popredných vedcov a učiteľov, pani profesorky MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. (Fyziologický ústav LF UK), pána docenta MUDr. Ing. RNDr. Petra Celeca, DrSc., MPH (Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK) a o nových trendoch vo výučbe porozpráva pán docent RNDr. Pavol Vitovič, PhD. z Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK. Bližšie informácie o priebehu študentskej vedeckej konferencie nájdete v priloženom programe.

V prípade, že Vám to pracovné a študijné povinnosti dovolia, budeme sa tešiť Vašej účasti.

S pozdravom,

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
dekan LF UK v Bratislave

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.
prodekan LF UK pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a ŠVOČ

MUDr. Pavol Janega, PhD.
vedecký sekretár Študentskej vedeckej konferencie lekárskych fakúlt ČR a SR 2019

Program konferencie si možete stiahnuť TU.