Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Učiteľská mobilita a mobilita pracovníkov v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2018/2019

Konečný termín pre odovzdanie prihlášok - 08. 06. 2018


16. 05. 2018 16.29 hod.

Dávame do pozornosti  zverejnenie výzvy, na podávanie prihlášok pedagogických ako aj ostatných pracovníkov LFUK na účasť na učiteľskej mobilite a mobilite pracovníkov v rámci programu Erasmus+, pre akademický rok 2018/2019, na základe inter-inštitucionálnych dohôd s partnerskými univerzitami.

Novinkou pre ak. rok 2018/2019 je podávanie prihlášok prostredníctvom systému Mobility Online

Táto novinka však platí výlučne len pre mobility učiteľov – STA. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Pomocou systému uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty k mobilite:

  • Prihláška na STA mobilitu
  • Akceptačný list primajúcej inštitúcie

Učiteľská mobilita (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu, nie doktorand).

Informacie (STA)

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s prácou v software-i Mobility Online, prosím kontaktujte kolegyňu Bc. Veroniku Haberlandovú (veronika.haberlandovauniba.sk).

 

Prihlasovanie administratívnych pracovníkov – STT ostáva bezo zmeny

Mobilita pracovníkov (STT) je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Informacie+prihlaska (STT)

Potrebné dokumenty na odovzdanie:

  • Prihláška na STT (príloha) 2x
  • Akceptačný list z prijímajúcej inštitúcie (forma nie je predpísaná) 2x

Prihlášky na STT  je možne doručiť buď cez podateľňu alebo priamo na Samostatný referát  VVČ, DŠ a zahr. stykov LF, Špitálska 24, č.dv. 12

Konečný termín pre odovzdanie potrebnej dokumentácie (STT) a skompletizovanie nominácií STA E+ mobilít v systéme Mobility Online, OMV RUK stanovuje na  08.06. 2018. Prihlášky podané po tomto termíne nebudú akceptované.

Podanie prihlášky neznamená automatický súhlas s uskutočnením mobility.