Informácia ohľadom výučby - počas lockdownu

aktualizácia zo dňa 25. 11. 2021


26. 11. 2021 10.42 hod.

 

 

 1. Spôsob výučby sa nateraz nemení. Teoretická výučba bude prebiehať dištančne. Praktická výučba sa naďalej realizuje prezenčne s výnimkou tých pracovísk,  kde v dôsledku aktuálnej epidemickej situácie rozhodne prednosta pracoviska/garant predmetu inak (online alebo hybridná výučba).
  Podľa príkazu rektora UK č. 17/2021 zo dňa 25.11.2021 bude pokračovanie  v prezenčnej praktickej výučbe pre zdravotnícke odbory povolené rozhodnutím rektora UK na základe žiadosti dekana fakulty. Predmetnú žiadosť sme odoslali.

 2. V prípade, že súčasťou praktickej výučby sú dlhšie powerpointové prezentácie, je potrebné ich  využívať online metódami.  Pobyt študentov nemocniciach treba využiť predovšetkým ich kontakt s pacientami.

 3. Vedenie LF UK bolo opakovane upozornené na nedodržiavanie  OTP režimu na klinikách. Preto Vás dôrazne žiadame o OTP kontrolu každého študenta pred začiatkom prezenčnej výučby. Zároveň Vás žiadam, aby počas výučby boli dodržiavané všetky protiepidemické opatrenia (maximálny počet osôb v miestnosti, používanie OOP). Nedodržanie uvedených zásad bude považované za porušenie pracovnej disciplíny.

 4. V záujme umožnenia potrebného kontaktu študentov 6. ročníka s pacientami, Vedenie LF UK rozhodlo umožniť prítomnosť študentov záverečného ročníka aj na COVID-19 oddeleniach za prísneho dodržania hygienických zásad vrátane používania predpísaných OOP.  Takáto výpomoc bude uznaná ako praktická výučba predmetu daného odboru.

 5. V najbližších dňoch bude zverejnená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, na základe ktorej bude umožnený vstup na pracovisko len pre osoby, ktoré sa preukážu niektorým z potvrdení:
  - o očkovaní proti ochoreniu Covid-19,
  - o prekonaní ochorenia Covid-19,
  - o negatívnom PCR/Ag teste,
  - prípadne vykonaním testu/samotestu priamo u zamestnávateľa.

  O vyhláške ÚVZ SR a o podmienkach testovania Vás budeme informovať ihneď po jej zverejnení.