Voľby do Akademického senátu LF UK

na 1. funkčné obdobie


12. 05. 2023 12.56 hod.


Voľby zástupcov za zamestnaneckú časť akademickej obce na pracoviskách do Akademického senátu Lekárskej fakulty UK pre 1. funkčné obdobie od zvolenia do 28. 2. 2027  sa uskutočnia v čase  piatok 19. mája 2023 od 7:00 do 14:00 hod na pracoviskách fakulty. Volieb sa zúčastňujú len členovia akademickej obce v plnom úväzku ustanoveného týždenného pracovného času.

 Návrhy na kandidátov do Akademického senátu je možné podávať od vyhlásenia tohto uznesenia, do 18. mája 2023 14:00 hod. písomne na tlačive Návrh kandidáta za člena akademického senátu LFUK s so súhlasom navrhnutého kandidáta. Návrhy sa podávajú osobám zodpovedných za organizáciu volieb /prednostom/. V združených volebných obvodoch sa návrhy odovzdávajú zodpovednému členovi volebnej komisie skenom a v listinnej podobe sa odovzdajú najneskôr do 22. 5. 2023.

Voľby sú tajné a o ich priebehu sa urobí zápisnica, ktorú spolu s prílohami prednosta hneď po voľbách zašle do Podateľne LFUK  najneskôr však do 22. 5. 2023 do 12:00 hod v zalepenej obálke, na ktorej bude napísané Volebná komisia LFUK. Pri združených volebných obvodoch člen volebnej komisie donesie zápisnicu na zasadnutie komisie.

Tlačivo - Návrh kandidáta