Vyhlásenie Vedenia Lekárskej fakulty UK

pre študentov LFUK


19. 03. 2020 12.07 hod.

Vážené študentky a študenti 

 

Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu ako aj vyhlásenie mimoriadneho stavu krízovým štábom Slovenskej republiky z dôvodu šírenia vírusu COVID-19 Vás chcem požiadať o maximálnu súčinnosť pri zvládnutí aktuálnej situácie.

Dovoľujeme si Vás požiadať:

  • aby ste zaistili Vašu trvalú dostupnosť po dobu trvania mimoriadnych bezpečnostných opatrení, a to prostredníctvom mobilného spojenia, či emailovej komunikácie
  • o okamžitú aktualizáciu Vašich kontaktných údajov na Študijnom oddelení LF UK alebo prostredníctvom AIS
  • v prípade Vašej nedostupnosti z dôvodu ochorenia alebo karanténnych opatrení Vás žiadame o ich  elektronické nahlásenie aj o predpokladaný čas nedostupnosti na študijné oddelenie LF UK
  • starostlivé zváženie Vášho pobytu mimo miesta trvalej  alebo prechodnej adresy

 

Vedenie Lekárskej fakulty súhlasilo z dôvodu kritickej epidemiologickej situácie s účasťou študentov LF UK na riešení pandémie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Nevyhnutným predpokladom bude ale právne ošetrenie uvedenej činnosti študentov LF UK v Univerzitnej nemocnici Bratislava a že im UNB poskytne všetky OOPP aby minimalizovala riziko poškodenia zdravia študentov LF UK. Všetkým študentom oznamujeme, že výpomoc v nemocniciach im bude uznaná ako praktická výučba.

Všetci dobrovoľníci z radov študentov LF UK prosím kontaktujte predsedu ŠCAS LF UK (Jozef Jursa, email: jursajogmail.com). Taktiež ŠČAS LF UK informujte o Vašej dobrovoľníckej činnosti zvládania aktuálnej situácie v mieste Vášho trvalého pobytu.

Ďakujeme študentom, ktorí sa už zapojili do pomoci vo forme účasti v call-centrách NCZI, eventuálne inou formou prispievajú k zvládaniu danej situácie. 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti, už vopred Vám vyslovujeme poďakovanie za Váš pozitívny prístup a maximálnu súčinnosť pri riešení mimoriadnej krízovej situácie na Slovensku.

 

V Bratislave 19.03.2020

Vedenie Lekárskej fakulty UK