VÝZVA APVV „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“.

Lehota na predkladanie žiadostí : 29.marca 2018 - 31.októbra 2018


09. 04. 2018 11.02 hod.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu prípravy projektov v programe HORIZONT 2020 (H2020).

Oprávnené subjekty :  žiadatelia, ktorí predložili žiadosť o grant H2020 pre obdobie rokov 2018-2020.

Podmienka : získanie hodnotenia na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty (tzv. treshold) na základe oficiálne zaslaného dokumentu z Európskej komisie tzv. Evaluation Summary Report.

Výška podpory na jedného žiadateľa formou refundácie :

3 000 eur (ak je žiadateľ koordinátor)

2 000 eur (ak je žiadateľ člen konzorcia)

 

Bližšie informácie :  Na webovej stránke APVV