Zasadnutie Akademického senátu LFUK

12.9.2023 o 13,00 hod vo Veľkej posluchárni Nových teoretických ústavov, Sasinkova 4, Bratislava


11. 09. 2023 10.42 hod.

Program:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu

3. Schválenie overovateľov zápisnice

4. Udelenie vyznamenania

5. Návrh na udelenie vyznamenania LF UK

6. Študijný poriadok LF UK

7. Štipendijný poriadok LF UK

8. Podmienky prijatia na štúdium ŠP v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na LF UK pre akademický rok 2024/2025

9. Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 10/2023 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty

10. Vyhlásenie volieb zástupcov akademickej obce Lekárskej fakulty UK do Akademického senátu UK

11. Informácie dekana LF UK a vedenia LF UK

12. Rôzne

13. Záver