Zdravotnícky manažment a financovanie - špecializačné štúdium

Žiadosť pošlite najneskôr do 31. 1. 2018


18. 10. 2017 08.55 hod.

Lekárska fakulta UK v Bratislave  otvára od 1. februára 2018 jednoročné špecializačné štúdium „Zdravotnícky manažment a financovanie“ pre absolventov všeobecného lekárstva a zubného lekárstva resp. stomatológie.

Teoretická výučba sa bude realizovať formou štyroch týždňových kurzov vo februári 2018, v júni 2018, v septembri 2018 a v januári 2019 v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod. v Ladzianskeho posluchárni Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 2.

Praktická výučba bude prebiehať na pracovisku účastníka štúdia.

Odborným garantom štúdia je doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave.

Organizátorkou štúdia je PhDr. Ivana Vojteková, PhD. - kontakt: tel.: 0903 792 446, e-mail: ivana.vojtekova@fmed.uniba.sk

V prípade záujmu o štúdium pošlite žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia najneskôr do 31. 1. 2018 na adresu:

Dekanát Lekárskej fakulty UK
Samostatný referát vedeckovýskumnej činnosti, doktorandského štúdia
a zahraničných stykov LF UK
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia:

http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/studium/Specializacne/ziadost_zaradenie_SS.pdf