Dodatočná výzva pre uchádzačov o Staff mobilitu (STA, STT)

v prebiehajúcom akad. roku 2018/2019 deadline na prihlasovanie - 31. 3. 2019


04. 03. 2019 13.22 hod.

Prihlášky sa podávajú prostredníctvom systému Mobility Online

Online podávanie prihlášok platí výlučne len pre mobility učiteľov – STA. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Pomocou systému uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty k mobilite:

  • Prihláška na STA mobilitu
  • Akceptačný list prímajúcej inštitúcie

Učiteľská mobilita (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu, nie doktorand).

Informácie (STA) TU!!!

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s prácou v software-i Mobility Online, prosím kontaktujte kolegyňu Bc. Zuzanu Buňovú (zuzana.bunovauniba.sk ).

 

Prihlasovanie administratívnych pracovníkov – STT ostáva bezo zmeny

Mobilita pracovníkov (STT) je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Informácie+prihláška (STT) TU!!!

Potrebné dokumenty na odovzdanie:

  • Prihláška na STT (príloha) 2x
  • Akceptačný list z prímajúcej inštitúcie (forma nie je predpísaná) 2x 

Prihlášky na STT  je možne doručiť buď cez podateľňu alebo priamo na Samostatný referát  VVČ, DŠ a zahr. stykov LF, Špitálska 24, č.dv. 12

Konečný termín pre odovzdanie potrebnej dokumentácie (STT) a skompletizovanie nominácií STA E+ mobilít v systéme Mobility Online, OMV RUK stanovuje na  31.03. 2019. Prihlášky podané po tomto termíne nebudú akceptované.

Podanie prihlášky neznamená automatický súhlas s uskutočnením mobility.


Súbory:
poster.pdf40 K