Príhovor dekana o činnostiach fakulty v nových podmienkach

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS


26. 03. 2020 11.50 hod.

Vážení zamestnanci a študenti Lekárskej fakulty UK v Bratislave, milí kolegovia, priatelia,

príhováram sa vám v týchto pre nás všetkých ťažkých časoch, aby som vás informoval o činnosti fakulty v nových podmienkach, o predpokladaných vyhliadkach do najbližších týždňov a mesiacov a aj aby som poďakoval všetkým, ktorí vynakladajú mimoriadne úsilie na zvládnutie problémov, ktoré sme nečakali ani v tom najhoršom sne.

Každý deň musíme čeliť novým výzvam, našu myseľ zamestnáva hľadanie riešení úloh s ktorými nemáme skúsenosti. Týmto výzvam čelíme už od  5. marca 2020, kedy sa Vedenie našej fakulty rozhodlo prerušiť výučbu pre podozrenie na koronavírusovú infekciu u nášho študenta. Nákaza COVID-19 sa chvalabohu v nasledujúcich dňoch nepotvrdila, ale ku prezenčnej výučbe sme sa už nevrátili. Krízový štáb Univerzity Komenského v nedeľu, 8. marca 2020 prerušil prezenčnú výučbu na celej univerzite, a napokon Ústredný krízový štáb SR prijal rozhodnutie o prerušení vyučovania na školách a v školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29.3. 2020 na celom Slovensku.

Zvykne sa hovoriť, že všetko zlé je na niečo dobré. Toho dobrého býva menej ako zlého, ale aj v tejto ťažkej dobe sa dá nájsť niečo pozitívne. Strategickým plánom vedenia fakulty na najbližšie roky je reforma študijných programov. Opakovane sme avizovali, že plánujeme zmeniť obsah aj formy výučby. Súčasťou premeny malo byť aj rozšírenie elektronických metód výučby. Samozrejme sme to chceli realizovať postupne, krok po kroku. Pripravovali sme sa už dlhšie. Pokusné priame strímovanie prednášky sme vyskúšali už pred dvoma rokmi. Rýchle šírenie pandémie COVID-19 po zemeguli nás prinútilo konať rýchlejšie.

Od prerušenia prezenčnej výučby sme promptne prešli na dištančnú metódu vzdelávania. Komunikácia a výučba prebieha výlučne elektronicky, prostredníctvom emailov (zadávanie seminárnych prác, vypracovanie kazuistík vrátane opisu možných diagnostických a terapeutických postupov u zadaného pacienta, atď.), alebo prostredníctvom počítačových systémov ako Microsoft Teams, Moodle alebo Skype (komentované prednášky a praktické cvičenia, online testovanie vedomostí alebo interaktívne semináre s menšími skupinami študentov) a to v slovenskom aj v anglickom jazyku. Väčšina pracovísk LF UK zverejnila svoje prezentácie prednášok a seminárov na webových stránkach pracovísk. Podobne aj doktorandské štúdium prebieha dištančnou metódou, keď doktorandi prostredníctvom internetu absolvujú povinne voliteľné predmety. Každé pracovisko si vyberá takú formu, ktorá je pre jeho predmet najvhodnejšia. K požiadavke prerušenia prezenčnej výučby sme prispôsobili aj špecializačné postgraduálne štúdium. Dokonca aj tradičná Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorej 59. ročník je naplánovaný na 22. apríla 2020, prebehne tento rok prvýkrát cez video-komunikačné prostriedky, online formou.

V súčasnosti sa pripravujeme na situáciu, že prezenčná pedagogická činnosť bude prerušená aj počas skúšobného obdobia – aj preto analyzujeme možnosti online skúšania študentov, dokonca plánujeme v prípade potreby zabezpečiť aj online priebeh štátnych skúšok pomocou videohovorov, pri ktorých by sa študenti aj pedagógovia pripojili prostredníctvom počítačov z domáceho prostredia. Chceme totiž umožniť poslucháčom šiesteho ročníka ukončiť štúdium v riadnom termíne, aby sa mohli plnohodnotne zapojiť do poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo v tomto období je pre celú našu spoločnosť životne dôležité.

Tie pracoviská našej fakulty, ktoré majú vo svojej náplni aj poskytovanie zdravotnej staroslivosti, kliniky, ale napríklad aj ústavy patologickej anatómie alebo mikrobiológie pracujú v pôvodnom režime, len v nepomerne ťažších podmienkach. Pracovníci kliník sú neustále vystavení riziku infekcie, ktorá ohrozuje nielen ich, ale aj ich blízkych. Už aj verejnosť si začína viac uvedomovať aké ťažké poslanie máme, ľudia to už začínajú aj dávať najavo.

Zamestnanci ústavov, ktoré vykonávajú len vedecko-pedagogickú činnosť pracujú z domu a zabezpečujú dištančné vzdelávanie. Výnimkou sú tí, ktorí kvôli prebiehajúcim experimentom dochádzajú na svoje pracoviská. Aj tí pedagogickí a vedeckí pracovníci teoretických ústavov, ktorí doteraz nevykonávali zdravotnú starostlivosť, sú pripravení pomáhať pri laboratórnej diagnostike koronavírusovej infekcie. LF UK v spolupráci s Vedeckým parkom Univerzity Komenského v Bratislave disponuje nielen vysoko kvalifikovaným personálom, ale aj priestorovými možnosťami. O zakúpenie chýbajúceho prístrojového vybavenia sme požiadali UNB.

Naši pedagógovia pomáhajú na viacerých frontoch. Spomeňme vypracovanie mobilnej aplikácie Zostanzdravy (www.zostanzdravy.sk), ktorá môže pomôcť v boji s koronavírusovou infekciou. Prednosta Mikrobiologického ústavu LF UK - Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., FRSP, FACP, FRCP je členom Ústredného krízového štábu SR. Viacerí pedagógovia fakulty sa podieľajú na šírení medicínskej osvety. Jeden z našich klinických pracovníkov, ktorý starostlivo sleduje vedecké a odborné práce o COVID-19 už od čias, kedy to ešte v Európe nebolo považované za reálnu hrozbu, odporúča, aby sme našim občanom zdôrazňovali, že sa nejedná len o jednoduchý kvapôčkový prenos. Nakaziť sa možno aj z aerosolu s obsahom vírusu, ktorý po sebe zanechá nosič v priestore, v ktorom predtým kýchol alebo zakašlal. Navyše sa nákaza prenáša aj orofekálnou cestou. Ľuďom treba názorne vysvetliť, že cesty šírenia koronavírusu sú také ako keby sa skombinovalo šírenie chrípky so šírením hepatitídy A („infekčnej žltačky“).  Oboznámenie verejnosti Slovenska s reálnou hrozbou pandémie, s cestami jej šírenia a s  opatreniami, ktoré môže a musí urobiť každý, sú mimoriadne silnou, v súčasnom štádiu azda najsilnejšou zbraňou.

Pracovníci dekanátu pracujú plným tempom. Napríklad zamestnancom LF UK naďalej je pri písaní a úprave žiadostí o granty k dispozícii Projektové centrum LF UK. Samostatný referát vedecko-výskumnej činnosti sa pripravuje na prípadné online zabezpečenie dizertačných skúšok a obhajob dizertačných prác. Na zníženie rizika prenosu respiračných infekcií sme však prijali nariadenie, aby v každej jednej pracovni dekanátu pracoval vždy len jeden zamestnanec.

Do odvolania sú zrušené mnohé štandardné prvky akademického života: zasadania vedeckej rady, akademického senátu, či kolégia dekana. Zasadnutia Vedenia LF UK prebiehajú podstatne častejšie ako v minulosti, ale online formou.

Na študentov doľahli nové povinnosti. Okrem nezvyklej formy štúdia, s ktorou sa musia vysporiadať všetci, mnohí pomáhajú zvládnuť celospoločenský nápor na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

Študenti a doktorandi našej fakulty sa venujú širokej škále dobrovoľníckych aktivít. Viac ako 150 študentov je zapojených do chodu telefonických informačných centier v rámci Národného centra zdravotníckych informácií, ako aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ďalších vyše 50 medikov sa v týchto dňoch školí, viacerí z nich už pracujú ako posily na oddelenia centrálnych príjmov nemocníc, alebo sa zapájajú do pomocných prác pri vyšetrení a odberu materiálu na mikrobiologické vyšetrenie veľkého počtu pacientov v rámci Kliniky infekčnej a geografickej medicíny LF UK a UNB, do ktorej prichádzajú všetci pacienti s podozrením na ochorenie COVID-19. Iniciatívu pomoci študentov vyvíjajú rozličné občianske združenia: Equita, MedBlog, Bratislavský spolok medikov, Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, Klub maďarských medikov Hansa Selyeho. Študentskú pomoc koordinuje Študenstká časť AS LF UK .

Vedenie LF UK prispôsobilo svoju prácu novým podmienkach. Rokujeme každý deň, viacerí osobnými stretnutiami, všetci prostredníctvom nespočetných emailov, dištančnými zasadnutiami – telekonferenciami. Dozeráme na proces nabehnutia na dištančnú metódu výučby, oslovujeme pedagógov aj študentov, reagujeme na ich podnety. Flexibilne upravujeme termíny výučby, plánujeme termíny a spôsoby realizácie skúšok, termíny prijímacich skúšok. Neodkladne reagujeme na problémy, ktoré sa objavujú v študentskej dobrovoľníckej činnosti, napríklad pri zabezpečovaní ochranných pomôcok pri rizikovej práci, príprave dobrovoľníckych zmlúv, ubytovaní dobrovoľníkov. Naším prvoradým cieľom nateraz je bezpečnosť študentov, nezabúdame však ani na iné aspekty tejto činnosti. Dobrovoľníckú pomoc budeme uznávať ako praktickú výučbu, pripravíme metodiku uznávania kreditov.

Milí kolegovia,

sme na začiatku ťažkého boja. Doterajšie skúsenosti ma však utvrdzujú vo viere, že túto výzvu zvládneme. Som preto presvedčený, že ťažké obdobie, ktoré nás čaká, ešte urýchli kvalitatívne zmeny, ktoré sme plánovali urobiť. Z tohto boja vyjdeme posilnení. Bezmocní sme len vtedy, keď sa sami za takých pokladáme. Na záver vám všetkým chcem ešte raz úprimne poďakovať za všetko, čo ste doteraz urobili a vyjadriť presvedčenie, že nepoľavíme v úsilí, naopak ešte ho zvýšime.

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
Dekan Lekárskej fakulty UK

Bratislava, 26. 3. 2020