Informácie o pokračovaní dištančnej formy štúdia

Aktualizácia - Harmonogram štúdia v letnom semestri 2019/2020


02. 04. 2020 10.42 hod.

Vážení zamestnanci a študenti Lekárskej fakulty UK v Bratislave,

dňa 24. marca 2020 Rektor UK rozhodol, že naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej výučby a s tým súvisiace opatrenia, a to až do odvolania, resp. v období podľa opatrení verejných autorít.

Harmonogramu štúdia na Lekárskej fakulte UK v letnom semestri 2019/2020 sa preto upravuje nasledovne:

Informácie o pokračovaní dištančnej formy štúdia

Výučba

od 17.02.2020 do 22.05.2020

Skúškové obdobie

od 18.05.2020 do 03.07. 2020

Termíny na získanie priebežného hodnotenia (predtermíny)

od 11.05.2020 do 22.05.2020

Termíny pre prenesené predmety

od 20.04.2020 do 03.07.2020

Neprenesené predmety a štátne skúšky
- opravný termín a náhradný termín 

od 17.08.2020 do 31.08.2020

Obhajoby diplomových prác v študijnom  programe zubné lekárstvo

od 11.05.2020 do 29.05.2020

„Náhradné“ obhajoby diplomových prác v študijnom  programe všeobecné lekárstvo a študijnom programe zubné lekárstvo

od 17.08.2020 do 31.08.2020

 

V prípade potreby sa obdobie výučby predĺži až do mesiaca jún.

Vzhľadom na krízovú situáciu sa zavádza distančná online forma skúšok, štátnych skúšok a obhajob diplomových prác.

Ukladá sa garantom predmetov aby prísne individuálne pristupovali k hodnotenie prerekvizít s ohľadom na možnosti realizácie skúšok z príslušných predmetov.

Garanti jednotlivých študijných predmetov môžu modifikovať podmienky získania kreditov za jednotlivé predmety, s cieľom maximálneho využitia distančnej formy (online skúšky, testy, seminárne práce a pod.). O nových podmienkach získania kreditov musia byť študenti podrobne informovaní minimálne 2 týždne pred konaním skúšky/zápočtu.

Vedenie LF UK