List dekana k aktuálnej situácií

dňa 5.4.2020


06. 04. 2020 09.42 hod.

Vážení kolegovia, študenti a pedagógovia,

pedagogická činnosť fakulty sa v posledných týždňoch od základov zmenila. Dočasne sme museli upustiť od osobného kontaktu pedagógov a študentov. Postupne si všetci zvykáme na nový spôsob štúdia. To, čo sme pred mesiacom považovali za doplnkové metódy výučby, nám dnes ostali ako jediné možné.

Vedenie Lekárskej fakulty UK veľmi starostlivo sleduje priebeh dištančnej výučby na všetkých ústavoch a klinikách. Na teoretických ústavoch začala komunikácia so študentami už od prvých dní. Naplno sú vyťažení aj pedagógovia, ktorí už dávnejšie prekročili sedemdesiatku.  Je samozrejmé, že na klinikách je situácia ešte zložitejšia pre každodennú vyťaženosť pedagógov v rámci zdravotnej starostlivosti. Jedni pokračujú v pôvodnej práci, ale v ďaleko ťažších podmienkach, ďalší pracujú priamo medzi infikovanými pacientami aj ľuďmi, u ktorých sa nákaza ešte neprejavila. Zdravotníckych pracovníkov táto práca priamo ohrozuje tak, ako keby boli vo vojenskej poľnej nemocnici tesne za líniou frontu. 

Napriek týmto sťaženým podmienkam musíme pokračovať vo výučbe čo najintenzívnejšie, aby sme nestratili ani jeden semester. Je nutné, aby terajší šiestaci ukončili štúdium načas, a aby študenti nižších ročníkov na jeseň nastúpili do vyšších.  Naše zdravotníctvo je totiž personálne poddimenzované aj na „mierové“ podmienky, a počty lekárov, sestier aj ostatných zdravotníckych pracovníkov sa postupne prerieďujú povinnými karanténami aj priamou nákazou.

Milí kolegovia pedagógovia,

v týchto ťažkých časoch chcem vám všetkým úprimne poďakovať za mimoriadne úsilie, ktoré vynakladáte na to, aby výučba čo najmenej utrpela. Podľa prieskumu urobeného študijnými prodekanmi vidno, že podstatná väčšina z vás zvláda tieto úlohy veľmi dobre, niektorí vynikajúco. Len z niekoľkých kliník sme doteraz nedostali odpoveď ani na opakované dotazy, ktoré sme korporatívne ako Vedenie LF UK, aj ja ako dekan LF UK, posielali prednostom kliník prostredníctvom prodekanov pre pedagogickú činnosť. Využívam túto možnosť, aby som sa obrátil aj na týchto vedúcich pracovníkov a vyzval ich ku zvýšeniu aktivity v oblasti pedagogickej činnosti.

Obraciam sa aj na vás, milí študenti,

úprimne ďakujem všetkým tým, ktorí ako dobrovoľníci pomáhate pri riešení epidémie COVID-19 prácou na infolinkách, pri organizovaní testovania pacientov, pri výrobe ochranných pomôcok, a ďalších činnostiach spojených so súčasnou krízou. Ďakujem aj tým, ktorí ste v databázach študentov pripravených pomôcť. Chcem vám však pripomenúť, aby ste aj v týchto ťažkých chvíľach venovali dostatok času a úsilia získavaniu nových poznatkov. Využívajte všetky možnosti, ktoré vám naši pedagógovia poskytujú. Oceníme aj vaše podnety na zlepšenie výučby, ktoré adresujte prodekanom pre výučbu.

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
Dekan Lekárskej fakulty UK

V Bratislave, dňa 5.4.2020