Uznesenie mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

konaného dňa 26. 2. 2019


27. 02. 2019 13.58 hod.

Akademický senát LF UK vyjadruje zásadný nesúhlas s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR (č. SO2536-2019-OSMŠaZP) zo dňa 28.01.2019 o zmene zriaďovacej listiny UNB s účinnosťou od 1.02.2019, ktorým sa menia a dopĺňajú časti o prednostoch  (Čl. I., ods. 6,7 a 8, Čl. II. ods. 2, Čl. VI., ods. 4, Čl. VII. ods. 1, 4 a 6).

Táto Zriaďovacia listina, platná pre všetky univerzitné nemocnice v SR, obsahuje neprijateľné zásady výberových konaní prednostov kliník lekárskych fakúlt a UN, vrátane nedostatočných požiadaviek na ich kvalifikačné predpoklady s vysokým podielom subjektívne hodnotiteľných ukazovateľov.

Vnímame to ako jednoznačné ohrozenie súčasnej najvyššej - univerzitnej zdravotnej starostlivosti i vedeckovýskumnej činnosti, a tým aj výučby klinických predmetov. Implementácia predmetnej Zriaďovacej listiny  môže spôsobiť deštrukciu vzdelávania na lekárskych fakultách a narušiť rozvoj jednotlivých medicínskych odborov, čo v konečnom dôsledku bude mať negatívny dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti súčasným aj budúcim pacientom – občanom SR.