COVID-19 - Opatrenia na zamedzenie šírenia infekcie na LF UK

Uznesenie vedenia LF UK týkajúce sa zamestnancov a študentov zo dňa 4. 3. 2020


05. 03. 2020 08.13 hod.

 

Vedenie LF UK rozhodlo o nasledujúcich opatreniach zameraných na prevenciu šírenia infekcie koronavírusom COVID-19:

 • Vedenie sa uznieslo, že na LF UK sa bude pokračovať vo výučbe. Je ale potrebné zredukovať kontaktnú výučbu. Praktická výučba sa až do odvolania bude riešiť pokiaľ to bude možné hlavne seminárnou formou.

 • Študenti a zamestnanci, ktorí sa vrátia na Slovensko z rizikovej oblasti zostanú dva týždne v karanténe (zamestnanci si musia zobrať dovolenku). Študent, ktorý sa z karanténnych dôvodov nezúčastní výučby, musí o tom informovať príslušné pracovisko. 
 • Účasti pedagógov na kongresoch sa venuje aj celouniverzitné uznesenie. Bola nariadená povinná 2 týždenná dovolenka po návrate z rizikových oblastí.

 • Ak študent bol, resp. pôjde na dovolenku do rizikovej oblasti a to v čase, keď už bol informovaný o preventívnych opatreniach, jeho neúčasť na výučbe sa neospravedlňuje a ponesie všetky dôsledky. Študijní prodekani preveria opodstatnenosť neúčasti na výučbe.

 • Zahraniční študenti ako aj tí slovenskí študenti, ktorí sa v rámci Erasmu vrátili z rizikových oblastí boli vyzvaní aby ostali v karanténe (hlavne študenti vracajúci sa na Slovensko z Iránu, Nemecka a Talianska). Študenti, budú povinní sledovať u seba prípadný výskyt symptómov vírusovej infekcie dýchacích ciest. Študenti podpíšu čestné prehlásenie, že ak pocítia príznaky, nebudú sa zúčastňovať výučbu. Ide o podstatné preventívne opatrenie zamerané predovšetkým na ochrana pacientov na klinikách.

 • Pedagógovia budú pred začiatkom vyučovania povinní pýtať sa študentov, či nemajú nejaké príznaky vírusovej infekcie dýchacích ciest. Pred začiatkom výučby sa bude študentom merať teplota. Nosenie rúšok bude povinné ako pre študentov, ktorí sa zúčastňujú stáži na klinikách, tak aj pre študentov zúčastňujúcich sa prednášok a praktických cvičení a to aj na predklinických predmetoch.

 • Vedenie požiada o zabezpečenie masiek/rúšok pre študentov na stážach zo zásob nemocníc. Okrem toho boli rúška a teplomery objednané a to v momentálne dostupnom množstve (2000 rúšok, 110 teplomerov), akonáhle budú k dispozícii, budú sa distribuovať na kliniky a ústavy. Tiež sa doobjednali ďalšie dávkovače dezinfekčných roztokov, ktoré sa budú inštalovať v budovách Starých a Nových teoretických ústavov a v budove na Moskovskej ulici.

 • Praktická výučba v odbore zubné lekárstvo v zubolekárskych predmetoch bude zatiaľ prebiehať ako doteraz. Študentom a ošetrovaným pacientom bude po obstaraní bezkontaktných teplomerov kontrolovaná telesná teplota. Študenti sú povinní nosiť rúška nielen počas ošetrovania pacientov, ale počas celej prítomnosti v ambulancii zubného lekárstva.

 • Upratovačky budú dbať na zvýšenú dezinfekciu posluchárni a spoločných priestorov.

 • Jedáleň LF UK je rizikové prostredie. Výdaj stravy kuchármi by mal prebiehať v rúškach.

 • V spoločných priestorov fakulty budú vyvesené oznamy a upozornenia, ako sa majú študenti správať.

 • Overí sa, či je možné streamovať prednášky pre študentov.

 • V prípade, že dôjde k výraznej zmene epidemiologickej situácie, budú študenti a pedagógovia informovaní o ďalšom postupe.