Vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu LFUK

zo dňa 19. februára 2019 - reakcia k otvorenému listu rektora UK a dekanov lekárskych fakúlt SR ministerke zdravotníctva SR.


21. 02. 2019 11.14 hod.

V Bratislave, dňa 19.2.2019

 

Vyhlásenie Študentskej časti Akademického senátu Lekárskej fakulty UK

My, zvolení zástupcovia študentov Lekárskej fakulty UK, sa týmto pripájame k iniciatíve rektora UK a dekanov lekárskych fakúlt Slovenskej republiky, vyjadrenej v otvorenom liste adresovanom ministerke zdravotníctva SR, ktorý bol zverejnený dňa 5.2.2019.

Podporujeme snahu rektora UK a dekanov o udržanie kvality výučby medicíny a zároveň aj úrovne zdravotnej starostlivosti v univerzitných nemocniciach. Možnosť zníženia požiadaviek na odbornosť vedúcich pracovníkov kliník (prednostov) považujeme za potenciálne nebezpečnú, nielen pre budúcnosť vzdelávania študentov medicíny, ale aj pre liečbu a osud všetkých dospelých a detských pacientov s náročnými a komplikovanými stavmi. 

Pri obsadzovaní kľúčových postov na klinikách univerzitných nemocníc je potrebné používať metódy a postupy, ktoré dokážu zhodnotiť kvalitu kandidátov čo najobjektívnejšie. Preto považujeme za rozumné rešpektovať overené princípy z vyspelých európskych krajín so špičkovou úrovňou výučby medicíny a terapeutických postupov.

Len skutoční odborníci, plniaci najprísnejšie kritériá, môžu byť zárukou pre určovanie adekvátnych liečebných postupov pre pacientov s ťažkými a náročnými stavmi, rovnako ako pre smerovanie rozvoja univerzitných kliník v zmysle rešpektovania najnovších trendov s tým, že zároveň budú tieto poznatky aj odovzdávané ďalším generáciám, nám medikom - budúcim lekárom.

Pokiaľ budeme mať vedúcich pracovníkov, na ktorých sú kladené vysoké odborné požiadavky, ale ich kompetenciou je len výskum a výuka, bez vplyvu na liečbu pacientov, mohlo by to viesť k situácií, že na klinikách zostane vyučovanie moderných trendov a liečebných procesov len v teoretickej rovine. Zároveň by tento stav mohol viesť aj k stagnácii až poklesu úrovne zdravotnej starostlivosti na danom pracovisku.

Každodenne sme svedkami toho, aké negatívne dôsledky môže mať vysoká miera subjektivity pri obsadzovaní kľúčových postov v rôznych oblastiach spoločenského života. Uplatňovanie podobných princípov na univerzitných klinikách môže predstavovať hazard so súčasným aj budúcim zdravím občanov Slovenskej republiky.  

Považujeme za potrebné, aby sa proces ustanovenia do funkcie prednostu kliniky upravil tak, aby vplyv lekárskej fakulty a univerzitnej nemocnice bol paritný, a týmto vyzývame kompetentných, aby sa vyjadrili k tejto zhoršujúcej sa situácii. Smerujeme naozaj k skvalitneniu výučbového procesu aj zdravotnej starostlivosti? Je súčasné smerovanie zámerov ministerstva zdravotníctva dlhodobo udržateľné?  Naozaj sú toto kroky, ktoré majú motivovať absolventov lekárskych fakúlt k tomu, aby ostali v slovenských nemocniciach? 

Ako študenti medicíny si dovoľujeme nesúhlasiť s daným postupom Ministerstva zdravotníctva SR. Sme presvedčení o tom, že tieto kroky povedú nielen k výraznému poklesu kvality výučby medicíny ale aj k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti o pacientov Slovenskej republiky. 

Vysoká miera subjektivity môže mať negatívne dôsledky pri výbere kľúčových postov v rôznych oblastiach spoločenského života, nejeden z nás je toho svedkom každý deň. Ale uplatňovanie obdobných postupov na univerzitných klinikách môže predstavovať hazard so súčasným aj budúcim zdravím občanov Slovenskej republiky. 

 

Originál vyhlásenia