Výzva dekana LF UK pre všetkých zamestnancov a študentov fakulty

zo dňa 9. marca 2020


09. 03. 2020 11.06 hod.

Vážení zamestnanci a študenti Lekárskej fakulty UK,

V dôsledku hrozivého rozširovania infekcie koronavírusom bola koncom minulého týždňa na našej fakulte prerušená kontaktná výučba. Dnešným dňom vstupuje celá UK do režimu bezkontaktnej výučby a to až do 23.3.2020.

Je to mimoriadna situácia, s ktorou nemáme skúsenosti, preto sa na vás obraciam s výzvou, aby ste rešpektovali zásady, ktoré nám umožnia dosiahnuť zamýšľaný cieľ, t .j. čo najviac redukovať postihnutie zdravotného stavu, nielen našich študentov a zamestnancov, ale aj všetkého obyvateľstva SR. Pritom zároveň musíme plniť činnosť fakulty aj v pedagogickej oblasti.

Pokyny pre organizovanie výučby prostredníctvom elektronickej komunikácie vydajú už dnes prodekani pre pedagogickú činnosť. Obraciam sa na prednostov a všetkých pedagógov ústavov a kliník, aby ste hľadali formy výučby (prezentácie powerpoint, pdf, podklady a zadania seminárnych prác, a i.), ktoré budú minimalizovať dôsledky prerušenia priamej kontaktnej výučby.

V záujme zníženia rizika šírenia nákazy odporúčam, aby odborné podujatia organizované v spoluúčasti Lekárskej fakulty UK, ktoré sa majú konať v priebehu najbližších týždňov, boli preložené na neskoršie termíny.

Zároveň vás všetkých žiadam, aby ste svoj každodenný režim čo najviac prispôsobili situácii. Aby ste vychádzali na verejnosť len v najnutnejšej miere, aby ste rešpektovali navrhnuté opatrenia, napr. dodržiavanie vzdialenosti medzi osobami, nepodávanie rúk pri styku s inou osobou, nosenie tvárových rúšok, a i. Pre zamestnancov, ktorých účasť na pôde fakulty bude nutná, budú rúšky rozdané dnes na pôde fakulty. Zamestnanci LF UK, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť musia rešpektovať aj nariadenia vedení výučbových nemocníc.

 

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS

Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave

V Bratislave, dňa 9.3.2020