Organizácia volieb dekana LFUK

na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023


05. 10. 2018 11.45 hod.

 

Voľby kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023


1. Voľby kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len LF UK) na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023, podľa § 27 bodu 1. písmena b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, článku 12., bodu 19 písmeno a) až e) tretej časti Štatútu LF UK, ako aj Doplnku č.1 Štatútu LF UK vyhlásil Akademický senát LF UK na svojom zasadnutí dňa 18. septembra 2018. Na tomto zasadnutí AS LF UK schválil Volebnú komisiu pre voľby kandidáta na funkciu dekana a jej predsedu (predsedníčku).

2. Harmonogram volieb:

      1. Navrhovanie kandidátov: od 20. septembra 2018 (8,00 hod.) do 11. októbra 2018 (do 12,00 hod).

 • Predseda (predsedníčka) volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana (VKnVKnFD) zverejní tento schválený materiál na webovej stránke LF UK a na Úradnej výveske AS LF UK v Bratislave do 14,00 hod. dňa 19. septembra 2018.
 • Kompletné materiály návrhu jednotlivého kandidáta (tlačivo, stručný pracovný životopis a tézy) adresované predsedovi VKnVKnFD odovzdá navrhovateľ v podateľni dekanátu LF UK v písomnej podobe.
 • Navrhovateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť podaného návrhu. Navrhovateľ zabezpečí písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou (tlačivo v prílohe) a so zverejnením stručného pracovného životopisu navrhovaného a téz jeho programového vyhlásenia (tézy v rozsahu maximálne 2 strany textu).
 • Návrh, ktorý nebude obsahovať niektorú z potrebných náležitostí nebude akceptovaný. O tejto skutočnosti oboznámi predseda VKnVKnFD navrhovateľa písomne (e-mailom). Navrhovateľ má právo nekompletný návrh písomne odvolať a znovu podať kompletný návrh (do konca obdobia pre podávanie návrhov).
 • Predseda VKnVKnFD zverejní úplný zoznam kandidátov, tézy ich programových vyhlásení, ich pracovné životopisy a zoznam ich navrhovateľov naraz – dňa 12. októbra 2018, do 14,00 hodiny, na webovej stránke LF UK a na Úradnej výveske AS LF UK.
 • Predstavenie kandidátov na funkciu dekana LF UK pred akademickou obcou LF UK sa uskutoční vo Veľkej posluchárni NTÚ na Sasinkovej 4, v deň volieb, teda v utorok 23. októbra 2018 od 13,00 hod.
 • Poradie vystupujúcich kandidátov sa zvolí verejným losovaním, ktoré vykonajú 23.10.2018 kandidáti, pred začiatkom ich predstavovania o 12,55 hod.
 • Časový rozsah vystúpenia kandidáta je 15 minút. Diskusia sa uskutoční po každom vystúpení v rozsahu najviac 15 minút. Po skončení vystúpenia všetkých kandidátov sa uskutoční spoločná diskusia všetkých kandidátov v rozsahu najviac 20 minút. Predstavovanie vedie a za dodržanie časových limitov je zodpovedný predseda Akademického senátu LF UK.
 • Kandidáti, ktorí ešte nevystúpili, budú počas predstavovania ostatných kandidátov čakať v určenej miestnosti (bez akéhokoľvek informačného spojenia), do ktorej nebude mať prístup iná osoba, na čo bude dohliadať vylosovaný člen VKnVKnFD.


      2. Voľby kandidáta na funkciu dekana LF UK sa uskutočnia na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu LF UK 23. októbra 2018 vo Veľkej posluchárni NTÚ na Sasinkovej 4, ktoré sa začne hneď po skončení   predstavovania kandidátov.

      3. Pred každým kolom volieb prevezme každý člen (členka) Akademického senátu LF UK, po preukázaní totožnosti a po podpise v prezenčnej listine príslušného kola volieb, hlasovací (volebný) lístok. Hlasovacie lístky budú mať pre každé kolo inú farbu a budú na nich v abecednom poradí vytlačené a poradovým číslom označené mená, priezviská a tituly volených kandidátov. Každý hlasovací lístok bude na rube označený pečiatkou, ako aj podpisom člena (členky) VKnVKnFD, ktorý vydáva hlasovacie lístky.
 
      4. Hlasujúci člen (členka) Akademického senátu LF UK označí (v na tento účel vyhradenom priestore) len jedného kandidáta zo zoznamu na hlasovacom lístku zakrúžkovaním čísla pred menom tohto kandidáta. Inak označené, ako aj neoznačené hlasovacie lístky, budú neplatné.

      5. Výsledky každého kola volieb budú zaznamenané v zvláštnej zápisnici podpísanej členmi volebnej komisie (ak člen(ovia)) volebnej komisie odmietne(u) podpísať túto zápisnicu, sú povinní v nej písomne uviesť dôvod). Zápisnica z každého kola bude prílohou Zápisnice z priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana LF UK pre funkčné obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2023 (ak člen(ovia) volebnej komisie odmietne(u) podpísať túto zápisnicu, sú povinní
v nej písomne uviesť dôvod).

     6. Výsledky každého kola volieb, vrátane záverečného, oznámi bezprostredne po zrátaní hlasov, verejne (vo Veľkej posluchárni NTÚ) predseda VKnVKnFD.

     7. Voľby sú ukončené spísaním Zápisnice z priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana LF UK pre funkčné obdobie od 1.2.2019 do 31.1.2023, hneď po ukončení hlasovania a vyhlásení výsledkov. Zápisnica je právoplatná, ak je podpísaná väčšinou členov VKnVKnFD, vrátane predsedu. Ak má niektorý z členov komisie námietku k priebehu volieb, táto bude písomne zaznamenaná v zápisnici aj s vyjadrením VKnVKnFD k nej.

     8. Zápisnicu z volieb kandidáta na funkciu dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave odovzdá predseda (predsedníčka) VKnVKnFD predsedovi Akademického senátu LF UK, aby ju tento mohol obratom odoslať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave a predsedovi Akademického senátu UK v Bratislave.

3. Priebeh volieb kandidáta na funkciu dekana na funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023 sa uskutočnia podľa článku 12., bodu 19 písmeno f) tretej časti Štatútu LF UK a podľa pravidiel stanovených v bodoch 5 – 10 čl. 24, tretieho oddielu Štatútu UK a nasledovne:

 • (5) Na právoplatné voľby kandidáta na funkciu dekana je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín členov Akademického senátu LF UK.
 • (6) Ak je navrhnutý na funkciu dekana len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS LF UK. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS LF UK, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov senátu. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol zvolený kandidát na dekana, AS LF UK UK do 48 hodín vyhlási nové voľby.
 • (7) Ak je kandidátov na funkciu dekana viac, zvolený je kandidát, ktorý získal trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov AS LF UK. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole požadovanú trojpätinovú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.
 • (8) Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
 • (9) V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa trojpätinovú väčšinu hlasov prítomných členov AS LF UK. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole trojpätinovú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov senátu, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.
 • (10) Ak podľa postupu uvedeného v predchádzajúcich odsekoch nebol zvolený kandidát na dekana, AS LF UK do 48 hodín vyhlási nové voľby.

 

Tlačivo na návrh kandidáta na dekana LFUK

 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda AS LF UK