Program slávnostnej vedeckej schôdze

pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča dňa 21. novembra 2018 o 16:30 h.


09. 11. 2018 13.44 hod.

Program slávnostnej vedeckej schôdze pri príležitosti životného jubilea 90. narodenín akademika Jána Štefanoviča dňa 21. novembra 2018 o 16:30 h. vo VP NTÚ, Sasinkova 4, Bratislava

1. Príhovor dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. J. Šteňa, DrSc.

2. Buc M. Prínos akademika Štefanoviča pre rozvoj mikrobiológie a imunológie

3. Príhovory hostí

     - prezident SLK – MUDr. Marián Kollár
     - predseda SSAKI – doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
     - predseda SSKM SLS – MUDr. Monika Czirfuszová, PhD.
     - príhovory ďalších hostí

4. Bucová M.: Poznatky o profesionálnych fagocytoch v minulosti a dnes

5. Slobodníková L.: Čo možno urobiť, keď neúčinkujú antibiotiká

Priateľské spoločenské posedenie pozvaných hostí

     Doc. MUDr. M. Bucová, CSc.                          prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc.   
prednostka Imunologického 
ústavu                prednosta Mikrobiologického ústavu