Contacts

 1. AAA Problémové aspekty výučby biofyziky / Zuzana Balázsiová ... [et al.]
  Praha : Evropská asociace pro fototerapii, 2019
 2. AAA Zdravé dieťa : kyslík - iskra života. / Ingrid Brucknerová, Michal Trnka a kolektív
  Praha : Evropská asociace pro fototerapii, 2019
 3. ADC Deposits of iron oxides in the human globus pallidus / Helena Kosnáčová ... [et al.]
  In: Open Physics [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 1 (2019), s. 291-298 [online]
 4. ADC Elevated age-related cortical iron, ferritin and amyloid plaques in APPswe/PS1deltaE9 transgenic mouse model of Alzheimer's disease / Helena Kosnáčová ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Suppl. 4 (2019), s. S445-S451
 5. ADC Effect of etching time on structure of p-type porous silicon / Martin Kopáni ... [et al.]
  In: Applied Surface Science : 5th Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science and Solar Renewable Energy News. - č. 461 (2018), s. 44-47
 6. ADC Iron-oxide minerals in the human tissues / Helena Kosnáčová ... [et al.]
  In: BioMetals. - Roč. 33, č. 1 (2020), s. 1-13
 7. ADC Pineal gland calcification under hypoxic conditions / Martin Kopáni ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 68, č. Suppl. 4 (2019), s. S405-S413
 8. ADD The three-dimensional fine structure of the human heart: a scanning electron microscopic atlas for research and education / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 72, No. 12 (2017), s. 1521-1528
 9. ADF Ukladanie železa a hliníka v mozočku králikov po expozícii mikrovlnného žiarenia z umelého a reálneho zdroja signálu GSM / Elena Ferencová ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 16, č. 1 (2018), s. 30-34
 10. ADN Iron deposition in rabbit cerebellum after exposure to generated and mobile GSM electromagnetic fields / M. Kopáni ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 118, č. 10 (2017), s. 575-579
 11. AED What is necessary to know to determine the basic range of physical knowledge of graduate students of the general medicine study program / Zuzana Balázsiová, Daniel Kosnáč
  In: Physics - Applications and innovations : Part 1, Part 2. - ISBN 978-80-552-1915-8. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. - S. 87-92
 12. AED Implementation of basic research results in the field of natural sciences for the education process in study programs: general medicine and dentistry, biomedical physics and medical biology Demonstration on the example of the role of minerals in the human brain / Martin Kopáni, Daniel Kosnáč, Jaroslav Varchola
  In: Physics - Applications and innovations : Part 1, Part 2. - ISBN 978-80-552-1915-8. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. - S. 98-102
 13. AFC Effect of etching time on structure of p-type and n-type porous silicon / M. Kopáni ... [et al.]
  In: SURFINT - SREN 5 : Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2017. - ISBN 978-80-223-4411-1. - Bratislava : Comenius University, 2017. - S. 15-18
 14. AFC Practical training on biophysics oriented towards problem-based learning / K. Kozlíková, S. Sivčo, D. Kosnáč
  In: EDULEARN 16 : Conference proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-608-8860-4. - Valencia : IATED Academy, 2016. - S. 5175-5178 [USB kľúč]
 15. AFC The platform for updating the biophysical curriculum in the general medicine study program / Zuzana Balázsiová, Daniel Kosnáč, Michal Trnka
  In: ICERI2018 Proceedings [elektronický dokument] : 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation. - ISBN 978-84-09-05948-5. - Valencia : IATED, 2018. - S. 2073-2078 [USB-key]
 16. AFD Morphology and FT IR spectra of porous silicon / M. Kopáni... [et al.]
  In: Journal of Electrical Engineering. - Vol. 68, No. 7 (2017), s. 53-57
 17. AFD Výskyt vápenatých kryštálov a ich súvis s koncentráciou melatonínu v epifýze potkanov / Bronislava Vraníková, Daniel Kosnáč, Michal Zeman
  In: Zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4712-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 34-39 [online]
 18. AFD Ventricular repolarisation analysed in young adult men and women using autocorrelation maps / K. Kozlíková, M. Trnka, D. Kosnáč
  In: Measurement 2015. - ISBN 978-80-969672-9-2. - Bratislava : Institute of Measurement Science SAS, 2015. - S. 97-100
 19. AFD Non-dipolarity analysis in isopotential maps of ventricular depolarization of children / Michal Trnka, Daniel Kosnáč, Katarína Kozlíková
  In: Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2019 [elektronický dokument] : zborník príspevkov. - ISBN 978-80-554-1587-1. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019. - S. [1-3] [CD-ROM]
 20. AFD Porovnanie vedomostí zo základov teórie merania u študentov študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku / V. Haverlíková, K. Kozlíková, D. Kosnáč
  In: Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíne [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4254-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 39-42 [CD-ROM]
 21. AFD Extrémy izopotenciálových máp počas repolarizácie srdcových komôr zdravých tínedžerov / K. Kozlíková, D. Kosnáč, M. Trnka
  In: Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíne [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4254-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 47-50 [CD-ROM]
 22. AFD Analýza repolarizácie komôr u zdravých detí pomocou autokorelačných máp / M. Trnka, D. Kosnáč, K. Kozlíková
  In: Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíne [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4254-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 82-85 [CD-ROM]
 23. AFG Určenie dipólovej zložky máp elektrického napätia srdca na povrchu tela / D. Kosnáč, K. Kozlíková
  In: 40. Dny lékařské biofyziky [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87878-27-9. - Praha : 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2017. - S. 40 [online]
 24. AFG Výskyt vápenatých kryštálov a ich súvis s koncentráciou melatonínu v epifýze potkanov / Martin Kopáni ... [et al.]
  In: 42. Dny lékařské biofyziky : Sborník abstrakt. - ISBN 978-80-88199-06-9. - Praha : Petr Heřman, 2019. - S. 22-23
 25. AFG Nedipolarita izopotenciálových máp komorovej depolarizácie malých zdravých detí / Daniel Kosnáč, Katarína Kozlíková
  In: 42. Dny lékařské biofyziky : Sborník abstrakt. - ISBN 978-80-88199-06-9. - Praha : Petr Heřman, 2019. - S. 26-26
 26. AFG Role of intraneuronal iron and ferritin depositions in the mice brain cortex in Alzheimer pathology / Helena Kosnáčová ... [et al.]
  In: 42. Dny lékařské biofyziky : Sborník abstrakt. - ISBN 978-80-88199-06-9. - Praha : Petr Heřman, 2019. - S. 49-50
 27. AFG Zisťovanie vedomostí študentov všeobecného lekárstva zo základov teórie merania / V. Haverlíková, K. Kozlíková, D. Kosnáč
  In: 38. Dny lékařské biofyziky. - ISBN 978-80-7259-068-1. - Praha : 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2015. - S. 18
 28. AFG Časový priebeh extrémov izopotenciálových máp počas repolarizácie komôr srdca / K. Kozlíková ... [et al.]
  In: 38. Dny lékařské biofyziky. - ISBN 978-80-7259-068-1. - Praha : 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2015. - S. 22
 29. AFG The use of scanning electron microscopy in the human heart research / P. Gálfiová ... [et al.]
  In: Morphology 2017. - ISBN 978-80-263-1315-1. - Brno : Tribun EU, 2017. - S. 67
 30. AFG Endothelial cells of the human spleen in scanning electron microscope / Paulína Gálfiová ... [et al.]
  In: International Symposium on Morphological Sciences : book of abstracts. - ISBN 978-80-88214-11-3. - Praha : AMCA, 2018. - S. 23-23
 31. AFH Grafická gramotnosť študentov LFUK na konci 1. semestra štúdia / Zuzana Balázsiová ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 9-9 [online]
 32. AFH Meranie radiačného zaťaženia návštevníkov vybraných jaskýň Slovenského krasu školským dozimetrom / Daniel Kosnáč, Zuzana Balázsiová
  In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 40-40 [online]
 33. AFH Nedipolarita izopotenciálových máp srdcových predsiení mladých dospelých kontrol / Daniel Kosnáč, Michal Trnka, Katarína Kozlíková
  In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 41-41 [online]
 34. AFH Analýza depolarizácie predsiení srdca zdravých detí pomocou autokorelačných máp / Michal Trnka, Daniel Kosnáč, Katarína Kozlíková
  In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 69-69 [online]
 35. AFH Expresia molekuly TREM-1 a HMGB1 v tkanivách gliómov / L. Maruščáková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 30-31
 36. AFH Fe v substantia nigra / Jana Hlinková ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 27-27 [online]
 37. AFH Porovnanie extrémov izopotenciálových máp počas repolarizácie srdcových komôr zdravých tínedžerov / K. Kozlíková ... [et al.]
  In: Lekárska fyzika a biofyzika na začiatku 21. storočia 2: Aplikácie fyziky v medicíne [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3953-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 30 [CD-ROM]
 38. AFH Effect of etching time on structure of n-type black silicon / Martin Kopáni ... [et al.]
  In: Proceedings of 10th Solid State Surfaces and Interfaces : Extended Abstract Books. - ISBN 978-80-223-4606-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 42-42
 39. AFH Železo v globus pallidus / Jana Hlinková ... [et al.]
  In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-8187-045-3. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 26-26 [online]
 40. AFH Molekula TREM-1 v gliómoch / L. Maruščáková ... [et al.]
  In: Klinická imunológia a alergológia. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 15-16
 41. AFH Meranie variability srdcovej frekvencie: predbežná štúdia / D. Kosnáč, S. Sivčo, K. Kozlíková
  In: 39. Dni lekárskej biofyziky. - ISBN 978-80-223-4105-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 46
 42. AFH Vytvorenie jednotnej schémy protokolov z praktických cvičení z lekárskej biofyziky na LF UK v Bratislave / K. Kozlíková, V. Haverlíková, D. Kosnáč
  In: 39. Dni lekárskej biofyziky. - ISBN 978-80-223-4105-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 47
 43. AFH Meranie hluku a jeho vplyv na zdravie človeka / L. Šebesta ... [et al.]
  In: 39. Dni lekárskej biofyziky. - ISBN 978-80-223-4105-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 68
 44. AFH Autokorelačné mapy komorovej repolarizácie zdravých mladých dospelých osôb / K. Kozlíková, D. Kosnáč
  In: Cardiology letters. - Roč. 24, Suppl. 1 (2015), s. 20S
 45. BCI Practical training on medical biophysics [elektronický zdroj] : sample protocols. / K. Kozlíková, V. Haverlíková, D. Kosnáč
  Bratislava : Comenius University, 2016
 46. BFA Pineal gland calcification under hypoxic conditions / Martin Kopáni ... [et al.]
  In: 15th International Symposium on Biomineralization [elektronický dokument]. - Mníchov : Ludwig-Maximilians-Universität München, 2019. - S. [1-1] [online]
 47. BFA Implementation of the ultrasound simulation in the education at the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava / Pavol Vitovič ... [et al.]
  In: MEFANET 2018 [elektronický dokument]. - Brno : Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2018. - S. 31-32 [online]
 48. BFA Comparison of ventricular depolarization and repolarization in autocorrelation maps of young adults / K. Kozlíková, D. Kosnáč, M. Trnka
  In: 43rd International Congress on Electrocardiology. - Palma : [s.n.], 2016. - S. 29