Contacts

 1. AAA Drogové trestné činy / Miroslava Vráblová, Jaroslav Klátik, Vanda Rísová
  Praha : Nakladatelství Leges, 2018
 2. ADC Expanding the phenotype of thrombocytopenia absent radius syndrome with hypospadias / Ján Miertuš ... [et al.]
  In: Journal of Biotechnology. - č. 311 (2020), s. 44-48
 3. ADF Interdisciplinary contribution to the study of placenta / Vanda Vráblová ...[et al.]
  In: Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. - Roč. 8, č. 1 (2005), s. 178-181
 4. ADF Quo vadis, súdna genetika? / J. Miertuš, V. Rísová, M. Vráblová
  In: Societas et Iurisprudentia [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 83-105 [online]
 5. ADN The pathway of lead through the mother's body to the child / Vanda Rísová
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 12, č. 1 (2019), s. 1-6
 6. AED Investigation of the presence of lead in placenta / V. Vráblová, M. Šimera, W. Seidenbusch
  In: Morfológia v súčasnosti. - ISBN 80-223-2029-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 90-94
 7. AED Kľúčna kosť človeka a laboratórneho potkana / Ján Líška ... [et al.]
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 37-41
 8. AFC Niekoľko poznámok k znaleckej činnosti v prípravnom konaní / Miroslava Vráblová, Vanda Rísová
  In: Olomoucké právnické dny 2018 [elektronický dokument] : sekce trestního práva. - ISBN 978-80-88266-23-5. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 142-153 [online]
 9. AFC Kriminologické súvislosti ADHD a kriminality mládeže / Miroslava Vráblová, Vanda Rísová
  In: Kriminologické dny 2018 [elektronický dokument] : sborník z 6. ročníku mezinárodní konference. - ISBN 978-80-88266-15-0. - Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018. - S. 158-171 [online]
 10. AFD Drogová závislosť - trestnoprávne a medicínske súvislosti / Miroslava Vráblová, Vanda Rísová
  In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi : zborník príspevkov zo 7. ročníka interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-8054-811-7. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. - S. 351-363
 11. AFD Interdisciplinárny pohľad na kumuláciu olova v placente / V. Foltin ...[et al.]
  In: Príspevok k výskumu štruktúr organizmu. - ISBN 80-969225-1-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť SAV, 2005. - S. 11-13
 12. AFD Klonovanie ľudskej bytosti - medicínske a právne aspekty / Vanda Rísová, Miroslava Vráblová
  In: Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, september 2018. - ISBN 978-80-7502-332-2. - Praha : Nakladatelství Leges, 2018. - S. 400-411
 13. AFH The morphological structure of the human pineal gland at light and electron microscopic levels / Simona Polakovičová ... [et al.]
  In: Morphology 2019. Conference programme and abstracts of the 45th International congress of Slovak Anatomical society and 56th Lojda symposium of Histochemistry. - ISBN 978-80-8152-758-6. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - S. 100-101
 14. BDF Ľudská placenta - orgán, na ktorý je dnes sústredená pozornosť / Vanda Vráblová - Rísová
  In: Neonatologické zvesti. - Roč. 12, č. 1 (2008), s. 8-11
 15. DAI Vplyv životného prostredia matky na placentu plodu / Vanda Risová ; školiteľ Štefan Polák, Janka Foltínová
  Bratislava : [s.n.], 2010