PVP Úvod do filozofie celostnej medicíny

Cieľom  povinne voliteľného predmetu „Úvod do filozofie celostnej medicíny“ je poskytnúť poslucháčovi LF UK komplexný filozofický pohľad na chorého človeka z hľadiska histórie i súčasnosti a na možnosti zistenia a eventuálneho odstránenia poruchy jeho zdravia (liečba tela, duše i ducha). Dôvodom na zavedenie predmetu je skutočnosť, že v poslednom čase sa rozrastá  počet „alternatívnych“ liečebných metód a pacienti často prichádzajú za lekárom s otázkami týkajúcimi sa takýchto spôsobov liečby. Je dôležité, aby lekár bol oboznámený s možnosťami  a limitmi rôznych liečiteľských metód, aby vedel správne zareagovať a usmerniť pacienta tak, aby mu alternatívne liečebné postupy neuškodili. Cieľom predmetu je tiež poskytnúť vedomosti o tom, aké názory mali/majú lekári v iných kultúrach, ako pristupujú k pacientovi, aj sami k sebe z hľadiska etiky, či morálky. V neposlednom rade, snahou predmetu je pripraviť lekára s komplexným pohľadom na človeka i na svet. Lekára, ktorý vie používať vo svojej práci a v živote tak filozofiu, ako aj filantropiu.

Osnova predmetu

1. Úvod do predmetu, základné pojmy, stručný prehľad histórie.

2. Vybrané aspekty medicíny v starovekom  Egypte, Mezopotámii, Grécku a Rímskej ríši.

3. Vyše štyritisíc ročná tradícia Čínskej medicíny- a jej filozofické východiská.

4. Tradícia Čínskej medicíny- základné princípy.

5. Vybrané kapitoly z Indickej filozofie a prieniky s umením lekárskym, Upanišády.

6. Stredovekí myslitelia a ich pohľad na medicínu.

7. Ján Ámos Komenský – Labyrint človeka.

8. Filozofické základy medicíny na našom území v predkresťanskom období.

9. Princípy sympatickej medicíny.

10. Psychosomatická medicína

11. Prehľad súčasnej „alternatívnej“  liečby a „pseudoliečby“ alebo ako nenechať liečiteľa zabiť pacienta

12. Podrobnejšie prebratie študentami zvolenej témy. Alternatívna téma: hudba – prečo sa dostala medzi vedy quadrívia a ako súvisí s medicínou.

Rozvrh hodín