Konferencia ŠVOČ

Študentská vedecká konferencia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

57. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

XIII. vedecká konferencia doktorandov LF UK

 

organizované Radou ŠVOČ v spolupráci s Klubom ŠVOČ Bratislavského spolku medikov

sa budú konať pod záštitou dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.

v stredu 18. apríla 2018

Zborník konferencie

ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC

Editori: Adriana Furdová,  Róbert Lipták

Recenzenti: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MUDr. Pavol Janega, PhD.

Bratislava, Univerzita Komenského, 2018

ISBN: 978-80-223-4513-2

Program konferencie

8:30         Otvorenie konferencie

8:40         Úvodná prednáška

Od pacienta k cirkulujúcim nádorovým bunkám a späť
prof. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LFUK a NOÚ

9:25         Prestávka na presun

Program 57. fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti
POSLUCHÁREŇ M6, MOSKOVSKÁ 2


9:50         Laboratórna a molekulárna sekcia


1. Dynamika zmien vybraných parametrov oxidačného stresu pri sepse
Lukáš Šebesta
Školiteľ: RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

2. Vzťah papilómov a skvamocelulárneho karcinómu spojovky s infekciou HPV
Alexandra Stopková
Školiteľ: doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO
Klinika oftalmológie LF UK a UNB

3. Varianty génu PTEN u pacientok s hyperpláziou a karcinómom endometria
Lajos Gergely
Školiteľ: Mgr. Petra Priščáková
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB

4. The Endogenous DNA Damage in Peripheral Blood Lymphocytes (PBLs) in Patients with Metastatic Urothelial Carcinoma (MUC)
Boris Havlík
Školiteľ: MUDr. Bc. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ

5. Ovplyvnenie endotelovej dysfunkcie podávaním antioxidantov v modeli hypertriglyceridemického potkana
Tomáš Kovačič
Spoluautori: Boris Lipták, Barbara Kaprinay, Zdenka Gáspárová
Školiteľ: MUDr. Pavol Janega, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB

6. Is it possible to transfer susceptibility to colitis via fecal microbiota transplantation?
Róbert Lipták
Spoluautori: Alexandra Wagnerová, Barbora Gromová
Školiteľ: MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

7. Digital stereophotogrammetry assessment of facial asymmetry.
Maria Rojowska
Školiteľ: MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

11:25       Prestávka

11:40       Klinická sekcia


8. Využitie implantovateľného slučkového rekordéra v diagnostike arytmií
Martin Chudý
Spoluautori: Július Kasper
Školiteľ: MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB

9. Individualizovaný MAD proti chrápaniu
Zuzana Bednárová
Školiteľ: MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
 
10. Endodontic practice profile among dentists through a questionnaire survey
Christina Elina Malioti
Školiteľ: MUDr. Bohuslav Novák, PhD
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

11. Využitie virtuálneho 3D modelu ramenného kĺbu v diagnostike ruptúry rotátorovej manžety
Pavol Šalát
Školiteľ: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie SZU, OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety


12. Antimikrobiálna účinnosť impregnovanej humánnej acelulárnej dermálnej náhrady na in vitro modeloch popáleninových rán

Alexandra Mészárosová, Zuzana Országhová
Spoluautori: Lívia Slobodníková, Zuzana Hubenáková, Marek Straka
Školiteľ: MUDr. Marianna Hajská, PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

13. Indications for Bronchoscopy in Paediatric Patient
Maria Athina Tsitsika, Despoina Tsalkatidou
Školiteľ: MUDr. Ivana Matejová
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH

14. Nová metóda abdominálneho posunu kombinovanej rekonštrukcie prsníka
Júlia Bartková
Školiteľ: MUDr. Martin Boháč, PhD, MHA, FEBOPRAS
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB

13:05       Prestávka

 
Program XIII. VEDECKEJ KONFERENCIE DOKTORANDOV
POSLUCHÁREŇ M6, MOSKOVSKÁ 2


13:20       Biomolekulárna sekcia

15. Dynamika extracelulárnej DNA v myšacom modeli ulceróznej kolitídy.
Mgr. Martin Marônek
Spoluautori: Barbora Čechová, Barbora Gromová, Róbert Lipták, Ľubica Janovičová, Barbora Konečná
Školiteľ: MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

16. Dynamika extracelulárnej DNA v myšacom modeli sepsy
Mgr. Lucia Lauková
Spoluautori: Estera Maria Jana Bertolo, Magdaléna Zelinková, Veronika Borbélyová, Alexandra Gaál Kovalčíková, Emese Domonkos, Peter Celec
Školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

17. Molekulárny mechanizmus zvýšenia tumorigenicity inhibítorom signálnej dráhy c-Met/HGF v melanómových bunkách
Ing. Lucia Demková
Spoluautori: Miroslava Matúšková
Školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie, BMC SAV

18. Štúdium vplyvu mezenchýmových stromálnych buniek na chemorezistenciu karcinómu prsníka
Mgr. Jana Plavá
Spoluautori: Svetlana Miklíková, Marína Cihová, Lucia Kučerová, Martin Boháč
Školiteľ: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.
Ústav experimentálnej onkológie, BMC SAV

19. Extracelulárna DNA a deoxyribonukleázová aktivita u experimentálnych zvierat
Ľubica Janovičová
Spoluautori: Barbora Gromová, Diana Drobná, Barbora Konečná, Emese Domonkos, Veronika Borbélyová, Lenka Vokálová, Július Hodosy
Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

20. Vplyv biologickej protizápalovej liečby na koncentráciu extracelulárnej DNA pri reumatoidnej artritíde
MUDr. Júlia Illésová
Spoluautori: Vanda Mlynáriková, Peter Celec
Školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
 
14:35       Prestávka

14:50       Patofyziologická sekcia


21. Chronický stres znižuje expresiu amyloidového prekurzorového proteínu
Mgr. Alexandra Padová
Spoluautori: Peter Vargovič, Ivana Rokytová
Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Fyziologický ústav LF UK


22. Dynamics of salivary urea and creatinine during the development of renal injury in animal models

Mgr. Alexandra Gaál Kovalčíková
Spoluautori: Emese Domonkos, Róbert Lipták, Marianna Hladová, Kristína Ploth, Peter Celec
Školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
 
23. Výskyt legionel vo vodovodnej sieti nemocnice - riziko infekcie a prevencia
MUDr. Mgr. Miriam Fulová
Spoluautori: Martina Kotrbancová, Jana Boledovičová, Katarína Trnková
Školiteľ: doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Ústav epidemiológie LF UK
 
24. Úloha pohlavných hormónov v obličkových funkciách starnúcich potkanov
Mgr. Emese Domonkos
Spoluautori: Veronika Borbélyová, Mária Kačmárová, Melinda Csongová, Marianna Gyurászová, Peter Celec
Školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK


25. Akútny účinok kofeínu na správanie a metabolizmus

Mgr. Katarína Kmeťová
Spoluautori: Martin Marônek, Veronika Borbélyová, Peter Celec
Školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
 
26. Is consumption of sugar-sweetened beverages with high-sugar diet during gestation associated with any pathology in mice?
Mgr. Jozef Čonka
Spoluautori: Veronika Borbélyová, Diana Drobná, Simona Trubačová, Lucia Lauková, Peter Celec
Školiteľ: doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
 
16:05       Prestávka

16:10       Záverečná prednáška

Vimedix – ultrasonografický simulátor a jeho využitie vo výučbe na LFUK
doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD., MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.
Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK, Fyziologický ústav LF UK

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
POSLUCHÁREŇ M6, MOSKOVSKÁ 2

 

16:30       Vyhlásenie výsledkov