Konferencia ŠVOČ (2017)

56. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

XII. vedecká konferencia doktorandov LF UK

Pozvánka na konferenciu

56. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

a

XII. vedecká konferencia doktorandov

sa budú konať 12. apríla 2017

pod záštitou dekana LF UK

prof. MUDr. Juraja Šteňa, PhD.

Zborník konferencie

ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC

Editori: Adriana Furdová,  Róbert Lipták

Recenzenti: doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MUDr. Pavol Janega, PhD.

Bratislava, Univerzita Komenského, 2017

ISBN: 978-80-223-4304-6

Program konferencie

8:30    Otvorenie konferencie

8:40    Úvodná prednáška

Inovatívne intervenčné riešenia pri zlyhaní srdca
doc. MUDr. Jozef Bartúnek, PhD.
Cardiovascular Center, OLV Hospital, Aalst Belgicko
Department Cardiovasculaire Wetenschappen, Katholiek Universiteit Leuven, Belgicko, visiting professor

9:20    Prestávka

PROGRAM 56. FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

VEĽKÁ POSLUCHÁREŇ NTÚ


9:30    Klinická sekcia I


1. Rizikové faktory sclerosis multiplex
Dóra Horváth
Školiteľ: MUDr. Iveta Lisá, CSc.
II. neurologická klinika LF UK a UNB Bratislava

2. Extracelulárna DNA ako potencionálny prognostický a terapeutický marker u pacientov so zápalovým ochorením čreva
Kristína Tomová
Školitelia: Mgr. Janka Bábíčková, PhD., RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

3. Chorobnosť a faktory pôsobiace na zdravotný stav dieťaťa v predškolskom veku
Katarína Bahnová
Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP

4. Aterogénny index plazmy je pozitívne asociovaný s rizikom smrti u starších žien – 10-ročná follow up štúdia
Rúth Báneszová, Mária Bisahová
Školiteľ: MUDr. Peter Sabaka, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB Bratislava

5. Vplyv civilizačných ochorení rodičov na zdravie ich detí v predškolskom veku
Lucia Soldanová
Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP

10:30    Prestávka
10:40    Klinická sekcia I

6. Veľkosť lipoproteínových častíc u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom.
Michal Pečík
Školiteľ: prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
V. interná klinika LF UK a UNB Bratislava

7. Peri a postoperačný manažment primárnej hyperparatyreózy
Karin Molnárová
Školiteľ: MUDr. Králik Róbert, PhD.
Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA

8. Atrial fibrillation and anticoagulation treatment
Stylianos-Chrysovalantis Daios
Tutor: MUDr. Martin Čaprnda PhD.
1st Department of Internal Medicine, Comenius University in Bratislava

9. Štatistické vyhodnotenie vybraných somatických parametrov novorodenca na 1. deň veku a ich porovnanie
Jana Brucknerová, Lucia Lauková
Školitelia: PhDr. Michal Trnka, PhD., doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LF UK a DFNsP

10. Využitie acelulárnej dermálnej matrix v procese rekonštrukcie prsníka
Martina Chotárová
Školiteľ: MUDr. Martin Boháč, PhD., MHA, FEBOPRAS
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB Bratislava

11:40    Prestávka
11:50    Klinická sekcia II (choroby hlavy a krku)

11. Amniotic membrane covering defects in patients with orbital and epibulbar lesions
Neofytos Mavris
Tutor: assoc. prof. Mgr. MUDr. Furdová Alena, PhD., MPH, MSc
Department of Ophthalmology, Comenius University in Bratislava

12. Výsledky tónovej audiometrie pri rôznych typoch kochleárnej implantácii
Peter Buček
Školiteľ: prof. MUDr.Milan Profant, CSc.
Klinka otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB Bratislava

13. Congenital abnormalities of face in newborns
Maria Koukouvitaki
Školiteľ: doc. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD.
Neonatal Department of Intensive Medicine, Comenius University in Bratislava

14. Evaluation of facial soft tissues in diagnostics of orthodontics
Olga Gkeka
Školiteľ: MUDr. Andrej Thurzo, PhD.
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Comenius University in Bratislava; Department of Orthodontics, Comenius University in Bratislava

15. Evaluation of airway in pre and postoperative phase in patient with sleep apnoe
Georgia Fountoulaki
Tutor: MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Comenius University in Bratislava


12:50    Prestávka
13:00    Klinická sekcia II (choroby hlavy a krku)

16. Populačné vyhodnocovanie proporcií tváre prostredníctvom 3D skenov
Bronislava Lenčuchová
Školiteľ: MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

17. Ľudský papilomavírus v etiopatogenéze orofaryngeálneho karcinómu
Tomáš Kovačič
Školiteľ: MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB Bratislava

18. Gingival recession and gum graft surgery: a review
Xanthopoulou Vithleem
Tutor: MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Comenius University in Bratislava

19. Determinujúce faktory výsledkov liečby u pacientov s lymfómovým ochorením v oblasti oka a očnice
Anna Marková
Školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH
Klinika oftalmológie LF UK a UNB Bratislava

20. Príprava hybridného hydrogélu pre bioprinting orálneho epitelu a kože.
Filip Peťko
Školiteľ: MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

14:00    Prestávka


PROGRAM 56. FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

LADZIANSKEHO POSLUCHÁREŇ NTÚ


9:30    Predklinická sekcia


21. Behavioral changes in chronic kidney disease in mice
Rafael Ján Sepp
Tutor: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
Institute of molecular biomedicine, Comenius University in Bratislava

22. Môže mať DNA z potravy vplyv na ľudský organizmus?
Martina Karovičová, Ondrej Lengyel
Školiteľ: Mgr. Barbora Konečná
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

23. Efekt ivabradínu na remodeláciu srdca a aorty pri zlyhaní srdca indukovanom izoprenalínom
Peter Stanko
Školitelia: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.; MUDr. Tomáš Baka
Ústav patologickej fyziológie LF UK

24. Pohlavné rozdiely v markeroch oxidačného stresu u pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode
Petra Pazderová
Školiteľ: doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

25. Úloha imunitného systému v procese vzniku nádorov hrubého čreva
Erika Gaálová
Školiteľ: MUDr. Pavol Janega, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UNB Bratislava

26. Vplyv podávania vitamínu C na vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov.
Juraj Krajčír, Katarína Kučerová, Jana Laceková
Školiteľ: MUDr. Jana Radošinská, PhD.
Fyziologický ústav LF UK

10:45    Prestávka
10:55    Predklinická sekcia

27. Aeróbny a silový tréning špecificky ovplyvňujú hladiny vybraných bioaktívnych molekúl v cirkulácii a ich zmeny v odpovedi na akútnu fyzickú záťaž.
Mikuláš Štofaňák
Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav patologickej fyziológie LF UK

28. Student to Student Tutorial Project In Physiology
Athina Ioanna Daponte, Amiria Dal Grande, Yuki Senoo, Fabian Schmitt
Tutor: MUDr. Silvia Hnilicova, PhD.
Institute of Physiology, Comenius University in Bratislava

29. Aplikácia Human Anatomy VR do Virtuálnej Anatomickej Učebne (VAU)
Tomáš Brngál, Miloš Svrček, Tung Cao Thanh
Školiteľ: MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

30. Vplyv elektromagnetického poľa generovaného základňou telefónu na aktivitu autonómneho nervového systému
Terézia Červenková, Katarína Redhammerová
Školiteľ: MUDr. Rastislav Važan, PhD.
Fyziologický ústav LF UK

31. Vplyv kofeínu na činnosť mozgu.
Martin Pekarčík
Školitelia: Mgr. Helena Svobodová, Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK

32. Využitie keramiky v klasickej 3D tlači a bioprintingu
Lucia Krupanová
Školiteľ: MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

12:10    Prestávka


PROGRAM XII. VEDECKEJ KONFERENCIE DOKTORANDOV

MALÁ POSLUCHÁREŇ NTÚ

9:30    Klinická sekcia


33. Hodnotenie rôznych typov operácií rázštepu sekundárneho podnebia
MUDr. Pavol Macho
Školiteľ: doc. MUDr.  Jozef  Fedeleš, CSc.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB Bratislava

34. Porovnanie presnosti vzorcov na výpočet dioptrickej sily umelej vnútroočnej šošovky pred operáciou katarakty
MUDr. Ivajlo Popov
Školiteľ: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a UNB Bratislava

35. Porušená placentácia vo vzťahu k operačným výkonom na maternici
MUDr. Eva Korňanová
Školitelia: MUDr. Andrea Maľová, PhD., prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB Bratislava

36. Rozdiel v expresii cytokínov v zapálenej a nezapálenej sliznici u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva.
MUDr. Zuzana Lešková
Školiteľ: doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
V. interná klinika LF UK a UNB Bratislava

10:20    Prestávka
10:30    Klinická sekcia

37. Skríning sluchu novorodencov, včasná diagnostika a rehabilitácia porúch sluchu
MUDr. Lívia Majerníková
Školiteľ: doc. MUDr. Zuzana Kabátová, CSc.
Klinka otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB

38. Detekcia markerov oxidačného stresu v slinách pacientov s autoimunitnými ochoreniami ústnej dutiny a gastrointestinálneho traktu
Katarína Janšáková
Školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

39. Postural reactions to visual scene movements in senior patients with instability and cognitive impairment (preliminary study)
MUDr. Martin Kucharík
Tutor: MUDr. Marián Šaling, CSc.
Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia; National Institute of Cardiovascular Diseases, Bratislava, Slovakia

40. Extracelulárna DNA u pacientov s ankylozujúcou spondylitídou a psoriatrickou artritídou sa po aplikácii biologickej liečby nemení
Barbora Konečná
Školiteľ: RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

11:20    Prestávka
11:40    Predklinická sekcia

41. Prvé skúsenosti s masívnym paralelným sekvenovaním panelov génov v onkogenetike.
Lenka Dolešová
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB Bratislava

42. Analýza sociálnej expozície hluku u vybranej vulnerabilnej populácie v Bratislave
Mgr. Alexandra Filová
Školiteľ: doc. MUDr. Ľubica  Argalášová  PhD., MPH
Ústav hygieny LF UK

43. Klozapín odlišne ovplyvňuje expresiu c-Fos proteínu vo vybraných mozgových oblastiach po vystavení akútnemu stresu a novému stresoru po predchádzajúcom predstresovaní
Mgr. Alena Černáčková
Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Fyziologický ústav LF UK

44. Salivárne markery v modeli akútneho zlyhania obličiek
Mgr. Alexandra Kovalčíková
Školiteľ: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

45. Vplyv kompozície črevnej mikroflóry na efekt prebiotík
Lenka Pálková
Školiteľ: RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

12:30    Prestávka
12:40    Predklinická sekcia

46. Štúdium kandidátnych génov asociovaných s chemorezistenciou voči cisplatine u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek.
Ing. Silvia Schmidtová
Školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Biomedicínske centrum SAV

47. Pohlavné rozdiely v úzkosti podobnom správaní starnúcich potkanov: úloha endogénnych pohlavných hormónov
Emese Domonkos
Školiteľ: MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

48. Metabolizmus metylglyoxalu u centrálne obéznyh adolescentov
Melinda Csongová
Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

49. Expresia molekúl TREM-1 v tkanivách gliómov
MUDr. Lenka Maruščáková
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.
Imunologický ústav LF UK

13:40    Prestávka


SPRIEVODNÉ PRACOVNÉ SYMPÓZIÁ

14:15    Začiatok pracovných sympózií

16:00    Ukončenie pracovných sympózií


PROGRAM
56. FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
XII. VEDECKEJ KONFERENCIE DOKTORANDOV

MIESTNOSŤ VEDECKEJ RADY

16:30    Vyhlásenie výsledkov