Zahraničné mobilitné programy pre študentov

1. Program Európskej únie Erasmus+, naša fakulta v spolupráci s Oddelením pre medzinárodné vzťahy UK (OMV), a Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), vyhľadávanie a vytváranie nových inter-inštitucionálnych zmlúv s univerzitami v krajinách EÚ, umožňujúcich absolvovať štúdium/stáž v zahraničí . 

2. Program Americko-Slovenskej akademickej spolupráce na LFUK v rámci ktorého LF UK nadväzuje kontakty s našimi absolventmi na klinikách a univerzitách v USA s cieľom vytvorenia bilaterálnych dohôd a nadviazania spolupráce v oblasti výskumu a výmeny pregraduálnych aj postgraduálnych študentov.

3. Spolupráca s agentúrami, ktoré poskytujú štipendiá alebo iné formy finančnej podpory študentskej mobility (SAIA, Fulbright, Európska komisia, EURAXESS)