Vnútrofakultné predpisy

Štatút LF UK

Štatút LF UK - Vnútorný predpis č. 8/2023

Študijný poriadok LF UK

Študijný poriadok LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 10/2020)

Dodatok č. 1  (Vnútorný predpis LF UK č. 26/2021)

 

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu LF UK

Organizácia a kreditový systém doktorandského štúdia v študijných odboroch na LF UK

Štipedijný poriadok LF UK

ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK LF UK (Vnútorný predpis LFUK č. 10/2018)

Predpisy Univerzity Komenského, ktorými sa riadi Lekárska fakulta UK

Vnútorný predpis UK č. 26/2021 – Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis UK č. 2/2014 - Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave