Vnútrofakultné predpisy

Štatút LF UK

Štatút LF UK - Vnútorný predpis č. 8/2023

Študijný poriadok LF UK

Študijný poriadok LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 31/2023)

 

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu LF UK

Organizácia a kreditový systém doktorandského štúdia v študijných odboroch na LF UK

Štipedijný poriadok LF UK

Štipendijný poriadok LF UK (Vnútorný predpis LFUK č. 27/2023)

Predpisy Univerzity Komenského, ktorými sa riadi Lekárska fakulta UK

Vnútorný predpis UK č. 26/2021 – Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis UK č. 2/2014 - Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave