Vnútrofakultné predpisy

Štatút LF UK

Štatút LF UK

DODATOK č.1 k Štatútu LFUK

DODATOK č.2 k Štatútu LFUK (Vnútorný predpis LFUK č.5/11)

DODATOK č.3 k Štatútu LFUK

Študijný poriadok LF UK

"NOVÝ Študijný poriadok LFUK" - platný od 1. 9. 2020!!!

ŠTUDIJNÝ PORIADOK LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 12/2013)

Dodatok č. 1  (Vnútorný predpis LF UK č. 9/2014)

Dodatok č. 2 (Vnútorný predpis č. 15/2016)

Dodatok č. 3 (Vnútorná predpis č. 13/2017)

 

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu LF UK

Organizácia a kreditový systém doktorandského štúdia v študijných odboroch na LF UK

Štipedijný poriadok LF UK

ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK LF UK (Vnútorný predpis LFUK č. 10/2018)

Predpisy Univerzity Komenského, ktorými sa riadi Lekárska fakulta UK

5/2013 - Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

2/2014 - Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave