Vnútrofakultné predpisy

Štatút LF UK

Štatút LF UK - Vnútorný predpis č. 8/2023

Štipedijný poriadok LF UK

Štipendijný poriadok LF UK (Vnútorný predpis LFUK č. 27/2023)

Predpisy Univerzity Komenského, ktorými sa riadi Lekárska fakulta UK

Vnútorný predpis UK č. 26/2021 – Pracovný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis UK č. 2/2014 - Platový poriadok Univerzity Komenského v Bratislave