Vnútorné predpisy dekana

Vnútorné predpisy dekana za rok 2023

Vnútorný predpis č. 1/2023 - Rozhodnutie dekana LF UK v Bratislave o odvolaní členov Disciplinárnej komisie LF UK pre študentov

Vnútorný predpis č. 2/2023 - Rozhodnutie dekana LF UK v Bratislave o vymenovaní členov  a predsedu Disciplinárnej komisie LF UK pre študentov

Vnútorný predpis č. 3/2023 - Dodatok č. 2 k VP č. 10/2019 Rozhodnutie dekana  LF UK v Bratislave o zriadení Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Vnútorný predpis č. 4/2023 - Dodatok č. 1 k VP č. 7/2022 Rozhodnutie dekana  LF UK v Bratislave o zriadení Akreditačnej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Vnútorný predpis č. 5/2023 - Dodatok č. 1 k VP č. 8/2022 Rozhodnutie dekana LF UK v Bratislave o zriadení Rád študijných programov LF UK v Bratislave

Vnútorný predpis č. 6/2023 - Rozhodnutie dekana o zmene počtu a štruktúry pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK v Bratislave s účinnosťou odo dňa schválenia v AS LF UK

Vnútorný predpis č. 7/2023 - Plán dovoleniek

Vnútorné predpisy dekana za rok 2022

VP č. 1/2022 - Príkaz dekana  k organizácii a podmienkam pedagogického procesu a prevádzky na LF UK na letný semester akad. roka 2021/2022

VP č. 2/2022 - Dodatok č. 1 k VP č. 31/2021 Príkaz dekana k úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie

VP č. 3/2022 - Úplné znenie VP č. 31/2021 Príkaz dekana  k úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie

VP č. 4/2022 - Rozhodnutie dekana o zmene počtu a štruktúry pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov Lekárskej fakulty UK v Bratislave s účinnosťou od 1. 3. 2022 

VP č. 5/2022 - Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské  štúdium na UK v Bratislave,  Lekárskej fakulte v akad. roku  2022/2023

VP č. 6/2022 - Dodatok č. 1 k VP č. 23/2021 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pre akademický rok 2022/2023

VP č. 7/2022 - Rozhodnutie dekana o zriadení Akreditačnej rady Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

VP č. 8/2022 - Rozhodnutie dekana o zriadení Rád študijných programov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

VP č. 9/2022 - Príkaz dekana - Plán dovoleniek na rok 2022

VP č. 10/2022 - Rozhodnutie dekana o zmene počtu a štruktúry pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov Lekárskej fakulty UK v Bratislave s účinnosťou od 1. 4. 2022

VP č. 11/2022 - Rozpočet výnosov a nákladov LF UK na rok 2022 a Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská Lekárskej fakulty na rok 2022

          príloha - tabuľka Rozpočet výnosov a nákladov

VP č. 12/2022 - Rozhodnutie dekana o zmene počtu a štruktúry pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných  nepedagogických zamestnancov s účinnosťou 1. 6. 2022 

VP č. 13/2022 - Rozhodnutie dekana o zmene názvu Ústavu cudzích jazykov LF UK na „ÚSTAV LEKÁRSKEJ TERMINOLÓGIE A CUDZÍCH JAZYKOV LF UK“

VP č. 14/2022 - Rozhodnutie dekana o zriadení špecializovaného pracoviska v Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB s názvom „CENTRUM PRE TKANIVOVÉ INŽINIERSTVO A REGENERATÍVNU MEDICÍNU – JEDNOTKA TRANSLAČNÉHO VÝSKUMU V OBLASTI REGENERATÍVNEJ MEDICÍNY“

VP č. 15/2022 - Rozhodnutie dekana o zriadení špecializovaného pracoviska v Ústave histológie a embryológie LF UK s názvom CENTRUM ELEKTRÓN-MIKROSKOPICKÝCH LABORATÓRNYCH METÓD (CEMLM)

VP č. 16/2022 - Plán kontrolnej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty na rok 2022

VP č. 17/2022 - Dodatok č. 1 k VP č. 32/2021 Rozhodnutiu dekana LF UK o použití vlastných finančných prostriedkov v roku 2022 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch LF UK.

VP č. 18/2022 - Dodatok č. 1 k VP č. 16/2019 Vykonávacej smernici k diferencovanému odmeňovaniu tvorivých zamestnancov a denných doktorandov LF UK v Bratislave v oblasti vedecko-výskumnej práce LF UK v Bratislave

VP č. 19/2022 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pre akademický rok 2023/2024

VP č. 20/2022 - Rozhodnutie dekana o zmene počtu a štruktúry pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK

VP č. 21/2022 - Smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu

VP č. 22/2022 - Príkaz dekana LF UK na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 na LF UK v Bratislave

VP č. 23/2022 - Kritériá pre priznanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech v akad. roku 2022/2023 

VP č. 24/2022 - Rozhodnutie dekana o zmene počtu a štruktúry pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov Lekárskej fakulty UK v Bratislave

 VP č. 25/2022 - Rozhodnutie dekana LF UK o použití vlastných finančných prostriedkov v roku 2023 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch LF UK.

VP č. 26/2022 - Smernica dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave ktorou sa upravujú zásady pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

 

 

Vnútorné predpisy dekana za rok 2021

VP č. 1/2021 - Príkaz dekana k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK v období od 2. januára do 24. januára 2021

VP č. 2/2021 - Dodatok č. 1 k VP č. 1/2021 Príkazu dekana LF UK, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK

VP č. 3/2021 - Úplné znenie VP č. 1/2021 Príkaz dekana LF UK, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK v znení dodatku č. 1

VP č. 4/2021 - Dodatok č. 2 k VP č. 1/2021 Príkazu dekana LF UK v Bratislave, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK

VP č. 5/2021 - Dodatok č. 3 k VP č. 1/2021 Príkazu dekana LF UK v Bratislave, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK

VP č. 6/2021 - Dodatok č. 4 k VP č. 1/2021 Príkazu dekana LF UK v Bratislave, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK 

VP č. 7/2021 - Rozhodnutie dekana LF UK v Bratislave o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK v Bratislave s účinnosťou odo dňa 23. 2. 2021

VP č. 8/2021 - Prijímacie konanie a podmienk  prijatia na doktorandské štúdium na LF UK v Bratislave v akad. roku 2021/2022

VP č. 9/2021 - Príkaz dekana - Plán dovoleniek na rok 2021

VP č. 10/2021 - Rozhodnutie dekana o zriadení Dočasnej akreditačnej rady LF UK v Bratislave

VP č. 11/2021 - Rozhodnutie dekana o zriadení Dočasnej návrhovej rady LF UK v Bratislave

VP č. 12/2021 - Dodatok č. 1 k VP č. 15/2020 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pre akademický rok 2021/2022 

VP č. 13/2021 - Príkaz dekana k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK

VP č. 14/2021 - Rozpočet výnosov a nákladov LF UK v Bratislave na rok 2021 a Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská Lekárskej fakulty na rok 2021

            - Príloha k VP č. 14/2021

VP č. 15/2021 - Plán kontrolnej činnosti na rok 2021

VP č. 16/2021 - Rozhodnutie dekana  o použití finančných prostriedkov v roku 2021 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch LF UK od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

VP č. 17/2021 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK s účinnosťou od 1. 6. 2021. 

VP č. 18/2021 - Dodatok č. 1 k VP č. 10/2018 Štipendijný poriadok LF UK


VP č. 19/2021 - Úplne znenie VP č. 1/2019 Štipendijný poriadok LF UK z znení dodatku č.1

VP č. 20/2021 - Dodatok č. 3 k VP č. 9/2020 Príkaz dekana o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie 

VP č. 21/2021 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK s účinnosťou od 1. 7. 2021

VP č. 22/2021 - Príkaz dekana k organizácii a podmienkam pedagogického procesu a prevádzky na LF UK na zimný semester akademického roka 2021/2022

VP č. 23/2021 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pre akademický rok 2022/2023

VP č. 24/2021 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 22/2021 - Príkaz dekana k organizácii a podmienkam pedagogického procesu a prevádzky na LF UK na zimný semester akad. roka 2021/2022

VP č. 25/2021 - Dodatok č. 1 k VP č. 10/2019 o zriadení Rady pre kvalitu LF UK v Bratislave

VP č. 26/2021 - Dodatok č. 1 k VP č. 10/2020 - Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty

VP č. 27/2021 - Rozhodnutie dekana LF UK  o odvolaní a vymenovaní členov Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov

VP č. 28/2021 - Príkaz dekana LF UK na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021na LF UK v Bratislave

VPs č. 29/2021 - Kritériá pre priznanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech v akademickom roku 2021/2022 

VP č. 30/2021 - Rozhodnutie dekana o zmene počtu a štruktúry pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK s účinnosťou od 1. 12. 2021 

VP č. 31 / 2021 - Príkaz dekana  k úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie

VP č. 32/2021 - Rozhodnutie dekana o použití vlastných finančných prostriedkov v roku 2022 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch LF UK.

 

Vnútorné predpisy dekana za rok 2020

VP č. 1/2020 - Rozhodnutie dekana o použití vlastných finančných prostriedkov v roku 2020 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch LF UK.

VP č. 2/2020 - Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou činnosťou zamestnancov LF UK a externých učiteľov na základe uzatvorených dohôd v mimopracovnom pomere

VP č. 3/2020 - Plán dovoleniek na rok 2020

VP č. 4/2020 - Plán kontrolnej činnosti LF UK v Bratislave na rok 2020

VP č. 5/2020 - Smernica dekana o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie

VP č. 6/2020 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov

a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK s účinnosťou od 15. 5. 2020

VP č. 7/2020 - Rozhodnutie dekana o vymedzení mimoškolskej činnosti študentov LF UK pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave.

VP č. 8/2020 - Rozpis rozpočtu výdavkov na pracoviská LF UK na rok 2020

VP č. 9/2020 - Príkaz dekana o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie.

VP č.10/2020 - Študijný poriadok LF UK

VP č.11/2020 - Dodatok č. 1 k VP č. 1/2020 Rozhodnutiu dekana LF UK o použití vlastných finančných prostriedkov v roku 2020 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch LF UK.

VP č. 12/2020 - Rozhodnutie dekana o organizácii štúdia v zimnom semestri akad. roku 2020/20201

VP č. 13/2020  - Opatrenie LF UK k organizácii pedagogického procesu a prevádzky v ZS akad.roku 2020/2021

VP č. 14/2020 - Štatút Komisie krízového riadenia LF UK v Bratislave

        príloha k VP č. 14 - Menovací dekrét KKR LF UK

VP č. 15/2020 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na LF UK v Bratislave pre akad. rok 2021/2022

VP č. 16/2020 - Rozhodnutie dekana LF UK v Bratislave o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK v Bratislave s účinnosťou od zimného semestra akad. roka 2020/2021   

VP č. 17/2020 - Rozpočet výnosov a nákladov LF UK v Bratislave na rok 2020

       príloha k VP č. 17 - tabuľka

VP č. 18/2020 - Dodatok č. 1 k VP č. 9/2020 Príkazu dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie

VP č. 19/2020 - Príkaz dekana LF UK na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 na LF UK v Bratislave

VP č. 20/2020 - Dodatok č. 2 k VP č. 9/2020 Príkazu dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie

VP č. 21/2020 - Dodatok č. 1 k VP č. 18/2019 - Rokovací poriadok Vedeckej rady LF UK v Bratislave

VP č. 22/2020 - Kritériá pre priznanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech v akademickom roku 2020/2021

VP č. 23/2020 - Rozhodnutie dekana LF UK o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK s účinnosťou od 1. 1. 2021

VP č. 24/2020 -  Rozhodnutie dekana LF UK o použití vlastných finančných prostriedkov v roku 2021 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch LF UK.

Vnútorné predpisy dekana za rok 2019

VP č. 1/2019 - Smernica dekana LF UK, ktorou sa upravujú podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancom LF UK.

VP č. 2/2019 - Rozhodnutie dekana o použití finančných prostriedkov v roku 2019 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch LF UK.

VP č. 3/2019 - Príkaz dekana - Plán dovoleniek na rok 2019

VP č. 4/2019 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK v Bratislave s účinnosťou od 19. 2. 2019.

VP č. 5/2019 - Vnútorný predpis - Plán kontrolnej činnosti LF UK v Bratislave na rok 2019.

VP č. 6/2019 - Rozhodnutie dekana o zriadení Kardiochirurgickej kliniky LF UK a NÚSCH.

VP č. 7/2019 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK v Bratislave s účinnosťou od 1. 5. 2019.

VP č. 8/2019 - Rozpočet výnosov a nákladov LF UK v Bratislave na rok 2019 a Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská LF na rok 2019

VP č. 9/2019 - Rozhodnutie dekana o vymenovaní členov a predsedu Disciplinárnej komisie LF UK v Bratislave pre študentov.

VP č. 10/2019 - Rozhodnutie dekana o zriadení Rady pre kvalitu LF UK v Bratislave

VP č. 11/2019 - Rozhodnute dekana o počte pridelených parkovacích miest zamestnancom pracovísk v areáli Lekárskej fakulty UK v Bratislave

VP č. 12/2019 - Rozhodnutie dekana o organizačnej zmene

VP č. 13/2019 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a u ostatných nepedagogických zamestnancov. 

VP č. 14/2019 - Rozhodnutie dekana o používaní výkazov o štúdiu (indexov) ako povinného dokladu o štúdiu aj po 31. 8. 2019

VP č. 15/2019 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na LF UK v Bratislave pre akademický rok 2020/2021

VP č. 16/2019 - Vykonávacia smernica diferencovanému odmeňovaniu tvorivých zamestnancov a denných doktorandov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v oblasti vedecko-výskumnej práce

VP č. 17/2019 - Rozhodnutie dekana o použití finančných prostriedkov v roku 2019 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch LF UK od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

VP č. 18/2019 - Štatút Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave

VP č. 19/2019 - Rokovací poriadok Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave

VP č. 20/2019 - Rozhodnutie dekana o zrušení Kliniky  telovýchovného lekárstva LF UK a UNB 

VP č. 21/2019 - Rozhodnutie dekana o zriadení Kliniky angiológie LF UK a NÚSCH

VP č. 22/2019 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancova ostatných nepedagogických zamestnancov Lekárskej fakulty UK v Bratislave s účinnosťou od 1. októbra 2019

VP č. 23/2019 - Pokyny k záverečným prácam účtovného roka 2019

VP č. 24/2019 - Príkaz dekana na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku na Klinike telovýchovného lekárstva LF UK  a UNB Bratislava k 30.9.2019

VP č. 25/2019 - Príkaz dekana na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 na LF UK v Bratislave

VP č. 26/2019 - Vnútorný predpis - Kritériá pre priznanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech v akademickom roku 2019/2020

VP č. 27/2019 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancova ostatných nepedagogických zamestnancov Lekárskej fakulty UK v Bratislave s účinnosťou od 1. januára 2020

VP č. 28/2019 - Vnútorný predpis - Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Braislave v akademickom roku  2020/2021.


Vnútorné predpisy dekana za rok 2018

VP č. 1/2018 - Príkaz dekana - Plán dovoleniek na rok 2018

VP č. 2/2018 - Smernica dekana o  úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu na LF UK

VP č. 3/2018 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest s účinnosťou od LS akad.roku 2017/2018

VP č. 4/2018 – Vnútorný predpis - Plán kontrolnej činnosti LF UK na rok 2018

VP č. 5/2018 - Rozhodnutie dekana o odvolaní a vymenovaní členov Disciplinárnej komisie LF UK

VP č. 6/2018 - Vnútorný predpis - Rozpočet výnosov a nákladov LF UK na rok 2018 a Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská LF na rok 2018

VP č. 7/2018 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK s úč. od 1.6.2018

VP č. 8/2018 - Rozhodnutie dekana o zriadení Kliniky kardiológie LF UK a NÚSCH, a. s.

VP č. 9/2018 - Vnútorný predpis - Kritéria pre priznanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech v akad. roku 2017/2018 - LS

VP č. 10/2018 - Vnútorný predpis - Štipendijný poriadok LF UK v Bratislave

VP č. 11/2018 - Vnútorný predpis o použití finančných prostriedkov z  nedotačných zdrojov fakulty v roku 2018 na riešenie odmeňovania pedagogických zamestnancov v teoretických ústavoch

VP č. 12/2018 - Vnútorný predpis, ktorým sa mení znenie VP č. 8/2018 "Rozhodnutie dekana LF UK v Bratislave o zriadení Kliniky kardiológie LF UK a NÚSCH a. s."

VP č. 13/2018 - Rozhodnutie dekana o zriadení špecializovaného pracoviska Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB "Jednotka klinického výskumu v oblasti audiologických štúdií"

VP č. 14/2018 - Príkaz dekana na vykonanie inventarizácie zásob liehu k 30. 09. 2018

VP č. 15/2018 - Vnútorný predpis - študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu

VP č. 16/2018 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK s účinnosťou od 18. 9. 2018.

VP č. 17/2018 - Rozhodnutie dekana o zrušení pracovných miest

VP č. 18/2018 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných zamestnancov a ostatných nepedagogických zamestnancov LF UK s účinnosťou od 20. 11. 2018

VP č. 19/2018 - Vnútorný predpis - Kritéria pre priznanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech v akad. roku 2018/2019.

VP č. 20/2018 - Príkaz dekana na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 na LF UK v Bratislave.

VP č. 21/2018 - Vnútorný predpis - Smernica dekana LF UK - Štatút škodovej komisie LF UK

Vnútorné predpisy dekana za rok 2017

1/2017 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest

2/2017 - Príkaz dekana - Plán dovoleniek na rok 2017

3/2017 - Rozhodnutie dekana o zriadení Jednotky klinického výskumu v oblasti neurovied

4/2017 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest

5/2017 - VP - Plán kontrolnej činnosti LF UK na rok 2017

6/2017 - Rozhodnutie dekana o zrušení pracovných miest

7/2017 - VP - Rozpočet výnosov a nákladov LF UK na rok 2017

8/2017 - Rozhodnutie dekana k vykonaniu mimoriadnej inventarizácie

9/2017 - VP - Rozhodnutie o zriadení Jednotky klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva.

10/2017 - VP - Rozhodnutie dekana o zrušení pracovných miest

11/2017 - VP - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest

12/2017 - VP - Podmienky prijatia na štúdium

13/2017 - Dodatok č. 3 k VP 12/2013 Študijnému poriadku LF UK

14/2017 - Príkaz dekana na vykonanie inventarizácie zásob liehu k 30.9.2017

15/2017 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest (od  10.10.2017)

16/2017 - VP - Smernica dekana, ktorou sa upravuje organizačné zabezpečenie, priebeh a vyhodnocovanie študentskej ankety

17/2017 - Príkaz dekana na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017

18/2017 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest (od 1.1.2018)

 

 

Vnútorné predpisy dekana za rok 2016

1/2016 - Príkaz dekana - Plán dovoleniek na rok 2016

2/2016 - Rozhodnutie dekana - zrušenie miesta na ÚSL

3/2016 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest

4/2016 - VP - Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou činnosťou

5/2016 - VP - Plán kontrolnej činnosti LF UK na rok 2016

6/2016 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest

7/2016 - Rozhodnutie dekana o dislokácii priestorov

8/2016 - Rozhodnutie dekana - zrušenie pracoviska Dekanátu LF UK - OPP

9/2016 - VP - Rozpočet výnosov a nákladov LF UK na rok 2016

10/2016 - Smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a CP

11/2016 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest

12/2016 - Rozhodnutie dekana o vymedzení mimoškolskej činnosti študentov LF UK

13/2016 - Smernica dekana - dohody o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru

pozn. : tento predpis bol zrušený predpisom č. VP 26/2022 Smernica dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave ktorou sa upravujú zásady pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

14/2016 - Vykonávacia smernica k diferencovanému odmeňovaniu tvorivých zamestnancov a denných doktorandov

15/2016 - VP - Dodatok č. 2 k VP č. 12/2013 Študijnému poriadku LF UK

16/2016 - Rozhodnutie dekana o zlúčení I a II. internej kliniky LF UK a UNB

17/2016 - Príkaz dekana na vykonanie inventarizácie zásob liehu

18/2016 - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest

19/2016 - Príkaz dekana na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016 na LF UK

20/2016 - Rozhodnutie dekana o zlúčení I. a II. detskej kliniky LF UK a DFNsP

 

 

Vnútorné predpisy dekana za rok 2015

1/2015  Vnútorný predpis - Plán kontrolnej činnosti Lekárskej fakulty UK v Bratislave na rok 2015

2/2015  Príkaz dekana - Plán dovoleniek na rok 2015

3/2015  Rozhodnutie dekana - Ubytovacie zariadenia

4/2015  Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest

5/2015  Rozhodnutie dekana LF UK - zrušenie funkčného miesta profesor

6/2015  Študijný poriadok pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu LF UK

7/2015 - Rozpočet výnosov a nákladov LF UK a Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská LF na rok 2015

   - príloha: tabuľka Rozpočet_LF UK_2015 do AS LF UK dňa 24.5.2015

8/2015  Vnútorný predpis - Opatrenie dekana LF UK na predchádzanie vzniku nedostatkov zistených pri obstarávaní dodávok tovaru, služieb a prác

9/2015  Vnútorný predpis - Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre pracovných miest na akad. rok 2015/2016

10/2015  Vnútorný predpis - Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku LF UK

11/2015  Vnútorný predpis - Smernica dekana o úhrade za špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu na LF UK

12/2015  Rozhodnutie dekana - Rušenie pracovných miest

13/2015  Vnútorný predpis - Rozhodnutie dekana o vymenovaní Disciplinárnej komisie pre študentov

14/2015  Vnútorný predpis - Rozhodnutie dekana o zriadení účelového zariadenia Projektové centrum LFUK

15/2015  Vnútorný predpis - Hodnotenie kvality pedagogického procesu na LF UK

16/2015  Vnútorný predpis - Koncepcia hodnotenia aktivity odborných zamestnancov vo výskume

17/2015  Vnútorný predpis - Vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na LF UK

Vnútorné predpisy dekana za rok 2014

1/2014  Dodatok č. 1  k vnútornému predpisu č. 10/2009 Rozhodnutie dekana LFUK  "ÚHRADA ZA ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM"

2/2014  Rozhodnutie dekana LFUK - zriadenie pracovného miesta

3/2014  Vnútorný predpis - Plán kontrolnej činnosti LFUK na rok 2014

4/2014  Príkaz dekana LFUK - Plán dovoleniek na rok 2014

5/2014  Príkaz dekana LFUK - ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev absolventov na promočných aktoch

6/2014  Rozhodnutie dekana LFUK - zmeny názvov kliník

7/2014  Rozhodnutie dekana LFUK - zriadenie kliník

8/2014  Rozhodnutie dekana LFUK - zriadenie výučbového pracoviska

9/2014  Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku LFUK

10/2014  Rozhodnutie dekana LFUK - Štruktúra pracovných miest VŠ učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a nepedagogických zamestnancov LFUK

11/2014  Vnútorný predpis - Rozpočet výnosov a nákladov LFUK na rok 2014 a Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská LFUK na rok 2014

12/2014  Smernica dekana - Pravidlá zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania

13/2014  Rozhodnutie dekana LFUK - o počte a štruktúre pracovných miest na akademický rok 2014/2015

14/2014  Rozhodnutie dekana LFUK - o zriadení Neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny LFUK a DFNsP

15/2014  Príkaz dekana LFUK - vykonanie inventarizácie materiálových zásob, peňažných prostriedkov v hotovosti, cenín a drahých kovov k 31.12.2014

16/2014  Rozhodnutie dekana LFUK - o zriadení Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ

17/2014  Rozhodnutie dekana LFUK - o počte a štruktúre pracovných miest LFUK na rok 2014/2015

Vnútorné predpisy dekana za rok 2013

1/2013  Príkaz dekana - Pravidlá pre stanovenie výšky odmien spojených s pedagogickou a publikačnou činnosťou zamestnacov LFUK a externých učiteľov na základe uzatvorených dohôd v mimopracovnom pomere

2/2013  Príkaz dekana - Zriadenie oddelenia dekanátu LFUK s názvom "Oddelenie pre projektovú podporu"

3/2013  Príkaz dekana - Úprava pracovných pomerov vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Lekárskej fakulty UK

4/2013  Príkaz dekana - Plán dovoleniek za rok 2013

5/2013  Vnútorný predpis - Plán kontrolnej činnosti LFUK na rok 2013

6/2013  Rozhodnutie dekana - rušenie a zriadenie pracovných miest

7/2013  Rozhodnutie dekana - rušenie pracovného miesta

8/2013  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

9/2013  Rozhodnutie dekana - zriadenie účelového zariadenia LFUK „Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania“

10/2013  Rozhodnutie dekana - uvoľnenie priestorov v budove NTU

11/2013  Vnútorný predpis - Štipendijný poriadok LFUK

12/2013  Vnútorný predpis - Študijný poriadok LFUK

13/2013  Príkaz dekana - prezenčné listiny študentov

14/2013  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

15/2013  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

16/2013  Príkaz dekana - Inventarizácia 2013

17/2013  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

18/2013  Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovných miest

Vnútorné predpisy dekana za rok 2012

1/2012  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

2/2012  Rozhodnutie dekana - výška poplatkov za habilitačné konanie, vymenúvacie konanie za profesora a obhajobu doktorskej dizertačnej práce

3/2012  Príkaz dekana - zabezpečenie výučby

4/2012  Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovných miest

5/2012  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

6/2012  Príkaz dekana - zverejňovanie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou na webovom sídle UK

7/2012  Vnútorný predpis - Plán kontrolnej činnosti LFUK na rok 2012

8/2012  Príkaz dekana - Plán dovoleniek na rok 2012

9/2012  Vnútorný predpis - Zásady obehu, schvaľovania a preskúmavania účtovných dokladov

10/2012  Rozhodnutie dekana - zrušenie účelového zariadenia

11/2012  Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovných miest

13/2012  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

14/2012  Príkaz dekana - Opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov z vykonaného vládneho auditu vybraných projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ

15/2012  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

16/2012  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

17/2012  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

18/2012  Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovných miest

19/2012  Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovného miesta

20/2012  Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

21/2012  Príkaz dekana - Inventarizácia majetku ku koncu roku 2012

22/2012  Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovného miesta

<output>LFUK na rok 2013 </output>

<output>LFUK na rok 2013 </output>

<output>LFUK na rok 2013 </output>

Vnútorné predpisy dekana za rok 2011

01/2011 Vnútorný predpis - zriadenie referátu pre zahraničných študentov

02/2011 Vnútorný predpis - zrušenie pracovného miesta

03/2011 Vnútorný predpis - zriadenie pracovného miesta

04/2011 Vnútorný predpis - zriadenie pracovného miesta

06/2011 Vnútorný predpis - plán kontrolnej činnosti

07/2011 Vnútorný predpis - plán dovolenie

08/2011 Vnútorný predpis - zrušenie pracovného úväzku 

09/2011 Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovného miesta a vytvorenie pracovného miesta

10/2011 Vnútorný predpis - zrušenie pracovných miest

11/2011 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

12/2011 Vnútorný predpis - príkaz dekana o dodržiavaní pracovnej doby

13/2011 Vnútorný predpis - príkaz dekana o dodržiavaní rozsahu úväzku

14/2011 Vnútorný predpis - zrušenie pracovných miest

15/2011 Vnútorný predpis - pravidlá stavovenia odmien

16/2011 Vnútorný predpis - zvýšenie pracovného úväzku

17/2011 Príkaz dekana - inventarizácia majetku

18/2011 Vnútorný predpis - zrušenie pracovného miesta a vytvorenie pracovného miesta

Vnútorné predpisy dekana za rok 2010

1/2010 Príkaz dekana - plán kontrolnej činnosti

1/2010 Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovného miesta

2/2010 Príkaz dekana - plán dovoleniek

3/2010 Príkaz dekana - k organizácii ďalšieho vzdelávania v medicínskej angličtine pre pedagogických zamestnancov

3/2010 Rozhodnutie dekana - o podmienkach pri vykonávaní náhradnej výučby a platbe školného 

4/2010 Príkaz dekana -  pravidlá pre stanovenie výšky  odmien spojených s pedagogickou a publikačnou činnosťou

4/2010 Rozhodnutie dekana - registratúrny plán

5/2010 Príkaz dekana - na inventarizáciu majetku

5/2010 Rozhodnutie dekana - mimoriadna inventarizácia fyziologicky ústav

6/2010 Príkaz dekana - zásady kontroly štúdia a hodnotenie štúdijných výsledkov

6/2010 Rozhodnutie dekana - pridelenie priestorov

7/2010 Rozhodnutie dekana - pridelenie priestorov

8/2010 Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovného miesta

10/2010 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

11/2010 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

Vnútorné predpisy dekana za rok 2009

1/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta sekretárka II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

2/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta odborný referent

3/2009 Rozhodnutie dekana - uvoľnenie priestorov bývalého domovníckeho bytu

4/2009 Rozhodnutie dekana - uvoľnenie priestorov na prízemí v budove NTÚ

5/2009 Rozhodnutie dekana - uvoľnenie priestorov na 2. poschodí v budove STÚ

6/2009 Rozhodnutie dekana - vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov

7/2009 Rozhodnutie dekana - uvoľnenie priestorov bývalého "Alkoholového laboratória"

8/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie ústavu molekulárnej biomedicíny

9/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta v samostatnom referáte vedeckovýskumnej činnosti

10/2009 Rozhodnutie dekana - o úhrade za špecializačné štúdium

11/2009 Rozhodnutie dekana - k povoleniu pre vstup a parkovanie motorových vozidiel

12/2009 Rozhodnutie dekana - zrušenie ústavu ošetrovateľstva a ústavu laboratórnych vyšetrovacích metód

13/2009 Rozhodnutie dekana - preradenie oddelenia samostatný referát výstavby a rozvoja fakulty

14/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

15/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

16/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

17/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

18/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta

19/2009 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovných miest

Vnútorné predpisy dekana za rok 2008

1/2008 Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovného miesta vodič motorového vozidla 

2/2008 Príkaz dekana - Opatrenie na skvalitnenie práce s dohodami o prácach

3/2008 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta odborný zamestnanec

4/2008 Rozhodnutie dekana - o úhrade za špecializačné štúdium

5/2008 Rozhodnutie dekana - zásady kreditového systému pre špecializačné štúdium

6/2008 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta samostatný odborný referent pre správu majetku

7/2008 Rozhodnutie dekana - zriadenie kliniky anestéziógie a intenzívnej mediciny

8/2008 Rozhodnutie dekana - zrušenie Kliniky telovýchovného lekárstva a zriadenie Kliniky telovýchovného lekárstva , fyziatrie a rehabilitácie

9/2008 Rozhodnutie dekana - vymedzenie mimoškolskejčinnosti študentov 

10/2008 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta samostatný odborný referent pre projektovú podporu

11/2008 Rozhodnutie dekana - pridelenie nových priestorov pre ústav patologickej anatómie 

12/2008 Rozhodnutie dekana - pridelenie nových priestorov pre ekonomické oddelenie

13/2008 Rozhodnutie dekana - uvoľnenie pánskych záchodov

14/2008 Rozhodnutie dekana - zrušenie ústavu lekárskej fotografie

15/2008 Rozhodnutie dekana - nariadenie uvoľnenia priestorov

16/2008 Rozhodnutie dekana - zrušenie pracovného miesta referenta v referáte všeobecnej účtarne

17/2008 Rozhodnutie dekana - zriadenie pracovného miesta technik IT zameraí so zameraním na audiovizuálnu technikun