Voľby do Akademického senátu

1. FUNKČNÉ OBDOBIE 2023-2027

Zápisnica zo zasadnutia Volebnej komisie

Voľby zástupcov za zamestnanec1kú časť akademickej obce na pracoviskách do Akademického senátu Lekárskej fakulty UK pre 1. funkčné obdobie od zvolenia do 28.2.2027  sa uskutočnia v čase  piatok 19. mája 2023 od 7:00 do 14:00 hod na pracoviskách fakulty. Volieb sa zúčastňujú len členovia akademickej obce v plnom úväzku ustanoveného týždenného pracovného času.

Návrhy na kandidátov do Akademického senátu je možné podávať od vyhlásenia tohto uznesenia, do 18. mája 2023 14:00 hod. písomne na tlačive Návrh kandidáta za člena akademického senátu LFUK s so súhlasom navrhnutého kandidáta. Návrhy sa podávajú osobám zodpovedných za organizáciu volieb /prednostom/. V združených volebných obvodoch sa návrhy odovzdávajú zodpovednému členovi volebnej komisie skenom a v listinnej podobe sa odovzdajú najneskôr do 22.5.2023.

Voľby sú tajné a o ich priebehu sa urobí zápisnica, ktorú spolu s prílohami prednosta hneď po voľbách zašle do Podateľne LFUK  najneskôr však do 22.5.2023 do 12,00 hod   v zalepenej obálke, na ktorej bude napísané Volebná komisia LFUK. Pri združených volebných obvodoch člen volebnej komisie donesie zápisnicu na zasadnutie komisie.

 V prípade otá1zok ohľadne priebehu volieb kontaktujte predsedu Volebnej komisie AS LFUK

PhDr. Tomáša Hamara, PhD.  tel: 0290119320; mail: tomas.hamarfmed.uniba.sk.

11. funkčné obdobie 2021-2025

10. funkčné obdobie 2018-2021