Zásady volieb do Akademického senátu

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty (ďalej len „LF UK" alebo „fakulta") vydáva v súlade s čl. 21 ods. 7 Organizačného poriadku fakulty toto úplné znenie vnútorného predpisu fakulty č. 9/2023 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty (ďalej len „Zásady volieb do Akademického senátu").

LF UK vydala Zásady volieb do Akademického senátu v súlade s čl. 66 ods. 2 písm. b) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave po jeho schválení v Akademickom senáte LF UK v súlade s čl. 18 ods. 1 písm. c) Štatútu LF UK.