Celoslovenský význam LFUK v Bratislave

Celoslovenský význam Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave je najstaršou lekárskou fakultou na Slovensku. V súčasnosti vychováva Lekárska fakulta UK podstatnú časť nových lekárov, ktorí pôsobia v slovenských zdravotníckych zariadeniach (obr. 1). Napríklad v akademickom roku 2019/2020 úspešne absolvovalo štúdium všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku na LF UK v Bratislave 283 študentov. Z celkového počtu absolventov všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku v roku 2020 absolventi LF UK v Bratislave tvorili 42 %.

Obrázok 1. Porovnanie počtu absolventov všeobecného lekárstva študujúcich v slovenskom jazyku, ktorí promovali na slovenských lekárskych fakultách (zdroj: výročné správy lekárskych fakúlt).

 

Ako sa vyvíja počet študentov študujúcich všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku?

Počet študentov študujúcich všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku sa v posledných rokoch postupne zvyšoval (obr. 2). LF UK v tomto období dvakrát navýšila na žiadosť Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR počty prijatých študentov študujúcich v slovenskom jazyku. Tento nárast v počte prijatých študentov bol umožnený tým, že sa LF UK podarilo rozšíriť priestory výučby teoretických predmetov o priestory v novozískanej budove na Moskovskej ulici.

 

Obrázok 2. Vývoj počtu študentov všeobecného lekárstva študujúcich v slovenskom jazyku.

 

Aké sú počty študentov prijímaných na štúdium?

V roku 2020 bolo na LF UK v Bratislave na štúdium v slovenskom jazyku prijatých 432 študentov na program Všeobecné lekárstvo a 42 na program Zubné lekárstvo, spolu teda do 1. ročníka akad. r. 2020/2021 nastúpilo 474 študentov. V roku 2021 bolo na LF UK v Bratislave na štúdium v slovenskom jazyku prijatých 322 študentov na program Všeobecné lekárstvo, 43 na Zubné lekárstvo, spolu teda do 1. ročníka akad. r. 2021/2022 nastúpilo 365 študentov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak došlo k poklesu počtu prijatých študentov. Tento rozdiel v počte prijatých v roku 2020 a 2021 je daný tým, že zatiaľ čo v roku 2020 MZ SR požiadalo o navýšenie prijatých študentov na štúdium všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku na LF UK v Bratislave o 100 študentov, v roku 2021 o to MZ SR nepožiadalo, aj keď sme ho o tejto možnosti informovali. V tejto súvislosti musíme podotknúť, že trvalé navyšovanie počtu študentov študujúcich v slovenskom jazyku by bolo možné len na úkor znižovania počtu študentov študujúcich v anglickom jazyku. Je tiež potrebné uviesť, že platbu za navýšený počet študentov sme dostali jen jednorazovo na štúdium v 1. ročníku (podobne ako za 40 študentov prijatých navyše v roku 2019). Zvýšené náklady na ich štúdium v 2. ročníku hradíme z vlastných prostriedkov.

 

Prečo prijímame na štúdium aj uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku?

Poskytovanie výučby v anglickom jazyku predstavuje faktor, ktorý zvyšuje prestíž LF UK v Bratislave, a je to pozitívne hodnotené aj v procesoch akreditácie. Nezanedbateľným je aj fakt, že výučba v anglickom jazyku je zdrojom príjmov pre LF UK, ktorý umožňuje zachovať fungovanie fakulty. Finančné prostriedky zo štátnych dotácií totiž pokrývajú personálne náklady fakulty len na cca 50 %. Ak by sme nemali k dispozícii finančné prostriedky od samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku, skolabovala by aj výučba slovenských študentov.

 

Aké sú počty študentov prijímaných na štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku?

LF UK v Bratislave si je vedomá svojho spoločenského poslania, prípravy lekárov pre slovenské zdravotnícke zariadenia. Aj preto už tradične predstavuje počet študentov prijatých na štúdium v anglickom jazyku približne len 1/3 z celkového počtu študentov (podobne ako na lekárskych fakultách v Českej republike). Na rozdiel od situácie na LF UK je percentuálne zastúpenie študentov študujúcich v anglickom jazyku na iných lekárskych fakultách v SR je vyššie, na niektorých z nich dochádza k postupnému navyšovaniu tohto pomeru v prospech študentov študujúcich v anglickom jazyku, ako je zrejmé z výročných správ týchto fakúlt (niekde dosahuje v súčasnosti podiel študentov študujúcich všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku až 44 %).

Ako už bolo uvedené, bez príjmov za štúdium v anglickom jazyku by bola ohrozená prevádzka LF UK v Bratislave, nakoľko dotácie na študentov študujúcich v slovenskom jazyku by nedokázali pokryť výdavky na mzdy a prevádzku fakulty. Možno teda konštatovať, že bez prijímania študentov študujúcich v anglickom jazyku by nebolo možné plnohodnotne zabezpečiť výučbu v slovenskom jazyku. Aj napriek týmto skutočnostiam, podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2021 LF UK v Bratislave ponúkla MZ SR, že prijme na štúdium v slovenskom jazyku o 100 študentov viac oproti plánovanému počtu (a tým by prijala menej študentov na štúdium v anglickom jazyku), ak MZ SR zabezpečí navýšenie dotácie na štúdium pre týchto 100 študentov. MZ SR na uvedenú ponuku nereflektovalo.

 

Aká je kvalita uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku?

Uchádzači o štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku musia absolvovať testy, ktoré sú obsahovo zhodné s testami pre uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku. Je ale upozorniť na skutočnosť, že pre väčšinu uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku nepredstavuje angličtina ich materinský jazyk. Aj preto je počet bodov, ktorý je potrebný na prijatie, nižší ako počet bodov potrebný na prijatie na štúdium v slovenskom jazyku.

K údajom o počte bodov potrebných na prijatie na štúdium v anglickom jazyku je nutné tiež uviesť, že hodnotenie odpovedí na prijímacích testoch je na LF UK v Bratislave nastavené tak, že za správnu odpoveď uchádzač získa jeden bod, za nesprávnu sa mu bod odčíta. Preto pokiaľ uchádzač odpovie na všetky otázky správne, získa 800 bodov, ak by ale odpovedal na všetky otázky nesprávne, získa –800 bodov (škála 0 až 1600 bodov). V roku 2020 bolo potrebné na LF UK v Bratislave v programe všeobecné lekárstvo – štúdium v anglickom jazyku – získať minimálne 276 z 800 bodov. Vzhľadom na spôsob hodnotenia testov bola pre prijatie na LF UK v Bratislave potrebná úspešnosť 67,25 %. Ak to porovnáme s inou lekárskou fakultou, kde sa pri vyhodnocovaní prijímacích testov prideľuje za správnu odpoveď jeden bod, za nesprávnu sa bod neodpočítava (škála 0 – 80 bodov) a v roku 2020 bolo potrebné na prijatie v programe všeobecné lekárstvo – štúdium v anglickom jazyku – získať minimálne 31 z 80 bodov, potom bola potrebná úspešnosť pre prijatie na štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku na tejto fakulte minimálne 38,75 %. Ak by sme aj nevzali do úvahy faktor odpočítavania bodov za nesprávne odpovede, aj potom by bol počet bodov potrebných pre prijatie na obidvoch uvedených fakultách podobný: LF UK v Bratislave 34,5 %, na ďalšej lekárskej fakulte 38,75 %.

Radi by sme upozornili aj na fakt, že zatiaľ čo v porovnaní s počtom študentov, ktorí nastúpili na štúdium, je v 6. ročníku priemerne až 88,8 % študentov všeobecného lekárstva študujúcich v slovenskom jazyku, študentov študujúcich v anglickom jazyku je v porovnaní s počtom prijatých do prvého ročníka v 6. ročníku priemerne iba 61,9 %, pričom v posledných rokoch sa tento počet neustále znižuje (v roku 2021 to bolo 70,1 %, v roku 2019 len 55 %). To dokladá, že na LF UK v Bratislave sa prísne posudzujú vedomosti študentov a že tam v spoplatnenom programe štúdia nedoštuduje viac ako 40 % študentov.

O kvalite výučby na Lekárskej fakulte UK v Bratislave svedčí aj počet prijatých študentov pochádzajúcich z najrozvinutejších krajín. Dokladá to fakt, že v posledných rokoch sa neustále zvyšuje zastúpenie študentov z krajín, ako sú Nemecko a Rakúsko, čo poukazuje aj na to, že reputácia LF UK v Bratislave sa v zahraničí zvyšuje (obr. 3).

  • v akademickom roku 2020/2021 študovalo v prvom ročníku v anglickom jazyku 254 študentov, z ktorých 169 bolo z Nemecka a Rakúska (66,5 %)
  • v akademickom roku 2021/2022 študuje v prvom ročníku v anglickom jazyku 233 študentov, z ktorých 171 je z Nemecka a Rakúska (73,3 %)

  

Obrázok 3. Vývoj počtu študentov všeobecného lekárstva z Nemecka a Rakúska študujúcich v anglickom jazyku.

 

Ako fakulta zabezpečuje štúdium takého počtu študentov?

V roku 2015, na základe aktivity dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., získala LF UK v Bratislave budovu na Moskovskej ulici. Aj vďaka financiám získaným od samoplatcov sa tak LF UK podarilo, prvýkrát od dokončenia budovy Nových teoretických ústavov v roku 1960, podstatne rozšíriť priestory pre teoretickú a predklinickú výučbu medikov. Zrenovovali sa aj budovy Starých a Nových teoretických ústavov a viaceré ústavy LF UK sa vybavili modernými prístrojmi. Vďaka uvedeným krokom sa vytvorili podmienky na zabezpečenie výučby medicíny na adekvátnej úrovni, a to hlavne v rámci teoretických a predklinických predmetov.