Online prenosy zo zadaní vedeckej rady LFUK

OZNÁMENIE

v mene pána dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, Vás pozývame na verejnú habilitačnú prednášku. Prednáška sa uskutoční dňa 03. 10. 2023 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK - dekanát, Špitálska ulica 24, Bratislava.

13.00 hod. MUDr. Katarína Rejleková, PhD. odborný asistent na Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH, a. s. v Bratislave, na tému: „Úloha transkatétrovej chlopňovej technológie v liečbe vysoko rizikových pacientov s komplexnou chlopňovou chorobou srdca.“ 

Link na pripojenie 03. 10. 2023:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI5NTc1NGUtMDljYy00MjA3LWFlOWEtZmFiNDk3NGNiZWU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d

Následne sa dňa 4. 10. 2023 sa uskutočnia verejné obhajoby habilitačných a inauguračných prác na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, v posluchárni M6 na Moskovskej ulici v Bratislave:

09.00 hod. MUDr. Katarína Rejleková, PhD.
10.00 hod. doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.
11.00 hod. doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Link na pripojenie 4. 10. 2023:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzhkODQ4OGEtMzc0NS00NTdjLWJmZmEtOTYxMzIwNWY1NWEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d

Verejnosť má možnosť prísť na prednášky aj obhajoby fyzicky, alebo sa pripojiť online.