Podmienky pre absolvovanie predmetu

1. Prax na ambulancii všeobecného rozpis je v rozvrhu a adresy pridelených lekárov je v kontaktoch. Doneste si fonendoskop, plášť, prezuvky. ochranné pomôcky- respirátor,

Pred stážou, najneskôr jeden pracovný deň vopred kontaktuje prideleného lekára

2. Prednášky v letnom semestri

3. Písomná skúška 80%