Všeobecná informácia

V roku 2014 sa na LF UK vytvoril nový povinný hodnotený predmet Všeobecné lekárstvo pre študentov 5. ročníka. Prvých 5 rokov bol vedený ako „Rodinné lekárstvo“ v rámci „Internej medicíny“. Od školského roku 2019/20 je samostatným predmetom pod názvom Všeobecné lekárstvo. Je to povinný, hodnotený, kreditovaný predmet.

Cieľom kreovania samostatného predmetu všeobecné lekárstvo je študentov medicíny oboznámiť s prácou všeobecných lekárov, s možnosťou postgraduálneho štúdia formou rezidentského programu.

Garantom predmetu všeobecné lekárstvo je MUDr. Beata Špániková PhD