I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UN Bratislava

O nás

I. KAIM LFUK zabezpečuje liečebno-preventívnu strarostlivosť poskytovaním anestéziologickej starostlivosti, krátkodobej i dlhodobej resuscitačnej starostlivosti. Ako pracovisko LFUK sa podieľa na pedagogickej činnosti v oblasti pregraduálneho štúdia  lekárskych smerov a prípravy pred špecializačnými skúškami v odbore AIM a iných medicínskych odboroch. V súčasnosti sa I.ARK LFUK skladá z nasledujúcich pracovísk:

  • Oddelenia anestéziológie
  • Oddelenie intenzívnej medicíny I.
  • Oddelenie intenzívnej medicíny II. (otvorené od 03.10.2006).

História kliniky

                                                           KAIM UN BA Ružinov 

MUDr. Juraj Koutun, CSc.

Primári: MUDr. Ján Kovalčík (1986 - 1991); MUDr. Karol Kálig, CSc. (1991 - 1997)

Prednostovia: MUDr. Karol Kálig, CSc. (1997 - 2005); MUDr. Juraj Koutun, CSc. (2005 - )

Vedúce sestry: Ľudmila Jašiková (1986 – 1991); Irena Forschnerová (1991 - )

V novootvorenej NsP Ružinov bola v júli 1987 oficiálne začatá činnosť Anestéziologicko resuscitačného oddelenia (ARO), Prvým primárom bol MUDr. Ján Kovalčik.

Medzi prvých lekárov patrili MUDr. Eva Töröková, MUDr. Marta Dobrovičová, MUDr. Marieta Očenášová, MUDr. Dagmar Pechová, MUDr. Marianna Šterbová, MUDr. Daniela Klinová, MUDr. Miroslav Ondrkal. Vrchnou sestrou sa stala Ľudmila Jašiková.

V prvom období sa hlavný dôraz kládol na rozvoj techník celkovej a regionálnej anestézie. V spolupráci s oddelením plastickej chirurgie nastal rozvoj anestéziologických postupov a pooperačnej starostlivosti u detí v celom vekovom spektre. So založením Centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v NsP Ružinov vznikla potreba zabezpečiť anestéziu a neskôr aj intenzívnu starostlivosť u popálených pacientov.

V septembri 1991 odišiel primár MUDr. J Kovalčík pracovať do záchrannej zdravotnej služby. Novým  primárom sa stal MUDr. Karol Kálig, CSc. Vrchnou sestrou sa stala Irena Forschnerová. Pod vedením primára MUDr. K. Káliga došlo k prudkému rozvoju starostlivosti o kriticky chorého pacienta. Boli zavedené všetky invazívne metódy komplexného monitorovania krvného obehu s vyhodnocovaním hemodynamických a oxygenačných parametrov. Jedným z nosných programov sa stala starostlivosť o pacientov s akútnym respiračným zlyhaním. Boli zavedené nové ventilačné postupy prístrojovej ventilácie a v indikovaných prípadoch aj s podporou mimotelovej regulácie krvných plynov (ECMO, ECCO2R) a liečbou oxidom dusnatým. Pri manažmente pacienta s ARDS použitá a zavedená aj prístrojová ventilácia pľúc v pronačnej polohe.

MUDr. K. Kálig CSc. spolupracoval na výskume vysokofrekvenčnej dýzovej ventilácie pľúc (VFDV). Výstupy z uvedeného výskumu boli na ARO aplikované v anestéziologickej praxi pri vybraných operačných výkonoch v ORL a rekonštrukčnej chirurgii priedušnice, pri zabezpečovaní ventilácie počas transportu pacientov, pri toalete dýchacích ciest, pri neinvazívnej pľúcnej ventilácii maskou, ďalej v intenzívnej starostlivosti ako jeden z režimov prístrojovej ventilácie pľúc so zníženou poddajnosťou hrudníka a pľúc.

Súčasťou bežnej praxe sa stali hemodialýza a hemoperfúzia. Bol zavedený systematický prístup k nozokomiálnym infekciám.

Oddelenie spolupracovalo s traumacentrom vo Viedni v oblasti multidisciplinárneho manažmentu pacienta s ťažkou traumou.

Spolupráca  anestéziológov na JIS popáleninového oddelenia, vrátane pohotovostných služieb, viedla k skvalitneniu intenzívnej starostlivosti a následne k poklesu úmrtnosti pacientov s ťažkým popáleninovým úrazom.

V oblasti anestéziológie sa popri moderných spôsoboch vedenia celkovej anestézie a neuraxiálnej anestézie zaviedli blokády plexov a periférnych nervov a pracovisko sa stalo školiacim miestom pre praktickú výučbu blokád. MUDr. Vladimír Černák zaviedol do rutinnej praxe autotransfúzne metodiky, vrátane akútnej predoperačnej normovolemickej hemodilúcie. Okrem toho sa podieľal na zavedení nepretržitej dostupnosti pôrodníckej analgézie. Na oddelení bola zriadená anestéziologická ambulancia  ( 10. 6. 1996 ). Bola pripravená a realizovaná koncepcia spolupráce ambulancie s obvodnými lekármi.

V roku 1997 došlo k prestavbe oddelenia, ktoré sa svojou dispozíciou stalo jedným z najmodernejších pracovísk na Slovensku.

V januári 1997 sa ARO vo FNsP Ružinov stalo klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK (KAIM LFUK). Prednostom sa stal MUDr. K. Kálig, CSc. a prvým odborným asistentom MUDr. V. Černák. Primárkou (zástupca prednostu) sa stala MUDr. Eva Töröková. Klinika zabezpečuje výučbu študentov LFUK v predmete Anestéziológia a intenzívna medicína. Pod gesciou KAIM sa začalo na LFUK v Bratislave s výučbou predmetu Prvá pomoc a Urgentná medicína.

V roku 2004 došlo k organizačným zmenám. Na klinike boli zriadené samostatné oddelenia. Oddelenie anestézie pod vedením primárky MUDr. E. Törökovej a Oddelenia intenzívnej medicíny pod vedením primára MUDr. Akthama Yaghiho.

V apríli 2004 odišiel MUDr. K. Kálig, CSc. do sféry záchrannej zdravotnej služby, kde neskôr pôsobil vo funkcii riaditeľa Operačného strediska ZZS SR a podieľal sa na tvorbe novej koncepcie prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Jeho nástupcom na poste prednostu sa stal MUDr. Juraj Koutun CSc.

Počas jeho pôsobenia došlo (2006)  v rámci reorganizácie fakultnej nemocnice k presťahovaniu Kliniky hrudníkovej chirurgie, spolu s OIM, z  Podunajských Biskupíc do priestorov Ružinovskej nemocnice. Tu bolo zriadené OIM II pod vedením MUDr. Zdenka Vlčeka.

V súčasnosti KAIM, ktorá pozostáva z troch oddelení, zamestnáva 51 lekárov a 91 sestier.

Klinika je výučbovou základňou LF UK v Bratislave pre predmet Anestéziológia a intenzívna medicína. Na OIM II prebieha špecializovaná predatestačná príprava lekárov v hrudníkovej anestézii.

Pracoviská a liečebno-preventívna činnosť

Pracoviská a liečebno- preventívna starostlivosť

Oddelenie anestéziológie zabezpečuje starostlivosť na 16 operačných sálach v rámci komplexu operačných sál, ďalej na operačnej sále centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a na operačných sálach gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Do náplne práce oddelenia patrí aj liečba pôrodných bolestí epidurálnou analgéziou. Nadštandardný charakter má anestézia pri operáciách chrbtice s využitím self – saver a evokovaných potenciálov, ako aj anestézia v hrudníkovej chirurgii.

Oddelenie intenzívnej medicíny I poskytuje komplexnú starostlivosť na 16-tich lôžkach, ktoré sú vybavené komplexnou modernou technikou. Oddelenie bolo zapojené do viacerých multicentrických medzinárodných štúdií, ktorých výsledky boli publikované v karentovaných časopisoch.

Oddelenie intenzívnej medicíny II poskytuje prednostne starostlivosť pacientom s ochoreniami pľúc a pacientom hrudníkovej chirurgie vyžadujúcich umelú ventiláciu pľúc a udržiavanie životných funkcií. Navyše zabezpečuje intenzívnu starostlivosť pacientom kliniky hrudníkovej chirurgie na JIS. V rámci novovytvorenej intermediárnej JIS poskytuje perioperačnú starostlivosť vysokorizikových pacientov pre ďalšie operačné odbory.

Klinika je výučbovou základňou LF UK v Bratislave pre predmet Anestéziológia a intenzívna medicína. Na OIM II prebieha špecializovaná predatestačná príprava lekárov v hrudníkovej anestézii.

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť

Pripravujeme.

Zóna pre študentov

Zóna pre študentov