I. klinika geriatrie LF UK a UNB

O nás

Klinika disponuje 45 lôžkami, z toho 3 na jednotke intenzívnej starostlivosti. Na klinike poskytujeme špecializovanú nemocničnú starostlivosť zameranú na seniorov. Zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v odbore geriatria v súlade s Koncepciou zdravotnej starostlivosti o geriatrických pacientov, vydanej Ministerstvom zdravotníctva SR. Vzhľadom na systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave je klinika v prvom rade zodpovedná za diagnostiku a liečbu seniorov starších ako 65 rokov bývajúcich v definovaných mestských rajónoch, ktorí potrebujú nemocničnú diagnostiku a/alebo liečbu akútnych internistických ochorení. Priemerná dĺžka hospitalizácie je 8 dní.

Vďaka jednotke intenzívnej starostlivosti sme schopní poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť bezprostredne na živote ohrozeným chorým, ako sú napr. pacienti s akútnym infarktom myokardu alebo s poruchami srdcového rytmu. Klinika má vlastné sonografické pracovisko, kde sa vykonávajú ultrazvukové vyšetrenia srdca, brušných orgánov a ciev končatín. Súčasťou kardiologickej starostlivosti sú 24-hodinové vyšetrenia tlaku krvi a EKG. Napriek vyššiemu veku nášho pacienta sa venujeme aj preventívnej činnosti, zameranej najmä na metabolické, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Ku klinike je afiliovaná poliklinická geriatrická ambulancia, poskytujúca seniorom komplexnú špecializovanú starostlivosť, osobitne zameranú na preventívnu geriatriu a predoperačné vyšetrenia.

Klinika geriatrie vznikla v roku 1979. Klinika má tradíciu nielen pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj tradíciu vedeckú a pedagogickú pri vzdelávaní medikov a mladých lekárov.

Vo vedeckej oblasti sa klinika venuje najmä geriatrickým špecifikám kardiovaskulárnych a ďalších ochorení s vysokým výskytom u seniorov, ale aj štúdiu pre geriatriu typickej polymorbidity a polyfarmácie.

ODBORNÉ AKTIVITY

1. Pedagogická činnosť

Klinika geriatrie pedagogicky pôsobí na LF UK pri akreditovanej výučbe študijného programu všeobecné lekárstvo a participuje na špecializačných vzdelávacích programoch v oblasti internej medicíny a geriatrie. Ide najmä o predmety interná propedeutika, interná medicína vrátane geriatrie, ale aj fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

2. Vedecko - výskumná činnosť

Vedecko - výskumná činnosť našej kliniky je zameraná niekoľkými smermi:

- preventívna geriatria,

- polymorbidita v geriatrii,

- neinvazívna kardiológia, vrátane epidemiológie rizikových faktorov aterosklerózy a ich dopadu na zdravotný stav seniorov,

- vplyv dietetických doplnkov (napr. prípravky obsahujúce Enterococcus faecium) na zdravie.

Prostriedky na výskumnú činnosť získalo pracovisko aj z grantov domácich (VEGA, MZ SR), ale aj zahraničných (napr. program RAMES financovaný z Pfizer Philantropy Grant, ERSTE Foundation).

Kontakty

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Limbová 5, 833 05 Bratislava

Prednosta kliniky:

Doc. MUDr. Martin D Ú B R A V A, CSc.

tel.: 5954 5268

e-mail: martin.dubravafmed.uniba.sk

Zástupkyňa prednostu kliniky:

MUDr. Jarmila J á n o š i o v á, PhD.

tel.: 5954 5229

Sekretariát kliniky:

Mgr. Silvia K o č a n o v á

e-mail:

silvia.kocanovafmed.uniba.sk

geriatria.sekretariatfmed.uniba.sk

tel.: 5954 5232, fax: 5954 6263

Dokumentaristka kliniky:

Oľga K u t t n e r o v á

Docenti:

Doc. MUDr. Martin D ú b r a v a, CSc.

odbor Vnútorné choroby

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Jarmila J á n o š i o v á, PhD. - úv.

MUDr. Ján Š u b a

e-mail: jan.subafmed.uniba.sk

MUDr. Silvia M a l i n o v s k á (MD)

MUDr. Jakub B o ř u c k ý (úv.)

e-mail: jakub.boruckyfmed.uniba.sk

Ostatní zamestnanci:

Daniela B a č k o v á 

Informácie pre študentov

Informácie pre študentov