II. chirurgická klinika LF UK a UNB

O nás

II. chirurgická klinika LFUK a Univerzitnej nemocnice Bratislava pôvodne sídlila na Partizánskej ulici. Tam sa však v roku  1979 zriadil Ústav kardiovaskulárnych chorôb pod vedením prof. MUDr. I. Šimkovica, DrSc. a klinika bola  prechodne „zrušená,“ nakoľko jej lekári sa presunuli do viacerých bratislavských nemocníc, najviac na Bezručovu ulicu – pri Modrom Kostolíku. K jej obnoveniu v pravom slova zmysle došlo až v roku 1990. Zaslúžil sa o to najmä prof. MUDr. Milan Schnorrer, DrSc., ktorý sa stal prednostom tejto kliniky. Po ňom vedenie kliniky v roku 1996 prebral doc. MUDr. J. Pechan, CSc. V roku 1997 sa klinika a takmer všetci jej zamestnanci presunuli do novej nemocnice – NsP sv. Cyrila a Metoda, v Bratislave – Petržalke. Po odchode už v tom čase prof. Pechana na NOÚ na Klenovú ulicu v Bratislave, sa stal prednostom doc. MUDr. J. Škultéty, CSc. T. č. je prednostom kliniky doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

V súčasnosti – zo všeobecne známych personálnych dôvodov – klinika disponuje len 27 lôžkami na bežnom oddelení a 4 lôžkami  na komplexe jednotiek intenzívnej starostlivosti. Napriek COVID-19 pandémii, sme za rok 2022 vykonali približne 1100 operácií. V širokom rozsahu poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť na klinickej ambulancii, kde počas bežných pracovných hodín vyšetríme a ošetríme značný počet pacientov, nielen z Petržalky, ale z celého Slovenska.

Urgentné stavy cez deň, ale najmä mimo bežných pracovných hodín a cez víkendy riešime na chirurgickej ambulancii v rámci komplexu OUM, kde sú k dispozícii v režime 24/7 erudovaní lekári. Pacienti operovaní v režime elektívnej chirurgie majú možnosť výberu operatéra podľa pravidiel stanovených UNB.

Sme pracoviskom s vysokým počtom operačných výkonov, naši pacienti pochádzajú z celého Slovenska. Sme jedným z mála pracovísk na Slovensku, ktoré sa zaoberá liečbou perianálnych fistúl s využívaním kmeňových buniek. Pracovisko je rovnako známe poskytovaním vysokého štandardu starostlivosti o pacienta s intestinálnymi stómiami, nakoľko má na to mimoriadne erudovaný personál sestier a lekárov.

Činnosť

Klinika je výukovým pracoviskom Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského.  Poskytujeme diagnosticko – preventívnu zdravotnícku starostlivosť,  na klinike prebieha pregraduálna výučba študentov LFUK v slovenskom a anglickom jazyku. Študenti u nás absolvujú štátne záverečné skúšky z chirurgie. Zaoberáme sa tiež vedecko – výskumnou  činnosťou (sme napr. spoluriešiteľom v rámci grantu s názvom: Lynchov syndróm – PrevelLynch – Dlhodobý strategický výskum zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR...). Klinika je známa pomerne rozsiahlou prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Zamestnanci kliniky LF UK

MUDr. Peter Levčík

II. chirurgická klinika,
asistent

MUDr. Martin Nemček

II. chirurgická klinika,
asistent

Operačné zákroky

- antirefluxné operácie pri GERD  – fundoplikácia podľa Nissen-Rosettiho klasicky a laparoskopicky
- chirurgia žalúdka, vrátane resekčnej chirurgie benígnych a malígnych nádorov
- operácie tenkého a hrubého čreva klasicky a laparoskopicky (benígne/malígne ochorenia vrátane IBD)
- chirurgia konečníka pre benígne a malígne ochorenia (fistuly, fisúry, hemoroidy – operácia podľa Milligan - Morgana, ale aj Longa, pilonidálne cysty, nádory konečníka)
- liečba fistúl kmeňovými bunkami
- chirurgia sleziny – laparoskopické a klasické splenektómie pre hematologické ochorenia
- chirurgia pečene – resekcie, laparoskopická histologizácia, cysty pečene
- chirurgia žlčníka a žlčových ciest – klasická a laparoskopická cholecystektómia, revízie žlčových ciest, vrátane biliodigestívnych anastomóz
- chirurgia pankreasu, resekčné výkony pre malignity pankreasu nevynímajúc
- chirurgia benígnych a malígnych nádorov prsníka
- chirurgia brušnej steny – operácie prietrží klasicky a laparoskopicky
- operačné výkony za účelom histologizácie (znamienka, nezhubné nádory z tukového tkaniva, exstirpácia lymfatických uzlín a pod.)
- operácie varixov dolných končatín
- v indikovaných prípadoch komplikovaného chirurgického pacienta využívame metódu VACSEAL (NPWT)

Zóna pre študentov

Informácie pre študentov