II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

O nás

 

II. chirurgická klinika LFUK a Univerzitnej nemocnice Bratislava pôvodne sídlila na Partizánskej ulici. Tam sa však v roku  1979 zriadil Ústav kardiovaskulárnych chorôb pod vedením prof. MUDr. I. Šimkovica, DrSc. a klinika bola  prechodne „zrušená,“ nakoľko jej lekári sa presunuli do viacerých bratislavských nemocníc, najviac na Bezručovu ulicu – pri Modrom Kostolíku. K jej obnoveniu v pravom slova zmysle došlo až v roku 1990. Zaslúžil sa o to najmä prof. MUDr. Milan Schnorrer, DrSc., ktorý sa stal prednostom tejto kliniky. Po ňom vedenie kliniky v roku 1996 prebral doc. MUDr. J. Pechan, CSc. V roku 1997 sa klinika a takmer všetci jej zamestnanci presunuli do novej nemocnice – NsP sv. Cyrila a Metoda, v Bratislave – Petržalke. Po odchode už v tom čase prof. Pechana na NOÚ na Klenovú ulicu v Bratislave, sa stal prednostom doc. MUDr. J. Škultéty, CSc. T. č. je prednostom kliniky doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

 

V súčasnosti– zo všeobecne známych personálnych dôvodov – klinika disponuje len 27 lôžkami na bežnom oddelení a 4 lôžkami  na komplexe jednotiek intenzívnej starostlivosti.Napriek COVID-19 pandémii  sme za rok 2022 vykonali približne 1100 operácií. V širokom rozsahu poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť na klinickej ambulancii, kde počas bežných pracovných hodín vyšetríme a ošetríme značný počet pacientov, nielen z Petržalky, ale z celého Slovenska.

 

Urgentné stavy cez deň, ale najmä mimo bežných pracovných hodín a cez víkendy riešime na chirurgickej ambulancii v rámci komplexu OUM, kde sú k dispozícii v režime 24/7 erudovaní lekári. Pacienti operovaní v režime elektívnej chirurgie majú možnosť výberu operatéra podľa pravidiel stanovených UNB.

 

Sme pracoviskom s vysokým počtom operačných výkonov, naši pacienti pochádzajú z celého Slovenska. Sme jedným z mála pracovísk na Slovensku, ktoré sa zaoberá liečbou perianálnych fistúl s využívaním kmeňových buniek. Pracovisko je rovnako známe poskytovaním vysokého štandardu starostlivosti o pacienta s intestinálnymistómiami, nakoľko má na to mimoriadne erudovaný personál sestier a lekárov.

 

Činnosť

Klinika je výukovým pracoviskom Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského.  Poskytujeme diagnosticko – preventívnu zdravotnícku starostlivosť,  na klinike prebieha pregraduálna výučba študentov LFUK v slovenskom a anglickom jazyku. Študenti u nás absolvujú štátne záverečné skúšky z chirurgie. Zaoberáme sa tiež vedecko – výskumnou  činnosťou (sme napr. spoluriešiteľom v rámci grantu s názvom: Lynchov syndróm – PrevelLynch – Dlhodobý strategický výskum zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR...). Klinika je známa pomerne rozsiahlou prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Zamestnanci kliniky

 

Prednosta kliniky:

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.

tel. 02/68672040, e-mail: prochotsky@pe.unb.sk

 

Zástupca prednostu kliniky - primár:

MUDr. Pavol Sýkora, MPH

 

Zástupca prednostu kliniky pre LFUK

MUDr. Ivan Majeský, PhD., MPH

 

Docenti:

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.,

odbor chirurgia

 

Odborní asistenti a asistenti:

MUDr. Jaroslav Sekáč,PhD.

MUDr. Ivan Majeský, PhD., MPH

MUDr. Júlia Bujňáková

MUDr. Martin Ježovít

MUDr. Evelína Kovácsová

MUDr. Ivana Lajmonová

MUDr. Peter Levčík

MUDr. Martin Nemček

MUDr. Pavol Sýkora, MPH

 

Sekretariát kliniky:

Mgr. Bibiána  Žilinská

tel. 02/6867 27 49, e-mail: zilinska@pe.unb.sk

 

 

Operačné zákroky

-  antirefluxnéoperácie pri GERD  – fundoplikácia podľa Nissen-Rosettiho klasicky a laparoskopicky

-  chirurgia žalúdka, vrátane resekčnej chirurgie benígnych a malígnych nádorov

- operácie tenkého a hrubého čreva klasicky a laparoskopicky (benígne/malígne ochorenia vrátane IBD)

- chirurgia konečníka pre benígne a malígne ochorenia (fistuly, fisúry, hemoroidy – operácia podľa Milligan- Morgana, ale aj Longa, pilonidálne cysty, nádory konečníka)

- liečba fistúl kmeňovými bunkami

- chirurgia sleziny – laparoskopické a klasické splenektómiepre hematologické ochorenia
-chirurgia pečene – resekcie, laparoskopickáhistologizácia, cysty pečene
-chirurgia žlčníka a žlčových ciest – klasická a laparoskopickácholecystektómia, revízie žlčových ciest, vrátane biliodigestívnychanastomóz

- chirurgia pankreasu, resekčné výkony pre malignity pankreasu nevynímajúc

- chirurgia benígnych a malígnych nádorov prsníka
- chirurgia brušnej steny – operácie prietrží klasicky a laparoskopicky

- operačné výkony za účelom histologizácie (znamienka, nezhubné nádory z tukového tkaniva, exstirpácialymfatických uzlín a pod.)

- operácie varixov dolných končatín

- v indikovaných prípadoch komplikovaného chirurgického pacienta využívame metódu VACSEAL (NPWT)

Zóna pre študentov

Informácie pre študentov