II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Dôležité ! Mimoriadna situácia pre pandémiu COVID-19 - Výuka !

Dôležité ! Mimoriadna situácia pre pandémiu COVID-19 – Výuka na 2. GPK LFUK !

Praktická výuka pre 5. a 6. ročník na klinike bude prebiehať rovnako ako prednášky dištančnou formou s on-line praktickými cvičeniami a konzultáciami. Tie budú podľa nižšie uvedeného rozpisu viesť LFUK lekári II. GPK.

V daný týždeň podľa časovej dohody s vyučujúcimi budú online konzultácie prebiehať formou prezentácie a živej prednášky s konzultáciami v MS teams.

LFUK e-learning prebieha v office 365 v "MS-teams"

tím:  LF 5. a 6.r. VL

 

Povinnosťou každej študijnej skupiny je

 • zvoliť si zodpovedného vedúceho študijnej skupiny a kontaktovať /telefónna klapka na klinike/ vyučujúcich z nižšie uvedeného rozpisu v prvý deň plánovaných stáží. S každým z trojice vyučujúcich vedúci skupiny dohodne presný čas pripojenia skupín online v konkrétny deň praktickej výuky.

  - Vedúci študijnej skupiny informuje svoju skupinu o dátume a čase konania on line prednášok a pripojení cez MS teams

 • Študentom ktorí sa online nepripoja a nebudú sa aktívne v dohodnutý deň podieľať na dištančnej praktickej výuke nebude na konci semestra sprístupnený záverečný test a nebude im udelený zápočet

 • Študenti ktorí úspešne absolvujú online praktickú výuku so všetkými troma pridelenými vyučujúcimi počas semestra budú na konci semestra pripustení k online testovaniu / dátum online testu a rozsah otázok bude uverejnený v priebehu semestra na web stránke kliniky/

  Rozdelenie školských pracovníkov LFUK zodpovedných za online výuku dištančného štúdia v „TEAMS“ praktických stáží na II. GPK LFUK v jednotlivých týždňoch zimného semestra 2020


  <colgroup><col width="98" /> <col width="99" /> <col width="118" /> <col width="115" /> <col width="153" /> <col width="10" /> </colgroup>

  Týždeň zač. /Po/

  Krúžky online výuka na klinike

  Zodpovedný lekár LFUK č.1

  Zodpovedný lekár LFUK č.2

  Zodpovedný doktorand


  28/9

  EN2,EN11+ Eraz/Bottioni/

  Prof. Pohlodek

  Dr.Gábor

  Dr. Kunochová


  5/10

  SK27, EN3

  Doc. Záhumenský

  Dr. Strešková

  Dr. Pšenková


  12/10

  SK26,EN4

  Prof. Šuška

  Dr. Krlin

  Dr.Divéky/piatok/

  Dr. Alfoldi


  19/10

  SK25, EN5

  +Erazm . Pedrazzini Navarra

  Doc. Hollý

  Dr.Križko

  Dr.Dráb /utorok/

  Dr.Balažovjechová


  26/10

  SK24,EN1,

  dentEN2streda


  Doc. Šimko

  Dr. Foltín

  Dr. Ostatníková


  2/11

  SK23,EN7

  dentEN1streda


  Doc. Ferianec

  Dr. Totka

  Dr. Chválna


  9/11

  SK22,EN8

  dentEN2streda


  Dr. Oťapková

  Dr. Gábor

  Dr.Drabiščáková

  Dr.Dráb - utorok

  Dr.Divéky - piatok  16/11

  SK21,EN9

  dentEN1streda


  Dr. Redecha

  Dr.Oťapková

  Dr. Dominová


  23/11

  6rSK1, 6rSK6, 6r EN7

  dentEN2streda


  Dr. Gábor

  Doc.Ferianec

  Dr. Melníková


  30/11

  6rSK1, 6rSK6, 6r EN7

  dentEN1streda

  Dr. Totka

  Dr.Papcun

  Dr. Chválna


  7/12

  EN10

  dentEN2streda


  Dr. Krlin

  Doc. Šimko

  Dr.Pšenková


  14/12

  SK20,EN6

  dentEN1streda

  Dr. Strešková

  Dr. Redecha

  Dr. Doležal


  Telefonický kontakt / klapka na klinike/ alebo kde nás nájdete aby sme sa s Vami počas týždňa kedy máte stáže presne dohodli na čase praktickej online výuky:


  K nižšie uvedenému tel. číslu pripojte trojčíslie klapky uvedené pri konkrétnom lekárovi


  TEL. číslo 02/48234XXX


  Klapky:


  Prof. Šuška 610

  Prof. Pohlodek 679

  Doc. Záhumenský 682, 349

  Doc. Hollý 409

  Doc. Šimko 610

  Doc. Ferianec 409


  Dr. Alfoldi 790, 710

  Dr. Balažovjechová 677, 720

  Dr. Gábor 790, 609

  Dr. Oťapková 677, 609

  Dr. Pšenková 677, 710

  Dr.Totka 790, 710

  Dr. Krlin 677, 710

  Dr. Dominová 677, 720

  Dr. Redecha 790, 710

  Dr. Strešková 677, 609

  Dr. Kunochová 677, 720

  Dr. Doležal 790

  Dr. Papcun 535,790

  Dr. Chválna 677, 720

  Dr. Melníková 677, 609

  Dr. Divéky 599

  Dr. Dráb 790, 769

  Dr. Foltín 790, 710

  Dr. Ostatníková 677, 609


O II. gynekologicko pôrodníckej klinike

II. Gynekologicko–pôrodnícka klinika LFUK a UNB sa od svojho prvopočiatku zameriava na komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu a plod, pričom patrí medzi najväčšie a najstaršie pracoviská na Slovensku s celkovým počtom lôžok 96.
Súčasťou komplexnosti pracoviska sú okrem liečebno-preventívnej činnosti v oblasti pôrodníctva, materno-fetálnej medicíny, prenatálnej diagnostiky, gynekológie, onkogynekológie, urogynekológie a senológie ponúkaných na najvyššej odbornej úrovni, aj vysoko špecializované a jedinečné – v mnohých prípadoch unikátne výkony, ktoré sú na klinike realizované ako na jedinom pracovisku v SR. V rámci invazívnej prenatálnej starostlivosti o plod sa na klinike ako na jedinom pracovisku v SR robí Amniopatch („lepenie plodových obalov“ pri predčasnom odtoku plodovej vody ), intervenčné prerušenie patologických spojok („shuntov“) pri komplikáciách viacplodovej tehotnosti a iné unikátne intrauterínne zákroky. Ako jediné pracovisko v SR sa klinika venuje aj problematike rekonštrukčných operácií vonkajšieho genitálu typu neovagíny, bohaté a jedinečné skúsenosti má v konzervatívnej liečbe myómov maternice embolizáciou (úspešne liečených viac ako 200 pacientok). V sekcii senologickej klinika komplexne zabezpečuje na najvyššej svetovej úrovni najväčší počet pacientok s chorobami mliečnej žľazy zo všetkých gynekologických oddelení na Slovensku. V problematike onkogynekologickej patrí pracovisko medzi 5 slovenských pracovísk, vrátane onkologických ústavov, ktoré spĺňajú kritériá liečby onkologických ochorení a má vytvorený vlastný špecializovaný onkotím operatérov. Urogynekologickú starostlivosť poskytuje klinika na najvyššej úrovni s dôrazom na kritické zavádzanie najnovších operačných postupov. Ako jedno z mála pracovísk v SR sa klinika venuje prepracovanej miniinvazívnej laparoskopickej a vaginálnej operatíve, ktorú na klinike charakterizujú dlhoročné skúsenosti, tradícia, vynikajúce klinické výsledky a spokojnosť pacientok. Unikátom v pôrodníckej starostlivosti je telekardiotokografické monitorovanie rodičiek a plodu prenášané bezdrôtovo na centrálny monitor.

Klinika má lôžkovú a ambulantnú časť.
Lôžkové oddelenia sa nachádzajú na 9. a 10. poschodí Nemocncie Ružinov a tvoria ho štyri moderne vybavené a zrekonštruované oddelenia, pôrodnica a novorodenecké oddelenie.
Na 9. poschodí sa nachádza pôrodnica s troma samostatnými pôrodnými sálami. Bezdrôtový monitoring rodičiek a plodu umožňuje neustály zdravotnícky dohľad prostredníctvom centrálneho monitoru. V tesnej blízkosti pôrodnice sa nachádza operačná sála. Deviate poschodie zahŕňa aj kompletne moderne zrekonštruované oddelenia šestonedelia s možnosťou hospitalizácie na nadštandardných klimatizovaných izbách s nadštandardnou starostlivosťou o rodičky a novorodenca. Priamo v nadväznosti na oddelenia šestonedelia sa nachádza moderne vybavené novorodenecké oddelenie, ktoré ako certifikovaný člen skupiny "baby friendly hospitals" umožňuje a preferuje maximálny možný kontakt rodičiek s dieťaťom a ich spoločnú hospitalizáciu v zmysle "rooming in".
Na desiatom poschodí 10B sa nachádza zápalové oddelenie a oddelenie pre patologickú graviditu. Poschodie 10A predstavuje operačné lôžkové oddelenie, ktoré je zabezpečené aj jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS). Operatíva prebieha v zmysle najmodernejších princípov na oddelení komplexu operačných sál UNB, jednoduché liečebné a diagnostické zákroky a zákroky jednodňovej chirurgie sú realizované taktiež na malej operačnej zákrokovej sále nachádzajúcej sa priamo na 10. poschodí.


Pedagogická činnosť na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike zahŕňa modernú výučbu poslucháčov LFUK v slovenskom i anglickom jazyku, rovnako aj špecializačnú výuku lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo, na ktorú má klinika platnú akreditáciu. Taktiež ako jediná klinika svojho typu zabezpečuje výuku povinne voliteľných a voliteľných predmetov ako je Gynekologická onkológia. Podkladom pre komplexnú výuku poslucháčov LFUK sú vydané vlastné vysokoškolské učebnice, ktorých autorstvo prináleží kolektívu lekárov II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky.
Vedecko-výskumnú činnosť pracoviska je orientovaná na aktuálne vedecké otázky a témy týkajúce sa problematiky diagnostiky a predikcie predčasného pôrodu, ultrazvukovej diagnostiky v tehotenstve a v programoch umelých oplodnení, predčasného odtoku plodovej vody a skorej diagnostiky a manažmentu malígnych ochorení prsníkov. II. gynekologicko-pôrodnícka klinika a jej vedeckí pracovníci sa každoročne aktívne zúčastňujú domácich i zahraničných odborných konferencií,  seminárov a prednášok, sú autormi veľkého množstva vedeckých publikácií v domácich i zahraničných odborných časopisoch a rovnako každoročne predstavujú zodpovedných riešiteľov mnohých vedeckých grantových úloh.
História II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB je úzko spätá s pracoviskom II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky na Šulekovej ulici, odkiaľ, po zlúčení s gynekologicko-pôrodníckym oddelením bola presťahovaná do UNB Ružinov. Na prvej fotografii je pôvodná budova II. GPK na Šulekovej ulici v Bratislave, na druhej fotografii personál II. GPK pred definitívnym odchodom na nové pracovisko. 

Prehľadný zoznam zamestnancov kliniky

Zamestnanci LFUK

Profesori na klinike:

prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.

prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. 

prof. MUDr. Pavel Šuška, CSc.

Docenti na klinike:

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.

doc. MUDr. Marián Križko, CSc.

doc. MUDr. Martin Šimko, CSc.

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 

 

Odborní  asistenti:

MUDr. Michaela Bártová, PhD.

MUDr. Monika Borošová, PhD.

MUDr. Ľubomír Divéky, CSc.

MUDr. Marek Dráb, PhD.

MUDr. Martin Gábor, PhD.

MUDr. Júlia Hederlingová, PhD. 

MUDr. Petra Oťapková, PhD.

MUDr. Adrián Totka

 

Interní doktorandi: 

MUDr. Ruth Báneszová 

MUDr. Pavel Doležal 

MUDr. Michaela Fojtíková 

MUDr. Ivana Kunochová 

 

 

Externí doktorandi:

MUDr. Katarína Golembiovská

MUDr. Petra Pšenková

MUDr. Adrián Totka

 

Zamestnanci UNB: 

Andel Jozef,MUDr.

Bednárová Anna,MUDr. PhD.

Behúňová Zuzana,MUDr., PhD.

Bulíková Gabriela,Bc.

Ďuračka Vladimír,MUDr.

Fellnerová Michaela,MUDr.,PhD

Foltín Martin,MUDr.,PhD.

Hrabčák Peter,MUDr.

Hrúziková Lenka,MUDr.,PhD.

Chuda Matúš,MUDr.

Karkalík Andrej,MUDr.PhD.

Kozolková Dáša,MUDr.

Križko Marián, MUDr. PhD.

Oros Marián,MUDr.

Papcun Milan,MUDr.

Papcun Peter, MUDr.,PhD.

Petrová Ľuboslava,MUDr.

Pšenková Petra MUDr.

Redecha Mikuláš,MUDr. PhD.

Reismüllerová Lenka,MUDr.PhD.

Rybanská Eva,MUDr.

Sečanský Peter,MUDr.

Sedliaková Zuzana,MUDr.

Spodniaková Barbara,MUDr. PhD.

Suchánek Maroš,MUDr.PhD.

Španka Jozef,MUDr.

Tomková Renáta,MUDr.

 

 

Abecedný zoznam zamestnancov II.GPK, kontakty, plugin - elektronicky aktualizovaná publikačná činnosť

 1. ACB Vybrané kapitoly z pôrodníctva / Karol Holomáň ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 2. ACB Vybrané kapitoly z gynekológie / P. Šuška ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 3. ACB Vybrané kapitoly z pôrodníctva / Karol Holomáň ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 4. ACD Menštruačný cyklus a jeho poruchy / Ľ. Divéky, P. Blaško, P. Šuška
  In: Vybrané kapitoly z gynekológie. - ISBN 978-80-223-4279-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 29-49
 5. ACD Sterilita / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Vybrané kapitoly z gynekológie. - ISBN 978-80-223-4279-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 85-110
 6. ADC HPLC measurement of purine nucleotide degradation products in amniotic fluid and its use in prenatal diagnosis / T. Kalnovičová, Ľ. Divéky, P. Turčáni
  In: Journal of Trace and Microprobe Techniques. - Vol. 19, No. 1 (2001), s. 171-176
 7. ADC Properties of human myometrium lipids in the process of labor / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: The 1st World congress on Labor and Delivery. - Bologna : Monduzzi Editore S.p.A, 1995. - S. 417-422
 8. ADC Induction of labor by prostaglandins (Prostin E2 UPJOHN) / P. Šuška ... [et al.]
  In: The 1st World congress on Labor and Delivery. - Bologna : Monduzzi Editore S.p.A, 1995. - S. 347-350
 9. ADC Daily Changes in Plasma and Amniotic Fluid Prolactin during the Last Third of Pregnancy in the Baboon / T. Nguyen ... [et al.]
  In: Biology of Reproduction. - Vol. 56 (1997), s. 597-601
 10. ADC Effect of pregnancy on the metabolic clearance rate and the volume of distribution of oxytocin in the baboon / W.B. Kowalski ... [et al.]
  In: American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism. - Vol. 274, No. 5 (1998), s. 791-795
 11. ADC Diurnal changes in plasma prolactin during the last one third of pregnancy in the baboon / Nhuyen, T. ... [et al.]
  In: American Journal of Primatology. - Vol. 47, No. 3 (1999), s. 213-239
 12. ADE Hormonálna antikoncepcia / Ľubomír Divéky
  In: Pulsus. - Roč. 1, č. 4 (1993), s. 31-35
 13. ADF Izoenzýmy alkalickej fosfatázy v diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / L. Turecký, Ľ. Divéky, V. Kupčová
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 14, č. 2 (2007), s. 41-45
 14. ADF Predčasná aktivita uteru - príčina predčasného pôrodu / Ľubomír Divéky
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 2, č. 4 (2004), s. 176-180
 15. ADF Účasť intracelulárnych membránových systémov myokardu v rozvoji hypertrofie srdca / A. Fízeľ ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 75, č. 1 (1981), s. 10-15
 16. ADF The development of pregnancy delivery and puerperium of women psychophysically prepared to birth and state of their newborns / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 79, č. 5 (1983), s. 580-588
 17. ADF Priebeh gravidity, pôrodu a šestonedelia u žien pripravených psychofyzicky na pôrod a stav ich novorodencov / J. Vierik ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 79, č. 5 (1983), s. 580-588
 18. ADF Zisťovanie koncentrácie pesticidov v plodovej vode v II. trimestri gravidity / P. Štencl ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 49, č. 3 (1984), s. 236-237
 19. ADF Lipidické zložky myometria počas pôrodnej činnosti / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 91, č. 7 (1990), s. 539-550
 20. ADF Fosfolipidy humánneho myometria pri rôznych stavoch kontrakčnej činnosti pred termínom a v termíne pôrodu / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 91, č. 9 (1990), s. 720-726
 21. ADF Aktivita paraoxonázy v sére pacientok s intrahepatálnou cholestázou gravidných - predbežné výsledky / L. Turecký ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 14, č. 4 (2007), s. 143-147
 22. ADF Diagnostický význam niektorých hepatologických biochemických vyšetrení vo svetle adaptívneho lineárneho neurónu / M. Mikulecký, st., Ľ. Divéky, J. Hradil
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 71, č. 1 (1979), s. 38-45
 23. ADF Stopové prvky v chorione v I. trimestri gravidity / M. Križko ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 49, č. 3 (1984), s. 220-221
 24. ADF Diagnostika chlamydia trachomatis u gynekologických pacientok poloautomatom COBAS AMPLICATOR / J. Šimko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 9, č. 3 (2002), s. 116-120
 25. ADF Alkalická fosfatáza a vyšetrovanie jej aktivity v gravidite / L. Turecký, Ľ. Divéky, A. Czirfusz
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 12, č. 3 (2005), s. 114-117
 26. ADF Význam vyšetrovania plazmatickej koncentrácie žlčových kyselín u žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 56-60
 27. AEC Placental changes of intrauterine growth retarded newborns from hypersensitive pregnancies / P. Šuška ... [et al.]
  In: Hypertension in Pregnancy. - Bologna : Monduzzi Editore, 1991. - S. 443-448
 28. AEC Degradačné produkty purínových nukleotidov v plodovej vode a ich využitie v prenatálnej diagnostike / T. Kalnovičová ... [et al.]
  In: Neurobiologie duševních poruch. - ISBN 80-7262-015-0. - Praha : Galén, 1999. - S. 81-83
 29. AED Meď a enzýmová aktivita ceruloplazmínu v sére v priebehu gravidity / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Anatomické štruktúry a laparoskopia. - ISBN 978-80-970589-8-2. - Bratislava : ÚNIA, 2013. - S. 186-194
 30. AED Properties of human placental lipids in the process of iugr development / Ľ. Divéky, K. Holomáň
  In: Placenta ´94. - ISBN 80-85665-45-X. - Bratislava : SAP, 1994. - S. 77-83
 31. AEG Antigonadotropic effect of a 19 - nor - progesterone derivates in pre and perimenopausal women and climacterics symptoms / Ľubomír Divéky
  In: Manopause - The Journal of the North American Manopause Society. - Vol. 10, Iss. 6, 2003, s. 581-581
 32. AEG Physical-chemical state of human placental lipids during premature labor / Ľubomír Divéky ... [et al.]
  In: Placenta. - Vol. 14, Iss. 4 (1993), s. A16
 33. AEG Placental chorioangioma: two case reports with different course of pregnancies / P. Šuška ... [et al.]
  In: Placenta. - Vol. 14, Iss. 4 (1993), s. A76
 34. AEG EPR properties of human myometrial and placental lipids during preterm birth / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Vol. 46, Suppl. 1 (1994), s. 148
 35. AEG Fluidity of human placental lipids during pregnancy hypertension / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 12, Suppl. 3 (1994), s. 2335
 36. AEG Dynamic of serum N-Acetyl-Beta-D-Glucosaminidase (Nag) activity during pregnancy Hypertension / M. Križko ... [et al.]
  In: Journal of Hypertension. - Vol. 12, Suppl. 3 (1994), s. 155
 37. AEG Inhibition of nocturnal oxytocin release an uterine contraction by morphine in the pregnant baboon / W. Kowalski ... [et al.]
  In: Journal of the Society for Gynecologic Investigation. - Vol. 2, No. 2 (1995), s. 272
 38. AEG Transient diurnal surges in orilactin during pregnancy in the pregnant baboon are dependent on estrogen / T. Nguyeni ... [et al.]
  In: Journal of the Society for Gynecologic Investigation. - Vol. 2, No. 2 (1995), s. 361
 39. AEG An incidence and forms of endometriosis in gynecologically operated women / P. Šuška ... [et al.]
  In: Gynecological Endocrinology. - Vol. 5, Suppl. 1 (1991), s. 187
 40. AEG Development of a radioreceptor assy for measuring an oxytocin antagonist in blood / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Journal of the Society for Gynecologic Investigation. - Vol. 3, Suppl. 2 (1996), s. 520
 41. AEG Pharmacokinetics of oxytocin and an oxytocin antagonist (Antag III) in the pregnant rat / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Journal of the Society for Gynecologic Investigation. - Vol. 3, Suppl. 2 (1996), s. 524
 42. AEG Uterine contractions or cervical dilatation are not the cause of the appearance of fetal fibronectinin the vagina of the pregnan baboon / R. Mehendale ... [et al.]
  In: Journal of the Society for Gynecologic Investigation. - Vol. 3, Suppl. 2 (1996), s. 521
 43. AEH Participation of myocardial intracellular membrane system in adaptation of the heart to cardiac overload / M. Turčáni ... [et al.]
  In: Physiologia Bohemoslovaca. - Roč. 30, č. 2 (1981), s. 187-188
 44. AEH Lipid composition of the sarcolemma in cardiac muscle during adaptation of the heart to volume overload / A. Fízeľ ... [et al.]
  In: Physiologia Bohemoslovaca. - Roč. 31, č. 2 (1982), s. 260-261
 45. AEH Sarcolemmal ATPase activities and intracellular electrolytes in the hypertrophied and failing heart due to haemodynamic chronic overload / A. Fízeľ ... [et al.]
  In: Physiologia Bohemoslovaca. - Roč. 37, č. 6 (1988), s. 527
 46. AFC EPR properties of human myometrium lipids before and in term of labour / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: 12th European Congress of Perinatal Medicine. - Lyon : [s.n.], 1990. - S. 46
 47. AFC Physical-chemical state of human myometrial lipids during premature labor / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: 2nd World Congress of Perinatal Medicine. - ISBN 88-323-0920-3. - Bologna : Monduzzi Editore, 1993. - S. 915-919
 48. AFC Thermostable isoenzyme N-acetyl-beta-D-glucosoaminidase NAG in pregnancy / M. Križko ... [et al.]
  In: 2nd World Congress of Perinatal Medicine. - ISBN 88-323-0920-3. - Bologna : Monduzzi Editore, 1993. - S. 65-69
 49. AFC Placental abnormalities and possibilities of their ultrasonographic assessment / P. Šuška ... [et al.]
  In: 2nd World Congress of Perinatal Medicine. - ISBN 88-323-0920-3. - Bologna : Monduzzi Editore, 1993. - S. 137-142
 50. AFD Vyšetrenie izoenzýmov alkalickej fosfatázy v diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 13, č. 1-2 (2008), s. 107-108
 51. AFD Fluidita lipidov humánneho myometria pred termínom, v termíne a po termíne pôrodu / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Rizikové těhotenství. - Zlín : Baťova nemocnice, 1991. - S. 133-141
 52. AFD Účasť placenty na vzniku hypotrofizácie plodu u tehotných s preeklampsiou / P. Šuška ... [et al.]
  In: Rizikové těhotenství. - Zlín : Rinkon, 1991. - S. 200-204
 53. AFG Doppler flowmetry in the maternal syndrome of preeclampsia: preliminary report / J. Drobný ... [et al.]
  In: Ultrasound in Medicine and Biology. - Vol. 37, No. 8, Suppl. 1 (2011), s. S121
 54. AFG Single nucleotide polymorphism in pre-eclampsia prediction / J. Drobný ... [et al.]
  In: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - Vol. 40, Suppl. 1 (2012), s. 149
 55. AFG Zmeny hladín ceruloplazmínu v priebehu gravidity a u žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 67, Suppl. 1 (2013), s. 1S25-1S26
 56. AFG Investigation of plasma bile acids after treatment withudca in intrahepatic cholestasis of pregnancy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 60
 57. AFG Preeclampsia - how many diseases? / J. Drobný, L. Divéky, R. Paldia
  In: Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. - Vol. 34, Suppl. 1 (2009), s. 266
 58. AFG Effect of streptozotocin-induced diabetes on the activity of hepatic drug metabolizing enzyme system in rats / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepatic Metabolism and Disposition of Endo- and Xenobiotics. - Freiburg : [s.n.], 1990. - S. 55
 59. AFG Mitochondrial function in hyperthofied a failing hearts / A. Fízeľová ... [et al.]
  In: 28. International Congress of Physiological Sciences, Proceedings Int. Physiol. Sci. 14. Abstracts. - Budapest : (s.n.), 1980. - S. 1420
 60. AFG Participation of subcellular membrane systems in the adaptation of the heart to cardiac overload / A. Fízeľ ... [et al.]
  In: 28. International Congress of Physiological Sciences, Proceedings Int. Physiol. Sci. 14. Abstracts. - Budapest : (s.n.), 1980. - S. 1419
 61. AFG Biochemical composition of cardiac muscle cell membrane during, adaptation of heart to volume overload / A. Fízeľ ... [et al.]
  In: 9. World Congress of Cardiology. Abstracts. - Moskva : [s.n.], 1982. - S. 1123
 62. AFG Vaginal cytology, ultrasonography and cardiotocography in partus prematurus imminens / P. Šuška ... [et al.]
  In: 4. Baltic Congress of Obstetrics and Gynecology. - Turku : [s.n.], 1993. - S. 73
 63. AFG Preterm Maturity of Placenta-A Possible Causse of Premature Labor / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Steglitzer geburtshilflich-perinatologisches Kolloquium. - Berlin : Klinikum Benjamín Franklin, 1994. - S. 37
 64. AFG Premature labor as a result a maturitas placentae praecox / Ľ. Divéky, P. Šuška
  In: 14th European Congress of Perinatal Medicine. - Helsinki : [s.n.], 1994. - S. 407
 65. AFG Physical-chemical state of human placental lipids during preeclampsia / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: 9th International Congress. - Sydney : Sydney convention and exhibition centre darling harbour, 1994. - S. 186
 66. AFG Paraoxonase activity in sera of women with intrahepatic cholestasis of pregnancy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Gut. - Vol. 56, Suppl. 3 (2007), s. A277
 67. AFG The Longitudinal Follow-Up of the Dynamics of Activity N-Acetyl-Beta-Glucosaminidase (Nag) during the Pre-eclampsia / M. Križko ... [et al.]
  In: 14th European Congress of Perinatal Medicine. - Helsinki : [s.n.], 1994. - S. 172
 68. AFG N-Acetyl-Beta-D-Glucosaminidase (Nag)-Lysosomal Placental enzyme / M. Križko ... [et al.]
  In: The 1st World Congress on Labor and Delivery. - Jerusalem : [s.n.], 1994. - S. 354
 69. AFG The dynamics of serum N-Acetyl-Beta-D-Glucosoaminidase (Nag) activity during physiologic pregnancy and pregnancy with late gestosis / M. Križko ... [et al.]
  In: 9th International Congress. - Sydney : Sydney Convention and Exhibition Centre Darling Harbour : [s.n.], 1994. - S. 329
 70. AFG Influence of social changes upon occurrence of preeclampsia / P. Šuška ... [et al.]
  In: 14th European Congress of Perinatal Medicine. - Helsinki : [s.n.], 1994. - S.185
 71. AFG Chlamydial infections and preterm labour / P. Šuška ... [et al.]
  In: 1st European Congress for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology. - Catania : Editore Compuit, 1992. - S. 263
 72. AFG Paraoxonase activity in sera of patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 157. Chronic Hepatitis: Metabolic, Cholestatic, Viral and Autoimune. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 198
 73. AFG Investigation of plasma total bile acids after treatment by ursodeoxycholic acid in intrahepatic cholestasis of pregnancy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Falk Symposium No. 155. Bile Acids: Biological Actions and Clinical Relevance. - Freiburg : [s.n.], 2006. - S. 90
 74. AFG Žlčové kyseliny v diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 59, Supplementum (2005), s. 96
 75. AFG Laparoscopy in diagnostics and treatment of ectopic pregnancy / M. Križko, Ľ. Divéky, K. Mattošová
  In: 13th Congress of the Association of Gynecologists and Obstetricians (EAGO). - Jerusalem : [s.n.], 1998. - S. 71
 76. AFG Bone density in premenopausal woman with endometriosis and during treatment of endometriosis / Ľubomír Divéky ... [et al.]
  In: Osteoporosis International. - Vol. 11, Suppl. 2 (2000), s. S156-S157
 77. AFG Endocrinologic role of placental maturity in preterm labor / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: ICE 2000 : Abstract Book. - Sydney : [s.n.], 2000. - S. 389
 78. AFG Human placental lipids and their EPR properties in the process of IUGR development / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Fetal Diagnosis and Therapy. - Vol. 17, Suppl. 1 (2002), s. 80
 79. AFG Enzýmová aktivita ceruloplazmínu v priebehu gravidity a u žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 23, č. 3 (2015), s. 143-144
 80. AFH Intrapartálne monitorovanie intrauretinného stavu plodu a počet cisárskych rezov / L. Linhartová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, Supplement (2009), s. 8
 81. AFH Medikamentózna liečba endometriózy / Ľ. Divéky, P. Šuška, K. Holomáň
  In: Endometrióza. - ISBN 80-88908-35-3. - Bratislava : SAP, 1999. -
 82. AFH Možné regulátory proteosyntézy v priebehu adaptácie srdca / A. Fízeľ ... [et al.]
  In: 29. monotematický deň Slovenskej fyziologickej spoločnosti,. - Bratislava : [s.n.], 1978. - S. 2
 83. AFH Funkcia mitochondrií počas adaptácie srdca na preťaženie / A. Fízeľová ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 29, č. 2 (1980), s. 173-174
 84. AFH Transport kalcia sarkoplazmatickým retikulom počas adaptácie srdca na hemodynamické preťaženie / A. Fízeľ ... [et al.]
  In: Československá fysiologie. - Roč. 29, č. 2 (1980), s. 173-174
 85. AFH Účasť intracelulárnych membránových systémov v priebehu adaptácie srdca na zvýšené pracovné zaťaženie / M. Turčáni ... [et al.]
  In: 46. fyziologické dni. - Zvolen : [s.n.], 1980. - S. [1]
 86. AFH Lipidické zloženie sarkolemy kardiomyocytov počas adaptácie srdca na objemové preťaženie / A. Fízeľ ... [et al.]
  In: 48. fyziologické dni. - Plzeň : [s.n.], 1981. - S. [1]
 87. AFH Aktivita lyzozomálnych enzýmov pri hypertrofii a zlyhaní srdca / A. Fízeľová ... [et al.]
  In: 7. Kongres Čs. spoločnosti patologické a klinické fyziológie. - Olomouc : [s.n.], 1982. - S. 69
 88. AFH Možné súvislosti medzi zmenami ultraštruktúry a kalciovou transportnou aktivitou subcelulárnych štruktúr myokardu / A. Fízeľ ... [et al.]
  In: 7. Kongres Československé spoločnosti patologické a klinické fyziológie. - Olomouc : [s.n.], 1982. - S. 70
 89. AFH Prebioptic Diagnosis of Pathologic Changes of the Endocervix / P. Šuška ... [et al.]
  In: 20th European Congress of Cytology. - Prague : [s.n.], 1992. - S. 91
 90. AFH Výskyt chlamýdiovej infekcie u žien s hroziacim predčasným pôrodom / M. Kriško ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 56, č. 3 (1991), s. 212-213
 91. AFH Lipid fluidity in normal myometrial contractility and during its failure / Ľ. Divéky ... [et al.]
  In: Proceedings of 6th CMEA Symposium on Electron Spin Resonance Spectroscopy in Biochemistry Molecular Biology and Medicine. - [s.l.] : [s.n.], 1988. - S. 12
 92. AFH Alkalická fosfatáza a jej izoenzýmy u pacientiek s intrahepatálnou cholestázou gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 11
 93. AFH Zmeny metabolizmu myokardu v priebehu adaptácie srdca / A. Fízeľová ... [et al.]
  In: 29. monotematický deň Slovenskej fyziologickej spoločnosti. - Bratislava : [s.n.], 1978. - S. 2
 94. AFH Žlčové kyseliny v sére a diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Štandardné postupy v hepatológii. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť, 2006. - S. 13
 95. AFH Endometrióza - terapia GnRh analógmi a second look laparoskopia / M. Križko ... [et al.]
  In: Operačná liečba v gynekológii a pôrodníctve. - Košice : [s.n.], 2000. - S. 25
 96. AFK Možnosti využitia izoenzýmov alkalickej fosfatázy v diagnostike intrahepatálnej cholestázy gravidných / E. Uhlíková ... [et al.]
  In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. - Roč. 61, Supplementum 2 (2007), s. 72-73
 97. AFK Význam vyšetrenia sérovej hladiny žlčových kyselín u pacientiek s intrahepatálnou cholestázou gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: 34. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2006. - S. [1]
 98. AFL HPLC analýza degradačných produktov purínových nukleotidov v plodovej vode a ich využitie v prenatálnej diagnostike / T. Kalnovičová, Ľ. Divéky, P. Turčáni
  In: 13th International Conference Chromatographic Methods and Human Health.. - Piešťany : [s.n.], 1999. - S. 62
 99. AFL Paraoxonase activity in sera of women with intrahepatic cholestasis of pregnancy / L. Turecký ... [et al.]
  In: Oxidative stress in diseases. - ISBN 978-80-969919-7-6. - Bratislava : Mind and health, 2008. - S. 59
 100. AFL Investigation of plasma total bile acids after treatment by UDCA in intrahepatic cholestasis of pregnancy / V. Kupčová ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 29-30
 101. AFL Aktivita paraoxonázy v sére žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Hepatológia '07. - Bratislava : Slovenská hepatologická spoločnosť SLS, 2007. - S. 30
 102. AFL Význam vyšetrovania hladiny žlčových kyselín v sére žien s podozrením na intrahepatálnu cholestázu gravidných / L. Turecký ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 11, č. 1-2 (2006), s. 102-103
 103. BAB Encyklopédia medicíny : 15. diel T. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2004
 104. BAB Encyklopédia medicíny : 16. diel U-Ž. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2004
 105. BAB Encyklopédia medicíny : 11. diel MB - P. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2001
 106. BAB Encyklopédia medicíny. 3. diel B / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1996
 107. BAB Encyklopédia medicíny. 2. diel AN-AZ / zostavil: O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1996
 108. BAB Encyklopédia medicíny. 1. diel AA-AM / zostavil: O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1993
 109. BAB Encyklopédia medicíny 9. diel I - K / zostavil: O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1999
 110. BAB Encyklopédia medicíny - 5. diel D / zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1997
 111. BAB Encyklopédia medicíny. 7. diel FO - HA / zostavil: O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1998
 112. BAB Encyklopédia medicíny 10. diel KM - M / zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2000
 113. BAB Encyklopédia medicíny - 6. diel E - F / zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1997
 114. BAB Encyklopédia medicíny - 8. diel HE - CH / zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1999
 115. BAB Encyklopédia medicíny - 4. diel C / Zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1997
 116. BAB Encyklopédia medicíny : 13. diel Pr - Rel. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2003
 117. BAB Encyklopédia medicíny : 12. diel Pa - Pô. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2002
 118. BAB Encyklopédia medicíny : 14. diel Rem - Š. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2003
 119. BCI Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva I. / K. Holomáň ... [et al.]
  Bratislava : SAP, 1995
 120. BCI Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II / P. Šuška ... [et al.]
  Bratislava : SAP, 1996
 121. BCI Vybrané kapitoly z gynekológie / P. Šuška ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 122. BFA Changes of paraoxonase activities in sera of pregnant women with intrahepatic cholestasis / L. Turecký ... [et al.]
  In: 35. májové hepatologické dny. - Karlovy Vary : [s.n.], 2007. - S. 4
 123. BFA Ultrasound in translational preeclampsia research / J. Drobný ... [et al.]
  In: Euroson 2014 [elektronický zdroj]. - Tel-Aviv : ISDUM, 2014. - nestr. [1 s.] [CD-ROM]

Riešená problematika, projekty a spolupráca

-         diagnostika a aktívna liečba predčasných previabilných odtokov plodovej vody

-         diagnostika a liečba malígnych ochorení ovária

-     diagnostika a liečba malígnych ochorení prsníka –  V rámci senologickej skupiny II. gyn-pôr. kliniky, pod odborným vedením doc. Kamila Pohlodka, PhD., je realizovaných viacero vedeckých projektov. Ide jednak o projekty v oblasti bazálneho výskumu zaoberajúce sa štúdiom nových prognostických markerov karcinómu prsníka, mechanizmov progresie karcinómu prsníka a možných nových cieľov biologickej liečby tohto ochorenia, jednak o výskum v klinickej oblasti zameraný na zlepšenie kvality a optimalizáciu manažmentu ochorení prsníka. V rámci tejto práce bola už  v minulosti vytvorená úzka spolupráca medzi klinikami v zahraničí (napr. Rakúsko, Nemecko), v ktorej sa pokračuje  a s ktorými skupina aj v súčasnosti spolupracuje na niekoľkých vedeckých projektoch.  K práci patrí aj každoročná analýza chirurgického manažmentu ochorení prsníka na klinike, sledovanie jej trendu v súlade s aktualizovanými  odporúčaniami medzinárodných odborných spoločností a zlepšovanie jej kvality, implementáciou najnovších poznatkov.  Jednotliví členovia senologickej pracovnej skupiny. II. gyn. - pôr. kliniky LFUK a <st1:stockticker>UNB</st1:stockticker> sa prirodzene pravidelne zúčastňujú prednáškovej  a publikačnej činnosti. Okrem toho sami organizujú niektoré významné odborné podujatia a vytvárajú tak zázemie pre rozvoj senológie na Slovensku

-         konzervatívna liečba myómov maternice ( MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.)

-         predikcia predčasných pôrodov pomocou ultrazvukového meriania fetálnych nadobličiek. Projekt realizovaný od r 2012 pod odborným vedením MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD a doc. MUDr. Mariána Križku, CSc. Realizovaná je porovnávacia štúdia pacientok s diagnózou hroziaci predčasný pôrod a fyziologických gravidít a kooperácia s pracoviskom AKH Medizinische Universitaet Wien, Univ. Prof. Hanns Helmer. 

-         ultrazvukový monitoring a markery predikcie predčasného pôrodu

-         intrauterinné výkony v tehotnosti a intrauterinná liečba plodu ( MUDr. Ferianec Vladimír, PhD, MUDr. Marián Križko jr. PhD, MUDr. Peter Papcun, PhD, MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., MUDr. Martin Gábor)

-         urogynekológia - diagnostika, liečba a kritické zavádzanie nových liečebných techník v manažmente prolpasu panvového dna u žien ( doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc., Dr. Papcun Peter Phd )

-         ultrazvuková diagnostika dolného segmentu maternice pri st. post sectio caesarea a predpovedanie komplikácií

-         ultrazvuková diagnostika a sledovanie, liečba  raritných VVCH plodu, maternice a urogenitálneho traktu žien

-         možnosti a riziká prenosu HPV infekcie na plod u tehotných žien počas vaginálneho pôrodu a pôrodu cisárskym rezom

-         Význam probiotík s obsahom laktobacilov v prevencii vaginálnej kolonizácie S. Agalactiae v <st1:stockticker>III</st1:stockticker>. trimestri

-         Zdravie matiek a detí vo vzťahu k expozícii fajčeniu v domácnosti

-         Priebeh tehotnosti a pôrodu po asistovanej reprodukcii

-         Záťažové testy v gravidite

-         Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis

Granty ( VEGA, KEGA, APVV, EU, MZSR, UK a pod.)

Clinical evaluation of prognostic and predictive value of tissue and serum Carbonic Anhydrase IX in breast cancer (2019/26-LFUK-14 v spolupráci s SAV)

zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD, MPH 

Granty VEGA doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. v spolupráci s SAV:  

VEGA 2/0155/15(2015) Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam

VEGA 2/2025/22: Anhydráza IX kyseliny uhličitej (CA IX) ako potenciálny terč pre protinádorovú terapiu

VEGA 2/7152/20: Nádorovo-asociovaný proteín MN/CA IX: Analýza biologickej funkcie a klinického potenciálu.

VEGA 2/2026/22 :  Identifikácia génov zúčastňujúcich sa na aktivácii expresie anhydrázy IX kyseliny uhličitej a génov, ktoré sú ovplyvňované zýšenou expresiou CA IX

 

doc. MUDr. Pohlodek, K. PhD. Vedecké projekty:

SentiMag CIE: Biopsia sentinelovej uzliny s použitím superparamagnetického oxidu železa v porovnaní s metódou modrého farbiva - klinická evaluačná prospektívna štúdia (2015).  Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Vyšetrenie kostnej drene na disseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka.  Prospektívna klinická štúdia (edukačný grant fy Novartis, 2008 – 2013). Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

STEM Trial: an exploratory, double-blind, randomized, placebo-controlled trial to investigate the tissue-specific effects of 2,5 mg tibolone on breast cancer in postmenopausal women, in particular on breast tissue proliferation (phase IIIb). Principal investigator in Slovak republic: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 – 2006)

LIBERATE : a multinational, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo- controlled trial to investigate safety and efficacy of tibolone in women with climacteric symptoms and a history of breast cancer. Principal investigator in Slovak republic: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD., subinvestigator:doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 - 2006)

doc. MUDr. Ferianec Vladimír, PhD. VEGA- 1-0157-15 2015-2017: Amniopatch – možnosť úspešnej liečby spontánneho previabilného predčasného odtoku plodovej vody v druhom trimestri tehotenstva transabdominálnou aplikáciou trombokoncentrátu a kryoprecipitátu plazmy matky

MUDr. Bártová Michaela, PhD. - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Expresia <st1:stockticker>COX</st1:stockticker>-2, p16 a Ki67 od premalígnych lézií po invazívny karcinóm prsníka“.

MUDr. Gábor Martin - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Predikcia predčasného pôrodu a fetálne nadobličky“ ( koordinátor Prof. Hellmer, AKH Wien)

MUDr. Redecha Mikluláš, PhD. - Grant Vega: Embolizačné liečba myómov maternice, LFUK grant: Konzervatívna liečba myómov maternice ( grant. LFUK Č. 231)  

MUDr. Borošová Monika- Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec) 

MUDr. Reismullerová Lenka, PhD. – Endometrium ako prediktívny faktor sterility (grant UK)

Medzinárodná a domáca spolupráca

Univerzita Tübingen, Nemecko a Národný Onkologický ústav v Bratislave: projekt zaoberajüci sa diseminovanými nádorovými bunkami u žien s karcinómom prsníka

 

„Universitäts - Frauenklinik Magdeburg“, Nemecko: spolupráca v oblasti nových možností chirurgickej liečbykarcinómu prsníka s využitím onkoplastických operačných techník, realizovanie študjných pobytov na pracovisku. ( MUDr. Bártová Michaela, PhD.)

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Klinische Abteilung für Allgemeine  Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Senologie an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie všeobecnej gynekológie, gynekologickej onkológie a senológie, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebieha niekoľko projektov v oblasti mechanizmov progresie a metastázovania karcinómov prsníka. V rámci projektov je  vytvorená tiež spolupráca s „Veterinärmedizinische Universität, Institut für Anatomie, Histologie und Embryologie“ (Univerzita veterinárnej medicíny, Inštitút anatómie,  histológie a embryológie) – doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MUDr. Michaela Bártová, PhD.

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Abteilung für fetomaternale Medizin an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie fetomaternálnej medicíny, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebiehajú dva projetky: Ultrazvuková predikcia predčasných pôrodov a fetálne nadobličky, Meranie rozmerov fetálnych nadobličiek u plodov matiek s hroziacim predčasným pôrodom pred a po aplikácii kortikoidnej maturácie pľúc. ( MUDr. Martin Gábor, MUDr. Ferianec Vladimír PhD, MUDr. Helmer Hanns univ. prof.)

 

Klinika UNICA Brno, Klinika pre reprodukčnú medicínu ISCARE ( MUDr. Reismullerová Lenka, PhD.)

                       

1..LF Univerzity Karlovy, Praha, Apolinářská:  MUDr. Ferianec Vladimír ( Prof. Calda – odborá spolupráca v rámci <st1:stockticker>USG</st1:stockticker> prenatálnej diagnostiky ), MUDr. Martin Gábor - odborná stáž v rámci kooperácie ENTOG.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Gábor, odborná stáž.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

UN Martin , Kollárova 2, Martin - – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

Ústav lekárskej chémie a biochémie- MUDr. Borošová , Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec)

 

Ústav Hygieny LFUK , Ústav histológie a embryzológie LFUK, Oddelenie lekárskej genetiky <st1:stockticker>OUSA</st1:stockticker> ( MUDr. Totka Adrián)

 

Gynfiv Centrum asistovanej reprodukcie Bratislava ( Spolupráca v ultrazvukovej diagnostike 3D, urogynekológii, in vitro fertilizácii, diagnostike VVCH urogenitálneho traktu )

Recentné publikácie

Vedecké články:

Ferianec V., Fulop, M., Ježovičová, M., Radošinská, J. Husseinová, M. Feriancová, M . et al: The Oak-Wood Extract Robuvit Improves Recovery and Oxidative Stress after Hysterectomy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study. Nutrients 2020, 12(4), 913. 

 

Gibadulinova A, Bullova P, Strnad H, Pohlodek K, Jurkovicova D, Takacova M, Pastorekova S, Svastova E. CAIX-Mediated Control of LIN28/let-7 Axis Contributes to Metabolic Adaptation of Breast Cancer Cells to Hypoxia. International Journal of Molecular Sciences, 2020 Jun 16;21(12):4299. doi: 10.3390/ijms21124299. PMID: 32560271; PMCID: PMC7352761. 

Linda Volp, Vladimír Ferianec, Miram Ježovičová, Zdeňka Ďuračková  et al. Constituents and Metabolites of a French Oak Wood Extract (Robuvit) in Serum and Blood Cell Samples of Women Undergoing Hysterectomy. Frontiers in Pharmacology. Vol 11., art.14. 2020. 

Pohlodek, K, Sečanský, P, Haluzová, I, Mečiarová, I. Localization of impalpable breast lesions and detection of sentinel lymph nodes through magnetic methods. In: European Journal of Radiology.- Roč.120 (2019) Nov;120:108699. doi:10.1016/j.ejrad.2019.<wbr />108699. 

Záhumenský , J. et al.The impact of national quidelines on EBM implementation in clinical practice: a comparison between the practices in two countries. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. - Roč. 46, č. 3 (2019), s. 413-417

Pohlodek K, Mečiarová I, Grossmann P, Martínek P, Kinkor Z.  Secretory carcinoma of the breast: A case report. International Journal of Surgery Case Reports. 2019;56:74-77

Singer Ch, Balmana J, Bűrki N, Delaloge S, Filieri ME, Gerdes AM, Grindedal, EM, Han S, Johansson O, Kaufman B, Krajc M, Loman N, - Olah E, Paluch S, Plavetic ND,  Pohlodek K, Rhiem K, - Teixeira M, - Evans G: Genetic counselling and testing of susceptibility genes for therapeutic decision-making in breast cancer - an European consensus statement and expert recommendations.  European Journal of Cancer. - Roč. 106 (2019), s. 54-60. 

Pohlodek K, Minarovjech V, Gál V, Mečiarová I. Tumorous Form of Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia of the Breast in a Young Female and a Young Male. American Journal of Cosmetic Surgery.  Roč. 35, č. 3 (2018), s. 105-109

Pohlodek K,  Foltín M, Mečiarová I, Ondriaš F: Simultaneous use of magnetic method in localization of impalpable breast cancer and sentinel lymph nodes detection: initial experience. Nanomedicine. - Roč. 13, č. 24 (2018), s. 3075-3081

Pohlodek K, Janík M, Mečiarová I, Ondriaš F. Pseudomalignant myositis ossificans in the breast: A case report. Mol Clin Oncol. 2018 Jun;8(6):749-752
POHLODEK K, JÁNI P, MEČIAROVÁ I.: Granular cell tumor in axillary region: A rare entity. MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY 8: 579-581, 2018

Benej R, Mečiarová I, Pohlodek K.: Desmoid-type fibromatosis of the breast: A report of 2 cases.

Oncol Lett. 2017 Aug;14(2):1433-1438 Pohlodek K, Mečiarová I, Grossmann P, Kinkor Z.: Dermatofibrosarcoma protuberans of the breast: A case report. Oncol Lett. 2017 Jul;14(1):993-998

Pohlodek, Y.Y. Tan, C.F. Singer, D. Gschwantler‑Kaulich: Cadherin-11 expression is upregulated in invasive human breast cancer. Oncol Lett., 12: 4393-4398, 2016
Mečiarová,I., Sojáková,M., Mego,M., Mardiak,J., Pohlodek,K.: High-Grade Neuroendocrine Carcinoma of the Breast With Focal Squamous Differentiation. INT J SURG PATHOL, INT J SURG PATHOL 2016, 24:738-742.

Gabor M , Drab M, Holoman K: Postpartum corticosteroids in HELLP syndrome – standard to prompt recovery. Bratisl Med J 2016; 117 (7): 418 – 424.

Božíková S., Urban L., Kajanová M., Béder I., Pohlodek K.,Varga I.: Funkčná morfológia novo objavených telocytov v ženskom pohlavnom systéme. Česká Gynek., 2016, 81(1):31-37

Božíková S, Saksun L, Pohlodek K.: DETEKCIA SENTINELOVÝCH UZLÍN PRI KARCINÓME PRSNÍKA POMOCOU SUPERPARAMAGNETICKÉHO OXIDU ŽELEZA. Lek. Obzor, 2016, 65: 32-35

K. POHLODEK, S. BOZIKOVA, I. MECIAROVA, V. MUCHA, M. BARTOVA, F. ONDRIAS: Prediction of additional lymph node involvement in breast cancer patients with positive sentinel lymph nodes. Neoplasma, 2016, 63, 3: 427-434
Staudigl, Ch, Bártová, M,  Salama, M, Bago-Horvath, Dzagnidze G, Bago-Horvath, Z, Pohlodek, K, - Singer, Ch, Tea Muy-Kheng M.: Histopathological characterization of ulcerated breast cancer and comparison to their non-ulcerated counterparts. Tumor Biol. - Vol. 36 (5) , 2015: s. 3423-3428
Pohlodek, K, Baško, Š. - Cisárik, F, Ondriaš, F: Gonadoblastóm ovária pri dysgenéze gonád. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 75-78
Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R.: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.
Dráb, M, Pohlodek, K: Elastografia v gynekológii. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 2-3 (2014), s. 73-77.
Ďurina, P.  Mečiarová, I, Pohlodek, K: Význam infiltrácie nádorového tkaniva karcinómu prsníka CD8+ T-lymfocytmi  Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 1 (2014), s. 11-14.
Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.
Bartova, M., Ondrias, F., Muy­Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX– 2, p16 and Ki67 expression in DCIS , microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component, Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (7), s. 445­451.
Simonidesova, M., Simko, J., Holoman, K.: Defects of genes encoding inhibitors og coagulation and their application in early miscarriage aetiology. Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (11), s. 730­ 735.
Pohlodek, K. 2014. Premalígne lézie prsníkov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978 – 80 – 223 – 3603 – 1
Gábor, M., Ferianec, V., Papcun, M., Križko, M.jr., Redecha, M.jr., Čierna, Z.: Fetálna orálna meningokéla. Actual Gyn 2014, 6, 76.
Ferianec, V., Papcun, P., Grochal, F., Križko, M. jr., Redecha, M. jr., Gábor, M., Schenková, K., Holomáň, K.: Intrauterinná liečba fetálnej strumy . Actual Gyn 2014, 6, 84 – 85.
Križko, M.jr., Satko, M., Papcun, P., Drábek, M., Ferianec, V., Hollý,I., Holomáň, K.: OHVIRA syndróm (obštrukcia hemivagíny s ipsilaterálnou renálnou agenézou) – diagnostika a manažment,  Actual Gyn 2014, 6, 93 – 94.
Redecha, M. jr., Lukačin, Š., Janek, Ľ.,jr., Holomáň, K.: Nechirurgická liečba popôrodného krvácania. Gynekol. Prax 2014, 12 (4), 197 – 201.
Gábor, M. Ferianec, V., Mečiarová, I. ,Papcun, P. - Holomáň, K.: Sclerosis tuberosa and pregnancy /Tuberózna skleróza a gravidita/ In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 3 (2014), s. 186-189.
Ferianec, V., Gábor, M., Caňo, M., Papcun, P., Holomáň, K.: Severe retroperitoneal haemorrhage in  the first trimester of a multiple pregnancy after spontaneus rupture of renal angiomyolipoma. Arch  Gynecol Obstet, 2013. 
Redecha, M. Jr., Mižičkova, M., Javorka, V., Redecha, M. Sr., Kurimská, S. Holomáň, K.: Pregnancy after uterine embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet. 2013, 287(1), 71-6.
Ferianec, V., Bártová, M.: Beckwith – Wiedemann syndrome with overlapping Perlman syndrome manifestation. J Maternal Neonatal Med, ISSN: 1476-7058, 1476, 2013.
Redecha, M., Mižičková, M., Hollý, Konzervatívna liečba myómu maternice po komplikovanom strelnom poranení brušnej dutiny. Gynekol. prax. 11, (3), 2013, 167-168.
Bartova, M., Ondrias, F., Muy- Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX2, p16 and Ki67 expression in DCIS, microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component. Bratislava Med J, 326, 2013.
Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.Jr.: Pôrodné poranenie panvového dna – Quo vadis ars obstetrica? Gynekol. prax 2012; 10 (1), 6-9.
Tea M.K.M., Pohlodek, K., Fritzer, N., Bartova, M.,. Singer, Ch.F.: Are ulcerated breast cancers biologically more aggressive compared to their non – ulcerated counterparts? J Clin Oncol 30, 2012 (suppl 27; abstr 21).
Gábor, M., Totka, A. : Ultrazvuková diagnostika v predikcii predčasného pôrodu /Ultrasound diagnostics in prediction of premature labour / In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 122-125.
Križko, M., Gábor, M., Papcun, P. , Redecha, M.: Prenatálna diagnostika pri graviditách so zvýšenou hladinou AFP v sére matky = Prenatal diagnostics in pregnancy with elevated level of AFP in the maternal serum In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 114-121.
Bártová, Mi - Šuška, P, Pohlodek, K: Local recurrence rate in patients with DCIS. Bratisl Med J. - Roč. 113, č. 1 (2012), s. 30-34
Redecha, M. Jr., Mižičková M., Javorka, V., Redecha, M, Sr., Kurimská, S., Holomáň, K.: Pregnancy after uterine artery embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet,  2012.
Rose, K., Van de Venne, M., Abakke, A.J.M., Romanek, K, Redecha, M. Jr.: Is 48 hours enough for Obstetrics and Gynaecology training?, in ObGyn, 2012, Monograph: 51-55.
 
Križko, M.: 3D Sonografické vyšetrenie plodu na konci prvého trimestra. Gynekol. Prax. 2011; 9 (2): 75-­81.

Bártová, M, Pohlodek, K: Manažment duktálneho karcinómu prsníka in situ = Management of ductal carcinoma in situ of the breast. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 18, č. 3 (2011), s. 106-113

Ferianec, V., Križko, M. jr., Papcun, P., Sviteková, K., Čižmár, B., Hollý, I., Holomáň,K.: Amniopatch – possibility of successful treatment of spontaneous previable rupture of membranes in the second trimester of pregnancy by transabdominal intraamniotic application of platelets and cryoprecipitate. Neuroendocrinol lett. 2011, 32 (4), 449 – 452.

Ferianec V., Linhartová, L.: Extreme elevation of placental alkaline phosphatase as a marker of preterm delivery, placental insufficiency and low birth weight. Neuroendocrinol Lett. 2011, 32 (2), 154 – 157.

Pohlodek, K.: Úvod k téme čísla: Karcinóm prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.190.

Pohlodek, K., Dobáková, E., Scholtzová, P., Bártová, M., Stecová, A: Stanovenie extracelulárnej domény HER2 receptora v sére žien s karcinómom prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.208-­211.

Harbulák, P., Behúňová, Z., Stenová, I., Iľková, G., Drábek, M., Konýčková, I.: Úloha luteinizačného hormónu v protokoloch stimulácie ovulácie v IVF cykloch. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.222-­226.

Bártová, M., Pohlodek, K.: Analýza výsledkov chirurgickej liečby nádorov prsníkov na gynekologických klinikách a oddeleniach v Slovenskej republike za rok 2010. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.212-­217.

Dráb, M, - Lakota, J, Pohlodek, K: Diseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 112-120

Ferianec, V., Holomáň, K., Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.ml., Redecha, M., Martinka, J., Chovancová, D.: Amniopatch po spontánnom odtoku plodovej vody pred viabilitou plodu., Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 378 – 379.

Hollý, I., Papcun, P., Šuška, P., Holomáň, K.: Ako ďalej s implantátmi pri POP po 3,5 ročných skúsenostiach v SR? Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 387.

Kubista, E,  Planellas Gomez, J. V.M., Dowsett, M., Foidart, J.M., Pohlodek, K,  - Serreyn, R., Nechushkin, M.,  Manikhas, A.G., - Semiglazov, V. F. - Hageluken, C.M., Singer, Ch.F.: Effect of tibolone on breast cancer cell proliferation in postmenopausal ER+ patients: results from STEM trial Clin Cancer Res. - Vol. 13, No. 14 (2007), s. 4185-4190

 

Monografie: 

Redecha, M. 2019: Myómy maternice. A-medi management, 224s, ISBN 978-80-89797-50-9

Pohlodek, K. 2014 : Premalígne lézie prsníkov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Lekárska fakulta - 97 s.  ISBN 978-80-223-3603-1.

Pohlodek, K. 2014 : An introduction to breast diseases . - 1. vyd. - Bratislava,  Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 106 s.  ISBN 978-80-223-3766-3​

Ferianec, V. 2014. Fetálna terapia. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3649.

Pohlodek, K. 2014. Základy mamológie. Učebné texty pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3666 – 6

Vysokoškolské učebnice:

Šuška,P a kol. Základy onkogynekológie. Univerzita Komenského, 2019, 148s. ISBN 978-80-223-4758-7. 

Holomáň, K. a kol.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva. 3. vyd., Bratislava, UK, Lekárska fakulta, 2014, 344s.,ISBN 978 – 80 – 223 – 3579 – 9.

Vybrané kapitoly z gynekológie. Pavel Šuška a kol. , Univerzita Komenského 2013, ISBN 978 – 80- 223- 3367-2. 

- Autori jednotlivých kapitol LFUK pracovníci II. GPK.

Študenti na klinike - rozpis častí pracoviska, zásady

!!!

Študenti sa hlásia v deň praktickej výučby na 10 posch. podľa aktuálneho rozpisu na klinike / vzhľadom k GDPR na webe nezaradené/ 

Ranné sedenie klinky – 07:10 hod / zasadacia miestnosť II. GPK 10. posch. B/ - prezencia poslucháčov vypísaných v aktuálny deň do operačného programu / v prvý nástupný deň celá skupina ! / Študenti čakajú pred zasadacou miestnosťou na 10B oddelení! 

Veľké vizity /VV/: - prezencia poslucháčov pred 08:00 hod zadelených na jednotlivé oddelenia

VV 10 A /operačné odd/ – pondelok, štvrtok pred 08:00 hod / pondelok indikácie 07:30 hod- vyšetrovňa 10 A odd., indikácie operantiek na nasledujúci deň – každý deň okrem piatku , 12.00 hod/

VV 10 B / odd. rizikovej gravidity/ – utorok, piatok pred 08:00

VV pôrodnica, šestonedelie 9. posch – streda pred 08:00 hod / začiatok na pôrodnici ! /

+ Vizity na všetkých oddeleniach s vedúcimi lekármi oddelenia každý deň o 08:00 hod!

CAVE: Zákaz odchádzať z kliniky pred 13:30 hod ! Za účelom obedu, prestávky, odchodu z pracoviska a pod. sa vždy hlási u asistenta ktorý má aktuálne na pôrodnici alebo danej časti kliniky dozor! V priebehu dňa môže byť totiž študent v prípade potreby odvolaný na operačnú sálu a pod. ako asistent k operácii !

POZOR! Na operačných sálach ostávajú študenti vypísaní ako asistenti do ukončenia operačného programu daného dňa! Skôr môžu byť uvoľnení iba po súhlase vedúceho lekára operačného oddelenia resp. jeho zástupcu! V prípade svojvoľného odchodu z operačných sál, nebude študentovi uznaný daný deň praxe! Študent vypísaný na operčnú sálu má povinnosť sa na sálu dostaviť na 7:30 hod a hlásiť sa u operatéra alebo inštrumentárky ! 

V prípade ak sa študent nedostaví na príslušné oddelenie podľa rozpisu a na operačnú sálu kde je vypísaný v operačnom programe, nebudú mu udelené kredity a zápočet a praktickú výuku predmetu musí absolvovať na vlastné náklady na náhradnom pracovisku v náhradnom termíne!

Vysvetlivky:

op 4, 5 - operačná sála 4 a 5 / 1. poschodie komplex operačných sál "KOS"/ zač. 07:30/

53 - klinická ambulancia - č.dv. 53 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

59 - USG ambulancia č. dv. 59 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

B – 10.B oddelenie

USG – USG vyšetrovňa 10. posch.

10 A - oddelenie operačné

Z – Zákrokovňa 10 posch.

P – pôrodnica

SC - sekčná sála 9c

9A – šestonedelie 9A

9B – šestonedelie 9B

FAQs, Schedule of the department, rules for the students

!!!

The students are presented on the II. gyn.- obst. clinic in the morning of the practicals at 10th floor according to the actual schedule on the clinic.  / GDPR - not allowes to present it on the web/ 

Morning meeting of the clinic - starts at 7:10 a.m/ the big meeting room of the II. G-O dep. 10th floor B at the end of the tract 10B/ - the presence of the students, especially students actually listed in the operation programme as assistants or observers. / 1st day of the practicals - presence of the whole group!/ The students will wait in front of the door of the morning meeting at 10B department!

Main ward rounds - before 8:00 a.m., the presence of the students actually scheduled to the specific part of the clinic

Main ward round 10A / operating dep./ - monday, thursday before 8:00 a.m., indications of the patients: monday 7:30 after the morning meeting at 10A exam. room, other days arround 12:00 in the same room.

Main ward round 10 B / materno-fetal dep. - "pathological gravidity" / - tuesday, friday before 8:00 a.m.  

Main ward round obstetrics and puerperal tracts 9A, 9B - wednesday before 8:00 a.m. , Starts at obstetrics!

+PLUS: daily wards rounds in every part of the clinic before 8:00 a.m. / 9A,9B, obstetrics, 10A, 10B/ !

CAVE: it is forbidden to leave the department before 13:30 p.m. ! For the coffe break, lunch and other reasons the student is liberated before this time only by the responsible assistant of the faculty! During the practicals the student can be every time scheduled to the operation as assistant etc. 

In case of absence the student on the part of the clinic or in the operation theatre where the student is listed according to the time schedule, the student will not be given the presence and the credits and has to abslove the new practicals on his own in an another clinic. 

Attention! The students scheduled as assistants for OP must stay in the theatres till the end of the actual daily operation programme. Earlier can the student be released only after consultation with the head of OP department 10A or his actual representatives. When the student will leave the OP theatres earlier without permision, the whole day of practicals will be cancelled for his evaluatuion! The student scheduled for the OP is responsible for this assistance and must be present at the theatre at 7:30 - presence by the MD or instrumental nurse!     

The legend: 

op 4, 5 - operating theatre 4 and 5 / 1st floor of the hospital in the complex of operating theatres / The program starts at 7:30 a.m.

53 - consiliary ambulance, ground floor of the policlinical part of the hospital / lower part of the hospital where is the students cloak room / starts at 7:30 a.m.

59 - ultrasound ambulance, ground floor of the policlinical part of the hospital / lower part of the hospital where is the students cloak room / starts at 7:30 a.m.

10 B – materno-fetal dep. - "pathological gravidity" 

USG – ultrasound examination room at 10 B

10 A - operating department 

Z – little interventions theatre - 10th floor / behind the elevators/  

– obstetrics / 9th floor/ 

SC - theatre for caesarean sections / 9th floor/ 

9A – puerperal tract standard 

9B – puerperal tract charged 

Aktuálne pre študentov - súbory na stiahnutie, stáže, rozpis simulátora ( students actually on the clinic - schedule and FAQs for download)

Diplomové práce / Diploma thesis/

Dátum obhajob diplomových prác: waiting for the term 

Date of oral presentation of diploma thesis : waiting for the term 

Pôrodný simulátor Victoria

LFUK Sasinkova ulica Ústav simulačnej medicíny

POZOR!

Kurzy na simulátore začínajú aj v pondelky tj. prvý deň stáží! 

Na pondelkový kurz 09:00 hod sa dostavia poslucháči priamo na LFUK ! 

Pondelkový kurz o 11:30 - poslucháči sa dostavia na LFUK o 11:15.

Erazmus študenti sú začlenení na simulátor z príslušnými anglickými krúžkami!

 

Pred kurzom je nevyhnutná teoretická príprava a štúdium nasledovných tém:


Vaginálne vyšetrenie rodičky a vyšetrenie v spekulách

Fyziologický pôrod

Pôrod koncom panvovým

Dystokia ramienok

Extrakcie plodu

Pôrod per forcipem a per vacuumextractionem

Palpačné vyšetrenie grav. Abdomenu a Leopoldove hmaty

Polohy plodu

Pôrodné poranenia

Kardiotokografia.


Pred začiatkom simulačného kurzu absolvuje priamo každý poslucháč test z vyššie uvedených tém. / Pri získaní minimálne 80 percent môže absolvovať praktický kurz!/

 

Rozpis skupín - viď. vyššie v rozpisoch stáží "Aktuálne pre študentov - súbory na stiahnutie" - v prílohe !