II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Dôležité ! Mimoriadna situácia pre pandémiu COVID-19 - Výuka !

Dôležité ! Mimoriadna situácia pre pandémiu COVID-19 – Výuka na 2. GPK LFUK !

Praktická výuka pre 5. a 6. ročník na klinike bude prebiehať rovnako ako prednášky dištančnou formou s on-line praktickými cvičeniami a konzultáciami. Tie budú podľa nižšie uvedeného rozpisu viesť LFUK lekári II. GPK.

V daný týždeň podľa časovej dohody s vyučujúcimi budú online konzultácie prebiehať formou prezentácie a živej prednášky s konzultáciami v MS teams.

LFUK e-learning prebieha v office 365 v "MS-teams"

tím:  LF 5. a 6.r. VL

 

Povinnosťou každej študijnej skupiny je

 • zvoliť si zodpovedného vedúceho študijnej skupiny a kontaktovať /telefónna klapka na klinike/ vyučujúcich z nižšie uvedeného rozpisu v prvý deň plánovaných stáží. S každým z trojice vyučujúcich vedúci skupiny dohodne presný čas pripojenia skupín online v konkrétny deň praktickej výuky.

  - Vedúci študijnej skupiny informuje svoju skupinu o dátume a čase konania on line prednášok a pripojení cez MS teams

 • Študentom ktorí sa online nepripoja a nebudú sa aktívne v dohodnutý deň podieľať na dištančnej praktickej výuke nebude na konci semestra sprístupnený záverečný test a nebude im udelený zápočet

 • Študenti ktorí úspešne absolvujú online praktickú výuku so všetkými troma pridelenými vyučujúcimi počas semestra budú na konci semestra pripustení k online testovaniu / dátum online testu a rozsah otázok bude uverejnený v priebehu semestra na web stránke kliniky/

  Rozdelenie školských pracovníkov LFUK zodpovedných za online výuku dištančného štúdia v „TEAMS“ praktických stáží na II. GPK LFUK v jednotlivých týždňoch zimného semestra 2020


  <colgroup><col width="98" /> <col width="99" /> <col width="118" /> <col width="115" /> <col width="153" /> <col width="10" /> </colgroup>

  Týždeň zač. /Po/

  Krúžky online výuka na klinike

  Zodpovedný lekár LFUK č.1

  Zodpovedný lekár LFUK č.2

  Zodpovedný doktorand


  28/9

  EN2,EN11+ Eraz/Bottioni/

  Prof. Pohlodek

  Dr.Gábor

  Dr. Kunochová


  5/10

  SK27, EN3

  Doc. Záhumenský

  Dr. Strešková

  Dr. Pšenková


  12/10

  SK26,EN4

  Prof. Šuška

  Dr. Krlin

  Dr.Divéky/piatok/

  Dr. Alfoldi


  19/10

  SK25, EN5

  +Erazm . Pedrazzini Navarra

  Doc. Hollý

  Dr.Križko

  Dr.Dráb /utorok/

  Dr.Balažovjechová


  26/10

  SK24,EN1,

  dentEN2streda


  Doc. Šimko

  Dr. Foltín

  Dr. Ostatníková


  2/11

  SK23,EN7

  dentEN1streda


  Doc. Ferianec

  Dr. Totka

  Dr. Chválna


  9/11

  SK22,EN8

  dentEN2streda


  Dr. Oťapková

  Dr. Gábor

  Dr.Drabiščáková

  Dr.Dráb - utorok

  Dr.Divéky - piatok  16/11

  SK21,EN9

  dentEN1streda


  Dr. Redecha

  Dr.Oťapková

  Dr. Dominová


  23/11

  6rSK1, 6rSK6, 6r EN7

  dentEN2streda


  Dr. Gábor

  Doc.Ferianec

  Dr. Melníková


  30/11

  6rSK1, 6rSK6, 6r EN7

  dentEN1streda

  Dr. Totka

  Dr.Papcun

  Dr. Chválna


  7/12

  EN10

  dentEN2streda


  Dr. Krlin

  Doc. Šimko

  Dr.Pšenková


  14/12

  SK20,EN6

  dentEN1streda

  Dr. Strešková

  Dr. Redecha

  Dr. Doležal


  Telefonický kontakt / klapka na klinike/ alebo kde nás nájdete aby sme sa s Vami počas týždňa kedy máte stáže presne dohodli na čase praktickej online výuky:


  K nižšie uvedenému tel. číslu pripojte trojčíslie klapky uvedené pri konkrétnom lekárovi


  TEL. číslo 02/48234XXX


  Klapky:


  Prof. Šuška 610

  Prof. Pohlodek 679

  Doc. Záhumenský 682, 349

  Doc. Hollý 409

  Doc. Šimko 610

  Doc. Ferianec 409


  Dr. Alfoldi 790, 710

  Dr. Balažovjechová 677, 720

  Dr. Gábor 790, 609

  Dr. Oťapková 677, 609

  Dr. Pšenková 677, 710

  Dr.Totka 790, 710

  Dr. Krlin 677, 710

  Dr. Dominová 677, 720

  Dr. Redecha 790, 710

  Dr. Strešková 677, 609

  Dr. Kunochová 677, 720

  Dr. Doležal 790

  Dr. Papcun 535,790

  Dr. Chválna 677, 720

  Dr. Melníková 677, 609

  Dr. Divéky 599

  Dr. Dráb 790, 769

  Dr. Foltín 790, 710

  Dr. Ostatníková 677, 609


O II. gynekologicko pôrodníckej klinike

II. Gynekologicko–pôrodnícka klinika LFUK a UNB sa od svojho prvopočiatku zameriava na komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu a plod, pričom patrí medzi najväčšie a najstaršie pracoviská na Slovensku s celkovým počtom lôžok 96.
Súčasťou komplexnosti pracoviska sú okrem liečebno-preventívnej činnosti v oblasti pôrodníctva, materno-fetálnej medicíny, prenatálnej diagnostiky, gynekológie, onkogynekológie, urogynekológie a senológie ponúkaných na najvyššej odbornej úrovni, aj vysoko špecializované a jedinečné – v mnohých prípadoch unikátne výkony, ktoré sú na klinike realizované ako na jedinom pracovisku v SR. V rámci invazívnej prenatálnej starostlivosti o plod sa na klinike ako na jedinom pracovisku v SR robí Amniopatch („lepenie plodových obalov“ pri predčasnom odtoku plodovej vody ), intervenčné prerušenie patologických spojok („shuntov“) pri komplikáciách viacplodovej tehotnosti a iné unikátne intrauterínne zákroky. Ako jediné pracovisko v SR sa klinika venuje aj problematike rekonštrukčných operácií vonkajšieho genitálu typu neovagíny, bohaté a jedinečné skúsenosti má v konzervatívnej liečbe myómov maternice embolizáciou (úspešne liečených viac ako 200 pacientok). V sekcii senologickej klinika komplexne zabezpečuje na najvyššej svetovej úrovni najväčší počet pacientok s chorobami mliečnej žľazy zo všetkých gynekologických oddelení na Slovensku. V problematike onkogynekologickej patrí pracovisko medzi 5 slovenských pracovísk, vrátane onkologických ústavov, ktoré spĺňajú kritériá liečby onkologických ochorení a má vytvorený vlastný špecializovaný onkotím operatérov. Urogynekologickú starostlivosť poskytuje klinika na najvyššej úrovni s dôrazom na kritické zavádzanie najnovších operačných postupov. Ako jedno z mála pracovísk v SR sa klinika venuje prepracovanej miniinvazívnej laparoskopickej a vaginálnej operatíve, ktorú na klinike charakterizujú dlhoročné skúsenosti, tradícia, vynikajúce klinické výsledky a spokojnosť pacientok. Unikátom v pôrodníckej starostlivosti je telekardiotokografické monitorovanie rodičiek a plodu prenášané bezdrôtovo na centrálny monitor.

Klinika má lôžkovú a ambulantnú časť.
Lôžkové oddelenia sa nachádzajú na 9. a 10. poschodí Nemocncie Ružinov a tvoria ho štyri moderne vybavené a zrekonštruované oddelenia, pôrodnica a novorodenecké oddelenie.
Na 9. poschodí sa nachádza pôrodnica s troma samostatnými pôrodnými sálami. Bezdrôtový monitoring rodičiek a plodu umožňuje neustály zdravotnícky dohľad prostredníctvom centrálneho monitoru. V tesnej blízkosti pôrodnice sa nachádza operačná sála. Deviate poschodie zahŕňa aj kompletne moderne zrekonštruované oddelenia šestonedelia s možnosťou hospitalizácie na nadštandardných klimatizovaných izbách s nadštandardnou starostlivosťou o rodičky a novorodenca. Priamo v nadväznosti na oddelenia šestonedelia sa nachádza moderne vybavené novorodenecké oddelenie, ktoré ako certifikovaný člen skupiny "baby friendly hospitals" umožňuje a preferuje maximálny možný kontakt rodičiek s dieťaťom a ich spoločnú hospitalizáciu v zmysle "rooming in".
Na desiatom poschodí 10B sa nachádza zápalové oddelenie a oddelenie pre patologickú graviditu. Poschodie 10A predstavuje operačné lôžkové oddelenie, ktoré je zabezpečené aj jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS). Operatíva prebieha v zmysle najmodernejších princípov na oddelení komplexu operačných sál UNB, jednoduché liečebné a diagnostické zákroky a zákroky jednodňovej chirurgie sú realizované taktiež na malej operačnej zákrokovej sále nachádzajúcej sa priamo na 10. poschodí.


Pedagogická činnosť na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike zahŕňa modernú výučbu poslucháčov LFUK v slovenskom i anglickom jazyku, rovnako aj špecializačnú výuku lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo, na ktorú má klinika platnú akreditáciu. Taktiež ako jediná klinika svojho typu zabezpečuje výuku povinne voliteľných a voliteľných predmetov ako je Gynekologická onkológia. Podkladom pre komplexnú výuku poslucháčov LFUK sú vydané vlastné vysokoškolské učebnice, ktorých autorstvo prináleží kolektívu lekárov II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky.
Vedecko-výskumnú činnosť pracoviska je orientovaná na aktuálne vedecké otázky a témy týkajúce sa problematiky diagnostiky a predikcie predčasného pôrodu, ultrazvukovej diagnostiky v tehotenstve a v programoch umelých oplodnení, predčasného odtoku plodovej vody a skorej diagnostiky a manažmentu malígnych ochorení prsníkov. II. gynekologicko-pôrodnícka klinika a jej vedeckí pracovníci sa každoročne aktívne zúčastňujú domácich i zahraničných odborných konferencií,  seminárov a prednášok, sú autormi veľkého množstva vedeckých publikácií v domácich i zahraničných odborných časopisoch a rovnako každoročne predstavujú zodpovedných riešiteľov mnohých vedeckých grantových úloh.
História II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB je úzko spätá s pracoviskom II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky na Šulekovej ulici, odkiaľ, po zlúčení s gynekologicko-pôrodníckym oddelením bola presťahovaná do UNB Ružinov. Na prvej fotografii je pôvodná budova II. GPK na Šulekovej ulici v Bratislave, na druhej fotografii personál II. GPK pred definitívnym odchodom na nové pracovisko. 

Prehľadný zoznam zamestnancov kliniky

Zamestnanci LFUK

Profesori na klinike:

prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.

prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. 

prof. MUDr. Pavel Šuška, CSc.

Docenti na klinike:

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.

doc. MUDr. Marián Križko, CSc.

doc. MUDr. Martin Šimko, CSc.

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 

 

Odborní  asistenti:

MUDr. Michaela Bártová, PhD.

MUDr. Monika Borošová, PhD.

MUDr. Ľubomír Divéky, CSc.

MUDr. Marek Dráb, PhD.

MUDr. Martin Gábor, PhD.

MUDr. Júlia Hederlingová, PhD. 

MUDr. Petra Oťapková, PhD.

MUDr. Adrián Totka

 

Interní doktorandi: 

MUDr. Ruth Báneszová 

MUDr. Pavel Doležal 

MUDr. Michaela Fojtíková 

MUDr. Ivana Kunochová 

 

 

Externí doktorandi:

MUDr. Katarína Golembiovská

MUDr. Petra Pšenková

MUDr. Adrián Totka

 

Zamestnanci UNB: 

Andel Jozef,MUDr.

Bednárová Anna,MUDr. PhD.

Behúňová Zuzana,MUDr., PhD.

Bulíková Gabriela,Bc.

Ďuračka Vladimír,MUDr.

Fellnerová Michaela,MUDr.,PhD

Foltín Martin,MUDr.,PhD.

Hrabčák Peter,MUDr.

Hrúziková Lenka,MUDr.,PhD.

Chuda Matúš,MUDr.

Karkalík Andrej,MUDr.PhD.

Kozolková Dáša,MUDr.

Križko Marián, MUDr. PhD.

Oros Marián,MUDr.

Papcun Milan,MUDr.

Papcun Peter, MUDr.,PhD.

Petrová Ľuboslava,MUDr.

Pšenková Petra MUDr.

Redecha Mikuláš,MUDr. PhD.

Reismüllerová Lenka,MUDr.PhD.

Rybanská Eva,MUDr.

Sečanský Peter,MUDr.

Sedliaková Zuzana,MUDr.

Spodniaková Barbara,MUDr. PhD.

Suchánek Maroš,MUDr.PhD.

Španka Jozef,MUDr.

Tomková Renáta,MUDr.

 

 

Abecedný zoznam zamestnancov II.GPK, kontakty, plugin - elektronicky aktualizovaná publikačná činnosť

 1. ADC Simultaneous use of magnetic method in localization of impalpable breast cancer and sentinel lymph nodes detection: initial experience / Kamil Pohlodek ... [et al.]
  In: Nanomedicine. - Roč. 13, č. 24 (2018), s. 3075-3081
 2. ADF Diagnostická hysteroskopia ako metóda jednodňovej chirurgie a jej význam v diagnostike a liečbe patológie endometria / M. Foltín ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 11, č. 4 (2004), s. 173-176
 3. ADF Mikrolaparoskopia ako jednodňová chirurgia v gynekológii / M. Foltín ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 13-15
 4. ADF Laparoskopická reanastomóza vajíčkovodov po sterilizácii / M. Križko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 12, č. 2 (2005), s. 63-65
 5. ADF Minilaparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia (MINI-LAVH), prvé skúsenosti, zbytočná alebo perspektívna operačná technika ? / H. Gašparík ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 12, č. 4 (2005), s. 160-163
 6. ADF 3D - sonografia a hysteroskopia v manažmente uterinného septa - prvé skúsenosti / M. Križko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 13, č. 4 (2006), s. 149-152
 7. ADF Želanie pacientky ako dôvod zvolenia operačného prístupu k hysterektómii / H. Gašparík, M. Foltín, M. Križko
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 14, č. 1 (2007), s. 16-22
 8. ADF Výsledky onkogynekologickej starostlivosti na 2. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UN Bratislava v roku 2017 / Mikuláš Redecha ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 1 (2018), s. 23-28
 9. ADF Úskalia diagnostiky a liečby sarkómov maternice / M. Redecha ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 23, č. 1 (2016), s. 27-31
 10. ADF Možnosti skríningu a prevencie rakoviny vaječníka / M. Redecha ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 14, č. 4 (2016), s. 185-188
 11. ADF Mikrolaparoskopia / M. Foltín ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, č. 4 (2009), s. 172-178
 12. ADF Suburetrálne páskové operácie v liečbe stresovej inkontinencie / M. Vargová ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 4 (2009), s. 212-214
 13. ADF Ulipristalacetát a embolizácia uterinných artérií v liečbe myómov maternice / Martin Redecha ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 128-134
 14. AFD Mikrolaparoskopia a možnosti jednodňovej chirurgie v gynekológii / M. Križko ... [et al.]
  In: Zborník prác venovaných 80. narodeninám prof. MUDr. G. Čierneho, DrSc.. - ISBN 80-7167-071-5. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 75-78
 15. AFH Mini LAVH - zbytočná, alebo perspektívna operačná technika ? / H. Gašparík ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Abstrakt č. 20
 16. AFH Postavenie forcepsu v modernom pôrodníctve / P. Oťapková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, Supplement (2009), s. 10
 17. AFL Raritné nálezy pri štandardne prebiehajúcich operačných výkonoch - kazuistiky / D. Valúchová ... [et al.]
  In: 18. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - Nitra : UKF, 2011. - S. 61
 18. BDF Reakcia na pripomienky MUDr. Ladislava Masáka, CSc. / Mikuláš Redecha ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 168-169

Riešená problematika, projekty a spolupráca

-         diagnostika a aktívna liečba predčasných previabilných odtokov plodovej vody

-         diagnostika a liečba malígnych ochorení ovária

-     diagnostika a liečba malígnych ochorení prsníka –  V rámci senologickej skupiny II. gyn-pôr. kliniky, pod odborným vedením doc. Kamila Pohlodka, PhD., je realizovaných viacero vedeckých projektov. Ide jednak o projekty v oblasti bazálneho výskumu zaoberajúce sa štúdiom nových prognostických markerov karcinómu prsníka, mechanizmov progresie karcinómu prsníka a možných nových cieľov biologickej liečby tohto ochorenia, jednak o výskum v klinickej oblasti zameraný na zlepšenie kvality a optimalizáciu manažmentu ochorení prsníka. V rámci tejto práce bola už  v minulosti vytvorená úzka spolupráca medzi klinikami v zahraničí (napr. Rakúsko, Nemecko), v ktorej sa pokračuje  a s ktorými skupina aj v súčasnosti spolupracuje na niekoľkých vedeckých projektoch.  K práci patrí aj každoročná analýza chirurgického manažmentu ochorení prsníka na klinike, sledovanie jej trendu v súlade s aktualizovanými  odporúčaniami medzinárodných odborných spoločností a zlepšovanie jej kvality, implementáciou najnovších poznatkov.  Jednotliví členovia senologickej pracovnej skupiny. II. gyn. - pôr. kliniky LFUK a <st1:stockticker>UNB</st1:stockticker> sa prirodzene pravidelne zúčastňujú prednáškovej  a publikačnej činnosti. Okrem toho sami organizujú niektoré významné odborné podujatia a vytvárajú tak zázemie pre rozvoj senológie na Slovensku

-         konzervatívna liečba myómov maternice ( MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.)

-         predikcia predčasných pôrodov pomocou ultrazvukového meriania fetálnych nadobličiek. Projekt realizovaný od r 2012 pod odborným vedením MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD a doc. MUDr. Mariána Križku, CSc. Realizovaná je porovnávacia štúdia pacientok s diagnózou hroziaci predčasný pôrod a fyziologických gravidít a kooperácia s pracoviskom AKH Medizinische Universitaet Wien, Univ. Prof. Hanns Helmer. 

-         ultrazvukový monitoring a markery predikcie predčasného pôrodu

-         intrauterinné výkony v tehotnosti a intrauterinná liečba plodu ( MUDr. Ferianec Vladimír, PhD, MUDr. Marián Križko jr. PhD, MUDr. Peter Papcun, PhD, MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., MUDr. Martin Gábor)

-         urogynekológia - diagnostika, liečba a kritické zavádzanie nových liečebných techník v manažmente prolpasu panvového dna u žien ( doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc., Dr. Papcun Peter Phd )

-         ultrazvuková diagnostika dolného segmentu maternice pri st. post sectio caesarea a predpovedanie komplikácií

-         ultrazvuková diagnostika a sledovanie, liečba  raritných VVCH plodu, maternice a urogenitálneho traktu žien

-         možnosti a riziká prenosu HPV infekcie na plod u tehotných žien počas vaginálneho pôrodu a pôrodu cisárskym rezom

-         Význam probiotík s obsahom laktobacilov v prevencii vaginálnej kolonizácie S. Agalactiae v <st1:stockticker>III</st1:stockticker>. trimestri

-         Zdravie matiek a detí vo vzťahu k expozícii fajčeniu v domácnosti

-         Priebeh tehotnosti a pôrodu po asistovanej reprodukcii

-         Záťažové testy v gravidite

-         Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis

Granty ( VEGA, KEGA, APVV, EU, MZSR, UK a pod.)

Clinical evaluation of prognostic and predictive value of tissue and serum Carbonic Anhydrase IX in breast cancer (2019/26-LFUK-14 v spolupráci s SAV)

zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD, MPH 

Granty VEGA doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. v spolupráci s SAV:  

VEGA 2/0155/15(2015) Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam

VEGA 2/2025/22: Anhydráza IX kyseliny uhličitej (CA IX) ako potenciálny terč pre protinádorovú terapiu

VEGA 2/7152/20: Nádorovo-asociovaný proteín MN/CA IX: Analýza biologickej funkcie a klinického potenciálu.

VEGA 2/2026/22 :  Identifikácia génov zúčastňujúcich sa na aktivácii expresie anhydrázy IX kyseliny uhličitej a génov, ktoré sú ovplyvňované zýšenou expresiou CA IX

 

doc. MUDr. Pohlodek, K. PhD. Vedecké projekty:

SentiMag CIE: Biopsia sentinelovej uzliny s použitím superparamagnetického oxidu železa v porovnaní s metódou modrého farbiva - klinická evaluačná prospektívna štúdia (2015).  Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Vyšetrenie kostnej drene na disseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka.  Prospektívna klinická štúdia (edukačný grant fy Novartis, 2008 – 2013). Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

STEM Trial: an exploratory, double-blind, randomized, placebo-controlled trial to investigate the tissue-specific effects of 2,5 mg tibolone on breast cancer in postmenopausal women, in particular on breast tissue proliferation (phase IIIb). Principal investigator in Slovak republic: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 – 2006)

LIBERATE : a multinational, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo- controlled trial to investigate safety and efficacy of tibolone in women with climacteric symptoms and a history of breast cancer. Principal investigator in Slovak republic: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD., subinvestigator:doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 - 2006)

doc. MUDr. Ferianec Vladimír, PhD. VEGA- 1-0157-15 2015-2017: Amniopatch – možnosť úspešnej liečby spontánneho previabilného predčasného odtoku plodovej vody v druhom trimestri tehotenstva transabdominálnou aplikáciou trombokoncentrátu a kryoprecipitátu plazmy matky

MUDr. Bártová Michaela, PhD. - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Expresia <st1:stockticker>COX</st1:stockticker>-2, p16 a Ki67 od premalígnych lézií po invazívny karcinóm prsníka“.

MUDr. Gábor Martin - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Predikcia predčasného pôrodu a fetálne nadobličky“ ( koordinátor Prof. Hellmer, AKH Wien)

MUDr. Redecha Mikluláš, PhD. - Grant Vega: Embolizačné liečba myómov maternice, LFUK grant: Konzervatívna liečba myómov maternice ( grant. LFUK Č. 231)  

MUDr. Borošová Monika- Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec) 

MUDr. Reismullerová Lenka, PhD. – Endometrium ako prediktívny faktor sterility (grant UK)

Medzinárodná a domáca spolupráca

Univerzita Tübingen, Nemecko a Národný Onkologický ústav v Bratislave: projekt zaoberajüci sa diseminovanými nádorovými bunkami u žien s karcinómom prsníka

 

„Universitäts - Frauenklinik Magdeburg“, Nemecko: spolupráca v oblasti nových možností chirurgickej liečbykarcinómu prsníka s využitím onkoplastických operačných techník, realizovanie študjných pobytov na pracovisku. ( MUDr. Bártová Michaela, PhD.)

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Klinische Abteilung für Allgemeine  Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Senologie an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie všeobecnej gynekológie, gynekologickej onkológie a senológie, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebieha niekoľko projektov v oblasti mechanizmov progresie a metastázovania karcinómov prsníka. V rámci projektov je  vytvorená tiež spolupráca s „Veterinärmedizinische Universität, Institut für Anatomie, Histologie und Embryologie“ (Univerzita veterinárnej medicíny, Inštitút anatómie,  histológie a embryológie) – doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MUDr. Michaela Bártová, PhD.

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Abteilung für fetomaternale Medizin an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie fetomaternálnej medicíny, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebiehajú dva projetky: Ultrazvuková predikcia predčasných pôrodov a fetálne nadobličky, Meranie rozmerov fetálnych nadobličiek u plodov matiek s hroziacim predčasným pôrodom pred a po aplikácii kortikoidnej maturácie pľúc. ( MUDr. Martin Gábor, MUDr. Ferianec Vladimír PhD, MUDr. Helmer Hanns univ. prof.)

 

Klinika UNICA Brno, Klinika pre reprodukčnú medicínu ISCARE ( MUDr. Reismullerová Lenka, PhD.)

                       

1..LF Univerzity Karlovy, Praha, Apolinářská:  MUDr. Ferianec Vladimír ( Prof. Calda – odborá spolupráca v rámci <st1:stockticker>USG</st1:stockticker> prenatálnej diagnostiky ), MUDr. Martin Gábor - odborná stáž v rámci kooperácie ENTOG.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Gábor, odborná stáž.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

UN Martin , Kollárova 2, Martin - – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

Ústav lekárskej chémie a biochémie- MUDr. Borošová , Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec)

 

Ústav Hygieny LFUK , Ústav histológie a embryzológie LFUK, Oddelenie lekárskej genetiky <st1:stockticker>OUSA</st1:stockticker> ( MUDr. Totka Adrián)

 

Gynfiv Centrum asistovanej reprodukcie Bratislava ( Spolupráca v ultrazvukovej diagnostike 3D, urogynekológii, in vitro fertilizácii, diagnostike VVCH urogenitálneho traktu )

Recentné publikácie

Vedecké články:

Ferianec V., Fulop, M., Ježovičová, M., Radošinská, J. Husseinová, M. Feriancová, M . et al: The Oak-Wood Extract Robuvit Improves Recovery and Oxidative Stress after Hysterectomy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study. Nutrients 2020, 12(4), 913. 

 

Gibadulinova A, Bullova P, Strnad H, Pohlodek K, Jurkovicova D, Takacova M, Pastorekova S, Svastova E. CAIX-Mediated Control of LIN28/let-7 Axis Contributes to Metabolic Adaptation of Breast Cancer Cells to Hypoxia. International Journal of Molecular Sciences, 2020 Jun 16;21(12):4299. doi: 10.3390/ijms21124299. PMID: 32560271; PMCID: PMC7352761. 

Linda Volp, Vladimír Ferianec, Miram Ježovičová, Zdeňka Ďuračková  et al. Constituents and Metabolites of a French Oak Wood Extract (Robuvit) in Serum and Blood Cell Samples of Women Undergoing Hysterectomy. Frontiers in Pharmacology. Vol 11., art.14. 2020. 

Pohlodek, K, Sečanský, P, Haluzová, I, Mečiarová, I. Localization of impalpable breast lesions and detection of sentinel lymph nodes through magnetic methods. In: European Journal of Radiology.- Roč.120 (2019) Nov;120:108699. doi:10.1016/j.ejrad.2019.<wbr />108699. 

Záhumenský , J. et al.The impact of national quidelines on EBM implementation in clinical practice: a comparison between the practices in two countries. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. - Roč. 46, č. 3 (2019), s. 413-417

Pohlodek K, Mečiarová I, Grossmann P, Martínek P, Kinkor Z.  Secretory carcinoma of the breast: A case report. International Journal of Surgery Case Reports. 2019;56:74-77

Singer Ch, Balmana J, Bűrki N, Delaloge S, Filieri ME, Gerdes AM, Grindedal, EM, Han S, Johansson O, Kaufman B, Krajc M, Loman N, - Olah E, Paluch S, Plavetic ND,  Pohlodek K, Rhiem K, - Teixeira M, - Evans G: Genetic counselling and testing of susceptibility genes for therapeutic decision-making in breast cancer - an European consensus statement and expert recommendations.  European Journal of Cancer. - Roč. 106 (2019), s. 54-60. 

Pohlodek K, Minarovjech V, Gál V, Mečiarová I. Tumorous Form of Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia of the Breast in a Young Female and a Young Male. American Journal of Cosmetic Surgery.  Roč. 35, č. 3 (2018), s. 105-109

Pohlodek K,  Foltín M, Mečiarová I, Ondriaš F: Simultaneous use of magnetic method in localization of impalpable breast cancer and sentinel lymph nodes detection: initial experience. Nanomedicine. - Roč. 13, č. 24 (2018), s. 3075-3081

Pohlodek K, Janík M, Mečiarová I, Ondriaš F. Pseudomalignant myositis ossificans in the breast: A case report. Mol Clin Oncol. 2018 Jun;8(6):749-752
POHLODEK K, JÁNI P, MEČIAROVÁ I.: Granular cell tumor in axillary region: A rare entity. MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY 8: 579-581, 2018

Benej R, Mečiarová I, Pohlodek K.: Desmoid-type fibromatosis of the breast: A report of 2 cases.

Oncol Lett. 2017 Aug;14(2):1433-1438 Pohlodek K, Mečiarová I, Grossmann P, Kinkor Z.: Dermatofibrosarcoma protuberans of the breast: A case report. Oncol Lett. 2017 Jul;14(1):993-998

Pohlodek, Y.Y. Tan, C.F. Singer, D. Gschwantler‑Kaulich: Cadherin-11 expression is upregulated in invasive human breast cancer. Oncol Lett., 12: 4393-4398, 2016
Mečiarová,I., Sojáková,M., Mego,M., Mardiak,J., Pohlodek,K.: High-Grade Neuroendocrine Carcinoma of the Breast With Focal Squamous Differentiation. INT J SURG PATHOL, INT J SURG PATHOL 2016, 24:738-742.

Gabor M , Drab M, Holoman K: Postpartum corticosteroids in HELLP syndrome – standard to prompt recovery. Bratisl Med J 2016; 117 (7): 418 – 424.

Božíková S., Urban L., Kajanová M., Béder I., Pohlodek K.,Varga I.: Funkčná morfológia novo objavených telocytov v ženskom pohlavnom systéme. Česká Gynek., 2016, 81(1):31-37

Božíková S, Saksun L, Pohlodek K.: DETEKCIA SENTINELOVÝCH UZLÍN PRI KARCINÓME PRSNÍKA POMOCOU SUPERPARAMAGNETICKÉHO OXIDU ŽELEZA. Lek. Obzor, 2016, 65: 32-35

K. POHLODEK, S. BOZIKOVA, I. MECIAROVA, V. MUCHA, M. BARTOVA, F. ONDRIAS: Prediction of additional lymph node involvement in breast cancer patients with positive sentinel lymph nodes. Neoplasma, 2016, 63, 3: 427-434
Staudigl, Ch, Bártová, M,  Salama, M, Bago-Horvath, Dzagnidze G, Bago-Horvath, Z, Pohlodek, K, - Singer, Ch, Tea Muy-Kheng M.: Histopathological characterization of ulcerated breast cancer and comparison to their non-ulcerated counterparts. Tumor Biol. - Vol. 36 (5) , 2015: s. 3423-3428
Pohlodek, K, Baško, Š. - Cisárik, F, Ondriaš, F: Gonadoblastóm ovária pri dysgenéze gonád. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 75-78
Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R.: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.
Dráb, M, Pohlodek, K: Elastografia v gynekológii. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 2-3 (2014), s. 73-77.
Ďurina, P.  Mečiarová, I, Pohlodek, K: Význam infiltrácie nádorového tkaniva karcinómu prsníka CD8+ T-lymfocytmi  Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 1 (2014), s. 11-14.
Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.
Bartova, M., Ondrias, F., Muy­Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX– 2, p16 and Ki67 expression in DCIS , microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component, Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (7), s. 445­451.
Simonidesova, M., Simko, J., Holoman, K.: Defects of genes encoding inhibitors og coagulation and their application in early miscarriage aetiology. Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (11), s. 730­ 735.
Pohlodek, K. 2014. Premalígne lézie prsníkov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978 – 80 – 223 – 3603 – 1
Gábor, M., Ferianec, V., Papcun, M., Križko, M.jr., Redecha, M.jr., Čierna, Z.: Fetálna orálna meningokéla. Actual Gyn 2014, 6, 76.
Ferianec, V., Papcun, P., Grochal, F., Križko, M. jr., Redecha, M. jr., Gábor, M., Schenková, K., Holomáň, K.: Intrauterinná liečba fetálnej strumy . Actual Gyn 2014, 6, 84 – 85.
Križko, M.jr., Satko, M., Papcun, P., Drábek, M., Ferianec, V., Hollý,I., Holomáň, K.: OHVIRA syndróm (obštrukcia hemivagíny s ipsilaterálnou renálnou agenézou) – diagnostika a manažment,  Actual Gyn 2014, 6, 93 – 94.
Redecha, M. jr., Lukačin, Š., Janek, Ľ.,jr., Holomáň, K.: Nechirurgická liečba popôrodného krvácania. Gynekol. Prax 2014, 12 (4), 197 – 201.
Gábor, M. Ferianec, V., Mečiarová, I. ,Papcun, P. - Holomáň, K.: Sclerosis tuberosa and pregnancy /Tuberózna skleróza a gravidita/ In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 3 (2014), s. 186-189.
Ferianec, V., Gábor, M., Caňo, M., Papcun, P., Holomáň, K.: Severe retroperitoneal haemorrhage in  the first trimester of a multiple pregnancy after spontaneus rupture of renal angiomyolipoma. Arch  Gynecol Obstet, 2013. 
Redecha, M. Jr., Mižičkova, M., Javorka, V., Redecha, M. Sr., Kurimská, S. Holomáň, K.: Pregnancy after uterine embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet. 2013, 287(1), 71-6.
Ferianec, V., Bártová, M.: Beckwith – Wiedemann syndrome with overlapping Perlman syndrome manifestation. J Maternal Neonatal Med, ISSN: 1476-7058, 1476, 2013.
Redecha, M., Mižičková, M., Hollý, Konzervatívna liečba myómu maternice po komplikovanom strelnom poranení brušnej dutiny. Gynekol. prax. 11, (3), 2013, 167-168.
Bartova, M., Ondrias, F., Muy- Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX2, p16 and Ki67 expression in DCIS, microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component. Bratislava Med J, 326, 2013.
Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.Jr.: Pôrodné poranenie panvového dna – Quo vadis ars obstetrica? Gynekol. prax 2012; 10 (1), 6-9.
Tea M.K.M., Pohlodek, K., Fritzer, N., Bartova, M.,. Singer, Ch.F.: Are ulcerated breast cancers biologically more aggressive compared to their non – ulcerated counterparts? J Clin Oncol 30, 2012 (suppl 27; abstr 21).
Gábor, M., Totka, A. : Ultrazvuková diagnostika v predikcii predčasného pôrodu /Ultrasound diagnostics in prediction of premature labour / In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 122-125.
Križko, M., Gábor, M., Papcun, P. , Redecha, M.: Prenatálna diagnostika pri graviditách so zvýšenou hladinou AFP v sére matky = Prenatal diagnostics in pregnancy with elevated level of AFP in the maternal serum In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 114-121.
Bártová, Mi - Šuška, P, Pohlodek, K: Local recurrence rate in patients with DCIS. Bratisl Med J. - Roč. 113, č. 1 (2012), s. 30-34
Redecha, M. Jr., Mižičková M., Javorka, V., Redecha, M, Sr., Kurimská, S., Holomáň, K.: Pregnancy after uterine artery embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet,  2012.
Rose, K., Van de Venne, M., Abakke, A.J.M., Romanek, K, Redecha, M. Jr.: Is 48 hours enough for Obstetrics and Gynaecology training?, in ObGyn, 2012, Monograph: 51-55.
 
Križko, M.: 3D Sonografické vyšetrenie plodu na konci prvého trimestra. Gynekol. Prax. 2011; 9 (2): 75-­81.

Bártová, M, Pohlodek, K: Manažment duktálneho karcinómu prsníka in situ = Management of ductal carcinoma in situ of the breast. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 18, č. 3 (2011), s. 106-113

Ferianec, V., Križko, M. jr., Papcun, P., Sviteková, K., Čižmár, B., Hollý, I., Holomáň,K.: Amniopatch – possibility of successful treatment of spontaneous previable rupture of membranes in the second trimester of pregnancy by transabdominal intraamniotic application of platelets and cryoprecipitate. Neuroendocrinol lett. 2011, 32 (4), 449 – 452.

Ferianec V., Linhartová, L.: Extreme elevation of placental alkaline phosphatase as a marker of preterm delivery, placental insufficiency and low birth weight. Neuroendocrinol Lett. 2011, 32 (2), 154 – 157.

Pohlodek, K.: Úvod k téme čísla: Karcinóm prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.190.

Pohlodek, K., Dobáková, E., Scholtzová, P., Bártová, M., Stecová, A: Stanovenie extracelulárnej domény HER2 receptora v sére žien s karcinómom prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.208-­211.

Harbulák, P., Behúňová, Z., Stenová, I., Iľková, G., Drábek, M., Konýčková, I.: Úloha luteinizačného hormónu v protokoloch stimulácie ovulácie v IVF cykloch. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.222-­226.

Bártová, M., Pohlodek, K.: Analýza výsledkov chirurgickej liečby nádorov prsníkov na gynekologických klinikách a oddeleniach v Slovenskej republike za rok 2010. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.212-­217.

Dráb, M, - Lakota, J, Pohlodek, K: Diseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 112-120

Ferianec, V., Holomáň, K., Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.ml., Redecha, M., Martinka, J., Chovancová, D.: Amniopatch po spontánnom odtoku plodovej vody pred viabilitou plodu., Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 378 – 379.

Hollý, I., Papcun, P., Šuška, P., Holomáň, K.: Ako ďalej s implantátmi pri POP po 3,5 ročných skúsenostiach v SR? Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 387.

Kubista, E,  Planellas Gomez, J. V.M., Dowsett, M., Foidart, J.M., Pohlodek, K,  - Serreyn, R., Nechushkin, M.,  Manikhas, A.G., - Semiglazov, V. F. - Hageluken, C.M., Singer, Ch.F.: Effect of tibolone on breast cancer cell proliferation in postmenopausal ER+ patients: results from STEM trial Clin Cancer Res. - Vol. 13, No. 14 (2007), s. 4185-4190

 

Monografie: 

Redecha, M. 2019: Myómy maternice. A-medi management, 224s, ISBN 978-80-89797-50-9

Pohlodek, K. 2014 : Premalígne lézie prsníkov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Lekárska fakulta - 97 s.  ISBN 978-80-223-3603-1.

Pohlodek, K. 2014 : An introduction to breast diseases . - 1. vyd. - Bratislava,  Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 106 s.  ISBN 978-80-223-3766-3​

Ferianec, V. 2014. Fetálna terapia. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3649.

Pohlodek, K. 2014. Základy mamológie. Učebné texty pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3666 – 6

Vysokoškolské učebnice:

Šuška,P a kol. Základy onkogynekológie. Univerzita Komenského, 2019, 148s. ISBN 978-80-223-4758-7. 

Holomáň, K. a kol.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva. 3. vyd., Bratislava, UK, Lekárska fakulta, 2014, 344s.,ISBN 978 – 80 – 223 – 3579 – 9.

Vybrané kapitoly z gynekológie. Pavel Šuška a kol. , Univerzita Komenského 2013, ISBN 978 – 80- 223- 3367-2. 

- Autori jednotlivých kapitol LFUK pracovníci II. GPK.

Študenti na klinike - rozpis častí pracoviska, zásady

!!!

Študenti sa hlásia v deň praktickej výučby na 10 posch. podľa aktuálneho rozpisu na klinike / vzhľadom k GDPR na webe nezaradené/ 

Ranné sedenie klinky – 07:10 hod / zasadacia miestnosť II. GPK 10. posch. B/ - prezencia poslucháčov vypísaných v aktuálny deň do operačného programu / v prvý nástupný deň celá skupina ! / Študenti čakajú pred zasadacou miestnosťou na 10B oddelení! 

Veľké vizity /VV/: - prezencia poslucháčov pred 08:00 hod zadelených na jednotlivé oddelenia

VV 10 A /operačné odd/ – pondelok, štvrtok pred 08:00 hod / pondelok indikácie 07:30 hod- vyšetrovňa 10 A odd., indikácie operantiek na nasledujúci deň – každý deň okrem piatku , 12.00 hod/

VV 10 B / odd. rizikovej gravidity/ – utorok, piatok pred 08:00

VV pôrodnica, šestonedelie 9. posch – streda pred 08:00 hod / začiatok na pôrodnici ! /

+ Vizity na všetkých oddeleniach s vedúcimi lekármi oddelenia každý deň o 08:00 hod!

CAVE: Zákaz odchádzať z kliniky pred 13:30 hod ! Za účelom obedu, prestávky, odchodu z pracoviska a pod. sa vždy hlási u asistenta ktorý má aktuálne na pôrodnici alebo danej časti kliniky dozor! V priebehu dňa môže byť totiž študent v prípade potreby odvolaný na operačnú sálu a pod. ako asistent k operácii !

POZOR! Na operačných sálach ostávajú študenti vypísaní ako asistenti do ukončenia operačného programu daného dňa! Skôr môžu byť uvoľnení iba po súhlase vedúceho lekára operačného oddelenia resp. jeho zástupcu! V prípade svojvoľného odchodu z operačných sál, nebude študentovi uznaný daný deň praxe! Študent vypísaný na operčnú sálu má povinnosť sa na sálu dostaviť na 7:30 hod a hlásiť sa u operatéra alebo inštrumentárky ! 

V prípade ak sa študent nedostaví na príslušné oddelenie podľa rozpisu a na operačnú sálu kde je vypísaný v operačnom programe, nebudú mu udelené kredity a zápočet a praktickú výuku predmetu musí absolvovať na vlastné náklady na náhradnom pracovisku v náhradnom termíne!

Vysvetlivky:

op 4, 5 - operačná sála 4 a 5 / 1. poschodie komplex operačných sál "KOS"/ zač. 07:30/

53 - klinická ambulancia - č.dv. 53 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

59 - USG ambulancia č. dv. 59 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

B – 10.B oddelenie

USG – USG vyšetrovňa 10. posch.

10 A - oddelenie operačné

Z – Zákrokovňa 10 posch.

P – pôrodnica

SC - sekčná sála 9c

9A – šestonedelie 9A

9B – šestonedelie 9B

FAQs, Schedule of the department, rules for the students

!!!

The students are presented on the II. gyn.- obst. clinic in the morning of the practicals at 10th floor according to the actual schedule on the clinic.  / GDPR - not allowes to present it on the web/ 

Morning meeting of the clinic - starts at 7:10 a.m/ the big meeting room of the II. G-O dep. 10th floor B at the end of the tract 10B/ - the presence of the students, especially students actually listed in the operation programme as assistants or observers. / 1st day of the practicals - presence of the whole group!/ The students will wait in front of the door of the morning meeting at 10B department!

Main ward rounds - before 8:00 a.m., the presence of the students actually scheduled to the specific part of the clinic

Main ward round 10A / operating dep./ - monday, thursday before 8:00 a.m., indications of the patients: monday 7:30 after the morning meeting at 10A exam. room, other days arround 12:00 in the same room.

Main ward round 10 B / materno-fetal dep. - "pathological gravidity" / - tuesday, friday before 8:00 a.m.  

Main ward round obstetrics and puerperal tracts 9A, 9B - wednesday before 8:00 a.m. , Starts at obstetrics!

+PLUS: daily wards rounds in every part of the clinic before 8:00 a.m. / 9A,9B, obstetrics, 10A, 10B/ !

CAVE: it is forbidden to leave the department before 13:30 p.m. ! For the coffe break, lunch and other reasons the student is liberated before this time only by the responsible assistant of the faculty! During the practicals the student can be every time scheduled to the operation as assistant etc. 

In case of absence the student on the part of the clinic or in the operation theatre where the student is listed according to the time schedule, the student will not be given the presence and the credits and has to abslove the new practicals on his own in an another clinic. 

Attention! The students scheduled as assistants for OP must stay in the theatres till the end of the actual daily operation programme. Earlier can the student be released only after consultation with the head of OP department 10A or his actual representatives. When the student will leave the OP theatres earlier without permision, the whole day of practicals will be cancelled for his evaluatuion! The student scheduled for the OP is responsible for this assistance and must be present at the theatre at 7:30 - presence by the MD or instrumental nurse!     

The legend: 

op 4, 5 - operating theatre 4 and 5 / 1st floor of the hospital in the complex of operating theatres / The program starts at 7:30 a.m.

53 - consiliary ambulance, ground floor of the policlinical part of the hospital / lower part of the hospital where is the students cloak room / starts at 7:30 a.m.

59 - ultrasound ambulance, ground floor of the policlinical part of the hospital / lower part of the hospital where is the students cloak room / starts at 7:30 a.m.

10 B – materno-fetal dep. - "pathological gravidity" 

USG – ultrasound examination room at 10 B

10 A - operating department 

Z – little interventions theatre - 10th floor / behind the elevators/  

– obstetrics / 9th floor/ 

SC - theatre for caesarean sections / 9th floor/ 

9A – puerperal tract standard 

9B – puerperal tract charged 

Aktuálne pre študentov - súbory na stiahnutie, stáže, rozpis simulátora ( students actually on the clinic - schedule and FAQs for download)

Diplomové práce / Diploma thesis/

Dátum obhajob diplomových prác: waiting for the term 

Date of oral presentation of diploma thesis : waiting for the term 

Pôrodný simulátor Victoria

LFUK Sasinkova ulica Ústav simulačnej medicíny

POZOR!

Kurzy na simulátore začínajú aj v pondelky tj. prvý deň stáží! 

Na pondelkový kurz 09:00 hod sa dostavia poslucháči priamo na LFUK ! 

Pondelkový kurz o 11:30 - poslucháči sa dostavia na LFUK o 11:15.

Erazmus študenti sú začlenení na simulátor z príslušnými anglickými krúžkami!

 

Pred kurzom je nevyhnutná teoretická príprava a štúdium nasledovných tém:


Vaginálne vyšetrenie rodičky a vyšetrenie v spekulách

Fyziologický pôrod

Pôrod koncom panvovým

Dystokia ramienok

Extrakcie plodu

Pôrod per forcipem a per vacuumextractionem

Palpačné vyšetrenie grav. Abdomenu a Leopoldove hmaty

Polohy plodu

Pôrodné poranenia

Kardiotokografia.


Pred začiatkom simulačného kurzu absolvuje priamo každý poslucháč test z vyššie uvedených tém. / Pri získaní minimálne 80 percent môže absolvovať praktický kurz!/

 

Rozpis skupín - viď. vyššie v rozpisoch stáží "Aktuálne pre študentov - súbory na stiahnutie" - v prílohe !