II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Dôležité ! Mimoriadna situácia pre pandémiu COVID-19 - Výuka !

Dôležité ! Mimoriadna situácia pre pandémiu COVID-19 – Výuka na 2. GPK LFUK !

Praktická výuka pre 5. a 6. ročník na klinike bude prebiehať rovnako ako prednášky dištančnou formou s on-line praktickými cvičeniami a konzultáciami. Tie budú podľa nižšie uvedeného rozpisu viesť LFUK lekári II. GPK.

V daný týždeň podľa časovej dohody s vyučujúcimi budú online konzultácie prebiehať formou prezentácie a živej prednášky s konzultáciami v MS teams.

LFUK e-learning prebieha v office 365 v "MS-teams"

tím:  LF 5. a 6.r. VL

 

Povinnosťou každej študijnej skupiny je

 • zvoliť si zodpovedného vedúceho študijnej skupiny a kontaktovať /telefónna klapka na klinike/ vyučujúcich z nižšie uvedeného rozpisu v prvý deň plánovaných stáží. S každým z trojice vyučujúcich vedúci skupiny dohodne presný čas pripojenia skupín online v konkrétny deň praktickej výuky.

  - Vedúci študijnej skupiny informuje svoju skupinu o dátume a čase konania on line prednášok a pripojení cez MS teams

 • Študentom ktorí sa online nepripoja a nebudú sa aktívne v dohodnutý deň podieľať na dištančnej praktickej výuke nebude na konci semestra sprístupnený záverečný test a nebude im udelený zápočet

 • Študenti ktorí úspešne absolvujú online praktickú výuku so všetkými troma pridelenými vyučujúcimi počas semestra budú na konci semestra pripustení k online testovaniu / dátum online testu a rozsah otázok bude uverejnený v priebehu semestra na web stránke kliniky/

  Rozdelenie školských pracovníkov LFUK zodpovedných za online výuku dištančného štúdia v „TEAMS“ praktických stáží na II. GPK LFUK v jednotlivých týždňoch zimného semestra 2020


  <colgroup><col width="98" /> <col width="99" /> <col width="118" /> <col width="115" /> <col width="153" /> <col width="10" /> </colgroup>

  Týždeň zač. /Po/

  Krúžky online výuka na klinike

  Zodpovedný lekár LFUK č.1

  Zodpovedný lekár LFUK č.2

  Zodpovedný doktorand


  28/9

  EN2,EN11+ Eraz/Bottioni/

  Prof. Pohlodek

  Dr.Gábor

  Dr. Kunochová


  5/10

  SK27, EN3

  Doc. Záhumenský

  Dr. Strešková

  Dr. Pšenková


  12/10

  SK26,EN4

  Prof. Šuška

  Dr. Krlin

  Dr.Divéky/piatok/

  Dr. Alfoldi


  19/10

  SK25, EN5

  +Erazm . Pedrazzini Navarra

  Doc. Hollý

  Dr.Križko

  Dr.Dráb /utorok/

  Dr.Balažovjechová


  26/10

  SK24,EN1,

  dentEN2streda


  Doc. Šimko

  Dr. Foltín

  Dr. Ostatníková


  2/11

  SK23,EN7

  dentEN1streda


  Doc. Ferianec

  Dr. Totka

  Dr. Chválna


  9/11

  SK22,EN8

  dentEN2streda


  Dr. Oťapková

  Dr. Gábor

  Dr.Drabiščáková

  Dr.Dráb - utorok

  Dr.Divéky - piatok  16/11

  SK21,EN9

  dentEN1streda


  Dr. Redecha

  Dr.Oťapková

  Dr. Dominová


  23/11

  6rSK1, 6rSK6, 6r EN7

  dentEN2streda


  Dr. Gábor

  Doc.Ferianec

  Dr. Melníková


  30/11

  6rSK1, 6rSK6, 6r EN7

  dentEN1streda

  Dr. Totka

  Dr.Papcun

  Dr. Chválna


  7/12

  EN10

  dentEN2streda


  Dr. Krlin

  Doc. Šimko

  Dr.Pšenková


  14/12

  SK20,EN6

  dentEN1streda

  Dr. Strešková

  Dr. Redecha

  Dr. Doležal


  Telefonický kontakt / klapka na klinike/ alebo kde nás nájdete aby sme sa s Vami počas týždňa kedy máte stáže presne dohodli na čase praktickej online výuky:


  K nižšie uvedenému tel. číslu pripojte trojčíslie klapky uvedené pri konkrétnom lekárovi


  TEL. číslo 02/48234XXX


  Klapky:


  Prof. Šuška 610

  Prof. Pohlodek 679

  Doc. Záhumenský 682, 349

  Doc. Hollý 409

  Doc. Šimko 610

  Doc. Ferianec 409


  Dr. Alfoldi 790, 710

  Dr. Balažovjechová 677, 720

  Dr. Gábor 790, 609

  Dr. Oťapková 677, 609

  Dr. Pšenková 677, 710

  Dr.Totka 790, 710

  Dr. Krlin 677, 710

  Dr. Dominová 677, 720

  Dr. Redecha 790, 710

  Dr. Strešková 677, 609

  Dr. Kunochová 677, 720

  Dr. Doležal 790

  Dr. Papcun 535,790

  Dr. Chválna 677, 720

  Dr. Melníková 677, 609

  Dr. Divéky 599

  Dr. Dráb 790, 769

  Dr. Foltín 790, 710

  Dr. Ostatníková 677, 609


O II. gynekologicko pôrodníckej klinike

II. Gynekologicko–pôrodnícka klinika LFUK a UNB sa od svojho prvopočiatku zameriava na komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu a plod, pričom patrí medzi najväčšie a najstaršie pracoviská na Slovensku s celkovým počtom lôžok 96.
Súčasťou komplexnosti pracoviska sú okrem liečebno-preventívnej činnosti v oblasti pôrodníctva, materno-fetálnej medicíny, prenatálnej diagnostiky, gynekológie, onkogynekológie, urogynekológie a senológie ponúkaných na najvyššej odbornej úrovni, aj vysoko špecializované a jedinečné – v mnohých prípadoch unikátne výkony, ktoré sú na klinike realizované ako na jedinom pracovisku v SR. V rámci invazívnej prenatálnej starostlivosti o plod sa na klinike ako na jedinom pracovisku v SR robí Amniopatch („lepenie plodových obalov“ pri predčasnom odtoku plodovej vody ), intervenčné prerušenie patologických spojok („shuntov“) pri komplikáciách viacplodovej tehotnosti a iné unikátne intrauterínne zákroky. Ako jediné pracovisko v SR sa klinika venuje aj problematike rekonštrukčných operácií vonkajšieho genitálu typu neovagíny, bohaté a jedinečné skúsenosti má v konzervatívnej liečbe myómov maternice embolizáciou (úspešne liečených viac ako 200 pacientok). V sekcii senologickej klinika komplexne zabezpečuje na najvyššej svetovej úrovni najväčší počet pacientok s chorobami mliečnej žľazy zo všetkých gynekologických oddelení na Slovensku. V problematike onkogynekologickej patrí pracovisko medzi 5 slovenských pracovísk, vrátane onkologických ústavov, ktoré spĺňajú kritériá liečby onkologických ochorení a má vytvorený vlastný špecializovaný onkotím operatérov. Urogynekologickú starostlivosť poskytuje klinika na najvyššej úrovni s dôrazom na kritické zavádzanie najnovších operačných postupov. Ako jedno z mála pracovísk v SR sa klinika venuje prepracovanej miniinvazívnej laparoskopickej a vaginálnej operatíve, ktorú na klinike charakterizujú dlhoročné skúsenosti, tradícia, vynikajúce klinické výsledky a spokojnosť pacientok. Unikátom v pôrodníckej starostlivosti je telekardiotokografické monitorovanie rodičiek a plodu prenášané bezdrôtovo na centrálny monitor.

Klinika má lôžkovú a ambulantnú časť.
Lôžkové oddelenia sa nachádzajú na 9. a 10. poschodí Nemocncie Ružinov a tvoria ho štyri moderne vybavené a zrekonštruované oddelenia, pôrodnica a novorodenecké oddelenie.
Na 9. poschodí sa nachádza pôrodnica s troma samostatnými pôrodnými sálami. Bezdrôtový monitoring rodičiek a plodu umožňuje neustály zdravotnícky dohľad prostredníctvom centrálneho monitoru. V tesnej blízkosti pôrodnice sa nachádza operačná sála. Deviate poschodie zahŕňa aj kompletne moderne zrekonštruované oddelenia šestonedelia s možnosťou hospitalizácie na nadštandardných klimatizovaných izbách s nadštandardnou starostlivosťou o rodičky a novorodenca. Priamo v nadväznosti na oddelenia šestonedelia sa nachádza moderne vybavené novorodenecké oddelenie, ktoré ako certifikovaný člen skupiny "baby friendly hospitals" umožňuje a preferuje maximálny možný kontakt rodičiek s dieťaťom a ich spoločnú hospitalizáciu v zmysle "rooming in".
Na desiatom poschodí 10B sa nachádza zápalové oddelenie a oddelenie pre patologickú graviditu. Poschodie 10A predstavuje operačné lôžkové oddelenie, ktoré je zabezpečené aj jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS). Operatíva prebieha v zmysle najmodernejších princípov na oddelení komplexu operačných sál UNB, jednoduché liečebné a diagnostické zákroky a zákroky jednodňovej chirurgie sú realizované taktiež na malej operačnej zákrokovej sále nachádzajúcej sa priamo na 10. poschodí.


Pedagogická činnosť na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike zahŕňa modernú výučbu poslucháčov LFUK v slovenskom i anglickom jazyku, rovnako aj špecializačnú výuku lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo, na ktorú má klinika platnú akreditáciu. Taktiež ako jediná klinika svojho typu zabezpečuje výuku povinne voliteľných a voliteľných predmetov ako je Gynekologická onkológia. Podkladom pre komplexnú výuku poslucháčov LFUK sú vydané vlastné vysokoškolské učebnice, ktorých autorstvo prináleží kolektívu lekárov II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky.
Vedecko-výskumnú činnosť pracoviska je orientovaná na aktuálne vedecké otázky a témy týkajúce sa problematiky diagnostiky a predikcie predčasného pôrodu, ultrazvukovej diagnostiky v tehotenstve a v programoch umelých oplodnení, predčasného odtoku plodovej vody a skorej diagnostiky a manažmentu malígnych ochorení prsníkov. II. gynekologicko-pôrodnícka klinika a jej vedeckí pracovníci sa každoročne aktívne zúčastňujú domácich i zahraničných odborných konferencií,  seminárov a prednášok, sú autormi veľkého množstva vedeckých publikácií v domácich i zahraničných odborných časopisoch a rovnako každoročne predstavujú zodpovedných riešiteľov mnohých vedeckých grantových úloh.
História II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky LFUK a UNB je úzko spätá s pracoviskom II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky na Šulekovej ulici, odkiaľ, po zlúčení s gynekologicko-pôrodníckym oddelením bola presťahovaná do UNB Ružinov. Na prvej fotografii je pôvodná budova II. GPK na Šulekovej ulici v Bratislave, na druhej fotografii personál II. GPK pred definitívnym odchodom na nové pracovisko. 

Prehľadný zoznam zamestnancov kliniky

Zamestnanci LFUK

Profesori na klinike:

prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.

prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. 

prof. MUDr. Pavel Šuška, CSc.

Docenti na klinike:

doc. MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.

doc. MUDr. Marián Križko, CSc.

doc. MUDr. Martin Šimko, CSc.

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 

 

Odborní  asistenti:

MUDr. Michaela Bártová, PhD.

MUDr. Monika Borošová, PhD.

MUDr. Ľubomír Divéky, CSc.

MUDr. Marek Dráb, PhD.

MUDr. Martin Gábor, PhD.

MUDr. Júlia Hederlingová, PhD. 

MUDr. Petra Oťapková, PhD.

MUDr. Adrián Totka

 

Interní doktorandi: 

MUDr. Ruth Báneszová 

MUDr. Pavel Doležal 

MUDr. Michaela Fojtíková 

MUDr. Ivana Kunochová 

 

 

Externí doktorandi:

MUDr. Katarína Golembiovská

MUDr. Petra Pšenková

MUDr. Adrián Totka

 

Zamestnanci UNB: 

Andel Jozef,MUDr.

Bednárová Anna,MUDr. PhD.

Behúňová Zuzana,MUDr., PhD.

Bulíková Gabriela,Bc.

Ďuračka Vladimír,MUDr.

Fellnerová Michaela,MUDr.,PhD

Foltín Martin,MUDr.,PhD.

Hrabčák Peter,MUDr.

Hrúziková Lenka,MUDr.,PhD.

Chuda Matúš,MUDr.

Karkalík Andrej,MUDr.PhD.

Kozolková Dáša,MUDr.

Križko Marián, MUDr. PhD.

Oros Marián,MUDr.

Papcun Milan,MUDr.

Papcun Peter, MUDr.,PhD.

Petrová Ľuboslava,MUDr.

Pšenková Petra MUDr.

Redecha Mikuláš,MUDr. PhD.

Reismüllerová Lenka,MUDr.PhD.

Rybanská Eva,MUDr.

Sečanský Peter,MUDr.

Sedliaková Zuzana,MUDr.

Spodniaková Barbara,MUDr. PhD.

Suchánek Maroš,MUDr.PhD.

Španka Jozef,MUDr.

Tomková Renáta,MUDr.

 

 

Abecedný zoznam zamestnancov II.GPK, kontakty, plugin - elektronicky aktualizovaná publikačná činnosť

 1. ACB Vybrané kapitoly z pôrodníctva / Karol Holomáň ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 2. ACB Vybrané kapitoly z pôrodníctva / Karol Holomáň ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 3. ACB Vybrané kapitoly z gynekológie / P. Šuška ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 4. ADE Skúsenosti s diagnostikou Ch. trachomatis pomocou PCR u gynekologických pacientok na Slovensku / J. Šimko ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 67, č. 6 (2002), s. 376-379
 5. ADE Zmeny sérových hladín produktov lipoperoxidácie počas pôrodu a v šestonedelí / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 67, č. 1 (2002), s. 15-19
 6. ADE Markery zápalu v plodovej vode v II. trimestri gravidity / I. Hollý ... [et al.]
  In: Praktická gynekologie. - Roč. 9, č. 1 (2002), s. 12-13
 7. ADE Sledovanie markerov oxidačného stresu v pupučníkovej krvi novorodencov a ich závislosť od intraportálnej hypoxie / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 67, č. 5 (2002), s. 272-281
 8. ADE An alternative management for growth retarded fetus with absent end-diastolic velocity in umbilical artery and normal cardiotocography / V. Ferianec... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 29, No. 5 (2008), s. 635-638
 9. ADE Amniopatch - possibility of successful treatment of spontaneous previable rupture of membranes in the second trimester of pregnancy by transabdominal intraamniotic application of plateles and cryoprecipitate / V. Ferianec ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 32, No. 4 (2011), s. 449-452
 10. ADE Niektoré imunologické parametre u žien s hroziacim predčasným pôrodom / I. Hollý ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 58, č. 4 (1993), s. 176-179
 11. ADE Ihlové závesné postupy v urogynekológii / I. Hollý ... [et al.]
  In: Praktická gynekologie. - Roč. 8, č. 6 (2001), s. 12-15
 12. ADE Náhodný výskyt high grade serózneho adenokarcinómu tuby v rámci profylaktickej adnexektómie pri benígnej gynekologickej operácii / Dáša Kozolková ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 85, č. 2 (2020), s. 111-115
 13. ADF Intrauterinné sonograficky riadené výkony na 2. gynekologicko-pôrodníckej klinike - 12-ročný retrospektívny prehľad / V. Ferianec ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 4 (2017), s. 189-196
 14. ADF Aktuálny pohľad na operačnú liečbu porúch panvového dna (klasické postupy verzus implantáty) / I. Hollý, P. Papcun, B. Spondiaková
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 24, č. 4 (2017), s. 197-204
 15. ADF Tehotnosť komplikovaná prvým atakom ulceróznej kolitídy / M. Dráb, M. Rakovan, I. Hollý
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 4, č. 1 (2006), s. 36-38
 16. ADF Manažment predčasného pôrodu spôsobeného amniovou infekciou / I. Hollý, K. Holomáň, P. Šuška
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, č. 4 (2003), s. 171-175
 17. ADF Poruchy panvového dna po vaginálnom pôrode - dôvod na zmenu pôrodníckeho manažmentu? / I. Hollý, P. Papcun
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 3-4 (2012), s. 135-140
 18. ADF Niektoré aspekty managementu inkontinencie moču na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK v Bratislave / I. Hollý ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 3, č. 4 (1996), s. 214-216
 19. ADF Aktuálny pohľad na hroziaci predčasný pôrod / I. Hollý ... [et al.]
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 3, č. 3 (1996), s. 146-148
 20. ADF Naše skúsenosti s odberom choriových klkov / P. Štencl ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 3, č. 2 (1996), s. 70-72
 21. ADF Prenatálny skríning patológie plodu pomocou sérových markerov matky / P. Štencl ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 3, č. 2 (1996), s. 68-70
 22. ADF Prvé skúsenosti s komplexným vyšetrením plodovej vody získanej amniocentézou pri hroziacom predčasnom pôrode / I. Hollý ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 6, č. 2, (1999), s. 68-72
 23. ADF Zobrazovacie metódy v urogynekológii / B. Spodniaková, P. Papcun, I. Holý
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 14, č. 1 (2016), s. 5-8
 24. ADF Defekty muskulofasciálnych štruktúr u pacientok s prolapsom panvového dna v MRI obraze / B. Spodniaková ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 14, č. 1 (2016), s. 33-37
 25. ADF Antikoncepcia - jej možnosti a úskalia / B. Spodniaková, I. Hollý
  In: Interná medicína. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 60-63
 26. ADF Diagnostika rezistencie proti aktivovanému proteínu C (APC rezistencie) u gynekologicých pacientok - módna vlna, alebo nevyhnutná realita ? / J. Šimko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 44-47
 27. ADF Chirurgická liečba stresovej inkontinencie moču / Peter Papcun ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 18, č. 1 (2020), s. 28-31
 28. ADF Význam počítačového spracovania biochemického skríningu v prenatálnej diagnostike v II. trimestri / Ľ. Janek ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 9, č. 1 (2002), s. 16-18
 29. ADF Úloha reaktívnych foriem kyslíka v mechanizme ischemicko-reperfúzneho poškodenia mozgu perinatálnou hypoxiou / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 61-68
 30. ADF Diagnostika chlamydia trachomatis u gynekologických pacientok poloautomatom COBAS AMPLICATOR / J. Šimko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 9, č. 3 (2002), s. 116-120
 31. ADF Opakované tromboembolizácie v gravidite u pacientky s rezistenciou proti aktivovanému proteínu C / P. Vlčková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, č. 1 (2003), s. 33-36
 32. ADF 3D/4D ultrazvuk v urogynekológii - naše skúsenosti a prehľad literatúry / P. Papcun ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 15, č. 3 (2008), s. 99-104
 33. ADF Implants in operative therapy in women with pelvic organ prolapse - two years of experience / I. Hollý ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 110, č. 11 (2009), s. 692-696
 34. ADF Suburetrálne páskové operácie v liečbe stresovej inkontinencie / M. Vargová ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 4 (2009), s. 212-214
 35. ADF Využitie objemových dát plodu získaných 3D sonografiou v prenatálnej diagnostike prvého trimestra / M. Križko, ml. ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 1 (2010), s. 3-9
 36. ADF Vaginálne postupy v urogynekologickej operatíve / M. Vargová ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 17, č. 1 (2010), s. 15-21
 37. ADF Hodnotenie indikátorov oxidačného stresu v pupočníkovej krvi po pôrode / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 7, č. 1 (2000), s. 12-14
 38. ADF Neskorá gestóza a HLA systém / I. Hollý ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 55, č. 9 (1990), s. 710
 39. ADF Amniocentéza v diagnostike hroziaceho predčasného pôrodu / I. Hollý ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 57, č. 6 (1992), s. 282-284
 40. ADF Hodnotenie analgetického účinku dolsinu počas pôrodu / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 57, č. 5 (1992), s. 202-207
 41. ADF Naše skúsenosti s prípravkou rodičiek na pôrod miniklyzmou Yal R sol / M. Dráb ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 93-94
 42. ADF Liečba genitálnej infekcie chlamydia trachomatis jednorázovým podaním 1 g azitromycínu (Sumamed r pliva) u tehotných žien / J. Šimko ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 8, č. 4 (2001) s. 170-174
 43. ADF Inkontinencia moču u žien / Ivan Hollý
  In: Interná medicína. - Roč. 6, č. 9 (2006), s. 501-505
 44. ADF Ulipristalacetát a embolizácia uterinných artérií v liečbe myómov maternice / Martin Redecha ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 128-134
 45. ADF "Amniopatch" - možnosť úspešnej liečby spontánneho odtoku plodovej vody v druhom trimestri gravidity transabdominálnou intraamniálnou aplikáciou krvných doštičiek a kryoprecipitátu / V. Ferianec ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, č. 1 (2009), s. 48-53
 46. ADM Successful ablation of acardiac twin with Histoacryl / V. Ferianec ... [et al.]
  In: Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology. - Vol. 55, No. 1 (2016), s. 109-111
 47. ADN Long term follow-up of the patients with pelvic organ prolapse after the mesh implantation using strict indication criteria / P. Papcun ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 115, č. 5 (2014), s. 287-291
 48. AEC Fetal urinoma: an alternative intrauterine management / V. Ferianec ... [et al.]
  In: Advances in Perinatal Medicine. - ISBN 978-88-6521-027-7. - Bologna : Monduzzi Editore, 2010. - S. 203-207
 49. AEC Successful treatment of spontaneous preterm premature rupture of membranes by amniopatch / V. Ferianec ... [et al.]
  In: Advances in Perinatal Medicine. - ISBN 978-88-6521-027-7. - Bologna : Monduzzi Editore, 2010. - S. 439-444
 50. AED Náš prístup k diagnostike a liečbe pacientiek s hrozbou predčasného pôrodu / I. Hollý ... [et al.]
  In: Predčasný pôrod. - ISBN 80-85665-71-9. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 131-134
 51. AED Vedenie pôrodu plodov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou / I. Kostolný ... [et al.]
  In: Predčasný pôrod. - ISBN 80-85665-71-9. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 153-155
 52. AED Vplyv vedenia pôrodu na mortalitu a morbiditu detí s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou / A. Mašurová ... [et al.]
  In: Predčasný pôrod. - ISBN 80-85665-71-9. - Bratislava : SAP, 1995. - S. 157-162
 53. AED Vplyv kontinuálnej epidurálnej analgézie (CEA) na priebeh pôrodu a stav novonarodenca / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: Fyziologický pôrod a jeho vedenie. - Žilina : [s.n.], 1995. - S. 39-42
 54. AED Zmeny polohy pohlavných orgánov / Ivan Hollý
  In: Vybrané kapitoly z gynekológie. - ISBN 978-80-223-4279-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 163-170
 55. AED Inkontinencia moču, urogynekológia / Ivan Hollý
  In: Vybrané kapitoly z gynekológie. - ISBN 978-80-223-4279-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 171-181
 56. AED Urogynekológia / I. Hollý, V. Ďuračka
  In: Vybrané kapitoly z gynekológie. - ISBN 80-223-1818-3. - Bratislava : UK, 2003. - S. 129-140
 57. AEG Computerized analysis and scoring of prematuire labour risks / I. Handzo ... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Vol. 20, Suppl. 1 (1992), s. 89
 58. AEG The association between oxidative stress and umblical cord blood acid-base status during delivery / A. Bobáková ... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Vol. 70, Suppl. 1 (2000), s. 121
 59. AEG Placental chorioangioma as a cause of premature delivery / P. Šuška ... [et al.]
  In: Journal of Perinatal Medicine. - Vol. 20, Suppl. 1 (1992), s. 356
 60. AEG A study of labour pain using a Slovac version McGill pain questionnaire / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: International Journal of Gynecology & Obstetrics. - Vol. 46, Suppl. 1 (1994), s. 31
 61. AFD Porovnanie pôrodnej bolesti u psychologicky pripravených a nepripravených rodičiek / M. Šimko, ml., I. Handzo, I. Hollý
  In: Rizikové těhotenství. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 474-477
 62. AFD Vplyv intraamniálneho infektu na prematuritu / I. Hollý ... [et al.]
  In: Rizikové těhotenství. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 77-81
 63. AFD Možnosti diagnostiky intraamniálneho infektu / I. Hollý ... [et al.]
  In: Rizikové těhotenství. - Zlín : Stone Ware, 1991. - S. 106-110
 64. AFD Indukcia pôrodu / P. Scholtzová, I. Hollý, P. Oťapková
  In: 46. fakultná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti a 2. vedecká konferencia doktorandov LF UK. - ISBN 978-80-8095-011-8. - Bratislava : SAP, 2007. - S. 49-51
 65. AFG PCT, neopterin, CRP and SAA as diagnostic markers of perinatal infection in neonates / V. Parrák ... [et al.]
  In: 4th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & Infertility. - Berlin : [s.n.], 2003. - S. 22
 66. AFG Evaluating of analgetic effect of the 50 mg of Dolsin / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: The 1st World Congress on Labor and Delivery. - Jerusalem : [s.n.], 1994. - S. 390
 67. AFG Penetration of anti HLA antibodies into amniotic fluid / P. Štencl ... [et al.]
  In: The Fetus as a Patient. - New York : Department of Obstetrics and Gynecology, 1995. - S. 106
 68. AFG Die Fibrinklebung beim vorzeitigen Blasensprung / K. Holomáň ... [et al.]
  In: Archives of Gynecology and Obstetrics. - Vol. 258, Suppl. 1 (1996), s. S46
 69. AFG Diagnostic markers of infection: comparison in blood samples of mother and her offspring / V. Parrak ... [et al.]
  In: International Congress for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 7th Alps-Adria Congress. - Regensburg : [s.n.], 2002. - S. 24
 70. AFG Amniopatch po spontánnom odtoku plodovej vody pred viabilitou plodu / V. Ferianec ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 75, č. 4 (2010), s. 378-379
 71. AFG Ako ďalej s implantátmi pri POP po 3,5 ročných skúsenostiach v SR? / I. Hollý ... [et al.]
  In: Česká gynekologie. - Roč. 75, č. 4 (2010), s. 387
 72. AFG Markers of infection in pregnancy and their relationship to infection in newborn / V. Parrák ... [et al.]
  In: The 17th World Congress on Fertility and Sterility. - Melbourne : [s.n.], 2001. - S. 230
 73. AFG Ovariales Gonadoblastom bei gonadaler Dysgenese / K. Pohlodek ... [et al.]
  In: Archives of Gynecology and Obstetrics. - Vol. 270, Suppl. (2004), s. S 107
 74. AFG Bakteriologicko-imunologický status tehotných v termíne a pri hroziacom predčasnom pôrode / I. Hollý ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 58, Suppl. (1993), s. A9
 75. AFG Microbiological and immunobiochemical aspects of prematurity / I. Hollý ... [et al.]
  In: 14th European Congress of Perinatal Medicine. - Helsinki : [s.n.], 1994. - S. 138
 76. AFG Comparison of microbiologic findings in preterm labour and term delivery / I. Hollý ... [et al.]
  In: The 1st World Congress on Labor and Delivery. - Jerusalem : [s.n.], 1994. - S. 344
 77. AFG Validität diagnostischer Methoden bei intraamnialer Infektion und drohender Fruhgeburt / K. Holomáň ... [et al.]
  In: Archives of Gynecology and Obstetrics. - Vol. 255, Suppl. 1 (1994), s. 107
 78. AFG Evaluation of the analgetic of the 50 MG of dolsin / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: The 1st World congress on Labor and Delivery. - Jerusalem : [s.n.], 1994. - S. 390
 79. AFG Targeted prenatal screening of chromozomal aberrations in west Slovakia / P. Štencl ... [et al.]
  In: 14th European Congress of Perinatal Medicine. - Helsinki : [s.n.], 1994. - S. 216
 80. AFG Faults in prenatal genetic diagnosis (PGD0) / P. Štencl ... [et al.]
  In: The 1st World congress on Labor and Delivery. - Jerusalem : [s.n.], 1994. - S. 394
 81. AFG Insertio placentae accretae profunda - život ohrozujúca komplikácia / I. Hollý ... [et al.]
  In: Komplikace v gynekologii a porodnictví : celostátní konference ČGPS. - Luhačovice : [s.n.], 2001. - S. 72
 82. AFG OHVIRA syndróm (obštrukcia hemivagíny s ipsilaterálnou renálnou agenézou) - diagnostika a manažment / M. Križko ... [et al.]
  In: Aktuální Gynekologie a Porodnictví [elektronický zdroj]. - Vol. 6 (2014), s. 93-94 [online]
 83. AFH Priebeh šestonedelia po pôrodoch ukončených vákuumextraktorom a pôrodníckymi kliešťami / I. Handzo ... [et al.]
  In: Československá gynekologie. - Roč. 54, č. 8 (1989), s. 626-627
 84. AFH Prevencia HSB infekcie novorodencov pri predčasnom pôrode / Ľ. Janek ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Trstená : [s.n.], 2006. - S. 79
 85. AFH Fetálna supraventrikulárna tachykardia (SVT) - diagnostické možnosti a prípustná liečba / M. Dráb ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Trstená : [s.n.], 2006. - S. 81
 86. AFH Trendy a charakteristiky zmien v pôrodníckej praxi na II. gyn. - pôr. klinike v Bratislave v rokoch 2001-2005 / M. Šimko, ml. ... [et al.]
  In: 13. Kongres SGPS SLS. - Bratislava : [s.n.], 2006. - S. 84
 87. AFH Implantáty nie sú vždy výhra... / I. Hollý, P. Papcun, D. Kozolková
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-80-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 10-11
 88. AFH Manažment a diferenciálna diagnostika gravidít so syndrómom nadmerného rastu plodu / V. Ferianec ... [et al.]
  In: 19. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS. - ISBN 978-80-970999-3-0. - Bratislava : Lagarto, 2012. - S. 16-17
 89. AFH Fetálny fibronektín ako marker predčasného pôrodu / S. Doležalová, I. Hollý, Z. Bobáková
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 1, č. 1 (1996), s. 54 (P-59)
 90. AFH Our approach for therapy stress incontinence by LPS / R. Paldia ... [et al.]
  In: 5th Congress of the European Society for Gynaecology Endoscopy. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. P28
 91. AFH Invazívnosť v pôrodníctve - teória a prax / I. Hollý, K. Holomáň, M. Šimko, ml.
  In: Abstrakty zo 7. celoštátneho zjazdu Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : [s.n.], 2000. - s. A 21
 92. AFH Gonadoblastóm ovária pri dysgenéze gonád / K. Pohlodek ... [et al.]
  In: 11. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a Slovenskej lekárskej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : [s.n.], 2004. - S. [1] [CD-ROM]
 93. AFH Expresia sialovej kyseliny v rôznych vývojových štádiách pľúc ľudských plodov / A. Černá ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, Suppl. 1 (2003), s. 42
 94. AFH Neopterín, prokalcitonín - ďalšia generácia markerov zápalu, perspektíva v pôrodníctve / I. Hollý ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, Suppl. 1 (2003), s. 47
 95. AFH Programovaný pôrod v podmienkach klinického pracoviska - II. časť / P. Vlčková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, Suppl. 1 (2003), s. 54
 96. AFH Naše prvé skúsenosti s Propessom, novej aplikačnej formy prostaglandínov E2 / P. Vlčková ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 10, Suppl. 1 (2003), s. 55
 97. AFH Súčasné možnosti riešenia prolapsu pošvového pahýľa / B. Spodniaková, I. Hollý, P. Papcun
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 22, č. 1 (2015), s. 14
 98. AFH Salingova metóda a zápalové ukazovatele pri hroziacom predčasnom pôrode / I. Hollý ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov vedeckej konferencie SGPS a ČGPS. - Bratislava : [s.n.], 1994. - S. 82
 99. AFH Detekcia C. trichomatis, M. hominis a U. urealyticium v plodovej vode u asymptomatických pacientiek / M. Šimončičová, J. Šimko, I. Hollý
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 1, č. SC/2001 (2001), s. 44
 100. AFH Chlamydia infections of the urogenital tract in Slovakia: The pilot study / J. Šimko, I. Hollý, K. Holomáň
  In: 7th Alpe-Adria-Danube Congress on Sexually Transmitted Diseases and Infections of the Skin. - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. 23
 101. AFH Amniopatch - možnosť úspešnej liečby spontánneho odtoku plodovej vody v druhom trimestri gravidity transabdominálnou intraamniálnou aplikáciou trombocytov a kryoprecipitátu / V. Ferianec ... [et al.]
  In: 14. Kongres SGPS SLS. - Poprad : Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad, 2007. - S. 6-7
 102. AFH Dvojročné skúsenosti s implantátmi v liečbe POP / I. Hollý, P. Papcun, K. Holomáň
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, Supplement (2009), s. 24
 103. AFH "Amniopatch" po spontánnom odtoku plodovej vody do obdobia variability plodu - 2 roky skúseností. Ako ďalej? / V. Ferianec ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 16, Supplement (2009), s. 28-29
 104. AFL Využitie intraamniovej aplikácie Prostinu M15 na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a FNsP Bratislava Ružinov / P. Vlčková ... [et al.]
  In: 12. kongres SGPS SLS. - Bratislava : SLS, 2005. - Poster č. 3
 105. AGI Sledovanie niektorých rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú morbiditu a mortalitu novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou / J. Vierik ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1989
 106. AGI Vplyv dĺžky zavedenia IUD na výskyt komplikácií : Záverečná správa výskumnej úlohy č. 36-02-14 rezortného plánu výskumu MZ SSR. / K. Holomáň ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1990
 107. AGI Sledovanie niektorých parametrov oxidačného stresu počas pôrodu v pupočníkovej krvi novorodencov a ich závislosť od intrapartálnej hypoxie plodu / Ved. projektu Martin Šimko, ml. ; člen výsk. tímu P. Blažíček ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 2002
 108. AGI Expresia sialovej kyseliny ako indikátor gestačného veku a zrelosti plodu / Pavel Babál
  Bratislava : [s.n.], 2003
 109. BAB Encyklopédia medicíny. 3. diel B / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1996
 110. BAB Encyklopédia medicíny : 11. diel MB - P. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2001
 111. BAB Encyklopédia medicíny : 13. diel Pr - Rel. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2003
 112. BAB Encyklopédia medicíny : 12. diel Pa - Pô. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2002
 113. BAB Encyklopédia medicíny : 14. diel Rem - Š. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2003
 114. BAB Encyklopédia medicíny : 15. diel T. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2004
 115. BAB Encyklopédia medicíny : 16. diel U-Ž. / zostavil O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2004
 116. BAB Encyklopédia medicíny 9. diel I - K / zostavil: O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 1999
 117. BAB Encyklopédia medicíny 10. diel KM - M / zostavil : O. Kadlec
  Bratislava : Asklepios, 2000
 118. BCI Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva I. / K. Holomáň ... [et al.]
  Bratislava : SAP, 1995
 119. BCI Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva II / P. Šuška ... [et al.]
  Bratislava : SAP, 1996
 120. BCI Vybrané kapitoly z gynekológie / P. Šuška ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 121. BDF Ohrozenie plodu pri intraamniovej infekcii / I. Hollý
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 8 (2003), s. 6-8
 122. BDF Pôrodné poranenie panvového dna - quo vadis ars obstetricia? / I. Hollý, P. Papcun, M. Križko, ml.
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2012), s. 6-9
 123. BDF Dôvetok gynekológa-pôrodníka Prevencia vzniku RHD hemolytickej choroby plodu a novorodenca z pohľadu imunohematológa / Ivan Hollý
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 23, č. 4 (2016), s. 204
 124. BDF Konzervatívna liečba myómu maternice po komplikovanom strelnom poranení brušnej dutiny / M. Redecha, M. Mižičková, I. Hollý
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 11, č. 3 (2013), s. 167-168
 125. BDF Starostlivosť o ženy s inkontinenciou moču / Ivan Hollý
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 1, č. 1 (2003), s. 36-38
 126. BFA Dlhodobé sledovanie pacientok po zavedení sieťkového implantátu pre POP pri striktných indikačných kritériách / P. Papcun ... [et al.]
  In: 1. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. - Brno : [s.n.], 2014. - S. 39
 127. BFB Aktuálne postavenie syntetických implantátov v urogynekológii / P. Papcun ... [et al.]
  In: 20. Kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Prešov : [s.n.], 2013. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 128. DAI Starostlivosť o pacientky s hroziacim predčasným pôrodom spôsobeným intrauterinnou infekciou / Ivan Hollý
  Bratislava : [s.n.], 2002
 129. DAI Mikrobiologické nálezy v pošve a krčku maternice a niektoré imunologicko-biochemické parametre pri hroziacom predčasnom pôrode / Ivan Hollý
  Bratislava : 2. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK, 1993
 130. EDJ Vývoj urogynekológie na klinike za posledných 15 rokov / I. Hollý, D. Fábry
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 2, 1995,č. 4, s. 211
 131. EDJ 15 rokov prenatálnej genetickej diagnostiky na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike v Bratislave / P. Štencl ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 96, 1995, s. 628
 132. GII Replika na prácu: "Vzťah infekcie matky k predčasnému pôrodu a neonatálnemu výstupu" autorov Pavol Žúbor, Kamil Biringer, Ján Danko. Prakt. Gynek., 10, 2003, 2, s. 65-72 / I. Hollý
  In: Praktická gynekológia. - Roč. 10, č. 4 (2003), s. 177
 133. GII Komentár k článku Vaginálny pôrod po cisárskom reze Peter Kaščák a kolektív, Gynekol. prax 2011; 9(3): 126-130 / Ivan Hollý
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2012), s. 38-39

Riešená problematika, projekty a spolupráca

-         diagnostika a aktívna liečba predčasných previabilných odtokov plodovej vody

-         diagnostika a liečba malígnych ochorení ovária

-     diagnostika a liečba malígnych ochorení prsníka –  V rámci senologickej skupiny II. gyn-pôr. kliniky, pod odborným vedením doc. Kamila Pohlodka, PhD., je realizovaných viacero vedeckých projektov. Ide jednak o projekty v oblasti bazálneho výskumu zaoberajúce sa štúdiom nových prognostických markerov karcinómu prsníka, mechanizmov progresie karcinómu prsníka a možných nových cieľov biologickej liečby tohto ochorenia, jednak o výskum v klinickej oblasti zameraný na zlepšenie kvality a optimalizáciu manažmentu ochorení prsníka. V rámci tejto práce bola už  v minulosti vytvorená úzka spolupráca medzi klinikami v zahraničí (napr. Rakúsko, Nemecko), v ktorej sa pokračuje  a s ktorými skupina aj v súčasnosti spolupracuje na niekoľkých vedeckých projektoch.  K práci patrí aj každoročná analýza chirurgického manažmentu ochorení prsníka na klinike, sledovanie jej trendu v súlade s aktualizovanými  odporúčaniami medzinárodných odborných spoločností a zlepšovanie jej kvality, implementáciou najnovších poznatkov.  Jednotliví členovia senologickej pracovnej skupiny. II. gyn. - pôr. kliniky LFUK a <st1:stockticker>UNB</st1:stockticker> sa prirodzene pravidelne zúčastňujú prednáškovej  a publikačnej činnosti. Okrem toho sami organizujú niektoré významné odborné podujatia a vytvárajú tak zázemie pre rozvoj senológie na Slovensku

-         konzervatívna liečba myómov maternice ( MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.)

-         predikcia predčasných pôrodov pomocou ultrazvukového meriania fetálnych nadobličiek. Projekt realizovaný od r 2012 pod odborným vedením MUDr. Vladimíra Ferianca, PhD a doc. MUDr. Mariána Križku, CSc. Realizovaná je porovnávacia štúdia pacientok s diagnózou hroziaci predčasný pôrod a fyziologických gravidít a kooperácia s pracoviskom AKH Medizinische Universitaet Wien, Univ. Prof. Hanns Helmer. 

-         ultrazvukový monitoring a markery predikcie predčasného pôrodu

-         intrauterinné výkony v tehotnosti a intrauterinná liečba plodu ( MUDr. Ferianec Vladimír, PhD, MUDr. Marián Križko jr. PhD, MUDr. Peter Papcun, PhD, MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., MUDr. Martin Gábor)

-         urogynekológia - diagnostika, liečba a kritické zavádzanie nových liečebných techník v manažmente prolpasu panvového dna u žien ( doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc., Dr. Papcun Peter Phd )

-         ultrazvuková diagnostika dolného segmentu maternice pri st. post sectio caesarea a predpovedanie komplikácií

-         ultrazvuková diagnostika a sledovanie, liečba  raritných VVCH plodu, maternice a urogenitálneho traktu žien

-         možnosti a riziká prenosu HPV infekcie na plod u tehotných žien počas vaginálneho pôrodu a pôrodu cisárskym rezom

-         Význam probiotík s obsahom laktobacilov v prevencii vaginálnej kolonizácie S. Agalactiae v <st1:stockticker>III</st1:stockticker>. trimestri

-         Zdravie matiek a detí vo vzťahu k expozícii fajčeniu v domácnosti

-         Priebeh tehotnosti a pôrodu po asistovanej reprodukcii

-         Záťažové testy v gravidite

-         Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis

Granty ( VEGA, KEGA, APVV, EU, MZSR, UK a pod.)

Clinical evaluation of prognostic and predictive value of tissue and serum Carbonic Anhydrase IX in breast cancer (2019/26-LFUK-14 v spolupráci s SAV)

zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD, MPH 

Granty VEGA doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. v spolupráci s SAV:  

VEGA 2/0155/15(2015) Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam

VEGA 2/2025/22: Anhydráza IX kyseliny uhličitej (CA IX) ako potenciálny terč pre protinádorovú terapiu

VEGA 2/7152/20: Nádorovo-asociovaný proteín MN/CA IX: Analýza biologickej funkcie a klinického potenciálu.

VEGA 2/2026/22 :  Identifikácia génov zúčastňujúcich sa na aktivácii expresie anhydrázy IX kyseliny uhličitej a génov, ktoré sú ovplyvňované zýšenou expresiou CA IX

 

doc. MUDr. Pohlodek, K. PhD. Vedecké projekty:

SentiMag CIE: Biopsia sentinelovej uzliny s použitím superparamagnetického oxidu železa v porovnaní s metódou modrého farbiva - klinická evaluačná prospektívna štúdia (2015).  Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Vyšetrenie kostnej drene na disseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka.  Prospektívna klinická štúdia (edukačný grant fy Novartis, 2008 – 2013). Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

STEM Trial: an exploratory, double-blind, randomized, placebo-controlled trial to investigate the tissue-specific effects of 2,5 mg tibolone on breast cancer in postmenopausal women, in particular on breast tissue proliferation (phase IIIb). Principal investigator in Slovak republic: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 – 2006)

LIBERATE : a multinational, multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo- controlled trial to investigate safety and efficacy of tibolone in women with climacteric symptoms and a history of breast cancer. Principal investigator in Slovak republic: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD., subinvestigator:doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD. (grant fy Akzo Nobel, 2002 - 2006)

doc. MUDr. Ferianec Vladimír, PhD. VEGA- 1-0157-15 2015-2017: Amniopatch – možnosť úspešnej liečby spontánneho previabilného predčasného odtoku plodovej vody v druhom trimestri tehotenstva transabdominálnou aplikáciou trombokoncentrátu a kryoprecipitátu plazmy matky

MUDr. Bártová Michaela, PhD. - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Expresia <st1:stockticker>COX</st1:stockticker>-2, p16 a Ki67 od premalígnych lézií po invazívny karcinóm prsníka“.

MUDr. Gábor Martin - „Aktion Österreich-Slowakei, Wissenschafts- und Erziehungskooperation“ – grant pod záštitou Ministerstva školstva SR a Ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky na podporu spolupráce vo vede a ďalšieho vzdelávania medzi Slovenskom a Rakúskom. Grant bol udelený v roku 2014 na podporu prebiehajúceho projektu „Predikcia predčasného pôrodu a fetálne nadobličky“ ( koordinátor Prof. Hellmer, AKH Wien)

MUDr. Redecha Mikluláš, PhD. - Grant Vega: Embolizačné liečba myómov maternice, LFUK grant: Konzervatívna liečba myómov maternice ( grant. LFUK Č. 231)  

MUDr. Borošová Monika- Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec) 

MUDr. Reismullerová Lenka, PhD. – Endometrium ako prediktívny faktor sterility (grant UK)

Medzinárodná a domáca spolupráca

Univerzita Tübingen, Nemecko a Národný Onkologický ústav v Bratislave: projekt zaoberajüci sa diseminovanými nádorovými bunkami u žien s karcinómom prsníka

 

„Universitäts - Frauenklinik Magdeburg“, Nemecko: spolupráca v oblasti nových možností chirurgickej liečbykarcinómu prsníka s využitím onkoplastických operačných techník, realizovanie študjných pobytov na pracovisku. ( MUDr. Bártová Michaela, PhD.)

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Klinische Abteilung für Allgemeine  Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie, Senologie an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie všeobecnej gynekológie, gynekologickej onkológie a senológie, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebieha niekoľko projektov v oblasti mechanizmov progresie a metastázovania karcinómov prsníka. V rámci projektov je  vytvorená tiež spolupráca s „Veterinärmedizinische Universität, Institut für Anatomie, Histologie und Embryologie“ (Univerzita veterinárnej medicíny, Inštitút anatómie,  histológie a embryológie) – doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MUDr. Michaela Bártová, PhD.

 

„Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Abteilung für fetomaternale Medizin an der MedizinischenUniversität Wien“ (Univerzitná ženská klinika, Oddelenie fetomaternálnej medicíny, Univerzitná nemocnica Viedeň): V spolupráci s pracoviskom vo Viedni aktuálne prebiehajú dva projetky: Ultrazvuková predikcia predčasných pôrodov a fetálne nadobličky, Meranie rozmerov fetálnych nadobličiek u plodov matiek s hroziacim predčasným pôrodom pred a po aplikácii kortikoidnej maturácie pľúc. ( MUDr. Martin Gábor, MUDr. Ferianec Vladimír PhD, MUDr. Helmer Hanns univ. prof.)

 

Klinika UNICA Brno, Klinika pre reprodukčnú medicínu ISCARE ( MUDr. Reismullerová Lenka, PhD.)

                       

1..LF Univerzity Karlovy, Praha, Apolinářská:  MUDr. Ferianec Vladimír ( Prof. Calda – odborá spolupráca v rámci <st1:stockticker>USG</st1:stockticker> prenatálnej diagnostiky ), MUDr. Martin Gábor - odborná stáž v rámci kooperácie ENTOG.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Gábor, odborná stáž.

 

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4, Podolské nábřeží 157-4 – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

UN Martin , Kollárova 2, Martin - – MUDr. Borošová, odborná stáž, spolupráca v doktorandskom projekte

 

Ústav lekárskej chémie a biochémie- MUDr. Borošová , Vplyv Robuvitu na rekonvalescenciu a liečbu u žien po hysterectomia vaginalis ( prof. Ďuračková, Ing. Ježovičová, MUDr. Ferianec)

 

Ústav Hygieny LFUK , Ústav histológie a embryzológie LFUK, Oddelenie lekárskej genetiky <st1:stockticker>OUSA</st1:stockticker> ( MUDr. Totka Adrián)

 

Gynfiv Centrum asistovanej reprodukcie Bratislava ( Spolupráca v ultrazvukovej diagnostike 3D, urogynekológii, in vitro fertilizácii, diagnostike VVCH urogenitálneho traktu )

Recentné publikácie

Vedecké články:

Ferianec V., Fulop, M., Ježovičová, M., Radošinská, J. Husseinová, M. Feriancová, M . et al: The Oak-Wood Extract Robuvit Improves Recovery and Oxidative Stress after Hysterectomy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study. Nutrients 2020, 12(4), 913. 

 

Gibadulinova A, Bullova P, Strnad H, Pohlodek K, Jurkovicova D, Takacova M, Pastorekova S, Svastova E. CAIX-Mediated Control of LIN28/let-7 Axis Contributes to Metabolic Adaptation of Breast Cancer Cells to Hypoxia. International Journal of Molecular Sciences, 2020 Jun 16;21(12):4299. doi: 10.3390/ijms21124299. PMID: 32560271; PMCID: PMC7352761. 

Linda Volp, Vladimír Ferianec, Miram Ježovičová, Zdeňka Ďuračková  et al. Constituents and Metabolites of a French Oak Wood Extract (Robuvit) in Serum and Blood Cell Samples of Women Undergoing Hysterectomy. Frontiers in Pharmacology. Vol 11., art.14. 2020. 

Pohlodek, K, Sečanský, P, Haluzová, I, Mečiarová, I. Localization of impalpable breast lesions and detection of sentinel lymph nodes through magnetic methods. In: European Journal of Radiology.- Roč.120 (2019) Nov;120:108699. doi:10.1016/j.ejrad.2019.<wbr />108699. 

Záhumenský , J. et al.The impact of national quidelines on EBM implementation in clinical practice: a comparison between the practices in two countries. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. - Roč. 46, č. 3 (2019), s. 413-417

Pohlodek K, Mečiarová I, Grossmann P, Martínek P, Kinkor Z.  Secretory carcinoma of the breast: A case report. International Journal of Surgery Case Reports. 2019;56:74-77

Singer Ch, Balmana J, Bűrki N, Delaloge S, Filieri ME, Gerdes AM, Grindedal, EM, Han S, Johansson O, Kaufman B, Krajc M, Loman N, - Olah E, Paluch S, Plavetic ND,  Pohlodek K, Rhiem K, - Teixeira M, - Evans G: Genetic counselling and testing of susceptibility genes for therapeutic decision-making in breast cancer - an European consensus statement and expert recommendations.  European Journal of Cancer. - Roč. 106 (2019), s. 54-60. 

Pohlodek K, Minarovjech V, Gál V, Mečiarová I. Tumorous Form of Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia of the Breast in a Young Female and a Young Male. American Journal of Cosmetic Surgery.  Roč. 35, č. 3 (2018), s. 105-109

Pohlodek K,  Foltín M, Mečiarová I, Ondriaš F: Simultaneous use of magnetic method in localization of impalpable breast cancer and sentinel lymph nodes detection: initial experience. Nanomedicine. - Roč. 13, č. 24 (2018), s. 3075-3081

Pohlodek K, Janík M, Mečiarová I, Ondriaš F. Pseudomalignant myositis ossificans in the breast: A case report. Mol Clin Oncol. 2018 Jun;8(6):749-752
POHLODEK K, JÁNI P, MEČIAROVÁ I.: Granular cell tumor in axillary region: A rare entity. MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY 8: 579-581, 2018

Benej R, Mečiarová I, Pohlodek K.: Desmoid-type fibromatosis of the breast: A report of 2 cases.

Oncol Lett. 2017 Aug;14(2):1433-1438 Pohlodek K, Mečiarová I, Grossmann P, Kinkor Z.: Dermatofibrosarcoma protuberans of the breast: A case report. Oncol Lett. 2017 Jul;14(1):993-998

Pohlodek, Y.Y. Tan, C.F. Singer, D. Gschwantler‑Kaulich: Cadherin-11 expression is upregulated in invasive human breast cancer. Oncol Lett., 12: 4393-4398, 2016
Mečiarová,I., Sojáková,M., Mego,M., Mardiak,J., Pohlodek,K.: High-Grade Neuroendocrine Carcinoma of the Breast With Focal Squamous Differentiation. INT J SURG PATHOL, INT J SURG PATHOL 2016, 24:738-742.

Gabor M , Drab M, Holoman K: Postpartum corticosteroids in HELLP syndrome – standard to prompt recovery. Bratisl Med J 2016; 117 (7): 418 – 424.

Božíková S., Urban L., Kajanová M., Béder I., Pohlodek K.,Varga I.: Funkčná morfológia novo objavených telocytov v ženskom pohlavnom systéme. Česká Gynek., 2016, 81(1):31-37

Božíková S, Saksun L, Pohlodek K.: DETEKCIA SENTINELOVÝCH UZLÍN PRI KARCINÓME PRSNÍKA POMOCOU SUPERPARAMAGNETICKÉHO OXIDU ŽELEZA. Lek. Obzor, 2016, 65: 32-35

K. POHLODEK, S. BOZIKOVA, I. MECIAROVA, V. MUCHA, M. BARTOVA, F. ONDRIAS: Prediction of additional lymph node involvement in breast cancer patients with positive sentinel lymph nodes. Neoplasma, 2016, 63, 3: 427-434
Staudigl, Ch, Bártová, M,  Salama, M, Bago-Horvath, Dzagnidze G, Bago-Horvath, Z, Pohlodek, K, - Singer, Ch, Tea Muy-Kheng M.: Histopathological characterization of ulcerated breast cancer and comparison to their non-ulcerated counterparts. Tumor Biol. - Vol. 36 (5) , 2015: s. 3423-3428
Pohlodek, K, Baško, Š. - Cisárik, F, Ondriaš, F: Gonadoblastóm ovária pri dysgenéze gonád. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 75-78
Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R.: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.
Dráb, M, Pohlodek, K: Elastografia v gynekológii. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 2-3 (2014), s. 73-77.
Ďurina, P.  Mečiarová, I, Pohlodek, K: Význam infiltrácie nádorového tkaniva karcinómu prsníka CD8+ T-lymfocytmi  Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 21, č. 1 (2014), s. 11-14.
Pohlodek, K, Ftáčniková, B, Benej, R: Komplikácie predoperačnej lokalizácie nehmatnej lézie prsníka kovovým vodičom. Gynekolog. - Roč. 23, č. 2 (2014), s. 82-85.
Bartova, M., Ondrias, F., Muy­Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX– 2, p16 and Ki67 expression in DCIS , microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component, Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (7), s. 445­451.
Simonidesova, M., Simko, J., Holoman, K.: Defects of genes encoding inhibitors og coagulation and their application in early miscarriage aetiology. Bratisl Lek Listy, 2014, 115 (11), s. 730­ 735.
Pohlodek, K. 2014. Premalígne lézie prsníkov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978 – 80 – 223 – 3603 – 1
Gábor, M., Ferianec, V., Papcun, M., Križko, M.jr., Redecha, M.jr., Čierna, Z.: Fetálna orálna meningokéla. Actual Gyn 2014, 6, 76.
Ferianec, V., Papcun, P., Grochal, F., Križko, M. jr., Redecha, M. jr., Gábor, M., Schenková, K., Holomáň, K.: Intrauterinná liečba fetálnej strumy . Actual Gyn 2014, 6, 84 – 85.
Križko, M.jr., Satko, M., Papcun, P., Drábek, M., Ferianec, V., Hollý,I., Holomáň, K.: OHVIRA syndróm (obštrukcia hemivagíny s ipsilaterálnou renálnou agenézou) – diagnostika a manažment,  Actual Gyn 2014, 6, 93 – 94.
Redecha, M. jr., Lukačin, Š., Janek, Ľ.,jr., Holomáň, K.: Nechirurgická liečba popôrodného krvácania. Gynekol. Prax 2014, 12 (4), 197 – 201.
Gábor, M. Ferianec, V., Mečiarová, I. ,Papcun, P. - Holomáň, K.: Sclerosis tuberosa and pregnancy /Tuberózna skleróza a gravidita/ In: Česká gynekologie. - Roč. 79, č. 3 (2014), s. 186-189.
Ferianec, V., Gábor, M., Caňo, M., Papcun, P., Holomáň, K.: Severe retroperitoneal haemorrhage in  the first trimester of a multiple pregnancy after spontaneus rupture of renal angiomyolipoma. Arch  Gynecol Obstet, 2013. 
Redecha, M. Jr., Mižičkova, M., Javorka, V., Redecha, M. Sr., Kurimská, S. Holomáň, K.: Pregnancy after uterine embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet. 2013, 287(1), 71-6.
Ferianec, V., Bártová, M.: Beckwith – Wiedemann syndrome with overlapping Perlman syndrome manifestation. J Maternal Neonatal Med, ISSN: 1476-7058, 1476, 2013.
Redecha, M., Mižičková, M., Hollý, Konzervatívna liečba myómu maternice po komplikovanom strelnom poranení brušnej dutiny. Gynekol. prax. 11, (3), 2013, 167-168.
Bartova, M., Ondrias, F., Muy- Kheng, T., Kastner, M., Singer, Pohlodek, K.: COX2, p16 and Ki67 expression in DCIS, microinvasive and early invasive breast carcinoma with extensive intraductal component. Bratislava Med J, 326, 2013.
Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.Jr.: Pôrodné poranenie panvového dna – Quo vadis ars obstetrica? Gynekol. prax 2012; 10 (1), 6-9.
Tea M.K.M., Pohlodek, K., Fritzer, N., Bartova, M.,. Singer, Ch.F.: Are ulcerated breast cancers biologically more aggressive compared to their non – ulcerated counterparts? J Clin Oncol 30, 2012 (suppl 27; abstr 21).
Gábor, M., Totka, A. : Ultrazvuková diagnostika v predikcii predčasného pôrodu /Ultrasound diagnostics in prediction of premature labour / In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 122-125.
Križko, M., Gábor, M., Papcun, P. , Redecha, M.: Prenatálna diagnostika pri graviditách so zvýšenou hladinou AFP v sére matky = Prenatal diagnostics in pregnancy with elevated level of AFP in the maternal serum In: Gynekológia pre prax. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 114-121.
Bártová, Mi - Šuška, P, Pohlodek, K: Local recurrence rate in patients with DCIS. Bratisl Med J. - Roč. 113, č. 1 (2012), s. 30-34
Redecha, M. Jr., Mižičková M., Javorka, V., Redecha, M, Sr., Kurimská, S., Holomáň, K.: Pregnancy after uterine artery embolization for the treatment of myomas: a case series. Arch Gynecol Obstet,  2012.
Rose, K., Van de Venne, M., Abakke, A.J.M., Romanek, K, Redecha, M. Jr.: Is 48 hours enough for Obstetrics and Gynaecology training?, in ObGyn, 2012, Monograph: 51-55.
 
Križko, M.: 3D Sonografické vyšetrenie plodu na konci prvého trimestra. Gynekol. Prax. 2011; 9 (2): 75-­81.

Bártová, M, Pohlodek, K: Manažment duktálneho karcinómu prsníka in situ = Management of ductal carcinoma in situ of the breast. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 18, č. 3 (2011), s. 106-113

Ferianec, V., Križko, M. jr., Papcun, P., Sviteková, K., Čižmár, B., Hollý, I., Holomáň,K.: Amniopatch – possibility of successful treatment of spontaneous previable rupture of membranes in the second trimester of pregnancy by transabdominal intraamniotic application of platelets and cryoprecipitate. Neuroendocrinol lett. 2011, 32 (4), 449 – 452.

Ferianec V., Linhartová, L.: Extreme elevation of placental alkaline phosphatase as a marker of preterm delivery, placental insufficiency and low birth weight. Neuroendocrinol Lett. 2011, 32 (2), 154 – 157.

Pohlodek, K.: Úvod k téme čísla: Karcinóm prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.190.

Pohlodek, K., Dobáková, E., Scholtzová, P., Bártová, M., Stecová, A: Stanovenie extracelulárnej domény HER2 receptora v sére žien s karcinómom prsníka. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.208-­211.

Harbulák, P., Behúňová, Z., Stenová, I., Iľková, G., Drábek, M., Konýčková, I.: Úloha luteinizačného hormónu v protokoloch stimulácie ovulácie v IVF cykloch. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.222-­226.

Bártová, M., Pohlodek, K.: Analýza výsledkov chirurgickej liečby nádorov prsníkov na gynekologických klinikách a oddeleniach v Slovenskej republike za rok 2010. Gynekol. prax. 2011; 9 (4), s.212-­217.

Dráb, M, - Lakota, J, Pohlodek, K: Diseminované nádorové bunky u žien s karcinómom prsníka. Slov Gynek Pôrodn. - Roč. 17, č. 3-4 (2010), s. 112-120

Ferianec, V., Holomáň, K., Hollý, I., Papcun, P., Križko, M.ml., Redecha, M., Martinka, J., Chovancová, D.: Amniopatch po spontánnom odtoku plodovej vody pred viabilitou plodu., Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 378 – 379.

Hollý, I., Papcun, P., Šuška, P., Holomáň, K.: Ako ďalej s implantátmi pri POP po 3,5 ročných skúsenostiach v SR? Česká Gynek., 75, (4), 2010, s. 387.

Kubista, E,  Planellas Gomez, J. V.M., Dowsett, M., Foidart, J.M., Pohlodek, K,  - Serreyn, R., Nechushkin, M.,  Manikhas, A.G., - Semiglazov, V. F. - Hageluken, C.M., Singer, Ch.F.: Effect of tibolone on breast cancer cell proliferation in postmenopausal ER+ patients: results from STEM trial Clin Cancer Res. - Vol. 13, No. 14 (2007), s. 4185-4190

 

Monografie: 

Redecha, M. 2019: Myómy maternice. A-medi management, 224s, ISBN 978-80-89797-50-9

Pohlodek, K. 2014 : Premalígne lézie prsníkov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, Lekárska fakulta - 97 s.  ISBN 978-80-223-3603-1.

Pohlodek, K. 2014 : An introduction to breast diseases . - 1. vyd. - Bratislava,  Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 106 s.  ISBN 978-80-223-3766-3​

Ferianec, V. 2014. Fetálna terapia. 1.vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3649.

Pohlodek, K. 2014. Základy mamológie. Učebné texty pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, 2014, 96 s. ISBN 978­ 80 – 223 – 3666 – 6

Vysokoškolské učebnice:

Šuška,P a kol. Základy onkogynekológie. Univerzita Komenského, 2019, 148s. ISBN 978-80-223-4758-7. 

Holomáň, K. a kol.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva. 3. vyd., Bratislava, UK, Lekárska fakulta, 2014, 344s.,ISBN 978 – 80 – 223 – 3579 – 9.

Vybrané kapitoly z gynekológie. Pavel Šuška a kol. , Univerzita Komenského 2013, ISBN 978 – 80- 223- 3367-2. 

- Autori jednotlivých kapitol LFUK pracovníci II. GPK.

Študenti na klinike - rozpis častí pracoviska, zásady

!!!

Študenti sa hlásia v deň praktickej výučby na 10 posch. podľa aktuálneho rozpisu na klinike / vzhľadom k GDPR na webe nezaradené/ 

Ranné sedenie klinky – 07:10 hod / zasadacia miestnosť II. GPK 10. posch. B/ - prezencia poslucháčov vypísaných v aktuálny deň do operačného programu / v prvý nástupný deň celá skupina ! / Študenti čakajú pred zasadacou miestnosťou na 10B oddelení! 

Veľké vizity /VV/: - prezencia poslucháčov pred 08:00 hod zadelených na jednotlivé oddelenia

VV 10 A /operačné odd/ – pondelok, štvrtok pred 08:00 hod / pondelok indikácie 07:30 hod- vyšetrovňa 10 A odd., indikácie operantiek na nasledujúci deň – každý deň okrem piatku , 12.00 hod/

VV 10 B / odd. rizikovej gravidity/ – utorok, piatok pred 08:00

VV pôrodnica, šestonedelie 9. posch – streda pred 08:00 hod / začiatok na pôrodnici ! /

+ Vizity na všetkých oddeleniach s vedúcimi lekármi oddelenia každý deň o 08:00 hod!

CAVE: Zákaz odchádzať z kliniky pred 13:30 hod ! Za účelom obedu, prestávky, odchodu z pracoviska a pod. sa vždy hlási u asistenta ktorý má aktuálne na pôrodnici alebo danej časti kliniky dozor! V priebehu dňa môže byť totiž študent v prípade potreby odvolaný na operačnú sálu a pod. ako asistent k operácii !

POZOR! Na operačných sálach ostávajú študenti vypísaní ako asistenti do ukončenia operačného programu daného dňa! Skôr môžu byť uvoľnení iba po súhlase vedúceho lekára operačného oddelenia resp. jeho zástupcu! V prípade svojvoľného odchodu z operačných sál, nebude študentovi uznaný daný deň praxe! Študent vypísaný na operčnú sálu má povinnosť sa na sálu dostaviť na 7:30 hod a hlásiť sa u operatéra alebo inštrumentárky ! 

V prípade ak sa študent nedostaví na príslušné oddelenie podľa rozpisu a na operačnú sálu kde je vypísaný v operačnom programe, nebudú mu udelené kredity a zápočet a praktickú výuku predmetu musí absolvovať na vlastné náklady na náhradnom pracovisku v náhradnom termíne!

Vysvetlivky:

op 4, 5 - operačná sála 4 a 5 / 1. poschodie komplex operačných sál "KOS"/ zač. 07:30/

53 - klinická ambulancia - č.dv. 53 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

59 - USG ambulancia č. dv. 59 / prízemie poliklinickej časti nemocnice/

B – 10.B oddelenie

USG – USG vyšetrovňa 10. posch.

10 A - oddelenie operačné

Z – Zákrokovňa 10 posch.

P – pôrodnica

SC - sekčná sála 9c

9A – šestonedelie 9A

9B – šestonedelie 9B

FAQs, Schedule of the department, rules for the students

!!!

The students are presented on the II. gyn.- obst. clinic in the morning of the practicals at 10th floor according to the actual schedule on the clinic.  / GDPR - not allowes to present it on the web/ 

Morning meeting of the clinic - starts at 7:10 a.m/ the big meeting room of the II. G-O dep. 10th floor B at the end of the tract 10B/ - the presence of the students, especially students actually listed in the operation programme as assistants or observers. / 1st day of the practicals - presence of the whole group!/ The students will wait in front of the door of the morning meeting at 10B department!

Main ward rounds - before 8:00 a.m., the presence of the students actually scheduled to the specific part of the clinic

Main ward round 10A / operating dep./ - monday, thursday before 8:00 a.m., indications of the patients: monday 7:30 after the morning meeting at 10A exam. room, other days arround 12:00 in the same room.

Main ward round 10 B / materno-fetal dep. - "pathological gravidity" / - tuesday, friday before 8:00 a.m.  

Main ward round obstetrics and puerperal tracts 9A, 9B - wednesday before 8:00 a.m. , Starts at obstetrics!

+PLUS: daily wards rounds in every part of the clinic before 8:00 a.m. / 9A,9B, obstetrics, 10A, 10B/ !

CAVE: it is forbidden to leave the department before 13:30 p.m. ! For the coffe break, lunch and other reasons the student is liberated before this time only by the responsible assistant of the faculty! During the practicals the student can be every time scheduled to the operation as assistant etc. 

In case of absence the student on the part of the clinic or in the operation theatre where the student is listed according to the time schedule, the student will not be given the presence and the credits and has to abslove the new practicals on his own in an another clinic. 

Attention! The students scheduled as assistants for OP must stay in the theatres till the end of the actual daily operation programme. Earlier can the student be released only after consultation with the head of OP department 10A or his actual representatives. When the student will leave the OP theatres earlier without permision, the whole day of practicals will be cancelled for his evaluatuion! The student scheduled for the OP is responsible for this assistance and must be present at the theatre at 7:30 - presence by the MD or instrumental nurse!     

The legend: 

op 4, 5 - operating theatre 4 and 5 / 1st floor of the hospital in the complex of operating theatres / The program starts at 7:30 a.m.

53 - consiliary ambulance, ground floor of the policlinical part of the hospital / lower part of the hospital where is the students cloak room / starts at 7:30 a.m.

59 - ultrasound ambulance, ground floor of the policlinical part of the hospital / lower part of the hospital where is the students cloak room / starts at 7:30 a.m.

10 B – materno-fetal dep. - "pathological gravidity" 

USG – ultrasound examination room at 10 B

10 A - operating department 

Z – little interventions theatre - 10th floor / behind the elevators/  

– obstetrics / 9th floor/ 

SC - theatre for caesarean sections / 9th floor/ 

9A – puerperal tract standard 

9B – puerperal tract charged 

Aktuálne pre študentov - súbory na stiahnutie, stáže, rozpis simulátora ( students actually on the clinic - schedule and FAQs for download)

Diplomové práce / Diploma thesis/

Dátum obhajob diplomových prác: waiting for the term 

Date of oral presentation of diploma thesis : waiting for the term 

Pôrodný simulátor Victoria

LFUK Sasinkova ulica Ústav simulačnej medicíny

POZOR!

Kurzy na simulátore začínajú aj v pondelky tj. prvý deň stáží! 

Na pondelkový kurz 09:00 hod sa dostavia poslucháči priamo na LFUK ! 

Pondelkový kurz o 11:30 - poslucháči sa dostavia na LFUK o 11:15.

Erazmus študenti sú začlenení na simulátor z príslušnými anglickými krúžkami!

 

Pred kurzom je nevyhnutná teoretická príprava a štúdium nasledovných tém:


Vaginálne vyšetrenie rodičky a vyšetrenie v spekulách

Fyziologický pôrod

Pôrod koncom panvovým

Dystokia ramienok

Extrakcie plodu

Pôrod per forcipem a per vacuumextractionem

Palpačné vyšetrenie grav. Abdomenu a Leopoldove hmaty

Polohy plodu

Pôrodné poranenia

Kardiotokografia.


Pred začiatkom simulačného kurzu absolvuje priamo každý poslucháč test z vyššie uvedených tém. / Pri získaní minimálne 80 percent môže absolvovať praktický kurz!/

 

Rozpis skupín - viď. vyššie v rozpisoch stáží "Aktuálne pre študentov - súbory na stiahnutie" - v prílohe !