II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

O klinike

II. neurologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave patrí medzi najvýznamnejšie neurologické pracoviská na Slovensku.

Diagnostická a liečebno-preventívna činnosť

V rámci zdravotnej starostlivosti pracovisko zabezpečuje kompletné spektrum odboru neurológie. Poskytuje jednak základnú a špecializovanú neurologickú starostlivosť v rámci svojho spádového územia, jednak špecializované a konziliárne nadstavbové služby pre neurologické pracoviská z celého Slovenska. Preferenčne sa snaží zameriavať na

  • Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu demenciu a ostatné neurodegeneratívne a extrapyramídové ochorenia,
  • sclerosis multiplex a iné imunitne podmienené poruchy centrálneho aj periférneho nervového systému,
  • epilepsiu a ostatné záchvatové ochorenia,
  • neuroonkologickú problematiku.

V rámci interdiciplinárneho riešenia uvedených ochorení sa radí II. neurologická klinika medzi vysoko špecializované centrá -  zabezpečujúce najmodernejšie metódy diagnostiky a liečby.

 

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť


Klinika zabezpečuje kompletnú výučbu v predmete neurológia v slovenskom aj anglickom jazyku v rámci pregraduálnej výchovy  poslucháčov všeobecného lekárstva a kontinuálne sa venuje výchove doktorandov v dennej aj externej forme vysokoškolského štúdia tretieho stupňa.

Diplomanti, doktorandi aj vedeckí pracovníci dosahujú výborné domáce aj zahraničné úspechy. Klinika je úspešne zapojená do viacerých grantov, ako aj medzinárodných projektov a štúdií.

História

Kontakty

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Iveta Lisá, CSc.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/595 42 501
Publikačná činnosť

MUDr. Alice Martinkovičová, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Poznámka
A K T U Á L N Y e - M A I L:

mmminargmail.com
___________________
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Pochylá

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
dokumentarista

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Igor Straka, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Pavol Kadlic

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Martin Karlík, PhD.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Marián Šaling, CSc.

Lekárska fakulta, II. neurologická klinika
odborný zamestnanec v biologických a v p
Publikačná činnosť