Štúdium

Sylaby

TRAUMATOLÓGIA

 

Všeobecná časť

 Úraz, polytrauma, združené poranenie  

Zlomeniny - definícia, typy, hojenie, liečba zlomenín (konzervatívna a operačná)

Rany, ošetrenie rán, hojenie rán

Termické poškodenia - popáleniny a omrzliny

Polytrauma, hemoragicko-traumatický šok, trauma skóre

Primárne a sekundárne poranenia mozgu - všeobecne

Poranenia chrbtice a miechy - všeobecne

ARDS

SIRS, sepsa, ťažká sepsa a septický šok

Zlomeniny panvy  a acetabula  - všeobecne

Poranenie ciev – všeobecne

Kompartment syndróm

 

Hrudník a brucho

Poranenia hrudnej steny, zlomeniny rebier, pneumothorax a hemothorax

Poranenia pľúc a amediastina

Drenáž hrudníka

Poranenie brucha - parenchýmové orgány

Poranenie brucha - duté orgány

Poranenie retroperitonea

Poranenia uropoetického systému

 

Horná končatina

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti kľúčnej kosti a lopatky

Vykĺbenie ramennej kosti, vykĺbenie lakťa

Zlomeniny ramennej kosti

Zlomeniny kostí predlaktia

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti zápästia

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti ruky

Zlomeniny člnkovej kosti (os scaphoideum)

 

Dolná končatina

 Vykĺbenie bedrového kĺbu, zlomeniny horného konca stehnovej kosti

Zlomeniny diafýzy a dolného konca stehnovej kosti, zlomeniny patelly

Vykĺbenie kolena, poranenia mäkkých častí kolena

Zlomeniny predkolenia

Poranenia a zlomeniny členkov

Poranenia Achillovej šľachy

Vykĺbenia a zlomeniny v oblasti nohy

Blast  a crush syndróm

 

 

ORTOPÉDIA

 

Všeobecný vývoj skeletu, stavba muskuloskeletálnych tkanív, ich degenerácia

Vrodené a získané deformity končatín

Základný prehľad onkoortopédie

Vyšetrovacie a zobrazovacie metódy v ortopédii

Artropatie, choroby svalov a šliach z preťaženia

Systémové ochorenia skeletu

Reumatické ochorenia v ortopédii

Zápalové ochorenia kostí a kĺbov

Ochorenia chrbtice

Artrózy,endoprotetika

Prevencia a terapia v ortopédii

Možnosti konzervatívnej a operačnej liečby v ortopédii

Osteosyntetický materiál, endoprotézy

 

Témy klinických stáží z úrazovej chirurgie  a ortopédie (praktické cvičenia)

Prvá pomoc

Obväzové techniky

Sadrovanie

Sutúry

Ošetrenie popáleniny

Repozícia zlomenín a vykĺbení

Meranie kompartmentového tlaku

Drenáž hrudníka (pneumothoraxu, hemothoraxu)

FAST vyšetrenie brucha

Fyzikálne vyšetrenie v ortopédii, traumatológii

Zobrazovacie metódy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO - stáže letného semestra 2023 (summer 2023)

Stáže sa konajú na 1. poschodí II. OTK UNB Petržalka , Antolská 11. 

Šatne sa nachádzajú na poschodí: -1 v hlavnej budove.

V súčasnosti sme limitovaní kapacitou študijných miestností z technických dôvodov (rekonštrukcia oddelenia). Ďakujeme za pochopenie. 

Otázky na štátnu skúšku z chirurgie - všeobecné lekárstvo

Zoznam doktorandov a diplomantov

Aktuálne diplomové práce:

 

Luxačné zlomeniny predlaktia  

študent: Michal Belzár  

  

Liečba parciálnych ruptúr šľachy musculus supraspinatus pomocou injekcií plazmou bohatou na krvné doštičky  

študent: Ana Martinez Garcia  

  

Merania pacientmi hlásených výsledkov (PROMs) a všeobecné komplikácie pri náhradách bedrového kĺbu  

študent: Leo Weinhandl 

Zoznam prednášok

Prednášky leto/summer 2023:

 

10.3.2023: 14:30: 3. ročník, ZL, Polytrauma, doc. Vajcziková 

16.3.2023: 15:30: 3. year, DEN, Polytrauma, abdominal injuries, dr. Chandoga 

21.3.2023: 14:30: 5.year: GM, traumatology, dr. Chandoga 

23.3.2023: 14:30: 5.ročník: VL, traumatologia, doc. Vajcziková 

28.3.2023: 14:30: 5.year: GM, arthrosis, doc. Šteňo 

30.3.2023: 14:30: 5.ročník: VL, artróza, doc. Šteňo 

3.4.2023: 14:30: 5.year, GM, arthrosis , doc. Šteňo 

11.4.2023: 14:30: 4. year, DEN, traumatology, dr. Chandoga 

26.4.2023: 14:30: 4. year, GM, spinal et medullar injuries, doc. Vajcziková 

Študijná literatúra

Šteňo, Boris [UKOEXFL] (100%) : Artroplastika bedrového kĺbu. - 1. vyd. - Bratislava : Herba, 2014. - 86 s. ISBN 978-80-89171-26-1  

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-807-4924-521.

POKORNÝ, Vladimír: Traumatologie: Triton, 2003, ISBN 807254277X

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-802-4743-578.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Všeobecná traumatológia dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631179.

KILIAN, Miroslav a Slivia VAJCZIKOVÁ. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2012. ISBN 9788089631018.

KILIAN, Miroslav, Viktor ŽALMAN a Viktor KOVÁČIK. Traumatológia hornej končatiny dospelých. Herba, 2017. ISBN 9788089631698.

Webové zdroje: 

Traumatológia: https://surgeryreference.aofoundation.org/    (aj aplikácia  AO foundation)

Ortopédia a traumatológia: http://www.wheelessonline.com/

Pracovníci

Prednosta:

doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

 

Odborný asistenti:

doc. MUDr. Silvia Vajcziková PhD.

MUDr. Ilja Chandoga PhD.

MUDr. David Debnár

MUDr. Michal Zaťka

MUDr. Helena Kocúriková