IV. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

O našej klinike

IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB bola založená dňa 01.02.2006 transformáciou chirurgického oddelenia nemocnice Ružinov. Na pracovisku sa už v tej dobe vyučovali zdravotné sestry a prebiehala výučba

medikov Lekárskej fakulty UK. Prvým prednostom sa stal doc. MUDr. Martin Huťan, CSc..

Po smrti doc. MUDr. Huťana v roku 2012 bol vedením kliniky poverený jej primár MUDr. Rudolf Škubla, MHA. V roku 2015 sa stal prednostom doc. MUDr. Marián Vician, CSc., ktorý dovtedy od r. 1977 pracoval na I. Chirurgickej klinike LF UK.

Počas svojej existencie IV. Chirurgická klinika LF UK a UNB vyrástla do podoby moderného pracoviska všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie a endokrinochirurgie. Rozširuje sa spektrum operácií a v plnom rozsahu sa vykonávajú laparoskopické operácie. V oblasti úrazovej chirurgie sa liečia polytraumatizovaní pacienti so združenými poraneniami hlavy, hrudníka a brucha.


Rozvíja sa pedagogická činnosť, stážová výuka a prax pre medikov III., IV., VI., ročníka a zdravotné sestry. Klinika disponuje 60 lôžkami. Ročne sa na IV. Chirurgickej klinike LF UK a UNB vykonáva približne 1700 operácií. Vo vedecko - výskumnej oblasti v poslednom období začíname pracovať na grantových programoch. Realizujeme prednáškovú a publikačnú činnosť.