IV. chirurgická klinika LF UK a UNB

O našej klinike

Chirurgické oddelenie nemocnice Ružinov sa v roku 2006 pretransformovalo na IV. Chirurgickú kliniku LF UK a UNB. Klinika, na ktorej aktuálne pracuje 22 lekárov, z toho 4 v špecializačnej príprave, poskytuje na 60 lôžkach, v rátane 8 lôžok na JIS rozsiahlu urgentnú, neodkladnú aj plánovanú zdravotnícku starostlivosť. Súčasťou kliniky je aj chirurgická ambulancia (všeobecná chirurgická, onkochirurgická, cievna, koloproktologická).

Klinika zabezpečuje špecializovanú starostlivosť v oblasti gastroenterochirurgie, vrátane onkologických a miniinvazívnych operácií (diagnostika a liečba ochorení žalúdka, tenkého a hrubého čreva vrátane konečníka, ochorenia žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, pečene a sleziny), operačná liečba v oblasti endokrinochirurgie, operačná liečba hernií, diagnostika a liečba ochorení cievneho systému v oblasti dutiny brušnej a končatín, vrátane starostlivosti o pacientov s cievnymi komplikáciami diabetes mellitus a na JIS starostlivosť o kriticky chorých chirurgických pacientov.

Zamestnanci lekarskej fakulty

 1. ADC In vitro efficacy of various topical antimicrobial agents in different time periods from contamination to application against 6 multidrug-resistant bacterial strains isolated from burn patients / M. Hajská ... [et al.]
  In: Burns. - Vol. 40, No. 4 (2014), s. 713-718
 2. ADC Clinical experience with the use of negative pressure wound therapy combined with a silver-impregnated dressing in mixed wounds: A retrospective study of 50 cases / P. Bukovčan ... [et al.]
  In: Wounds - a Compendium of Clinical Research and Practice. - Vol. 28, No. 8 (2016), s. 255-263
 3. ADE In vitro efficacy of various topical antimicrobial agents against multidrug-resistant bacteria / M. Hajská ... [et al.]
  In: EWMA Journal. - Vol. 13, No. 1 (2013), s. 15-18
 4. ADM Deep frozen amniotic membrane used as a scaffold and/or carrier for different cell types / Jana Dragúňová ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Roč. 20, č. 1 (2019), s. 35-48
 5. ADM Cytotoxicity testing of burn wound dressings - first results / M. Hajská, J. Dragúňová, J. Koller
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 18, No. 2 (2017), s. 143-151
 6. AFD Vplyv intenzity bakteriálneho biofilmu na účinnosť topickej antimikrobiálnej liečby v popáleninovej medicíne / M. Hajská, L. Slobodníková
  In: Zborník vedeckých prác študentov a doktorandov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-3648-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 219-224
 7. AFD Antimikrobiálna účinnosť impregnovanej humánnej acelulárnej dermálnej náhrady na in vitro modeloch popáleninových rán / Alexandra Mészárosová ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-223-4513-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 64-69
 8. AFD Účinnosť topickej terapie na multirezistentné bakteriálne kmene izolované z popáleninových rán pacientov / Marianna Hajská
  In: 51. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 7. vedecká konferencia doktorandov LF UK. - ISBN 978-80-223-3286-6. - Bratislava : LF UK, 2012. - S. 156-161
 9. AFG Priepustnosť humánnej acelulárnej dermálnej náhrady pre topickú antimikrobiálnu liečbu / M. Hajská ... [et al.]
  In: Bioimplantologie 2016. - ISBN 978-80-7392-251-1. - Brno : MSD, 2016. - S. 41
 10. AFG Efficacy of various topical antimicrobial agents in different time periods after bacterial contamination of burn wound / M. Hajská ... [et al.]
  In: EWMA Journal. - Vol. 13, No. 1, Suppl. (2013), s. 28
 11. AFG Wirksamkeit der lokalen antimikrobiellen Therapeutika auf Biofilme von multiresistenten Bakterien aus Verbrennungswunden / M. Hajská ... [et al.]
  In: DAV 2016 [elektronický zdroj]. - Düsseldorf : German Medical Science GMS Publishing House, 2016. - Doc16dav57 [2 s.] [online]
 12. AFG Účinok topických antimikrobiálnych liečiv na planktonickú a biofilmovú formu rastu multirezistentných bakteriálnych kmeňov / M. Hajská ... [et al.]
  In: 20. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. - Mikulov : [s.n.], 2012. - S. 41
 13. AFH A simple, cheap but effective antimicrobial agent for burn wound care / Marianna Hajská ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 12-12
 14. AFH Antimicrobial efficacy of human dermal matrix impregnated by topical antibacterial agents / Alexandra Mészárosová ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 29-30
 15. AFH Enzymatický debridement hlbokých popálenín - aplikácia a následná starostlivosť / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 33-33
 16. AFH Súčasné možnosti topickej liečby rán 1% kyselinou octovou / Marianna Hajská ... [et al.]
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 3-4
 17. AFH Acelulárna humánna dermálna náhrada pre použitie v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii / Jana Dragúňová ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 27-28
 18. AFH Najčastejšie komplikácie pri manažmente popálenín / J. Koller ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 14, Suppl. 1 (2017), s. 12-14
 19. AFH Popáleninová rana a mikrobiálny biofilm / Lívia Slobodníková, Marianna Hajská, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 9-9
 20. AFH Princípy manažmentu diabetickej nohy / J. Koller, M. Hajská, P. Bukovčan
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 14-15
 21. AFH Lokálnym podtlakom asistovaná liečba kombinovaná so striebrom impregnovaným krytím v liečbe rán s problematickým hojením / P. Bukovčan, J. Koller, M. Hajská
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 33
 22. AFH Podtlaková liečba kombinovaná s instiláciou antimikrobiálneho roztoku - naša prvá skúsenosť / K. Mészárosová ... [et al.]
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 35
 23. AFH Účinnosť roztoku oktenidínu na multirezistentné bakteriálne kmene izolované z popáleninových rán / M. Hajská, L. Slobodníková, J. Koller
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 37
 24. AFH Nová metóda liečby hlbokých popálenín / N. Ferančíková, M. Hajská, J. Koller
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 38
 25. AFK In vitro burn wound models for efficacy studies of topical antimicrobial agents against multidrug-resistant bacteria / M. Hajská ... [et al.]
  In: 15th European Burns Association Congress. Book of Abstracts. - Vienna : European Burns Association, 2013. - S. 430
 26. AFK Burn wound bacteria biofilm formation / M. Hajská ... [et al.]
  In: 15th European Burns Association Congress. Book of Abstracts. - Vienna : European Burns Association, 2013. - S. 468
 27. BEE Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 2004 / Marianna Hajská
  In: 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-271-2006-2. - Praha : Grada Publishing, 2019. - S. 257-259
 28. BEF In vitro modely popáleninových rán na testovanie účinnosti topickej antimikrobiálnej liečby voči multirezistentným baktériám / M. Hajská
  In: 52. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 8. vedecká konferencia doktorandov LF UK. - ISBN 978-80-223-3467-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 246-251
 29. BFA Topická liečba popálenín - kyselina octová vs. sulfadiazínan strieborný / M. Hajská ... [et al.]
  In: 21. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP [elektronický zdroj]. - Praha : Burnsprague, 2017. - Nestr. [1 s.] [online]
 30. BFA Efficacy of topical antimicrobials on Acinetobacter sp. contamined burn wounds in in vitro conditions / M. Hajská ... [et al.]
  In: 15th European Burns Association Congress. Book of Abstracts. - Vienna : European Burns Association, 2013. - S. 85
 31. BFA 1% acetic acid solution for burn wound care / M. Hajská, J. Koller, L. Slobodníková
  In: 17th European Burns Association Congress. - ’s-Hertogenbosch : EBA, 2017. - S. 170-171
 32. BFB Popáleninová rana a bakteriálne biofilmy / M. Hajská, L. Slobodníková, J. Koller
  In: Hojenie a manažment rán [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2016. - S. 16 [USB-kľúč]
 33. BFB Nová acelulárna humánna dermálna náhrada pre použitie v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii / M. Hajská ... [et al.]
  In: 7. Stredoeurópsky popáleninový kongres a 21. výročná konferencia spoločnosti popáleninovej medicíny. - Košice : [s.n.], 2016. - nestr. [1 s.]
 34. BFB Účinnosť topickej antimikrobiálnej liečby testovaná v in vitro modeloch popáleninových rán / M. Hajská ... [et al.]
  In: 13. dni mladých chirurgov. - Senec : [s.n.], 2013. - S. 35
 35. DAI Topické antimikrobiálne prostriedky v liečbe infekcie popáleninovej rany / Marianna Hajská ; školiteľ Ján Koller
  Bratislava : [s.n.], 2014
 36. GII Odborníci z LF UK a UNB pomáhali zaviesť moderné metódy liečby popálenín v Peru / Marianna Hajská
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 2 (2016), s. 11
 37. GII Prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB sa dožil významného životného jubilea / Marianna Hajská
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 8 (2016), s. 27

VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Ťažiskovými výskumnými témami, ktorými sa na našej klinike zaoberáme sú hlavne onkologická chirurgia hrubého čreva, implementácia princípov ERAS protokolu, chirurgická liečba Crohnovej choroby, liečba akútnej pankreatitídy, využitie NPWT v chirurgií. Participujeme na nižšie uvedených štúdiách: 

1, WATERLAND (Normal Saline Versus Lactated Ringer's Solution for Acute Pancreatitis Resuscitation) (2023-2026) - medzinárodná, multicentrická prospektívna intervenčná štúdia o význame infúznej liečby pri akútnych pankreatitídach. Aktuálne schválená etickou komisiou, prebieha nábor pacientov. V spolupráci s Hospital General Universitario z Alicante, Španielsko.

2, CASCADE (CArdiovaSCulAr outcomes after abDominal surgEry) – medzinárodná, multicentrická, observačná prospektívna štúdia o pooperačných kardiovaskulárnych komplikáciách po brušných operáciach. Aktuálne vo fáze analýzy dát.

3, Pancreatitis - Microbiome As Predictor of Severity (P-MAPS) (2022) – medzinárodná prospektívna translačná štúdia v spolupráci s Gastroenterologickým oddelením UMC v Göttingene, o prognostickom význame orálneho a análneho mikrobiómu u pacientov s akútnou pankreatitídou. Aktuálne prebieha DNA analýza odobratých vzoriek a štatistické hodnotenie, prvé výsledky budú prezentované na stretnutí DPC (German Pancreatic Club).

4, Team Dynamics Initiative - v spolupráci s World Society of Emergency Surgery skúmanie relevantnosti a implementácie „non-technical“ zručností a aktuálnych etických otázok v rámci akútnej chirurgie.

5, MANCTRA-1 - coMpliAnce with evideNce-based cliniCal guidelines in the managemenT of acute biliaRy pancreAtitis (2022) - multicentrická prospektívna kohortová štúdia ohľadom manažmentu komplikácií akútnych biliárnych pankreatitíd.

6, GOODBYE HARTMANN – AFTER 100 YEARS HARTMANN'S PROCEDURE IS GOING TO BE ABANDONED? (2022) - multicentrická prospektívna observačná kohortová štúdia. Aktuálne prebieha analýza výsledkov.  

7, Projekty COVIDSurg (2020-2022)- medzinárodné, multicentrické observačné prospektívne štúdie o vplyve pandémie COVID-19 na elektívnu aj akútnu chirurgickú starostlivosť.

8, COMPASS study - Management of COMPlicAted intra-abdominal collectionS after colorectal Surgery (2019-2020) – medzinárodná, multicentrická, observačná kohortová štúdia o možných intraabdominálnych komplikáciách v kolorektálnej chirurgii.

9, IMAGINE (Ileus Management International) (2019) -medzinárodná, observačná kohortová štúdia so zameraním na pooperačný ileus v kolorektálnej chirurgii.

 

CERTIFIKAČNÁ ČINNOSŤ

IV. Chirurgická klinika v roku 2022 prešla úspešne certifikačným procesom na aplikáciu mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe perianálnech choroby u pacientov s morbus Crohn.

 

GRANTOVÁ ČINNOSŤ

IV. Chirurgická klinika spolupracuje s Katedrou farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK.  Ako spoluriešitelia aktuálne participujeme na grantovom projekte Vedeckej grantovej agentúry  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied: VEGA 1/0284/20"

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Na IV. Chirurgickej klinike LFUK a UNB prebieha výučba v rámci predmetov Chirurgická propedeutika a Chirurgia pre študijné odbory Všeobecné lekárstvo a General medicine, 3. ročník, 4. ročník a 6. ročník. Ťažiskom je praktická výučba formou stáží realizovaných priamo na klinike, naši pedagógovia participujú aj na výučbe v Simulačnom centre na Moskovskej ul.

V rámci prednáškovej činnosti participujeme na prednáškach pre študentov 3. ročníka témou Úrazy hrudníka a na predštátnicovej príprave študentov 6. ročníka seminárnymi témami: Chirurgia tenkého hrubého čreva a konečníka, Chirurgické ochorenia pľúc a poranenia hrudníka.

Na našom pracovisku prebieha vedenie diplomových prác:

Chirurgická liečba perianálnej fistuly pri Crohnovej chorobe – Rimóci Rudolf

Chirurgická liečba pečeňových metastáz – Slepčan Tomáš

Chirurgická liečba perforácie pri divertikultíde – Chmúra Matúš 

 

POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE

V roku 2023 MUDr. Dubovský a MUDr. Panyko úspešne obhájili dizertačné práce k titulu PhD. s témami Vplyv pandémie ochorenia COVID 19 na chirurgickú liečbu a Chirurgická liečba akútnych divertikulitíd, význam prognostických faktorov.

Na IV. Chirurgickej klinike LFUK a UNB súčasne prebieha postgraduálne a špecializačné štúdium v odbore Chirurgia. Aktuálne sa z našich lekárov MUDr. Tomáš Padúch venuje téme Rekurencia venóznej trombózy formou externého doktrandského štúdia.