IV. chirurgická klinika LF UK a UNB

O našej klinike

Chirurgické oddelenie nemocnice Ružinov sa v roku 2006 pretransformovalo na IV. Chirurgickú kliniku LF UK a UNB. Klinika, na ktorej aktuálne pracuje 22 lekárov, z toho 4 v špecializačnej príprave, poskytuje na 60 lôžkach, v rátane 8 lôžok na JIS rozsiahlu urgentnú, neodkladnú aj plánovanú zdravotnícku starostlivosť. Súčasťou kliniky je aj chirurgická ambulancia (všeobecná chirurgická, onkochirurgická, cievna, koloproktologická).

Klinika zabezpečuje špecializovanú starostlivosť v oblasti gastroenterochirurgie, vrátane onkologických a miniinvazívnych operácií (diagnostika a liečba ochorení žalúdka, tenkého a hrubého čreva vrátane konečníka, ochorenia žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, pečene a sleziny), operačná liečba v oblasti endokrinochirurgie, operačná liečba hernií, diagnostika a liečba ochorení cievneho systému v oblasti dutiny brušnej a končatín, vrátane starostlivosti o pacientov s cievnymi komplikáciami diabetes mellitus a na JIS starostlivosť o kriticky chorých chirurgických pacientov.

Zamestnanci lekarskej fakulty

 1. AFH Manažment akútnej apendicitídy / K. Mészárosová, M. Vician, R. Škubla
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 13, Suppl. 2 (2016), s. 19
 2. AFH Zmena algoritmu topickej liečby poamputačných defektov na 4. chirurgickej klinike LFUK a UNB Ružinov / Katarína Szabómihályová, Marián Vician
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 3-3
 3. AFH Podtlaková liečba kombinovaná s instiláciou antimikrobiálneho roztoku - naša prvá skúsenosť / K. Mészárosová ... [et al.]
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 35
 4. BEF Porovnanie kvality života u pacientiek s hypertrofiou prsníkov pred a po redukčnej operácii / M. Boháč ... [et al.]
  In: Nové trendy v chirurgii 1. - ISBN 978-80-972046-1-7. - Bratislava : ArthroCURE, 2015. - S. 3-7
 5. BFA Biliárny ileus - len enterolitotómia? / K. Mészárosová, Ľ. Lehotský, R. Škubla
  In: 16. Dny mladých chirurgů [elektronický zdroj]. - Praha : ČLS JEP, 2016. - S. 27-28 [online]

VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Ťažiskovými výskumnými témami, ktorými sa na našej klinike zaoberáme sú hlavne onkologická chirurgia hrubého čreva, implementácia princípov ERAS protokolu, chirurgická liečba Crohnovej choroby, liečba akútnej pankreatitídy, využitie NPWT v chirurgií. Participujeme na nižšie uvedených štúdiách: 

1, WATERLAND (Normal Saline Versus Lactated Ringer's Solution for Acute Pancreatitis Resuscitation) (2023-2026) - medzinárodná, multicentrická prospektívna intervenčná štúdia o význame infúznej liečby pri akútnych pankreatitídach. Aktuálne schválená etickou komisiou, prebieha nábor pacientov. V spolupráci s Hospital General Universitario z Alicante, Španielsko.

2, CASCADE (CArdiovaSCulAr outcomes after abDominal surgEry) – medzinárodná, multicentrická, observačná prospektívna štúdia o pooperačných kardiovaskulárnych komplikáciách po brušných operáciach. Aktuálne vo fáze analýzy dát.

3, Pancreatitis - Microbiome As Predictor of Severity (P-MAPS) (2022) – medzinárodná prospektívna translačná štúdia v spolupráci s Gastroenterologickým oddelením UMC v Göttingene, o prognostickom význame orálneho a análneho mikrobiómu u pacientov s akútnou pankreatitídou. Aktuálne prebieha DNA analýza odobratých vzoriek a štatistické hodnotenie, prvé výsledky budú prezentované na stretnutí DPC (German Pancreatic Club).

4, Team Dynamics Initiative - v spolupráci s World Society of Emergency Surgery skúmanie relevantnosti a implementácie „non-technical“ zručností a aktuálnych etických otázok v rámci akútnej chirurgie.

5, MANCTRA-1 - coMpliAnce with evideNce-based cliniCal guidelines in the managemenT of acute biliaRy pancreAtitis (2022) - multicentrická prospektívna kohortová štúdia ohľadom manažmentu komplikácií akútnych biliárnych pankreatitíd.

6, GOODBYE HARTMANN – AFTER 100 YEARS HARTMANN'S PROCEDURE IS GOING TO BE ABANDONED? (2022) - multicentrická prospektívna observačná kohortová štúdia. Aktuálne prebieha analýza výsledkov.  

7, Projekty COVIDSurg (2020-2022)- medzinárodné, multicentrické observačné prospektívne štúdie o vplyve pandémie COVID-19 na elektívnu aj akútnu chirurgickú starostlivosť.

8, COMPASS study - Management of COMPlicAted intra-abdominal collectionS after colorectal Surgery (2019-2020) – medzinárodná, multicentrická, observačná kohortová štúdia o možných intraabdominálnych komplikáciách v kolorektálnej chirurgii.

9, IMAGINE (Ileus Management International) (2019) -medzinárodná, observačná kohortová štúdia so zameraním na pooperačný ileus v kolorektálnej chirurgii.

 

CERTIFIKAČNÁ ČINNOSŤ

IV. Chirurgická klinika v roku 2022 prešla úspešne certifikačným procesom na aplikáciu mezenchymálnych kmeňových buniek v liečbe perianálnech choroby u pacientov s morbus Crohn.

 

GRANTOVÁ ČINNOSŤ

IV. Chirurgická klinika spolupracuje s Katedrou farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK.  Ako spoluriešitelia aktuálne participujeme na grantovom projekte Vedeckej grantovej agentúry  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied: VEGA 1/0284/20"

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Na IV. Chirurgickej klinike LFUK a UNB prebieha výučba v rámci predmetov Chirurgická propedeutika a Chirurgia pre študijné odbory Všeobecné lekárstvo a General medicine, 3. ročník, 4. ročník a 6. ročník. Ťažiskom je praktická výučba formou stáží realizovaných priamo na klinike, naši pedagógovia participujú aj na výučbe v Simulačnom centre na Moskovskej ul.

V rámci prednáškovej činnosti participujeme na prednáškach pre študentov 3. ročníka témou Úrazy hrudníka a na predštátnicovej príprave študentov 6. ročníka seminárnymi témami: Chirurgia tenkého hrubého čreva a konečníka, Chirurgické ochorenia pľúc a poranenia hrudníka.

Na našom pracovisku prebieha vedenie diplomových prác:

Chirurgická liečba perianálnej fistuly pri Crohnovej chorobe – Rimóci Rudolf

Chirurgická liečba pečeňových metastáz – Slepčan Tomáš

Chirurgická liečba perforácie pri divertikultíde – Chmúra Matúš 

 

POSTGRADUÁLNE VZDELÁVANIE

V roku 2023 MUDr. Dubovský a MUDr. Panyko úspešne obhájili dizertačné práce k titulu PhD. s témami Vplyv pandémie ochorenia COVID 19 na chirurgickú liečbu a Chirurgická liečba akútnych divertikulitíd, význam prognostických faktorov.

Na IV. Chirurgickej klinike LFUK a UNB súčasne prebieha postgraduálne a špecializačné štúdium v odbore Chirurgia. Aktuálne sa z našich lekárov MUDr. Tomáš Padúch venuje téme Rekurencia venóznej trombózy formou externého doktrandského štúdia.