Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB

O klinike

Súčasti kliniky

Transplantačné centrum

- medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov vrátane nepríbuzenských transplantácií. 

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene

- sa zaoberá vyhľadávaním a náborom darcov krvotvorných buniek

- oficiálnu stránku registra nájdete tu

 Ambulantná činnosť

- kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti

- rozvíja komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby

Nárdodné hemofilické centrum

- zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení

- komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie

- riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách UNB

- imunotolerančná liečba inhibítorov

- aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií

- koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR

Laboratórna časť

- kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality

- zavádza a rozvíja sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike

Aferetická jednotka

- vykonáva liečebné aferézy a odbery periférnych krvotvorných buniek.

Úsek kryokonzervácie

- sa zamerieva na spracovávanie a uchovávanie krvotvorných buniek  

Nadačná činnosť

- link na stránku nadácie nájdete tu

Zamestnanci LFUK

 1. ADD Activation of HLA-G expression by 5-aza-2´- deoxycytidine in malignant hematopoetic cells isolated from leukemia patients / K. Poláková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 56, č. 6 (2009), s. 514-520
 2. ADD Treatment of newly diagnosed patients with acute promyelocytic leukemia with modified spanish treatment protocol / I. Oravcová ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 57, č. 3 (2010), s. 270-279
 3. ADD Is there still a role for autologous stem cell transplantation in acute myeloid leukemia? / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 167-173
 4. ADD Autologous hematopoietic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia - single center experience / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Neoplasma. - Vol. 64, No. 5 (2017), s. 738-744
 5. ADF Prídavné chromozómové zmeny u pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou - ich vplyv na prežívanie / I. Oravcová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 4, č. 6 (2009), s. 354-358
 6. ADF The feasibility of an early hospital discharge following chemotherapy for the acute myeloid leukemia / L. Sopko ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 113, č. 5 (2012), s. 298-300
 7. ADF Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 210-212
 8. ADF Isolated extra-medullary relapse of acute leukemia following allogeneic bone marrow transplantation / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 109, č. 8 (2008), s. 358-361
 9. ADF Leukemia in pregnancy / F. Al Sabty, E. Demečková, M. Mistrík
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 109, č. 8 (2008), s. 364-366
 10. ADF Diagnostika srdcového zlyhávania v bežnej klinickej praxi - nezastupiteľný prínos stanovenia nátriuretických peptidov / J. Kalužay ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 8, č. 2 (2008), s. 110-113
 11. ADF Liečba pacientov s FLT3 pozitívnou akútnou myeloblastovou leukémiou / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 14, č. 6 (2019), s. 425-428
 12. ADF Postihnutie centrálneho nervového systému pri hematologických malignitách / M. Mistrík, B. Czako, F. Al Sabty
  In: Onkológia. - Roč. 2, č. 3 (2007), s. 146-148
 13. ADF Výsledky liečby invazívnej mykotickej infekcie u hematologických chorých / J. Tóthová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 56, č. 11 (2007), s. 451-454
 14. ADM Transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s myelodysplastickým syndrómom - skúsenosti jedného centra / Lenka Magyaricsová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 25, č. 2 (2019), s. 168-175
 15. ADN The use of granulocyte colony stimulating factor after autologous hematopoietic stem cell transplantation / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 9 (2019), s. 668-672
 16. AFG Is standard treatment (DA 3+7) is still recommended as front line therapy for adult patients with de novo AML? the role of etoposide / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 118, No. 21 (2011), s. 4272
 17. AFG Response of steroid-resistant capillary leak syndrome to bevacizumab / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 46, Suppl. 1 (2011), s. 182-183
 18. AFG The role of CD34+cells, CFU and total nucleated cells in determining the target dose of stem cells prior to autologous stem cell transplantation / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 46, Suppl. 1 (2011), s. 133-134
 19. AFG Lipozomálny citarabín v liečbe CNS leukémie / F. Al Sabty, E. Demečková, M. Mistrík
  In: 26. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 978-80-244-3157-4. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. - S. [1]
 20. AFG Alotransplantácia krvotvorných buniek pre myelofibrózu / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 14-15
 21. AFG Optimal use of granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) after autologus hematopoietic stem cell transplantation / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Blood. - Vol. 124, No. 21 (2014), s. P2519
 22. AFG Impact of mismatches in the HLA system on the outcome after unrelated allogeneic stem cell transplantation / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 50, Suppl. 1 (2015), s. S157-S158
 23. AFG Antifungal prophylaxis in high-risk, adult hematological patients - results from multicenter, real life MIFI study / Ľ. Drgoňa ... [et al.]
  In: Mycoses. - Vol. 58, Suppl. 4 (2015), s. 166
 24. AFG Is autologous hematopoietic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia still an option? / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 52, Suppl. 1 (2017), s. S496
 25. AFG Ponatinib v liečbe chronickej myelocytovej lukémie - prvé skúsenosti v klinickej praxi / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: 32. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5324-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 39-39
 26. AFG Liečba chronickej B-lymfocytovej leukémie kombinovanou imunochemoterapiou s rituximabom - dáta z reálnej klinickej praxe / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 49-49
 27. AFH Ako sa dnes pozeráme na liečbu CLL pacientov s rizikovou cytogenetikou? / Firas Farkaš
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s46-s46
 28. AFH Trombotická trombocytopenická purpura z pohľadu aferetickej jednotky - kazuistika / J. Martinka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 14
 29. AFH Je autológna transplantácia hemopoetických kmeňových buniek stále efektívna liečba u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou? / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 17
 30. AFH Nové prístupy k mobilizácii periférnych kmeňových buniek u pacientov s mnohopočetným myelómom a malígnymi lymfómami - klinické a farmakoekonomické aspekty / M. Zwiewka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 29
 31. AFH Nové trendy v profylaxii a liečbe chemoterapiou indukovanej nauzey a vracania (CINV), čo prinieslo posledné desaťročie? / F. Al Sabty, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 31
 32. AFH Potrebujeme alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek pri liečbe Ph1 pozitívnej ALL? / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 30-31
 33. AFH Agonisty trombopoetínového receptora v liečbe ITP - 2 kazuistiky / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, Suppl. 2 (2012), s. 51-52
 34. AFH Včasná aplikácia rastového faktora granulopoézy (G-CSF) po autológnej transplantácii krvotvorných buniek u pacientov s lymfoidnými malignitami zrýchľuje prihojenie štepu a znižuje potransplantačnú morbiditu a mortalitu / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 31
 35. AFH Program transplantácie krvotvorných buniek na KHaT v Bratislave / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 7-8
 36. AFH Vplyv HLA zhody medzi darcom a príjemcom na výsledky alogénnej nepríbuzenskej transplantácie krvotvorných buniek / E. Bojtárová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 6-7
 37. AFH Optimálne použitie rastového faktora granulopoézy (G-CSF) po autológnej transplantácii krvotvorných buniek / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 7
 38. AFH Flegmóna dorsi nasi ako komplikácia indukčnej chemoterapie akútnej myeloblastovej leukémie - kazuistika / L. Masáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 38
 39. AFH Druhá alogénna transplantácia krvotvorných buniek u hematoonkologických pacientov - restrospektívna analýza / L. Sopko ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 91-92
 40. AFH Palonosetrón verzus ondansetrón v profylaxii chemoterapiou indukovanej nauzey a vracania (CINV) u hematoonkologických pacientov / F. Al Sabty, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Onkológia. - Roč. 10, Suppl. 4 (2015), s. 50-51
 41. AFH Septický šok u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou / J. Lukáš ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 109
 42. AFH Extrakorporálna fotoferéza na KHaT Bratislava / Ján Martinka ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s20-s20
 43. AFH Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie. Ponatinib, prvé skúsenosti na Slovensku / F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 20
 44. AFH Transplantácia pri mnohopočetnom myelóme: či vôbec, a keď, tak kedy? / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 27
 45. AFH Úskalia diagnostiky TMA - aHUS alebo TTP? / Daniela Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S2 (2019), s. 21-21
 46. AFH Príbuzenské transplantácie krvotvorných kmeňových buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu / B. Gálffy ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 107
 47. AFH Prvolíniová alotransplantácia krvotvorných buniek pre MDS/MPN (kazuistika) / Vladimíra Lábska ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 10-11
 48. AFH Autológna transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou na Klinike hematológie a transfuziológie SZU, LFUK a UN Bratislava / I. Simančíková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 51
 49. AFH Nepríbuzenská transplantácia krvotvorných buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu / L. Sopko ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 52
 50. AFH Klinické použitie rastových faktorov v onkohematológii / Firas Farkaš
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 31-31
 51. AFH Úskalia diagnostiky TMA - aHUS alebo TTP? / Daniela Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 25-26
 52. AFH Liečba pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou do 55 tokov podľa protokolu GMALL 07/2003 / J. Lukáš ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 68
 53. AFH Rituximab v reálnej praxi pri liečbe chronickej B-lymfocytovej leukémie / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 98
 54. AFH Transplantácia krvotvorných buniek na KHaT LF UK, SZU a UNB / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s28-s29
 55. AFH Štandardné postupy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 101
 56. AFH Pokroky v liečbe Ph negatívnej akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 102
 57. AFH Dlhodobé výsledky nepríbuzenských alogénnych transplantácií krvotvorných buniek u 283 pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s30-s30
 58. AFH Možnosti terapie MDS v roku 2018 / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 19-20
 59. AFH Načasovanie alogénnej transplantácie krvotvorných buniek pri myelodysplatickom syndróme / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 20-23
 60. AFH Alogénna transplantácia krvotvorných buniek u pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou / Jozef Lukáš ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 78-79
 61. AFH Prognóza alotransplantu pri AML - rizikové faktory / Lenka Magyaricsová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s51-s51
 62. AFH CMV infekcia pri alogénnej transplantácii krvotvorných buniek / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s34-s35
 63. AFH Výsledky tretej alogénnej transplantácie krvotvorných buniek na Klinike hematológie a transfuziológie / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s13-s13
 64. AFH MDS - prehľad liečebných možností / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s20-s20
 65. AFH Transplantačná liečba myelodysplastického syndrómu / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s25-s26
 66. AFH Skúsenosti s liečbou chronickej B-lymfocytovej leukémie rituximabom na KHaT v Bratislave / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s31-s31
 67. AFH Výsledky alotransplantácií krvotvorných buniek u pacientov s myelodysplastickým syndrómom / Lenka Magyaricsová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s38-s38
 68. AFH Príbuzenské transplantácie krvotvorných kmeňových buniek pre akútnu myeloblastovú leukémiu - update / Balázs Gálffy ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s43-s43
 69. AFH Dlhodobé výsledky alogénnych transplantácií krvotvorných buniek u 648 pacientov s rôznymi hematologickými ochoreniami / Ladislav Sopko ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s45-s45
 70. AFH Praktické skúsenosti v liečbe pacientov s FLT3 pozitívnou AML / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s11-s11
 71. AFH High dose Ara-C compared to standard dose Ara-C in the induction remission of adult patients with acute myeloblastic leukemia / F. Al-Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 19S
 72. AFH Súčasné možnosti kontroly ťažkých grampozitívnych infekcií u hematologických chorých / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 22S
 73. AFH Používanie vorikonazolu u pacientov s invazívnymi mykózami na KHT / J. Tóthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 23S
 74. AFH Je niečo nové v liečbe relabujúcej/refraktérnej B-akútnej lymfoblastovej leukémie? / Firas Farkaš, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s47-s47
 75. AFH Aktuálne možnosti v liečbe invazívnych mykóz / Martin Mistrík ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s47-s47
 76. AFH Klofarabín (Evoltra R) v liečbe refraktnej akútnej lymfoblastovej leukémie - prvé použtie v SR / B. Czako ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 19S
 77. AFH Hemorrhagic cystitis after allogeneic bone marrow transplantation / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 27 S
 78. AFH Autológna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave / M. Zwiewka ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 28S
 79. AFH Návrh antiemetickej liečby chemoterapiou indukovanej nauzey a vracania (CINV) u onkohematologických pacientov / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement1 (2007), s. 31 S
 80. AFH Prokalcitonín - včasný marker závažných systémových bakteriálnych infekcií, sepsy a septického šoku / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 31 S
 81. AFH Leukemia in pregnancy / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 46S
 82. AFL Rizikové faktory fatálnej intrakraniálnej hemoragie u pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou / I. Oravcová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, suppl. (2009), s. 41
 83. BEF Antimykotická profylaxia u onkohematologických pacientov / Firas Farkaš
  In: Manažment infekcií u onkohematologických pacientov. - ISBN 978-80-89995-10-3. - Bratislava : Edukafarm, 2018. - S. 4-7

Informácie pre študentov

Zóna pre študentov