Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UNB

O klinike

Súčasti kliniky

Transplantačné centrum

- medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov vrátane nepríbuzenských transplantácií. 

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene

- sa zaoberá vyhľadávaním a náborom darcov krvotvorných buniek

- oficiálnu stránku registra nájdete tu

 Ambulantná činnosť

- kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti

- rozvíja komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby

Nárdodné hemofilické centrum

- zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení

- komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie

- riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách UNB

- imunotolerančná liečba inhibítorov

- aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií

- koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR

Laboratórna časť

- kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality

- zavádza a rozvíja sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike

Aferetická jednotka

- vykonáva liečebné aferézy a odbery periférnych krvotvorných buniek.

Úsek kryokonzervácie

- sa zamerieva na spracovávanie a uchovávanie krvotvorných buniek  

Nadačná činnosť

- link na stránku nadácie nájdete tu

Zamestnanci LFUK

 1. ADE Prvé skúsenosti s liečbou ponatinibom - kazuistika pacientky v blastovej kríze chronickej myelocytovej leukémie / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Farmakoterapia. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 151-153
 2. ADE Bosutinib v liečbe chronickej myelocytovej leukémie s pozitivitou génu BCR/ABL / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Farmakoterapia. - Roč. 8, č. 1 (2018), s. 4-7
 3. ADF Dlhodobá molekulová remisia ako predpoklad úspešného tehotenstva u pacientok s chronickou myelocytovou leukémiou / M. Eckertová, L. Setteyová, K. Slezáková
  In: Newslab. - Roč. 7, č. 2 (2016), s. 109-112
 4. ADF Darovanie krvotvorných kmeňových buniek / K. Slezáková, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 31-35
 5. ADF Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie / F. Farkaš ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 12, č. 3 (2017), s. 210-212
 6. ADF Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. 6 (2019), s. 234-242
 7. ADM Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 73-81
 8. AFD Klinický význam HLA zhody pri nepríbuzenskej transplantácii krvotvorných buniek / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 46. fakultná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti a 2. vedecká konferencia doktorandov LF UK. - ISBN 978-80-8095-011-8. - Bratislava : SAP, 2007. - S. 96-97
 9. AFD Výber prvolíniovej liečby u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 21-23
 10. AFD Moderné liečebné postupy u Ph negatívnej MPN / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 32-37
 11. AFD Refraktérna imúnna trombocytopénia / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 99-104
 12. AFG Danazol v liečbe AITP / Katarína Bocková
  In: 19. olomoucké hematologické dny. - ISBN 80-7346-051-3. - Olomouc : Rubico, 2005. - abstrakt č. 42
 13. AFG Ponatinib v liečbe chronickej myelocytovej lukémie - prvé skúsenosti v klinickej praxi / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: 32. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5324-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 39-39
 14. AFG Účinnosť, tolerancia a bezpečnosť liečby ponatinibom u pacientov s BCR-ABL1 pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou v bežnej klinickej praxi - skúsenosti jedného centra / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: 33. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 987-80-244-5520-4. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. - S. 61-62
 15. AFG Aké sú úskalia liečby chronickej myelocytovej leukémie u starších pacientov? / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 31. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5159-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 36
 16. AFG Liečba chronickej B-lymfocytovej leukémie kombinovanou imunochemoterapiou s rituximabom - dáta z reálnej klinickej praxe / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 49-49
 17. AFG Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová ... [et al.]
  In: 31. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5159-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 33-34
 18. AFH Vorikonazol v liečbe hematopatologických chorých / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 4, Suplement 4 (2004), s. 51S
 19. AFH Rituximab v reálnej praxi pri liečbe chronickej B-lymfocytovej leukémie / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 98
 20. AFH Liečba inhibítormi tyrozínkinázy 2. generácie u starších pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 18
 21. AFH Liečba refraktérnej imúnnej trombocytopénie / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 43
 22. AFH Súčasné možnosti kontroly ťažkých grampozitívnych infekcií u hematologických chorých / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 22S
 23. AFH Registre dobrovoľných darcov krvotvorných buniek / K. Slezáková, M. Kušíková, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 27S
 24. AFH Národný register darcov krvotvorných buniek SR / M. Kušíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 28S
 25. AFH Extrakorporálna fotoferéza na KHaT Bratislava / Ján Martinka ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s20-s20
 26. AFH Zriedkavý prípad transformácie BCR/ABL1 pozitívnej CML do ťažkej myelofibrózy s progresiou do sekundárnej AML / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2020. - ISBN 978-80-973387-3-2. - Bratislava : Slovenská hematologická a transfúziologická spoločnosť SLS, 2020. - S. 21-22
 27. AFH Aké sú možnosti ukončenia liečby inhibítormi tyrozínových kináz u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou? / Peter Rohoň ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s30-s31
 28. AFH Prvé skúsenosti s liečbou bosutinibom u pacienta s BCR/ABL pozitívnou chronickou myelocytovou leukémiou - kazuistika / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s31-s31
 29. AFH Klinické aspekty dobrovoľného darcu pre nepríbuzenskú transplantáciu krvotvorných buniek - ako vybrať toho správneho? / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 41
 30. AFH Výber inhibítora tyrozínkinázy u novodiagnostikovaného pacienta s chronickou myelocytovou leukémiou / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s47-s48
 31. AFH Anémia ako prvý príznak sekundárnej MPN u pacienta s CML / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 30-30
 32. AFH Prvé skúsenosti s liečbou generickým imatinibom u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s48-s48
 33. AFH Súčasné postavenie inhibítora tyrozínkinázy 1. generácie v liečbe chronickej myelocytovej leukémie / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 12-12
 34. AFH Vznik TMA v súvislosti s graviditou: aHUS alebo TTP? / Dana Horváthová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s48-s49
 35. AFH Liečba inhibítormi tyrozínkinázy u starších pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 24-25
 36. AFH Možnosti prvolíniovej liečby chronickej myelocytovej leukémie v roku 2018 / Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s14-s15
 37. AFH Skúsenosti s liečbou chronickej B-lymfocytovej leukémie rituximabom na KHaT v Bratislave / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s31-s31
 38. AFH Anémia a splenomegália / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 32-33
 39. AFH Národný register darcov kostnej drene v SR - aktuálny stav / M. Kušíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 28
 40. AFH Sekundárne malignity a hematoonkologické ochorenia na KHaT, Bratislava - kazuistiky / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Onkológia. - S1 (2007), s. 27
 41. AFH Klofarabín (Evoltra R) v liečbe refraktnej akútnej lymfoblastovej leukémie - prvé použtie v SR / B. Czako ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 19S
 42. AFH Návrh antiemetickej liečby chemoterapiou indukovanej nauzey a vracania (CINV) u onkohematologických pacientov / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement1 (2007), s. 31 S
 43. AFH Prokalcitonín - včasný marker závažných systémových bakteriálnych infekcií, sepsy a septického šoku / S. Kubalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 31 S
 44. AFH Prehľad činnosti Národného registra darcov kostnej drene v rokoch 2004-2006 / K. Slezáková, M. Kušíková, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 43S
 45. AFH Národný register dobrovoľných darcov krvotvorných buniek na Slovensku / M. Kušíková, K. Slezáková, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 43S-44S
 46. AFH Leukemia in pregnancy / F. Al Sabty ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 46S
 47. AFH Výskyt duplicitných malignít u hematoonkologických pacientov na KHaT Bratislava - Kazuistiky / Z. Michalovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 46S
 48. AFH Je bezpečné darovanie kmeňových krvotvorných buniek? / M. Skraková ... [et al.]
  In: Via practica. - Roč. 12, Suppl. 2 (2015), s. 12-13
 49. AFH Darovanie krvotvorných kmeňových buniek / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 80-81
 50. AFH Neskoré následky u prežívajúcich po liečbe akútnych leukémií v detskom veku / E. Kaiserová ... [et al.]
  In: 22. Konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. 44-45
 51. AFH Úskalia diferenciálnej diagnostiky u pacienta s trombocytopéniou, renálnym zlyhaním a hemoptýzou - kazuistika / Balázs Gálffy ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s38-s38
 52. AFH Registre dobrovoľných darcov krvotvorných buniek / K. Bocková, M. Kušíková, M. Mistrík
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 78
 53. AFH Národný register darcov krvotvorných buniek SR / Katarína Bocková ; školiteľ Martin Mistrík
  In: 45. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 1. vedecká konferencia doktorandov. - ISBN 80-89104-89-4. - Bratislava : LF UK, 2006. - S. 46-47
 54. AFH Agonisty trombopoetínového receptora v liečbe ITP - 2 kazuistiky / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, Suppl. 2 (2012), s. 51-52
 55. AFH Autológna transplantácia krvotvorných buniek - štandardný terapeutický postup pre mnohopočetný myelóm / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 42
 56. AFH Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene / M. Kušíková ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 47
 57. AFK HLA in hematopoietic stem cell transplantation / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Blood Reviews. - Vol. 21, Supplement 1 (2007), s. S92
 58. AFL Prednosti autológnej transplantácie krvotvorných buniek ambulantnou formou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 41S
 59. AFL Odbery krvotvorných kmeňových buniek na KHaT LFUK, SZU a FNSP Bratislava v rokoch 2005 a 2006 / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 40S-41S
 60. AFL Pozastavenie liečby s inhibítormi tyrozínkináz u pacientok s chronickou myelocytovou leukémiou počas gravidity / M. Eckertová ... [et al.]
  In: 27. Izakovičov memoriál. - ISBN 978-80-89858-03-3. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 49-50
 61. AFL Psychosociálne aspekty dobrovoľného darcovstva krvotvorných buniek - skúsenosti národného registra darcov kostnej drene / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7167-169-5. - Bratislava : Asklepios, 2012. - S. 71 [CD-ROM]
 62. BDF Národný register darcov kostnej drene - prehľad činnosti v rokoch 2004-2006 / K. Slezáková, M. Kušíková, M. Mistrík
  In: Onkológia. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 110-111
 63. BDF Registre dobrovoľných darcov krvotvorných buniek / Katarína Slezáková
  In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, č. 17 (2007), s. 8-9
 64. BDF Horúčka u pacienta s neutropéniou / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, č. 3 (2006), s. 149-152
 65. BFB Národný register darcov kostnej drene / M. Kušíková ... [et al.]
  In: 19. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2015. - S. 26

Informácie pre študentov

Zóna pre študentov