Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UN Bratislava

O klinike

Súčasti kliniky

Transplantačné centrum

- medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov vrátane nepríbuzenských transplantácií. 

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene

- sa zaoberá vyhľadávaním a náborom darcov krvotvorných buniek

- oficiálnu stránku registra nájdete tu

 Ambulantná činnosť

- kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti

- rozvíja komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby

Nárdodné hemofilické centrum

- zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení

- komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie

- riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách UNB

- imunotolerančná liečba inhibítorov

- aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií

- koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR

Laboratórna časť

- kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality

- zavádza a rozvíja sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike

Aferetická jednotka

- vykonáva liečebné aferézy a odbery periférnych krvotvorných buniek.

Úsek kryokonzervácie

- sa zamerieva na spracovávanie a uchovávanie krvotvorných buniek  

Nadačná činnosť

- link na stránku nadácie nájdete tu

Zamestnanci LFUK

 1. ADC Severe hemolytic uremia syndrome and antiphospholipid antibodies following bowel infection in the absence of major vascular occlusions: an example of MAPS? / T. Sedlák ... [et al.]
  In: Israel Medical Association Journal. - Vol. 10, Iss. 12 (2008), s. 896-898
 2. ADE Dasatinib v 2. línii liečby chronickej myelocytovej leukémie u pacientov s rezistenciou alebo intoleranciou imatinibu na Klinike hematológie a transfuziológie Bratislava v rokoch 2007-2011 / M. Martišová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 18, č. 3 (2012), s. 105-111
 3. ADE Prvé skúsenosti s liečbou ponatinibom - kazuistika pacientky v blastovej kríze chronickej myelocytovej leukémie / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Farmakoterapia. - Roč. 6, č. 2 (2016), s. 151-153
 4. ADF Esenciálna trombocytémia / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 6 (2013), s. 374-378
 5. ADF Vplyv rizikových faktorov trombózy na výskyt trombotických komplikácií u pacientov s esenciálnou trombocytémiou / M. Hrubiško ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 2 (2014), s. 116-121
 6. ADF Chronická myelocytová leukémia - príklad úspešnej cielenej terapie nádorovej choroby / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Via practica. - Roč. 11, č. 3-4 (2014), s. 112-116
 7. ADF Polycytémia vera - súčasný pohľad na diagnostiku a liečbu / Antónia Hatalová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 13, č. 1 (2018), s. 186-189
 8. ADF Hladina homocysteínu v krvi žien so spontánnym potratom / M. Rakovan ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 14, č. 3 (2007), s. 156-159
 9. ADF Latentná tuberkulóza - rizikové faktory choroby / Jana Malinová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 14, č. 2 (2019), s. 106-110
 10. ADM Single center experience with the treatment of older patients with myelodysplastic syndrome, not eligible for intensive therapy and its financial consequences / L. Masáková ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, č. 2 (2016), s. 106-114
 11. ADM Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 73-81
 12. ADN Treatment difficulty with acute GVHD - frequent cause of mortality after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation / J. Lukáš ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 115, č. 2 (2014), s. 80-82
 13. AEG Hepatitis C in haemophilia patients in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 6, No. 4 (2000), s. 321-322
 14. AFD Výber prvolíniovej liečby u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 21-23
 15. AFD Moderné liečebné postupy u Ph negatívnej MPN / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 32-37
 16. AFG Úskalia liečby esenciálnej trombocytémie / A. Hatalová, D. Jankovičová, M. Mistrík
  In: 26. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 978-80-244-3157-4. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. - S. 43
 17. AFG Management of pregnancy in CML patients - single centre experience / Z. Sninská ... [et al.]
  In: ELN Frontiers Meeting 2012 : Myeloid Neoplasms: Approaching Cure. - Istanbul : [s.n.], 2012. - S. 19
 18. AFG Manažment pacientov s Ph negatívnou myeloproliferatívnou neopláziou - skúsenosti jedného pracoviska / A. Hatalová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a 13. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-87086-50-6. - Brno : Veltrhy Brno, 2012. - S. [1]
 19. AFG Špecifiká diagnostiky a liečby mladých pacientov (< 40 rokov) s Ph negatívnou myeloproliferatívnou neopláziou / A. Hatalová, D. Jankovičová, M. Mistrík
  In: OHD : 27. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-224-3480-3. - Olomouc : Vydavatelství UP, 2013. - S. 35-36
 20. AFG Transplantácie periférnych krvotvorných buniek pri CML v ére inhibítorov tyrozínkinázy / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Olomoucké hematologické dny ; Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů ; Symposium on Advances in Molecular Hematology. - ISBN 978-80-244-4099-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - S. 62-63
 21. AFG Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová ... [et al.]
  In: 31. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5159-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 33-34
 22. AFG Aké sú úskalia liečby chronickej myelocytovej leukémie u starších pacientov? / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 31. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5159-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2017. - S. 36
 23. AFG Ponatinib v liečbe chronickej myelocytovej lukémie - prvé skúsenosti v klinickej praxi / Katarína Slezáková ... [et al.]
  In: 32. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5324-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 39-39
 24. AFG Liečba chronickej B-lymfocytovej leukémie kombinovanou imunochemoterapiou s rituximabom - dáta z reálnej klinickej praxe / Mikuláš Hrubiško ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 49-49
 25. AFG Akútny infarkt myokardu u mladého muža s trombocytózou / Ľ. Fľak ... [et al.]
  In: Vnitřní lékařství. - Roč. 57, č. 5, příloha 1 (2011), s. 1P13
 26. AFH Extrakorporálna fotoferéza na KHaT Bratislava / Ján Martinka ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s20-s20
 27. AFH Imunitná trombocytopénia v gravidite / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 22-23
 28. AFH Liečba pacientov s ITP agonistami trombopoetínových receptorov / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 33-34
 29. AFH Nilotinib v 1. línii u pacientov v chronickej fáze CML je spojený s častejším dosiahnutím hladiny BCR/ABL pod 10% a veľkej molekulovej remisie po 3 mesiacoch liečby v porovnaní s imatinibom - skúsenosti KHaT Bratislava / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 27
 30. AFH Manažment gravidity a pôrodu ženy s anamnézou neonatálnej autoimunitnej trombocytopénie v predchádzajúcom tehotenstve / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 23
 31. AFH Trombotické komplikácie Ph-myeloproliferatívnych neoplázií - patogenéza, diagnostika a liečba / A. Bátorová, A. Hatalová
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 18-19
 32. AFH Manažment Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie z hľadiska dlhodobej bezpečnosti / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 28
 33. AFH JAK 2 atypické myeloproliferatívne neoplázie prezentujúce sa splanchnickou a atypickou trombózou / A. Hatalová, D. Jankovičová, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 14
 34. AFH Polycystémia vera - vieme ju správne liečiť? / A. Hatalová, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 10
 35. AFH Transformácia sekundárnej myelofibrózy POST-PV do chronickejmyelocytovej leukémie - kazuistika / I. Simančíková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 106
 36. AFH Súčasnosť a perspektívy liečby polycytémie vera / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 41-42
 37. AFH Manažment gravidity u žien s Ph1 negatívnymi myeloproliferatívnymi neopláziami / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 87
 38. AFH Vplyv mutácie kalretikulínu na hematologický fenotyp esenciálnej trombocytémie a myelofibrózy / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 25
 39. AFH Liečba inhibítormi tyrozínkinázy u starších pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 24-25
 40. AFH Ako identifikujeme a manažujeme pacienta s nedostatočne kontrolovanou polycytémiou vera / A. Hatalová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 37-38
 41. AFH Potreba správnej a bezpečnej liečby polycystémie vera / A. Hatalová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 9
 42. AFH Liečba inhibítormi tyrozínkinázy 2. generácie u starších pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou / K. Slezáková ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 18
 43. AFH Interferón alfa v liečbe Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie / A. Hatalová, M. Mistrík, A. Bátorová
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 47
 44. AFH Liečba refraktérnej imúnnej trombocytopénie / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 43
 45. AFH Autológna transplantácia krvotvorných buniek - štandardný terapeutický postup pre mnohopočetný myelóm / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 42
 46. AFH Histiocytóza z langerhansových buniek u dospelých / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 66-67
 47. AFH Ruxolitinib v liečbe myelofibrózy: efektivita a tolerabilita v bežnej klinickej praxi / Antónia Hatalová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s31-s31
 48. AFH Optimálna liečba polycystémie vera / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s14-s14
 49. AFH Akútne terapeutické možnosti Ph- MPN: MF a PV / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s37-s37
 50. AFH Hepatitída C pri hemofílii - súčasné možnosti diagnostiky a liečby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. - Martin : [s. n.], 2000. - S. 27-28
 51. AFH Kľúčová úloha prognostického skórovacieho systému IPSS (DIPSS) v klinickom manažmente pacientov s primárnou myelofibrózou / A. Hatalová, J. Lukáš, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 22
 52. AFH Včasná liečebná intervencia pri Polycystémii vera / Antónia Hatalová, Angelika Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s22-s22
 53. AFL Philadelphia negatívne myeloproliferatívne ochorenia - významný rizikový faktor vzniku trombózy portálnej vény a Buddovho-Chiariho syndrómu / J. Lukáš, A. Hatalová, M. Mistrík
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 38
 54. AFL Ischemické cerebrovaskulárne komplikácie pri liečbe akútnych leukémií / M. Martišová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 34-35
 55. BDF ELN odporúčania na manažment pacientov s CML 2013 / Z. Sninská ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 9, č. 4 (2014), s. 242-246
 56. BFB Imunoterapeutické prístupy v liečbe myelofibrózy / Antónia Hatalová ... [et al.]
  In: Košické hematologické a transfúziologické dni. - ISBN 978-80-971468-8-7. - Bratislava : Layout architects, 2019. - S. 41-41
 57. BFB Veľké krvácanie a chirurgická liečba u pacientov s inhibítormi v materiáli NHC Bratislava / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 16-17
 58. BFB Tehotenstvo a popôrodné obdobie u pacientok s deficitom OTC / K. Brennerová ...[et al.]
  In: 31. pracovné dni Dedičné metabolické poruchy. - Praha : Meritis, 2016. - S. 22-23
 59. BFB Myeloproliferatívne neoplázie v dospelom a detskom veku: rozdiely v klinickom priebehu a liečbe / Antónia Hatalová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: 23. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov [elektronický dokument]. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2019. - S. 14-15 [online]

Informácie pre študentov

Zóna pre študentov