Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UN Bratislava

O klinike

Súčasti kliniky

Transplantačné centrum

- medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov vrátane nepríbuzenských transplantácií. 

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene

- sa zaoberá vyhľadávaním a náborom darcov krvotvorných buniek

- oficiálnu stránku registra nájdete tu

 Ambulantná činnosť

- kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti

- rozvíja komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby

Nárdodné hemofilické centrum

- zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení

- komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie

- riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách UNB

- imunotolerančná liečba inhibítorov

- aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií

- koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR

Laboratórna časť

- kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality

- zavádza a rozvíja sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike

Aferetická jednotka

- vykonáva liečebné aferézy a odbery periférnych krvotvorných buniek.

Úsek kryokonzervácie

- sa zamerieva na spracovávanie a uchovávanie krvotvorných buniek  

Nadačná činnosť

- link na stránku nadácie nájdete tu

Zamestnanci LFUK

 1. ADC Challenges in the management of hemophilia B with inhibitor / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Vol. 39, No. 7 (2013), s. 767-771
 2. ADC Inhibitors in severe hemophilia A: 25-year experience in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Seminars in Thrombosis and Hemostasis. - Vol. 42, No. 5 (2016), s. 550-562
 3. ADF Národné štandardné postupy pre liečbu hemofílie a iných vrodených koagulopatií v Slovenskej Republike / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 56, č. 7-8 (2008), s. 330-340
 4. ADF Chronická hepatitída C a hemofília. Majú pacienti s hemofíliou rovnakú šancu na vyliečenie? / M. Belovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, č. 3 (2009), s. 143-147
 5. ADF Riziko tromboembolickej choroby pri hormonálnej antikoncepcii - aktualizovaný pohľad / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 17, č. 4 (2019), s. 181-187
 6. ADF Trombotické mikroangiopatie a hemolyticko-uremický syndróm / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. 6 (2019), s. 234-242
 7. ADF Venózny trombembolizmus a gravidita / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 17, č. 4 (2019), s. 210-215
 8. ADF Antikoncepcia z pohľadu hematológa / A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Gynekológia pre prax. - Roč. 7, č. 4 (2009), s. 178-183
 9. ADF Esenciálna trombocytémia / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 8, č. 6 (2013), s. 374-378
 10. ADF Použitie rituximabu pri eradikácii inhibítora u pacientky so získanou hemofíliou / A. Morongová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, č. 11 (2015), s. 510-513
 11. ADF Vrodená dysfibrinogenémia a hypofibrinogenémia - molekulová báza a klinický fenotyp / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, č. 3 (2016), s. 109-115
 12. ADF Juvenilná metrorágia u dievčat s vrodenými koagulopatiami / Zuzana Nižňanská ... [et al.]
  In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 26, č. 2 (2019), s. 86-90
 13. ADF Súčasné možnosti liečby a manažment pacientov s hemofíliou / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 15, č. 4 (2017), s. 14-16
 14. ADM Analýza zhody vyšetrenia inhibítorov FVIII Bethesda metódou a modifikovanou Nijmegen metódou a vplyv hraničných titrov inhibítorov na farmakodynamiku a farmakokinetiku FVIII u pacientov s hemofíliou A / A. Morongová... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 22, č. 3 (2016), s. 172-181
 15. ADM Manažment veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII - farmakokinetický prístup k liečbe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 61-72
 16. ADM Mutácie génu F8 u pecientov s ťažkým stupňom hemofílie A a výskyt inhibítorov FVIII / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. 3 (2018), s. 194-206
 17. ADN Totálna endoprotéza kolenného kĺbu u pacientov s hemofilickou artropatiou / B. Šteňo, D. Jankovičová, A. Bátorová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 66, č. 12 (2017), s. 389-396
 18. AEC National registry of Factor VII deficiency in Slovakia - clinical survey of 230 patients / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Gene Diagnosis of Inherited Bleeding Disorders. - ISBN 3-936142-80-7 (Europe). - Lengerich : PABST, 2002. - S. 146-161
 19. AEG Turbidimetrické štúdium vplyvu sterolov na teplotu fázových prechodov dipalmitoylfosfatidylcholínu / Jana Gallová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 102, suppl. (2008), s. s217
 20. AEG Menarché and juvenile menorrhagia in girls with inherited bleeding disorders / D. Jankovičová, A. Bátorová, D. Horváthová
  In: Haemophilia. - Vol. 14, Suppl. 2 (2008), s. 155-156
 21. AEG National registry of congenital factor VII deficiency in Slovakia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 8, No. 4 (2002), s. 584
 22. AEG Rare bleeding disorders in Slovakia - genotype and phenotype characteristics / A. Bátorová... [et al.]
  In: Blood Reviews. - Vol. 21, Supplement 1 (2007), s. S70-S71
 23. AEG Prophylaxis in hemophilia A children in Slovakia / A. Bátorová, D. Jankovičová, D. Horváthová
  In: Haemophilia. - Vol. 14, Suppl. 2 (2008), s. 101
 24. AEG Allogeneic and autologous stem cell transplantation for chronic myelogenous leukaemia / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Bone Marrow Transplantation. - Vol. 35, Supplement 2 (2005), s. S381
 25. AEG Gynecological problems in women with severe congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Thrombosis Research. - Vol. 115, Suppl. 1 (2005). s. 111
 26. AFD Trombocytopénia v gravidite / Denisa Jankovičová, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 19, č. S1 (2019), s. 19-23
 27. AFD Incidencia inhibítorov u pacientov s hemofíliou na Slovensku v ére liečby koncentrátmi koagulačných faktorov, analýza rizikových faktorov a výsledky imunotolerančnej indukcie v Národnom hemofilickom centre / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 12-14
 28. AFD Refraktérna imúnna trombocytopénia / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2017. - ISBN 978-80-970740-9-8. - Bratislava : Tajpan, 2017. - S. 99-104
 29. AFG Problémy fertilného veku u žien s vrodeným koagulopatiam / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Trombóza a hemostáza 2009. - ISBN 978-80-86703-32-9. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2009. - S. 32
 30. AFG Acquired hemophilia - The treatment and use of bypassing agents / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 5th Inhibitor Workshop for Opinion Leaders in Hemophilia. ECE-SEE-Russia-Turkey-Baltic States. - St. Julians : [s.n.], 2007. - S. 35
 31. AFG Contribution of genotype analysis to the diagnosis and management of rare bleeding disorders / A. Bátorová, D. Jankovičová, D. Horváthová
  In: Trombóza a hemostáza 2009. 16. Česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze. - ISBN 978-80-86703-32-9. - Hradec Králové : Olga Čermáková, 2009. - S. 15
 32. AFG Management of 118 surgeries in congenital FVII deficiency a single centre experience / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 7, Suppl. 2 (2009), s. 848
 33. AFG Inhibitor incidence in severe haemophilia a in Slovakia - influence of treatment products / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 38S-39S
 34. AFG Acquired hemophilia - clinical course and treatment / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Český a Slovenský hematologický a transfuziologický kongres. - Praha : [s.n.], 2002. - S. 109
 35. AFG Evaluation of bone mineral density and bone turnover in patients with haemophilia / B. Šteňo ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Suppl. 4 (2010), s. 100
 36. AFG Rare bleeding disorders in Slovakia / Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Tatiana Prigancová
  In: Haemophilia : 11th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2018, 7–9 February 2018, Madrid, Spain. - Roč. 24, č. S1 (2018), s. 53-53
 37. AFG Inherited hypofibrinogenemia and dysfibrinogenemia in Slovakia- a study of phenotype and genotype / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia : 11th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2018, 7–9 February 2018, Madrid, Spain. - Roč. 24, č. S1 (2018), s. 53-54
 38. AFG Iliopsoas hemorrhage in patients with hemophilia / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3 (2012), s. 121
 39. AFG Manažment ovulačných krvácaní u žien s vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a 13. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-87086-50-6. - Brno : Veltrhy Brno, 2012. - S. [1]
 40. AFG Relabujúca sekundárna TTP s ťažkou neurologickou symptomatológiou u pacienta po opakovanej LIM - case report / J. Lukáš ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a 13. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-87086-50-6. - Brno : Veltrhy Brno, 2012. - S. [1]
 41. AFG Krvácanie do kĺbov a možnosti profylaxie pri von Willebrandovej chorobe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 16. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a 13. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-87086-50-6. - Brno : Veltrhy Brno, 2012. - S. [1]
 42. AFG Bone mineral density and bone turnover in patients with haemophilia / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 9, Suppl. 2, Sp. Iss. SI (2011), s. 923-924
 43. AFG Acquired hemophilia: clinical course and treatment outcomes in 25 patients / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3 (2012), s. 1
 44. AFG Evaluation of liver fibrosis in hemophilia patients with HCV infection using transient elastography: Fibrotest / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 18, Suppl. 3 (2012), s. 81
 45. AFG Úskalia liečby esenciálnej trombocytémie / A. Hatalová, D. Jankovičová, M. Mistrík
  In: 26. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. - ISBN 978-80-244-3157-4. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. - S. 43
 46. AFG Špecifiká diagnostiky a liečby mladých pacientov (< 40 rokov) s Ph negatívnou myeloproliferatívnou neopláziou / A. Hatalová, D. Jankovičová, M. Mistrík
  In: OHD : 27. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-224-3480-3. - Olomouc : Vydavatelství UP, 2013. - S. 35-36
 47. AFG Management of surgery in congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 16, Suppl. 4 (2010), s. 140
 48. AFG Management of iliopsoas hematomas in patients with hemophilia / A. Bátorová, T. Prigancová, D. Jankovičová
  In: Haemophilia. - Vol. 20, Suppl. 2 (2014), s. 43-44
 49. AFG Analýza mutácií génu F8 u pacientov s ťažkým stupňom hemofílie A v Slovenskej republike / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Transfuze a hematologie dnes. - Roč. 24, č. Suplement 2/b (2018), s. 106-106
 50. AFG Total knee and hip replacement in hemophilia and related bleeding / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 20, Suppl. 3 (2014), s. 72
 51. AFG Low incidence of FVIII inhibitors in patients treated with plasma derived FVIII concentrates and outcomes of immune tolerance induction with FVIII/vWF concentrates / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Haemophilia. - Vol. 20, Suppl. 3 (2014), s. 47-48
 52. AFG Pregnancy in women with antiphospholipid syndrome / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 13, Suppl. 2 (2015), s. 776
 53. AFG Management of bleeding and emergency situations for patients treated with dabigatran- single centre experience / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 13, Suppl. 2 (2015), s. 641-642
 54. AFG Immune tolerance induction in hemophilia A and B with inhibitor - single centre experience / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 13, Suppl. 2 (2015), s. 598
 55. AFG Acquired von Willebrand syndrome - diagnosis and management / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 13, Suppl. 2 (2015), s. 761-762
 56. AFG Vyšetrenie inhibítorov FVIII Bethesda metódou a modifikovanou Nijmegen metódou a vplyv hraničných titrov inhibítorov na farmakodynamiku a farmakokinetiku FVIII u pacientov s hemofíliou A / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 17. Česko-slovenská konference laboratórní hematologie. - ISBN 978-80-906205-4-4. - Hradec Králové : Hanzo Production, 2016. - S. 14
 57. AFG Correlation analysis of standard Bethesda method versus modified Nijmegen assay in detecting factor VIII inhibitors, and impact of marginal titer inhibitors on FVIII pharmacodynamics and pharmacokinetics in patients with hemophilia A / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Vol. 1, Suppl. 1 (2017), s. 399 [online]
 58. AFG Pharmacokinetic guided prophylaxis in children with severe hemophilia A and its potential impact on factor concentrates requirements / Angelika Bátorová, Denisa Jankovičová, Tatiana Prigancová
  In: Haemophilia : Invited Presentation Summaries and Submitted Abstracts of the WFH 2018 World Congress. - Roč. 24, č. S5 (2018), s. 97-97
 59. AFG Trombotické mikro a makroangiopatické syndromy / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 32. Olomoucké hematologické dny. - ISBN 978-80-244-5324-8. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 3-3
 60. AFG Management of major surgery in patients with haemophilia A with continuous infusion and bolus injections of FVIII pharmacokinetic approach to therapy / Denisa Jankovičová, Angelika Bátorová, Tatiana Prigancová
  In: Haemophilia : Invited Presentation Summaries and Submitted Abstracts of the WFH 2018 World Congress. - Roč. 24, č. S5 (2018), s. 88-89
 61. AFG Gynaecological problems in severe congenital factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol. 3, Supplement 1 (2005), s. PO852
 62. AFH Menarché a včasné obdobie fertility pri vrodených koagulopatiách z pohľadu hematológa / D. Jankovičová, A. Bátorová, D. Horváthová
  In: Európske princípy liečby hemofílie. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 33
 63. AFH Možnosti laboratórnej diagnostiky vrodenej a získanej trombofílie hemokoagulačným vyšetrením a špeciálnymi metódami / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Slovensko-české dni laboratórnej hematológie a transfuziológie. - Trenčianske Teplice : [s.n.], 2001. - S. 18
 64. AFH Menorrhagia and gynaecological problems in severe congenital Factor VII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 1
 65. AFH Vplyv typu koncentrátov na výskyt inhibítorov u chorých s hemofíliou / A. Bátorová, D. Jankovičová, D. Horváthová
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplmenet 1 (2007), s. 30S
 66. AFH Prvý prípad inhibítora faktora IX vo vysokom titri na Slovensku u dieťaťa s ťažkou hemofíliou B a "non-sense" mutáciou g.6460 C>T; Arg29Stop / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 37S-38S
 67. AFH Aktuálne trendy v liečbe chronickej hepatitídy C u pacientov s hemofíliou / M. Belovičová ... [et al.]
  In: Európske princípy liečby hemofílie. - Bratislava : [s.n.], 2009. - S. 17
 68. AFH Domáca a profylaktická liečba hemofílie - úloha sestry pri edukácii pacienta a rodiny / M. Benková, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: 14. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s medzinárodnou účasťou. Abstrakty. Vol. 1. - ISBN 80-968685-9-4. - Bratislava : TGT, 2005. - S. 35
 69. AFH Antivírusová liečba hepatitídy C pegylovaným interferónom a prvé výsledky vyšetrenia fibroscanom u jedincov s hemofíliou / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 8
 70. AFH Kostné zmeny u pacientov s hemofíliou / E. Šteňová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 15, č. 3 (2010), s. 129
 71. AFH Aký prístup k individualizovanej profylaxii? / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 5-6
 72. AFH Národný hemofilický genetický program - výskyt inhibítorov pri veľkých génových mutáciách u pacientov s hemofíliou v SR / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 8-9
 73. AFH Prvé skúsenosti s koncentrátmi rFVIIIFc a rFIXFc s predĺženým biologickým polčasom na Slovensku / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 9-10
 74. AFH Hemofília u žien - prvý záchyt hemofílie v rodine / Anna Kyselová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 14-15
 75. AFH Medzinárodné registre vrodeného deficitu FVII- čo sme sa z nich naučili? / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 15-16
 76. AFH Trombocytopénia v gravidite / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 16-17
 77. AFH Liečba hemofílie koncentrátmi rekombinantného faktora VIII a IX s predĺženým biologickým polčasom / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s21-s21
 78. AFH Postavenie tranzientnej elastografie pri hodnotení fibrózy u pacientov s chronickými vírusovými hepatitídami / M. Belovičová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 7
 79. AFH Využitie genetiky a in vitro fertilizácie a ich úskalia v prevencii hemofílie / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 17-18
 80. AFH Clinical phenotype in congenital antithrombin deficiency / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 13
 81. AFH Menorágia a juvenilná menorágia u dievčat a žien s vrodenými koagulopatiami / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 19-19
 82. AFH Fenotypová charakteristika prenášačiek hemofílie / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 10
 83. AFH Vyšetrenie multimérov von Willebrandovho faktora - prvé výsledky v skupine 150 pacientov s von Willebrandovou chorobou / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 20-21
 84. AFH Riziková priebeh gravidity u žien s antifosfolipidovým syndrómom / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 12
 85. AFH Fraktúry ako neskoré komplikácie totálnej artroplastiky u pacientov s hemofíliou - ako im predchádzať? / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 24-25
 86. AFH Neobvyklé prípady chirurgických operácií pri hemofílii / Anna Kyselová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 25-25
 87. AFH Hemofília a športové aktivity - odporučenia / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 11. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-973245-3-7. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 26-27
 88. AFH Juvenilný angiofibróm ako príčina torpídnej epistaxy u pacienta s ľahkým stupňom hemofílie / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, Suppl. 2 (2012), s. 18
 89. AFH Získaná hemofília ako fatálna komplikácia mnohopočetného myelómu / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum. - ISBN 978-80-969863-9-2. - Bratislava : Rowex, 2019. - S. 24-25
 90. AFH Klinické odporúčania pre vyšetrenie vrodenej a získanej trombofílie. 2011 update / A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 8-9
 91. AFH Získaná hemofília - závažný hematologický syndróm staršieho dospelého veku / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 17
 92. AFH Má vyšetrenie mutácie MTHFR a homocysteínu u pacientov s trombózou význam ? / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Supl. (2009), s. 18 S
 93. AFH Naše výsledky imunotolerančnej liečby inhibítormi podľa nízko dávkového protokolu / A. Morongová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 9
 94. AFH Retroperitoneálne krvácanie u pacientov s ťažkou hemofíliou / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 4. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. [1]
 95. AFH Dlhodobý efekt anti CD-20 protilátok (Rituximab) na eradikáciu inhibítora u dospelého pacienta s hemofíliou / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 12
 96. AFH Hemofília a osteoporóza / E. Šteňová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 15
 97. AFH Komplikovaná cholecystektómia u pacienta s ťažkou hemofíliou / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 6
 98. AFH Totálna artroplastika bedrových a kolenných kĺbov u pacientov s hemofíliou a vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 9, Supl. (2009), s. 18 S
 99. AFH Prínos ortopedickej liečby a rehabilitácie k zlepšeniu kvality života hemofilikov / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 16
 100. AFH Ovulačné krvácanie u žien s vrodenou koagulopatiou / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 4. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2012. - S. [1]
 101. AFH Národné hemofilické centrum - centrum komplexnej hemofilickej starostlivosti / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 19
 102. AFH Odporučenia pre hepatologickú starostlivosť o pacientov s hemofíliou a vrodenými koagulopatiami / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 3. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2011. - S. 20-21
 103. AFH Náročnosť manažmentu stomatochirurgických výkonov u pacientov s hemofíliou a inhibítorom / D, Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 11, Suppl. (2011), s. 13
 104. AFH Slovenské hemofilické združenie - náš partner / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 14
 105. AFH Úspešná imunotolerančná liečba podľa nízkodávkového protokolu u dieťaťa s inhibítorom FVIII / A. Morongová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 11
 106. AFH Profylaktická liečba v prevencii hemofilickej artropatie -" zlatý štandard" liečby hemofílie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 17
 107. AFH Krvácanie do m. iliopsoas u pacientov s hemofíliou / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 4, Suppl. 2 (2012), s. 18-19
 108. AFH Manažment gravidity a pôrodu ženy s anamnézou neonatálnej autoimunitnej trombocytopénie v predchádzajúcom tehotenstve / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 23
 109. AFH Prvý prípad kombinovaného výskytu mutácií 3 génov fibrinogénu pri dysfibrinogenémii s variabilným klinickým fenotypom na Slovensku / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s36-s36
 110. AFH Náhrady kolenných kĺbov u pacientov s hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 24
 111. AFH Imunitná trombocytopénia v gravidite / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 22-23
 112. AFH Manažment Ph negatívnej myeloproliferatívnej neoplázie z hľadiska dlhodobej bezpečnosti / A. Hatalová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 13, Suppl. S (2013), s. 28
 113. AFH Von Willebrandova choroba - moderná diagnostika a liečba / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s10-s10
 114. AFH Prínos molekulovej analýzy hemofílie pre komplexnú diagnostiku a klinickú prax / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. Supplement 1 (2018), s. s23-s23
 115. AFH Prvá transplantácia členkového kĺbu u hemofilického pacienta pre hemofilickú artropatiu / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 26-27
 116. AFH Krvácavé komplikácie pri liečbe dabigatranom - klinické skúsenosti / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 26
 117. AFH JAK 2 atypické myeloproliferatívne neoplázie prezentujúce sa splanchnickou a atypickou trombózou / A. Hatalová, D. Jankovičová, A. Bátorová
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 14
 118. AFH Získané špecifické inhibítory koagulačných faktorov / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 24-25
 119. AFH Nežiadúce účinky nových antitrombotík / M. Nosáľ ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 14, Suppl. S (2014), s. 25-26
 120. AFH Inovácia guidelines pre manažment krvácania a urgentných situácií u pacientov liečených priamymi inhibítormi trombínu a faktora Xa / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 66
 121. AFH Operácie a intenzívna liečba krvácaní v novorodeneckom a dojčenskom veku hemofilikov / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 11-12
 122. AFH Intrakraniálne krvácanie u pacientov s hemofíliou v neonatálnom období a v detskom veku / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 62-63
 123. AFH Neskoré následky chronickej hepatitídy C u hemofilických pacientov / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 20
 124. AFH Neonatálne CNS krvácanie u hemofilikov a odporučenia pre antenatálny a neonatálny manažment hemofílie / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 6-8
 125. AFH Národný genetický program - prvé výsledky projektu / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 13-14
 126. AFH Nové perspektívy v molekulovej diagnostike hemofílie - Národný hemofilický genetický program / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 10
 127. AFH Zriedkavé špecifické inhibítory koagulačných faktorov / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 9
 128. AFH Možnosti laboratórnej diagnostiky prenášačstva hemofílie / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 10
 129. AFH Manažment tehotenstva a pôrodu pri von Willebrandovej chorobe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 24-25
 130. AFH Indikácie a vyšetrenie laboratórnej odpovede na DDAVP u pacientov s ľahkou formou hemofílie a von Willebrandovej choroby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 10-11
 131. AFH Diagnostika získanej hemofílie a získaného von Willebrandovho syndrómu / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 9
 132. AFH Národný hemofilický genetický program / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 15, Suplement (2015), s. 63
 133. AFH Manažment HCV infekcie u pacientov s vrodenými koagulopatiami - up date 2015 / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 17-19
 134. AFH Použitie dezmopresínu (DDAVP) v liečbe von Willebrandovej choroby a hemofílie A / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 7. hemofilické dni. - ISBN 978-80-89305-33-9. - Bratislava : Národné hemofilické centrum KHaT LF UK, 2015. - S. 26-28
 135. AFH Výskyt inhibítora u detských pacientov s hemofíliou / A. Morongová ... [et al.]
  In: Mladí hematológovia 2015 : 7. ročník. - ISBN 978-80-89037-47-6. - Bratislava : Offprint, 2015. - S. 8
 136. AFH Aktualizácia Národného hemofilického genetického registra / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 49
 137. AFH Total hip and knee replacement and the first ankle replacement in patients with hemophilia and other bleeding disorders / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 48
 138. AFH Zriedkavé vrodené koagulopatie na Slovensku - od genotypu ku klinickým prejavom / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 19
 139. AFH Zaistenie venózneho prístupu pred začatím ITI u pacientov s inhibítorom (implantácia A-V fistuly a Port-A-cath) / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 20
 140. AFH Prvé použitie dezmopresínu (DDAVP) v prevencii krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou a hemofíliou A na Slovensku / A. Bátorová, D. Jankovičová, T. Prigancová
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 8, Suppl. 1 (2016), s. 20
 141. AFH Prvé skúsenosti s emicizumabom na Slovensku / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s45-s46
 142. AFH Hemofilická osteoartritída členka - možnosti chirurgickej liečby / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 36-37
 143. AFH Prvý prípad chronickej inveterovanej luxácie pately operačne liečenej u pacienta s hemofíliou. Kazuistika. / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 40
 144. AFH Angiodysplázia a von Willebrandova choroba / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 24-25
 145. AFH Pokroky v budovaní Národného hemofilického genetického registra / T. Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 50
 146. AFH Inherited hypofibrinogenemia and dysfibrinogenemia in Slovakia - a study of phenotype and genotype / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 44-45
 147. AFH Tromboembolické komplikácie u pacientov s dysfibrinogenémiou / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 46-47
 148. AFH Prvé použitie dezmopresínu (DDAVP) v prevencii krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou a hemofíliou na Slovensku / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 22-23
 149. AFH Imunosupresívna liečba a anti-CD20 protilátky v liečbe inhibítorov pri hemofílii / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 8. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-1-4. - Bratislava : Farmi-Profi, 2016. - S. 32-33
 150. AFH Ťažká trombocytopénia ako dominantný prejav pri PNH / S. Fliegová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 51
 151. AFH Angiodysplázia v teréne von Willebrandovej choroby / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 30-31
 152. AFH Tromboembolické komplikácie u pacientov s dysfibrinogenémiou v súvislosti s operáciou a pôrodom - skúsenosti jedného centra / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 16, Suppl. 7 (2016), s. 32
 153. AFH Revolučná liečba chronickej hepatitídy C pacientom s vrodeným krvácavým ochorením - prípad úspešne liečeného pacienta s ťažkou hemofíliou B a doteraz rezistentnou chronickou hepatitídou C / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 22-23
 154. AFH Prevencia krvácaní u dieťaťa počas imunotolerančnej liečby - FEIBA verzus rFVIIa / A. Morongová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 24-25
 155. AFH Korelácia medzi Bethesda a Nijmegen metódou testovania inhibítorov a kritéria úspechu ITT / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 26
 156. AFH Nová perspektíva pre pacientov so zlým žilovým prístupom - periférne zavedený centrálny katéter - PICC / L. Sopko ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 27
 157. AFH Farmakokineticky riadená profylaxia u detí / A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 9
 158. AFH Prvé klinické výstupy Národného genetického programu hemofílie / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 13-14
 159. AFH Medzinárodné guidelines pre liečbu vrodených porúch fibrinogénu / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 20-21
 160. AFH Farmakokinetický manažment veľkých operácií pri hemofílii A. Kontinuálna infúzia a bolusová liečba / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 9. Hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-2-1. - Bratislava : Farmi-Profi, 2017. - S. 8
 161. AFH Liečba refraktérnej imúnnej trombocytopénie / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 43
 162. AFH Manažment 100 veľkých operácií u pacientov s hemofíliou A kontinuálnou infúziou a bolusovými injekciami FVIII - farmakokinetický prístup k liečbe / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 80
 163. AFH Imunotolerančná liečba inhibítorov FVIII a FIX - využitie a význam farmakokinetického vyšetrenia pre hodnotenie efektu ITT / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. Košické hematologické a transfuziologické dni. - ISBN 978-80-971468-2-5. - Bratislava : Layout architects, 2017. - S. 27
 164. AFH Ultrasonografia v diagnostike krvácania a poškodenia pohybového aparátu u pacientov s hemofíliou - praktická demonštrácia ultrasonografického vyšetrenia / Richard Kašpárek, Denisa Jankovičová, Angelika Bátorová
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 33-33
 165. AFH Neobvyklý vznik získanej hemofílie v pooperačnom období v teréne adenokarcinómu žlčových ciest / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 22-23
 166. AFH Národné hemofilické centrum - EHCCC - Centrum expertízy pre hemofíliu a vrodené krvácavé choroby v SR - správa o činnosti 2017 / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 26-27
 167. AFH Imunotolerančná liečba u dospelého pacienta s dlhotrvajúcim inhibítorom FVII / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 16-17
 168. AFH Nové výzvy a perspektívy v liečbe hemofílie / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 45-54
 169. AFH Effect of rituximab in hemophilia B patient with relapsing inhibitor of factor IX / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 18-19
 170. AFH Získaná hemofília ako fatálna komplikácia mnohopočetného myelómu / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 23-24
 171. AFH Different types of inhibitors and outcomes of immune tolerance induction in three hemophilia boys with the same mutation of F8 gene / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 15-16
 172. AFH Tri prípady získanej hemofílie v regióne Nové Zámky / Alexander Varga ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 20-22
 173. AFH Mutations of F8 gene in patients with severe haemophilia A and occurence of FVIII inhibitors / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 8-9
 174. AFH Primárna imúnna trombocytopénia / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 253-253
 175. AFH Význam a perspektívy použitia koncentrátov FVII a IX s predĺženým biologickým poločasom a stav zabezpečenia koncentrátov pre pacientov s von Willebrandovou chorobou v SR / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: 10. hemofilické dni. - ISBN 978-80-972285-5-2. - Bratislava : Farmi-Profi, 2018. - S. 28-31
 176. AFH Angiodysplázia a von Willebrandova choroba / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 18, č. 5 (2018), s. 254-255
 177. AFH Národné hemofilické centrum - EHCCC - Centrum expertízy správa o činnosti 2017 / Denisa Jankovičová ... [et al.]
  In: Aktuality v hematológii 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-969863-7-8. - Bratislava : Rowex, 2018. - S. 81-82
 178. AFH Požiadavky na laboratórne monitorovanie liečby hemofílie v ére nových liekov / Angelika Bátorová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s35-s36
 179. AFH Genotypová a fenotypová charakteristika pacientov s APC rezistenciou / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 2. Celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia. - Piešťany : [s.n.], 2001. - S. 18
 180. AFH Vrodená a získaná trombofília u chorých s tromboembolitickou chorobou a u žien s abortami / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 2. Celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia. - Piešťany : [s.n.], 2001. - S. 17
 181. AFH Analýza multimérov von Willebrandovho faktora v skupine 150 pacientov s von Willebrandovou chorobou / Tatiana Prigancová ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. Supplement 2 (2019), s. s36-s37
 182. AFH Autológna transplantácia krvotvorných buniek - štandardný terapeutický postup pre mnohopočetný myelóm / P. Kotouček ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 42
 183. AFH Získaná hemofília - 5 nových prípadov v materiáli KHaT FN Bratislava v r. 2005-2006 / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 31S-32S
 184. AFH Trombotická trombocytopenická purpura - prípady s torpídnym priebehom / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 6, Suplement 2 (2006), s. 30 S-31S
 185. AFH Menarché a juvenilná menorágia u dievčat s vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 37S
 186. AFH Chronická hepatitída C u chorých s hemofíliou a výsledky antivírusovej liečby / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, S1 (2007), s. 37 S
 187. AFH Prvá úspešná eradikácia inhubítora FVIII pri vrodenej hemofílii a s použitím Anticd 20 protilátok - rituximab na Slovensku / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 36S
 188. AFH Torpid clinical course of thrombotic thrombocytopenic purpura / D. Horváthová ... [et al.]
  In: Interná medicína. - Roč. 7, Suplement 1 (2007), s. 40S
 189. AFK Serous retinal detachment as the first clinical sign of thrombotic thrombocytopenic purpura - case report / J. Štefaničková ... [et al.]
  In: SOE 2009: 17th Congress of the European Society of Ophthalmology. - Amsterdam : SOE, 2009. - S. 193
 190. AFL Surgical procedures in congenital FVII deficiency / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7167-169-5. - Bratislava : Asklepios, 2012. - S. 74 [CD-ROM]
 191. BEE Súčasný stav a perspektívy liečby hemofílie v SR / A. Bátorová a kolektív hematológov SR
  In: Trombóza a hemostáza 2007. - ISBN 978-80-86780-02-3. - Hradec Králové : HK Credit, 2007. - S. 25-28
 192. BEF 40 rokov Centra komplexnej hemofilickej starostlivosti a 20 rokov Národného hemofilického centra v Bratislave / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 3-6
 193. BEF Prvých 304 transplantácií krvotvorných buniek na KhAT LFUK a FNaPP Bratislava / M. Mistrík ... [et al.]
  In: Zborník prác z vedeckej konferencie pri príležitosti 80. výročia založenia FÚ LFUK v Bratislave. - ISBN 80-7167-081-2. - Bratislava : Asklepios, 2004. - S. 149-151
 194. BFA Total knee replacement in patients with haemophilia and other bleeding disorders / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 17th International Meeting of the Danubian League Against Thrombosis and Haemorrhagic Disorders and 20. Czech and Slovak Conference on Thrombosis and Haemostasis. - Hradec Králové : [s.n.], 2013. - S. 22
 195. BFA Congenital antithrombin deficiency-clinical phenotype in 40 patients / T. Prigancová, A. Bátorová, D. Jankovičová
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - S. PB 3.72.5 [online]
 196. BFA Frequency of FVIII inhibitor in patients treated with plasma derived FVIII concentrates / A. Morongová ... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - S. PO 154 [online]
 197. BFA Inherited thrombophilia and other risk factors in women with thrombotic complications of oral contraceptives / A. Bátorová ... [et al.]
  In: ISTH 2013 : Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis [elektronický zdroj]. - Amstersdam : [s.n.], 2013. - S. PO 196 [online]
 198. BFB Pokroky v ortopedickej liečbe hemofílie - rekonštrukčné operácie kĺbov na II. ortopedickej klinike LFUK a FNSP Bratislava / B. Šteňo ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 2
 199. BFB Manažment stomatochirurgickch výkonov u pacientov s hemofíliou a inými vrodenými koagulopatiami / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 2. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 3
 200. BFB Vplyv adherencie k rofylaxii na efekt a výsledky liečby / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 11
 201. BFB Mnohopočetná extrakcia zubov u pacienta s trombocytopatiou typu Bernard-Soulier / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 22
 202. BFB Špecifické problémy hemofílie detského veku / A. Bátorová, D. Jankovičová, E. Bubánska
  In: 17. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 21
 203. BFB Hematologické komplikácie antivírusovej liečby chronickej hepatitídy C u pacientov s vrodenými koagulopatiami / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 31
 204. BFB Hemihepatektómia u pacienta s ťažkou hemofíliou / T. Prigancová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 28
 205. BFB Liečba nehojacich sa defektov u pacientov s hemofíliou a von Willebrandovou chorobou metódou Vacuum Sealing / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 29
 206. BFB Slizničné život-ohrozujúce krvácania u pacientov s hemofíliou / A. Morongová ... [et al.]
  In: 17. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 21-22
 207. BFB Totálna artroplastika kolenných kĺbov v materiáli Národného hemofilického centra / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 27
 208. BFB Rituximab v liečbe získanej hemofílie - kazuistika / A. Morongová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 32
 209. BFB Acquired hemophilia - the National hemophilia centre 20 years experience / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 5. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 34
 210. BFB Získaný von Willebrandov syndróm / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 30
 211. BFB Inhibítory FVIII na Slovensku. 40 ročné skúsenosti a výsledky liečby inhibítorov v NHC Bratislava / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 11-12
 212. BFB Manažment extrakcií zubov u pacientov s inhibítormi / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 15
 213. BFB Zaistenie venózneho prístupu pred začatím ITI u pacientov s inhibítorom (implantácia A-V fistuly Port-A-Cath) / A. Morongová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 14
 214. BFB Imunotolerančná liečba pri hemofílii B s inhibítorom FIX / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 23-24
 215. BFB Veľké krvácanie a chirurgická liečba u pacientov s inhibítormi v materiáli NHC Bratislava / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 16-17
 216. BFB Úspešná profylaktická liečba prípravkom FEIBA u dospelých pacientov s inhibítorom / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 6. hemofilické dni. - Bratislava : [s.n.], 2014. - S. 18
 217. BFB Manažment veľkého krvácania operácií u detí s hemofíliou v novorodeneckom a dojčenskom veku / A. Bátorová ... [et al.]
  In: 20. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 26
 218. BFB Zaistenie venózneho prístupu pred začatím ITI u pacientov s inhibítorom (implantácia A-V fistuly a Port-A-cath) / D. Jankovičová ... [et al.]
  In: 20. Stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov. - Bratislava : SLS, 2016. - S. 28
 219. BFB Immunologic disorders of hemostasis in monoclonal gamopathy / A. Bátorová ... [et al.]
  In: Myelómové fórum 2017. - Bratislava : Slovenská myelómová spoločnosť, 2017. - S. 29-30

Informácie pre študentov

Zóna pre študentov