Klinika hematológie a transfúziológie LF UK a UN Bratislava

O klinike

Súčasti kliniky

Transplantačné centrum

- medzinárodne akreditovaný klinický program transplantácií všetkých typov vrátane nepríbuzenských transplantácií. 

Národný register dobrovoľných darcov kostnej drene

- sa zaoberá vyhľadávaním a náborom darcov krvotvorných buniek

- oficiálnu stránku registra nájdete tu

 Ambulantná činnosť

- kľúčové postavenie vo včasnej diagnostike a v liečebnopreventívnej starostlivosti

- rozvíja komplexnú ambulantnú liečebnopreventívu činnosť pre ďalšie chorobné procesy, respektíve fázy liečby

Nárdodné hemofilické centrum

- zdokonaľovanie diagnostiky a liečby krvácavých ochorení

- komplexná dispenzárna starostlivosť o vrodené koagulopatie

- riadenie komplikovaných operačných výkonov na chirurgických klinikách UNB

- imunotolerančná liečba inhibítorov

- aktualizovanie celoslovenského registra vrodených koagulopatií

- koordinácia centrálneho nákupu koncentrátov koagulačných faktorov pre SR

Laboratórna časť

- kontinuálny a komplexný rozvoj laboratórnych systémov kvality

- zavádza a rozvíja sofistikované diagnostické metódy (imunofenotypizácia, tkanivové kultúry, imunogenetika, hemostazeológia) s aplikáciou v morfologickej, imunohematologickej, imunologickej, hemostazeologickej a onkohematologickej diagnostike

Aferetická jednotka

- vykonáva liečebné aferézy a odbery periférnych krvotvorných buniek.

Úsek kryokonzervácie

- sa zamerieva na spracovávanie a uchovávanie krvotvorných buniek  

Nadačná činnosť

- link na stránku nadácie nájdete tu

Zamestnanci LFUK

 1. ADC The role of reactive oxygen species in the genotoxicity of surface-modified magnetite nanoparticles / Monika Mesárošová ... [et al.]
  In: Toxicology Letters. - Vol. 226, No. 3 (2014), s. 303-313
 2. ADC Structural changes in alginate-based microspheres exposed to in vivo environment as revealed by confocal Raman microscopy / Zuzana Kroneková ... [et al.]
  In: Scientific reports [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 26. január (2018), s. [1-12], Art. no. 1637 [online]
 3. ADC Intracellular uptake of magnetite nanoparticles: A focus on physico-chemical characterization and interpretation of in vitro data / Veronika Némethová ... [et al.]
  In: Materials Science & Engineering C. Materials for Biological Applications. - č. 70 Part 1 (2017), s. 161-168
 4. ADM Surface-modified magnetite nanoparticles act as aneugen-like spindle poison / Barbora Buliaková ... [et al.]
  In: Nanomedicine. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 69-80
 5. AFD Aktivácia ERK1/2, SAPK a p53 signálnych dráh vplyvom nanočastíc magnetitu s rôznou povrchovou úpravou / Barbora Buliaková ... [et al.]
  In: Súťaž mladých onkológov 2014. - ISBN 978-80-971621-0-8. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny, 2014. - S. 127-131
 6. AFG The size and colloidal stability of magnetite nanopracticles: an impact of surface coating / F. Rázga ... [et al.]
  In: Polymery 2014 : česko-slovenská konference. - Ústav makromolekulární chémie AV ČR, 2014. - ISBN 978-80-85009-81-1. - S. 59-60
 7. AFG The surface modified magnetic iron oxide nanoparticles; interactions od nanoparticles with cells in vitro / Alena Gábelová ... [et al.]
  In: Bridges in Life Sciences 9th Annual Scientific Conference. - ISBN 978-963-12-2210-4. - Wroclaw : RECOOP HST Association, 2015. - S. 90
 8. AFG The impact of reactive oxygen species on the biological activity of surface-modified magnetite nanoparticles / Andrea Bábelová ... [et al.]
  In: NANOCON 2014. - ISBN 978-80-87294-55-0. - Ostrava : TANGER, 2014. - S. 64
 9. BEE Nanočastice magnetitu - nano: bio interakcie in vitro / Alena Gábelová ... [et al.]
  In: Genetická toxikologie a prevence rakoviny. - ISBN 978-80-7013-568-6. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. - S. 59
 10. BFA The surface-modified magnetite nanoparticles induce ERK1/2,SAPK/JNK and p53 phosphorylation in A549 cells / Barbora Buliaková ... [et al.]
  In: 10th Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers : International Conference. - [s.l.] : [s.n.], 2014. - S. 72
 11. BFA The interactions of surface modified magnetic iron oxide nanoparticles with human lung cells in vitro / Alena Gábelová ... [et al.]
  In: GlowBrain Final Conference : Stem Cell and Biomaterial Applications for Brain Repair. - [s.l.] : [s.n.], 2015. - S. 53
 12. BFA Structural changes in hydrogel microspheres triggered by in vivo conditions as revealed by confocal Raman microscopy / Zuzana Kroneková ... [et al.]
  In: 14th Confocal Raman Imaging Symposium [elektronický dokument]. - Ulm : Wissenschaftliche Instrumente und Technologie, 2017. - S. 31-31 [online]
 13. BFB The impact of coating on size and colloidal stability of magnetite nanoparticles / V. Némethová ... [et al.]
  In: 22. International Conference on Bioencapsulation. - [s.l.] : [s.n.], 2014. - S. 56-57

Informácie pre študentov

Zóna pre študentov